Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 08/07/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Mi?czyn: Modules solaires photovoltaÔques

2022/S 130-368698  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
08/07/2022 S130 Pologne-Mi?czyn: Modules solaires photovoltaÔques 2022/S 130-368698 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Mi?czyn NumÈro national d'identification: 9222943008 Adresse postale: Mi?czyn 107 Ville: Mi?czyn Code NUTS: PL812 Che?msko-zamojski Code postal: 22-455 Pays: Pologne Point(s) de contact: Jaros?aw Sto? Courriel: gmina@miaczyn.pl TÈlÈphone: +48 846180005 Fax: +48 846180005 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://ugmiaczyn.bip.lubelskie.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa i monta? instalacji paneli fotowoltaicznych na terenie Gminy Mi?czyn NumÈro de rÈfÈrence: ZP.2710.1.2022
II.1.2) Code CPV principal 09331200 Modules solaires photovoltaÔques
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa i monta? instalacji paneli fotowoltaicznych w Gminie Mi?czyn. ZamÛwienie realizowane w ramach projektu pn.: ÑOdnawialne ?rÛd?a energii w gminie Mi?czynî wspÛ?finansowanego ze ?rodkÛw UE w ramach: Regionalny Program Operacyjny WojewÛdztwa Lubelskiego na lata 2014-2020, O? priorytetowa 4 Energia przyjazna ?rodowisku, Dzia?anie
   4. 1 Wsparcie wykorzystania OZE.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 5 270 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45261215 Travaux de couverture de panneaux solaires 09332000 Installation solaire 45300000 Travaux d'Èquipement du b'timent 45311100 Travaux de c'blage Èlectrique 45261100 Travaux de charpente 45312310 Installations de paratonnerre
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL812 Che?msko-zamojski Lieu principal d'exÈcution:
Gmina Mi?czyn
II.2.4) Description des prestations:
ZamÛwienie obejmuje dostaw? i monta? 310 sztuk instalacji fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej minimalnej 0,976 MW na terenie Gminy Mi?czyn, obejmuje mi?dzy innymi:
   1.  dostaw? i monta? paneli fotowoltaicznych w miejscu niezacienionym przez ?adne obiekty w skali ca?ego roku,
   2.  dostaw? i monta? konstrukcji wsporczej pod panele,
   3.  prowadzenie i pod??czenie przewodÛw elektrycznych,
   4.  dostaw? i monta? inwertera,
   5.  wykonanie ochrony odgromowej- instalacji uziemiaj?cej,
   6.  monta? zabezpiecze? w rozdzielnicach,
   7.  prowadzenie i pod??czenie przewodÛw elektrycznych
   8.  monta? ogranicznikÛw w celu zapewnienia skutecznej ochrony przeciwprzepi?ciowej,
   9.  wykonanie wpi?cia do instalacji elektrycznej w rozdzielnicy budynku, 10. monta? modu?u kontrolno-pomiarowego i modu?u komunikacyjnego, 11. uruchomienie inwertera, 12. monta? licznikÛw energii elektrycznej, 13. sprawdzenie i pomiar kompletnych obwodÛw elektrycznych niskiego napi?cia. 14. poinformowanie u?ytkownika o zasadach bezpiecze?stwa i prawid?owej obs?udze instalacji ñ przeszkolenie U?ytkownikÛw, oraz przekazanie instrukcji urz?dze? w j?zyku polskim, 15. przeprowadzenie inwentaryzacji powykonawczej i opracowanie dokumentacji powykonawczej, przeprowadzenie wymaganych bada? i pomiarÛw elektrycznych oraz rozruchu technologicznego systemu (czynno?ci te nale?y udokumentowa? w protokÛ?ach odbiorczych), 16. pod??czenie instalacji do sieci elektroenergetycznej wraz ze zg?oszeniem przy??czenia instalacji do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. na podstawie wytycznych dost?pnych na stronie zak?adu, 17. wykonanie systemu zarz?dzania energi? w oparciu o technologie TIK (w tym pomiar, obs?uga i monitoring wykorzystania energii w kontek?cie ich skalowalno?ci, elastyczno?ci i niezale?no?ci od dostawcÛw). 18. Systemem monitoringu obj?te b?d? wszystkie zamontowane instalacje paneli fotowoltaicznych. Zamawiaj?cy wymaga, aby ka?da zamontowana instalacja by?a pod??czona do internetu w sposÛb zapewniaj?cy jej monitoring z poziomu aplikacji i pozwalaj?cy na proste umieszczenie w portalu i serwisie Gminy. System monitoringu musi umo?liwia? przekazywanie danych zbiorczych i indywidualnych oraz zawiera? urz?dzenia konieczne do transmisji danych oraz zapewnia? t? transmisj? w okresie trwa?o?ci projektu. 19. Zamawiaj?cy zaleca, aby podczas monta?u uwzgl?dnia? wymagania osÛb niepe?nosprawnych i dost?pno?? dla nich elementÛw steruj?cych (monta? przeprowadzi? w sposÛb zapewniaj?cy mo?liwo?? wykonywania czynno?ci obs?ugowych dla osÛb niepe?nosprawnych w szczegÛlno?ci poruszaj?cych si? na wÛzkach inwalidzkich). 20. SzczegÛ?owy opis i zakres wykonania przedmiotu zamÛwienia okre?la dokumentacja projektowa, decyzje administracyjne oraz wzÛr umowy.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Moc znamionowa modu?u fotowoltaicznego / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: Czas reakcji serwisowej / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
ZamÛwienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze ?rodkÛw Unii Europejskiej: tak Numer identyfikacyjny projektu: Umowa o dofinansowanie projektu nr: RPLU.04.01.00-06-0204/19-00
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 010-017718
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Dostawa i monta? 310 sztuk instalacji fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej minimalnej 0,976 MW na terenie Gminy Mi?czyn
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
06/06/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 4
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ANTINUS Sp. z o.o Adresse postale: ul. Sobieskiego 39 B5 Ville: Skierniewice Code NUTS: PL715 Skierniewicki Code postal: 96-100 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 5 074 500.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
1 ?rodki ochrony prawnej przys?uguj? wykonawcy, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamaw iaj?cego przepisÛw Pzp. 2 ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udziele nie zamÛwienia oraz dokumentÛw zamÛwienia przys?uguj? rÛwnie? organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15 Pzp oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przed si?biorcÛw. 3 Odwo?anie przys?uguje na:
   3. 1 niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? zamawiaj?cego, podj?t? w danym post? powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
   3. 2 zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, do ktÛrej zama wiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy. 4 Odwo?anie wnosi si? w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elek tronicznej, z tym ?e odwo?anie wniesione w postaci elektronicznej, wymaga opatrzenia podpi sem zaufanym. Odwo?anie w formie pisemnej wnosi si? za po?rednictwem opera tora pocz towego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobi?cie, za po?rednictwem pos?a?ca, a odwo?anie w postaci elektronicznej wnosi si? przy u?yciu ?rod kÛw komunikacji elektronicznej. 5 Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, zwanej dalej ÑIzb?î. 6 Odwo?uj?cy przekazuje zamawiaj?cemu odwo?anie przed up?ywem terminu do wniesie nia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego ter minu. 7 Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛ wienia lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia pu blikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw za mÛwienia na stronie internetowej. 8 Odwo?anie wnosi si? w terminie:
   8. 1 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej pod staw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw ko munikacji elektronicznej,
   8. 2 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej pod staw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? okre ?lony w pkt
   8. 1. 9 Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt 7 i 8 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia. 10 Skarga do s?du. 10.1 Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. 10.2 Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie - s?du zamÛwie? publicz nych, zwanego dalej "s?dem zamÛwie? publicznych". 10.3 Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia dor? czenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skar gi w placÛwce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopa da 2012 r. - Prawo pocztowe jest rÛwnoznaczne z jej wniesieniem. 10.4 Skarga powinna czyni? zado?? wymaganiom przewidzianym dla pisma proceso wego oraz zawiera? oznaczenie zaskar?onego orzeczenia, ze wskazaniem, czy jest ono zaskar?one w ca?o?ci, czy w cz??ci, przytoczenie zarzutÛw, zwi?z?e ich uzasad nienie, wskazanie dowodÛw, a tak?e wniosek o uchylenie orzeczenia lub o zmian? orzeczenia w ca?o?ci lub w cz??ci, z zaznaczeniem zakresu ??danej zmia ny. 10.5 W post?powaniu tocz?cym si? wskutek wniesienia skargi nie mo?na rozszerzy? ??dania odwo?ania ani wyst?powa? z nowymi ??daniami. 11 SzczegÛ?owe informacje dotycz?ce ?rodkÛw ochrony prawnej okre?lone s? w Dziale IX Ñ?rodki ochrony prawnejî Pzp
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych Departament Odwo?a? Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
05/07/2022 Pologne-Mi?czyn: Modules solaires photovoltaÔquesType díacheteur: AutoritÈs locales et rÈgionalesType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures 08/07/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
09331200 - Modules solaires photovoltaïques 
09332000 - Installation solaire 
45261100 - Travaux de charpente 
45261215 - Travaux de couverture de panneaux solaires 
45300000 - Travaux d'équipement du bâtiment 
45311100 - Travaux de câblage électrique 
45312310 - Installations de paratonnerre