Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/06/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
POLOGNE
appel-offre

Pologne - Mat'riel et fournitures informatiques - Dostawa sprz'?tu komputerowego wraz z akcesoriami i dysku zewn'?trznego SSD

2024/S 2024-373884  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
373884-2024 - Résultats
Pologne – Matériel et fournitures informatiques – Dostawa sprzetu komputerowego wraz z akcesoriami i dysku zewnetrznego SSD
OJ S 121/2024 24/06/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Fournitures

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Centrum Zaawansowanych Materialów i Technologii CEZAMAT Politechniki Warszawskiej
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur: Enseignement

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Dostawa sprzetu komputerowego wraz z akcesoriami i dysku zewnetrznego SSD
Description: Przedmiotem zamówienia jest dostawa: - notebooków wraz z akcesoriami – szt. 4; - komputera stacjonarnego typu Tower wraz z monitorem - 1 szt. - dysku zewnetrznego SSD - 1 szt.
Identifiant de la procédure: e928d6b8-97fa-4238-a7ac-25de1b6de1f0
Avis précédent: 253486-2024
Identifiant interne: CEZAMAT/ZP6/2024
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 30200000 Matériel et fournitures informatiques
Nomenclature supplémentaire (cpv): 32582000 Supports de données, 30231300 Écrans de visualisation
2.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: ul. Poleczki 19  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-822
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
2.1.3.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 42 463,21 PLN
2.1.4.
Informations générales
Informations complémentaires: Dokumenty i oswiadczenia wymagane od Wykonawców okresla SWZ. Oswiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 5k rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 i art. 7 Ustawy o szczególnych rozwiazaniach w zakresie przeciwdzialaniu wspierania agresji na Ukraine nalezy zlozyc wraz oferta. Pozostale podmiotowe srodki dowodowe (w tym JEDZ) sklada tylko Wykonawca, którego oferta zostala najwyzej oceniona na wezwanie Zamawiajacego. Przedmiotowe srodki dowodowe:Zalacznik nr 8 – Opis techniczny oferowanych komponentów - nalezy zlozyc wraz oferta. Zgodnie z art. 257 pkt 1 Pzp, Zamawiajacy przewiduje mozliwosc uniewaznienia przedmiotowego postepowania, jezeli srodki, które Zamawiajacy zamierzal przeznaczyc na sfinansowanie calosci lub czesci zamówienia, nie zostaly mu przyznane
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Dostawe sprzetu komputerowego wraz z akcesoriami i dysku zewnetrznego SSD
Description: Przedmiotem zamówienia jest dostawa: - notebooków wraz z akcesoriami – szt. 4; - komputera stacjonarnego typu Tower wraz z monitorem - 1 szt. - dysku zewnetrznego SSD - 1 szt.
Identifiant interne: CEZAMAT/ZP6/2024
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 30200000 Matériel et fournitures informatiques
Nomenclature supplémentaire (cpv): 32582000 Supports de données, 30231300 Écrans de visualisation
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: ul. Poleczki 19  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-822
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 08/07/2024
Durée: 6 Semaines
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 42 463,21 PLN
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Informations complémentaires: Na realizacje calego zamówienia Zamawiajacy zamierza przeznaczyc kwote 52 229,75 zl brutto, w tym na: 4 szt. notebooków wraz z z\akcesoriami - 40 742,42 zl brutto komputer typu Tower wraz z monitorem - 9 887,10 zl brutto dysk zewnetrzny SSD - 1 600,23 zl brutto
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Nom: Cena brutto za calosc zamówienia
Description: Cena ofertowa brutto za calosc dostawy. Waga kryterium - 100
Pondération (points, valeur exacte): 100
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Odwolanie wnosi sie w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej. Szczególowe informacje dotyczace przyslugujacych wykonawcy srodków ochrony prawnej zawiera dzial IX ustawy Pzp.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Centrum Zaawansowanych Materialów i Technologii CEZAMAT Politechniki Warszawskiej

   6.  Résultats
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Aucun lauréat n’a été choisi et le concours est clos.
La raison pour laquelle un lauréat n’a pas été choisi: Toutes les offres, toutes les demandes de participation ou tous les projets ont été retiré(e)s ou jugé(e)s irrecevables
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues4

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Centrum Zaawansowanych Materialów i Technologii CEZAMAT Politechniki Warszawskiej
Numéro d’enregistrement: 5250005834
Département: Zamówienia publiczne
Adresse postale: ul. Poleczki 19  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-822
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Point de contact: Sekretariat
Adresse électronique: zamowienia.cezamat@pw.edu.pl
Téléphone: +48 (22) 182 10 22
Adresse internet: https://www.cezamat.eu/
Point de terminaison pour l’échange d’informations (URL): https://platformazakupowa.pl/pn/pw_edu/proceedings
Profil de l’acheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/pw_edu
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Krajowa Izba Odwolawcza
Numéro d’enregistrement: 5262239325
Adresse postale: ul. Postepu 17A  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Point de contact: Sekretariat Biura Odwolan
Adresse électronique: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48224587801
Télécopieur: +48224587800
Adresse internet: www.uzp.gov.pl
Point de terminaison pour l’échange d’informations (URL): www.uzp.gov.pl
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 30f21f31-a7be-44cf-8d68-27e58e0e7170 - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 21/06/2024 12:32:58 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: polonais
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 373884-2024
Numéro de publication au JO S: 121/2024
Date de publication: 24/06/2024

 
 
C L A S S E    C P V
30200000 - Matériel et fournitures informatiques 
30231300 - Écrans de visualisation 
32582000 - Supports de données