Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/02/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
POLOGNE
appel-offre

Pologne ''' Mat 'riel et fournitures informatiques ''' Dostawa sprzf'tu komputerowego na potrzeby Akademii Sztuk Pif'knych im. W 'adys 'awa Strzemi 'skiego w 'odzi

2024/S 2024-071103  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
71103-2024 - Résultats
Pologne – Matériel et fournitures informatiques – Dostawa sprzetu komputerowego na potrzeby Akademii Sztuk Pieknych im. Wladyslawa Strzeminskiego w Lodzi
OJ S 24/2024 02/02/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Fournitures

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Akademia Sztuk Pieknych im. Wladyslawa Strzeminskiego w Lodzi
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public, contrôlé par une autorité publique centrale
Activité du pouvoir adjudicateur: Enseignement

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Dostawa sprzetu komputerowego na potrzeby Akademii Sztuk Pieknych im. Wladyslawa Strzeminskiego w Lodzi
Description: 1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa sprzetu komputerowego na potrzeby Akademii Sztuk Pieknych im. Wladyslawa Strzeminskiego w Lodzi.
   2.  Postepowanie podzielone jest na 9 czesci.
   3.  Szczególowy opis przedmiotu zamówienia, parametrów technicznych sprzetu, opis wymagan zamawiajacego w zakresie realizacji i odbioru okreslaja zalaczniki ASP-01-T dla czesci 1, ASP-02-T dla czesci 2, ASP-03-KP dla czesci 3, ASP-04-KP dla czesci 4, ASP-05-KP dla czesci 5, ASP-06-KP dla czesci 6, ASP-07-KP dla czesci 7, ASP-08-KS dla czesci 8, ASP-09-KS dla czesci 9 oraz projektowane postanowienia umowy – zalacznik nr 6 do SWZ.
   4.  Podane w zalacznikach ASP-01-T, ASP-02-T, ASP-03-KP, ASP-04-KP, ASP-05-KP, ASP-06-KP, ASP-07-KP, ASP-08-KS, ASP-09-KS do SWZ do SWZ parametry techniczne sa wymaganiami minimalnymi tzn ze Wykonawca moze zaoferowac modele zgodne z wymaganiami min. lub modele o wydajniejszych procesorach (przy zachowaniu technologii), wiekszej pamieci RAM, wiekszym dysku HDD itp.
Identifiant de la procédure: 806325de-5e47-4e28-9260-dd769e6c9855
Identifiant interne: KBZ.261.23.2023
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 30200000 Matériel et fournitures informatiques
2.1.3.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 265 827,95 PLN
2.1.4.
Informations générales
Informations complémentaires: Komunikacja w przedmiotowym postepowaniu odbywa sie droga elektroniczna za posrednictwem platformazakupowa.pl, Oferta powinna byc: a) sporzadzona na podstawie zalaczników niniejszej SWZ w jezyku polskim, b) zlozona przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej tzn. za posrednictwem platformazakupowa.pl, c) podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobe/osoby upowazniona/upowaznione do reprezentowania wykonawcy d) Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików musza spelniac “Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i uslug zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnetrznym (eIDAS) (UE) nr 910/2014 - od 1 lipca 2016 roku”. e) W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnetrzny, Zamawiajacy wymaga dolaczenia odpowiedniej ilosci plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES. f) Kazdy z wykonawców moze zlozyc tylko jedna oferte na jedna, kilka lub na wszystkie czesci postepowania. Zlozenie wiekszej liczby ofert lub oferty zawierajacej propozycje wariantowe podlegac bedzie odrzuceniu. g) Dokumenty i oswiadczenia skladane przez wykonawce powinny byc w jezyku polskim. W przypadku zalaczenia dokumentów sporzadzonych w innym jezyku niz dopuszczony, wykonawca zobowiazany jest zalaczyc tlumaczenie na jezyk polski. h) Zgodnie z definicja dokumentu elektronicznego z art.3 ustep 2 Ustawy o informatyzacji dzialalnosci podmiotów realizujacych zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierajacego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginalu dokumentu, z wyjatkiem kopii poswiadczonych odpowiednio przez innego wykonawce ubiegajacego sie wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca, albo przez podwykonawce. i) Maksymalny rozmiar jednego pliku przesylanego za posrednictwem dedykowanych formularzy do: zlozenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkosc pliku to maksymalnie 500 MB.
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0006
Titre: Dostawa komputerów przenosnych
Description: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów przenosnych
   2.  Szczególowy opis zamówienia, parametrów technicznych sprzetu komputerowego znajduje sie w zalaczniku nr ASP-06-KP do SWZ oraz w projektowanych postanowieniach umowy.
   3.  Podane w zalaczniku ASP-06-KP do SWZ parametry techniczne sa wymaganiami minimalnymi co oznacza, ze Wykonawca moze zaoferowac modele zgodne z wymaganiami minimalnymi lub modele o wydajniejszych procesorach (przy zachowaniu technologii), wiekszej pamieci RAM, wiekszym dysku HDD, wiekszej liczbie portów we/wy (danego typu), nie krótszej gwarancji itp. Zamawiajacy wymaga, aby minimalny okres gwarancji wynosil 12 miesiecy. Okres gwarancji rozpoczyna sie od daty podpisania protokolu odbioru przedmiotu zamówienia. Oferowany przedmiot zamówienia bedzie kompletny i gotowy do uzycia po zainstalowaniu bez zadnych dodatkowych zakupów i inwestycji po stronie Zamawiajacego. Wykonawca oswiadcza, ze dostarczony przedmiot zamówienia bedzie fabrycznie nowy, nierekondycjonowany oraz wolny od wad fabrycznych i prawnych oraz ze posiada wszelkie wymagane prawem atesty i certyfikaty. Dostawa przedmiotu zamówienia bedzie odbywac sie na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiajacy wymaga, aby oferowany przedmiot zamówienia spelnial wymogi okreslone obowiazujacym prawem polskim, jak i prawem Unii Europejskiej, zostal dopuszczony do obrotu i posiadal wymagane prawem wazne dokumenty, stwierdzajace dopuszczenie do stosowania na terenie UE, a takze spelnial inne wymagania (normy, parametry), okreslone przez Zamawiajacego w SWZ. Przedmiot dostawy musi odpowiadac wymaganiom polskich norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane lub tez – w przypadku ich braku – europejskich aprobat technicznych, wspólnych specyfikacji technicznych, polskich norm przenoszacych normy europejskie, polskich norm wprowadzajacych normy miedzynarodowe, polskich norm, polskich aprobat technicznych.
Identifiant interne: KBZ.261.23.2023 czesc 6
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 30200000 Matériel et fournitures informatiques
Nomenclature supplémentaire (cpv): 30200000 Matériel et fournitures informatiques, 30213100 Ordinateurs portables, 30237000 Pièces, accessoires et fournitures pour ordinateurs
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: ul. Wojska Polskiego 121  
Ville: Lódz
Code postal: 91-726
Subdivision pays (NUTS): Miasto Lódz (PL711)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 13/10/2023
Durée: 14 Jour
5.1.5.
Valeur
Valeur estimée hors TVA: 4 620,00 PLN
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Informations complémentaires: Ocena ofert dokonana bedzie wg zasad a) cena 60 %, b) termin wykonania zamówienia-40 %. Zamawiajacy okresla, iz maksymalny termin wykonania zamówienia wynosi 21 dni od dnia podpisania umowy. Za zaoferowanie krótszego terminu realizacji Wykonawca otrzyma punkty. Wykonawca wpisze w formularzu oferty oferowany termin realizacji poprzez wskazanie liczby dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Qualité
Description: termin wykonania zamówienia
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40

