Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/12/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-?ód?:Matériel et fournitures informatiques

2022/S 233-668695  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
02/12/2022 S233 Pologne-?ód?: Matériel et fournitures informatiques 2022/S 233-668695 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M.Kopernika w ?odzi Adresse postale: ul. Pabianicka 62 Ville: ?ód? Code NUTS: PL711 Miasto ?ód? Code postal: 93-513 Pays: Pologne Point(s) de contact: Dzia? Zamówie? Publicznych Courriel: k.juszczak@kopernik.lodz.pl Téléphone: +48 426895910 Fax: +48 426895409 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.kopernik.lodz.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dostawa zestawów komputerowych i laptopów dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w ?odzi Numéro de référence: EZ.28.111.2022
II.1.2) Code CPV principal 30200000 Matériel et fournitures informatiques
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawów komputerowych oraz laptopów dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w ?odzi. Zakres przedmiotowy wyszczególniono ilo?ciowo i asortymentowo oraz opisano w Za??czniku nr 2 do SWZ "Zestawienie parametrów technicznych, warunków gwarancji"
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 125 880.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Pakiet nr 1
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30200000 Matériel et fournitures informatiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL711 Miasto ?ód? Lieu principal d'exécution:
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w ?odzi UL. Pabianicka 62 93-513 ?ód?
II.2.4) Description des prestations:
Pakiet nr 1 - zestawy komputerowe Zakres przedmiotowy wyszczególniono ilo?ciowo i asortymentowo oraz opisano w Za??czniku nr 2 do SWZ "Zestawienie parametrów technicznych, warunków gwarancji "
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: termin dostawy / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Pakiet nr 2
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30200000 Matériel et fournitures informatiques
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL711 Miasto ?ód? Lieu principal d'exécution:
Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w ?odzi UL. Pabianicka 62 93-513 ?ód?
II.2.4) Description des prestations:
Pakiet nr 2 - laptopy Zakres przedmiotowy wyszczególniono ilo?ciowo i asortymentowo oraz opisano w Za??czniku nr 2 do SWZ "Zestawienie parametrów technicznych, warunków gwarancji "
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: termin dostawy / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte Procédure accélérée Justification:
Konieczno?? realizacji dotacji celowej Województwa ?ódzkiego (nr 153/Z/2022 z dnia 12.07.2022r.) na zadanie pn. Doposa?enie Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w ?odzi do dnia 30.11.2022r. istnieje niebezpiecze?stwo braku ofert wykonawców ze wzgl?du na krótkie terminy realizacji dostaw.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 189-532281
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 1 Intitulé:
Pakiet nr 1
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
29/11/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: InfoIntegra Sp. z o.o.
Adresse postale: ??kowa 11 Ville: ?ód? Code NUTS: PL711 Miasto ?ód? Code postal: 90-562 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 48 780.24 PLN Valeur totale du marché/du lot: 61 440.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2
Lot nº: 2 Intitulé:
Pakiet nr 2
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
29/11/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: InfoIntegra Sp. z o. o.
Adresse postale: ??kowa 11 Ville: ?ód? Code NUTS: PL711 Miasto ?ód? Code postal: 90-562 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 52 470.24 PLN Valeur totale du marché/du lot: 64 400.