Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 28/02/2024
Date de péremption :
Type de procédure :
Type de document : Avis de préinformation avec mise en concurrence
POLOGNE
appel-offre

Pologne : Matériel et fournitures informatiques : DOSTAWA WYPOSAûENIA DO LABORATORIUM OBLICZE'? STATYSTYCZNYCH

2024/S 2024-122708  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
122708-2024 - Résultats
Pologne – Matériel et fournitures informatiques – DOSTAWA WYPOSAZENIA DO LABORATORIUM OBLICZEN STATYSTYCZNYCH
OJ S 42/2024 28/02/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Fournitures

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jaroslawa Dabrowskiego
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur: Enseignement

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: DOSTAWA WYPOSAZENIA DO LABORATORIUM OBLICZEN STATYSTYCZNYCH
Description: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposazenia do laboratorium obliczen statystycznych.
Identifiant de la procédure: 442f3dda-dd2a-4aba-a796-7a7747e94091
Identifiant interne: 201/WLO/2023
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
Principales caractéristiques de la procédure: Zamawiajacy przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp, tj. Zamawiajacy najpierw dokona badania i oceny ofert, a nastepnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta zostala najwyzej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia.
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 30200000 Matériel et fournitures informatiques
2.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2  
Ville: Warszawa
Code postal: 00-908
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Informations complémentaires: Szczególowe informacje dotyczace miejsca realizacji zostaly wskazane w SWZ
2.1.4.
Informations générales
Informations complémentaires: 1. Wykonawca zobowiazany jest zlozyc za posrednictwem Platformy, podpisane przez osoby uprawnione kwalifikowanym podpisem elektronicznym nastepujace dokumenty: 1) Formularz ofertowy – systemowy; 2) Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ); 3) Oswiadczenie skladane na podstawie art. 5 k rozporzadzenia UE nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego srodków ograniczajacych w zwiazku z dzialaniami Rosji destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie – stanowiace zalacznik nr 2 do SWZ; 4) Szczególowy opis przedmiotu zamówienia – stanowiacy zalacznik Nr 1 do SWZ 5) Pelnomocnictwo (w przypadku, gdy Wykonawce reprezentuje pelnomocnik), z którego wynika prawo do podpisania oferty oraz innych dokumentów skladanych wraz z oferta;
   2.  Zamawiajacy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawce, którego oferta zostala najwyzej oceniona, do zlozenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niz 10 dni, aktualnych na dzien zlozenia podmiotowych srodków dowodowych: 1) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie przeslanek wykluczenia z art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, sporzadzona nie wczesniej niz 6 miesiecy przed jej zlozeniem. 2) Oswiadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej w mysl ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawca, który zlozyl odrebna oferte, albo oswiadczenia o przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzajacymi przygotowanie oferty niezaleznie od innego wykonawcy nalezacego do tej samej grupy kapitalowej. 3) Oswiadczenie Wykonawcy o aktualnosci informacji zawartych w oswiadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postepowania, o których mowa w: - art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, - art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczacego orzeczenia zakazu ubiegania sie o zamówienie publiczne tytulem srodka zapobiegawczego, - art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
   3.  Informacje dotyczace RODO zostaly zawarte w Rozdziale XXVII SWZ.
Base juridique:
Directive 2014/24/UE

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: DOSTAWA WYPOSAZENIA DO LABORATORIUM OBLICZEN STATYSTYCZNYCH
Description: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposazenia do laboratorium obliczen statystycznych.
Identifiant interne: 201/WLO/2023
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 30200000 Matériel et fournitures informatiques
Nomenclature supplémentaire (cpv): 30231300 Écrans de visualisation, 32413100 Routeurs
5.1.3.
Durée estimée
Date de début: 27/03/2024
Durée: 30 Jour
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: 80

Critère:
Type: Qualité
Nom: Termin realizacji
Description: 20
Description de la méthode à utiliser si la pondération ne peut être exprimée par des critères: Informacje dotyczace kryteriów oceny ofert zostaly zawarte w Rozdziale XIX ust. 1 SWZ.
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Szczególowe regulacje dotyczace Srodków ochrony prawnej zawiera Dzial IX ustawy Pzp – Srodki Ochrony Prawnej.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de médiation: URZAD ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH - KRAJOWA IZBA ODWOLAWCZA
Organisation chargée des procédures de recours: URZAD ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH - KRAJOWA IZBA ODWOLAWCZA
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jaroslawa Dabrowskiego
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: URZAD ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH - KRAJOWA IZBA ODWOLAWCZA

   6.  Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 122 827,80 PLN
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: Giga Multimedia
Offre:
Identifiant de l’offre: Oferta nr 4 Giga Multimedia
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
Valeur du résultat: 122 827,80 PLN
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: 135/1500/WAT/2024
Titre: DOSTAWA WYPOSAZENIA DO LABORATORIUM OBLICZEN STATYSTYCZNYCH
Date à laquelle le lauréat a été choisi: 22/01/2024
Date de conclusion du marché: 16/02/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: non

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jaroslawa Dabrowskiego
Numéro d’enregistrement: 527-020-63-00
Adresse postale: ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2  
Ville: Warszawa
Code postal: 00-908
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Point de contact: Dzial Zamówien Publicznych
Adresse électronique: dzp@wat.edu.pl
Téléphone: +4822261837865
Point de terminaison pour l’échange d’informations (URL): https://wat.ezamawiajacy.pl/
Profil de l’acheteur: https://wat.ezamawiajacy.pl
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: URZAD ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH - KRAJOWA IZBA ODWOLAWCZA
Numéro d’enregistrement: 5262239325
Adresse postale: ul. Postepu 17A  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Adresse électronique: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48224587840
Télécopieur: +48224587800
Adresse internet: https://uzp.gov.pl/
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
Organisation chargée des procédures de médiation
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Giga Multimedia
Numéro d’enregistrement: 52616500136
Adresse postale: ul. Wlodarzewska 65B  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-384
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Adresse électronique: sklep@gigamultimedia.com.pl
Téléphone: 228752492
Adresse internet: https://gigamultimedia.com.pl
Point de terminaison pour l’échange d’informations (URL): https://gigamultimedia.com.pl
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0001
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: c55cf0d8-ccc0-4cac-aa49-e590f402907c - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 27/02/2024 10:27:41 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: polonais
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 122708-2024
Numéro de publication au JO S: 42/2024
Date de publication: 28/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
30200000 - Matériel et fournitures informatiques