Critère:
Type: Prix
Description: Opis kryteriów zostal wskazany wraz ze sposobem oceniania w SWZ
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 60
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Wykonawcom, a takze innemu podmiotowi, jezeli ma lub mial interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósl lub moze poniesc szkode w wyniku naruszenia przez zamawiajacego przepisów ustawy, przysluguja srodki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590).
   1.  Odwolanie przysluguje na: 1) niezgodna z przepisami ustawy czynnosc zamawiajacego, podjeta w postepowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynnosci w postepowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiajacy byl obowiazany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamówienia, mimo ze zamawiajacy byl do tego obowiazany.
   2.  Odwolanie wnosi sie do Prezesa Izby.
   3.  Odwolujacy przekazuje zamawiajacemu odwolanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej, albo kopie tego odwolania, jezeli zostalo ono wniesione w formie pisemnej przed uplywem terminu do wniesienia odwolania w taki sposób, aby mógl on zapoznac sie z jego trescia przed uplywem tego terminu. Domniemywa sie, iz zamawiajacy mógl zapoznac sie z trescia odwolania przed uplywem terminu do jego wniesienia, jezeli przekazanie odpowiednio odwolania albo jego kopii nastapilo przed uplywem terminu do jego wniesienia przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej.
   4.  Odwolanie wnosi sie w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia – jezeli informacja zostala przekazana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jezeli zostaly przeslane w inny sposób.
   5.  Odwolanie wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie o udzielenie zamówienia lub wobec tresci dokumentów zamówienia wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej (platformie).
   6.  Odwolanie wobec czynnosci innych niz okreslone powyzej wnosi sie w terminie 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia.
   7.  Jezeli zamawiajacy mimo takiego obowiazku nie przeslal wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwolanie wnosi sie nie pózniej niz w terminie: 1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamówienia; 2) 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy, jezeli zamawiajacy nie opublikowal w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamówienia.
   8.  Wykonawca moze zglosic przystapienie do postepowania odwolawczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwolania, wskazujac strone, do której przystepuje i interes w uzyskaniu rozstrzygniecia na korzysc strony, do której przystepuje. Zgloszenie przystapienia dorecza sie Prezesowi Izby, a jego kopie przesyla sie zamawiajacemu oraz wykonawcy wnoszacemu odwolanie.
   9.  Wykonawcy, którzy przystapili do postepowania odwolawczego, staja sie uczestnikami postepowania odwolawczego, jezeli maja interes w tym, aby odwolanie zostalo rozstrzygniete na korzysc jednej ze stron. 10. Zamawiajacy lub odwolujacy moze zglosic opozycje przeciw przystapieniu innego wykonawcy nie pózniej niz do czasu otwarcia rozprawy.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Akademia Sztuk Pieknych im. Wladyslawa Strzeminskiego w Lodzi
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui exécute le paiement: Akademia Sztuk Pieknych im. Wladyslawa Strzeminskiego w Lodzi