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Z post?powania Zamawiaj?cy wykluczy Wykonawc? zgodnie z przes?ankami zawartymi w art. 108 ust. 1 uPZP oraz art. 5k Rozporz?dzenie Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporz?dzenia (UE) nr 833/2014 dotycz?cego ?rodków ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie i na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego. Przes?anka wykluczenia, o której mowa w art.108 ust. 2 PZP w niniejszym post?powaniu nie wyst?puje. W terminie sk?adania ofert okre?lonym w SWZ wykonawca zobowi?zany jest z?o?y? Zamawiaj?cemu aktualne na dzie? sk?adania ofert o?wiadczenie Wykonawcy stanowi?ce wst?pne potwierdzenie spe?nienia warunków udzia?u w post?powaniu okre?lonych w niniejszej SWZ i braku podstaw do wykluczenia, z?o?one na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (ESPDdalej:"JEDZ") W zakresie kryterium kwalifikacji okre?lonych Rozdziale XII SWZ Wykonawca mo?e ograniczy? si? do wype?niania sekcji? cz??ci IV formularza jednolitego dokumentu. O?WIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZ?CE PRZES?ANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZ?DZENIA ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY zgodnie ze wzorem stanowi?cym Za??cznik nr 3A oraz 3B /je?li dot./. Zamawiaj?cy ??da przedstawienia nast?puj?cych podmiotowych ?rodków dowodowych celu wykazania braku podstaw do wykluczenia: Informacji z KRK sporz?dzonej nie wcze?niej ni? 6 m. przed jej z?o?eniem. W zakresie: art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy - Pzp, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dot. orzeczenia zakazu ubiegania si? o za. publ. tytu?em ?rodka karnego, o?w. wyk., w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynale?no?ci do tej samej gr. kapita?owej - ustawa z 16.2.2007 o ochr. konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), z innym wykonawc?, który z?o?y? odr?bn? ofert?, ofert? cz??ciow? lub wniosek o dop. do udzia?u w post?p., albo o?wiadczenia o przynale?no?ci do tej samej gr. kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty, oferty cz??ciowej lub wniosku o dop. do udzia?u w post?p. niezale?nie od innego wykonawcy nale??cego do tej samej gr. kapita?owej, o?w. wyk. o aktualno?ci informacji zaw. w o?wiadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z post?p. wskazanych przez zamawiaj?cego, o których mowa w: art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotycz?cych orzeczenia zakazu ubiegania si? o zam. publ. tytu?em ?rodka zapobiegawczego, art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotycz?cych zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia maj?cego na celu zak?ócenie konkurencji, art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy. Pozosta?e wymagania zgodnie z rozdzia?em XIV SWZ. Podm. ?r. dow. wskazane w R. XIV pkt 1 (za wyj?tkiem dokumentu "JEDZ" i za?. 3A/3B) aktualne na dzie? z?o?enia Wykonawca b?dzie obowi?zany z?o?y? w terminie wskazanym przez Zamawiaj?cego, nie krótszym ni? 10 dni, okre?l. w wezwaniu od Zamawiaj?cego do Wykonawcy po otwarciu ofert w trybie art. 126 ust. 1 PZP. W terminie sk?adania ofert okre?lonym w SWZ wykonawca zobowi?zany jest z?o?y? Zamawiaj?cemu Ofert? zawieraj?c? - wykaz zgodnie z Rozdz. XX SWZ.W post?powaniu o udzielenie zamówienia komunikacja mi?dzy Zamawiaj?cym, a Wykonawcami odbywa si? elektronicznie za po?rednictwem:miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP /WWCOiT/Skrytka ESP lub poczty elektronicznej na adres: przetargi@kopernik.lodz.pl Szczegó?owe zasady komunikacji zosta?y opisane w rozdz. XVI SWZ. Post?powanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla "procedury odwróconej" (art. 139 ust. 1 ustawy Pzp). https://miniportal.uzp.gov.pl/ https://epuap.gov.pl/wps/portal przetargi@kopernik.lodz.pl
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
 
1.?rodki ochrony prawnej przys?uguj? Wykonawcy, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów Pzp.
   2.  Odwo?anie przys?uguje na
:

   2. 1. niezgodna? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
   2. 2. zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy.
   3.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
   4.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
   5.  Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej.
   6.  Szczegó?owe informacje dotycz?ce ?rodków ochrony prawnej okre?lone s? w Dziale IX "?rodki ochrony prawnej" Pzp. Klauzul? informacyjna dotycz?c? przetwarzania danych osobowych zawiera Rozdzia? XL SWZ.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
29/11/2022 Dostawa zestawów komputerowych i laptopów dla Wojewódzkiego Wielospecjalistycznego Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w ?odzi 02/12/2022 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
30200000 - Matériel et fournitures informatiques