   6.  Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 273 220,67 PLN
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0006
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: E-Tech s.c. Marcin Duda Pawel Kapusta
Offre:
Identifiant de l’offre: 7272511190
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0006
Valeur du résultat: 5 682,60 PLN
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
Sous-traitance: no
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: KBZ.261.23.2023 czesc 6
Titre: Umowa nr 15/X-2023 na dostawe komputerów przenosnych
Date de conclusion du marché: 13/10/2023
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires de microtaille
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues1
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays de l’Espace économique européen autres que le pays de l’acheteur
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0
Type de soumissions reçues: Offres reçues de soumissionnaires enregistrés dans des pays situés en dehors de l’Espace économique européen
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues0

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Akademia Sztuk Pieknych im. Wladyslawa Strzeminskiego w Lodzi
Numéro d’enregistrement: 7240005348
Adresse postale: ul. Wojska Polskiego 121  
Ville: Lódz
Code postal: 91-726
Subdivision pays (NUTS): Miasto Lódz (PL711)
Pays: Pologne
Point de contact: Agata Janik-Kosmynka
Adresse électronique: zamowienia.publiczne@asp.lodz.pl
Téléphone: +48 422547444
Adresse internet: https://www.asp.lodz.pl
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
Organisation qui exécute le paiement
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Krajowa Izba Odwolawcza
Numéro d’enregistrement: 0000000000
Adresse postale: ul. Postepu 17A  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Adresse électronique: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Télécopieur: +48 224587700
Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: E-Tech s.c. Marcin Duda Pawel Kapusta
Taille de l’opérateur économique: micro
Numéro d’enregistrement: 7272511190
Adresse postale: ul. maratonska 67/69  
Ville: Lódz
Code postal: 94-102
Subdivision pays (NUTS): Miasto Lódz (PL711)
Pays: Pologne
Adresse électronique: zamowienia@e-tech.pl
Téléphone: +48 606950196
Adresse internet: https://www.e-tech.pl
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0006
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 9c30560d-6eac-4e06-9c3c-01481fab4c0e - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 01/02/2024 13:43:15 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: polonais
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 71103-2024
Numéro de publication au JO S: 24/2024
Date de publication: 02/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
30200000 - Matériel et fournitures informatiques