01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/10/2018
Date de péremption : 23/11/2018
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Mi?dzychód: Services sylvicoles

2018/S 200-454556 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
17/10/2018 S200  - - Services - Avis de marché - Procédure ouverte Pologne-Mi?dzychód: Services sylvicoles 2018/S 200-454556 Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Skarb Pa?stwa PGL Lasy Pa?stwowe Nadle?nictwo Mi?dzychód 810539203 Przedlesie 12 Mi?dzychód 64-400 Pologne Point(s) de contact: Dariusz Molik Téléphone: +48 957482091 Courriel: miedzychod@szczecin.lasy.gov.pl Fax: +48 957482092 Code NUTS: PL418 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.miedzychod.szczecin.lasy.gov.pl/ http://www.miedzychod.szczecin.lasy.gov.pl/
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecin/nadl_miedzychod/zamowienia_publiczne Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Pa?stwowa jednostka organizacyjna nieposiadaj?ca osobowo?ci prawnej - Pa?stwowe Gospodarstwo Le?ne Lasy Pa?stwowe
I.5) Activité principale Autre activité: gospodarka le?na
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Wykonywanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej na terenie Nadle?nictwa Mi?dzychód w latach 2019 i 2020 Numéro de référence: S.270.4.2018
II.1.2) Code CPV principal 77200000
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia s us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 788 z pó?n. zm. - dalej: "Ustawa o lasach") obejmuj?ce prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania, zrywki i podwozu drewna, utrzymania obiektów oraz szkó?karstwa i nasiennictwa do wykonania na terenie N-ctwa Mi?dzychód. Przedmiot zamówienia zosta podzielony na 7 cz??ci zwane Pakietami. Post?powanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z zm. - PZP), zgodnie z zasadami przewidzianymi dla zamówie o warto?ci równej lub wy?szej ni kwoty okre?lonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 PZP. Post?powanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. "procedury odwróconej", o której mowa w art. 24aa ust. 1
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 36 620 306.48 PLN
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Pakiet 01 (01.L.01.02.07)
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77200000 77210000 77211000 77211100 77211200 77211300 77211400 77211500 77211600 77230000 77231000 77231200 77231600
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL418 Lieu principal d'exécution:
Teren le?nictw Sowia Góra, Kraniec, ?mijowiec
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia s us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 788 z pó?n. zm.) obejmuj?ce prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna, turystycznego zagospodarowania lasu, utrzymania dróg le?nych. ??czny rozmiar wszystkich rodzajów us?ug wchodz?cych w sk?ad przedmiotu zamówienia przedstawia si nast?puj?co:(1) prace r?czne (8%VAT) - 10 513,00 nh i h; (2) prace r?czne -grodzenia (23%VAT) - 476,00 nh i h; (3) prace mechaniczne (8%VAT) - 416,00 nh i h; (4) prace mechaniczne-grodzenia (23%VAT) - 27,00 nh i h; (5) prace z pozyskania drewna - 43 403,00 nh i h; (6) prace ze zrywki drewna - 3 032,00 nh; (7) prace zwi?zane z rozdrabnianiem pozosta?o?ci pozr?bowych - 576,00 nh i h; (8) prace mechaniczne w pozyskaniu i zrywce drewna - 60,00 h; (9) podwóz drewna - 153,00 nh i h. Zamawiaj?cy wymaga zatrudnienia przez wykonawc lub podwykonawc na podstawie umowy o prac osób wykonuj?cych czynno?ci wchodz?ce w sk?ad przedmiotu zamówienia polegaj?ce na pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego, je?eli wykonanie tych czynno?ci polega na wykonywaniu pracy w sposób okre?lony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z pó?n. zm.).
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (cz??ci) zamówienia z zakresu zagospodarowania lasu (CW, CP) / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 6 968 923.10 PLN
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Début: 01/01/2019 Fin: 31/12/2020 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmuj?cy czynno?ci analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia. Przedmiotem Opcji mog by wszystkie lub niektóre z czynno?ci opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiaj?cy nie jest zobowi?zany do zlecenia prac obj?tych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie s?u?y roszczenie o ich zlecenie. Prace b?d?ce przedmiotem Opcji mog zosta zlecone na warto? do 20 % warto?ci przedmiotu zamówienia.
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Szacunkowa warto? zamówienia wykazana w pkt.II.2.6) jest sum?: zamówienia podstawowego (warto? zamówienia netto plus prawo opcji na poziomie 20 %) i przewidywanych zamówie?, o których mowa w art.67 ust.1 pkt.6 PZP w wysoko?ci do 50 % zamówienia podstawowego.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Pakiet 02 (02.L.04.05.06)
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77200000 77210000 77211000 77211200 77211300 77211400 77211500 77211600 77230000 77231000 77231200 77231600 77211100
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL418 Lieu principal d'exécution:
Teren le?nictw Kamie?, Mokrzec, Przedlesie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia s us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 788 z pó?n. zm.) obejmuj?ce prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna, turystycznego zagospodarowania lasu, utrzymania dróg le?nych. ??czny rozmiar wszystkich rodzajów us?ug wchodz?cych w sk?ad przedmiotu zamówienia przedstawia si nast?puj?co: (1) prace r?czne (8%VAT) - 15 426,00 nh i h; (2) prace r?czne -grodzenia (23%VAT) - 3 973,00 nh i h; (3) prace mechaniczne (8%VAT) - 781,00 nh i h; (4) prace mechaniczne-grodzenia (23%VAT) - 163,00 nh i h; (5) prace z pozyskania drewna - 49 883,00 nh i h; (6) prace ze zrywki drewna - 3 917,00 nh; (7) prace zwi?zane z rozdrabnianiem pozosta?o?ci pozr?bowych - 680,00 nh i h; (8) prace mechaniczne w pozyskaniu i zrywce drewna - 60,00 h. Zamawiaj?cy wymaga zatrudnienia przez wykonawc lub podwykonawc na podstawie umowy o prac osób wykonuj?cych czynno?ci wchodz?ce w sk?ad przedmiotu zamówienia polegaj?ce na pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego, je?eli wykonanie tych czynno?ci polega na wykonywaniu pracy w sposób okre?lony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z pó?n. zm.).
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (cz??ci) zamówienia z zakresu zagospodarowania lasu (CW, CP) / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 8 366 417.85 PLN
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Début: 01/01/2019 Fin: 31/12/2020 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmuj?cy czynno?ci analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia. Przedmiotem Opcji mog by wszystkie lub niektóre z czynno?ci opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiaj?cy nie jest zobowi?zany do zlecenia prac obj?tych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie s?u?y roszczenie o ich zlecenie. Prace b?d?ce przedmiotem Opcji mog zosta zlecone na warto? do 20 % warto?ci przedmiotu zamówienia.
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Szacunkowa warto? zamówienia wykazana w pkt.II.2.6) jest sum?: zamówienia podstawowego (warto? zamówienia netto plus prawo opcji na poziomie 20 %) i przewidywanych zamówie?, o których mowa w art.67 ust.1 pkt.6 PZP w wysoko?ci do 50 % zamówienia podstawowego.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Pakiet 03 (03.L.03.08.09)
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77200000 77210000 77211000 77211100 77211200 77211300 77211400 77211500 77211600 77230000 77231000 77231200 77231600
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL431 Lieu principal d'exécution:
Teren le?nictw Leszczyny, Krobielewko, Nadziejewki;
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia s us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 788 z pó?n. zm.) obejmuj?ce prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna, turystycznego zagospodarowania lasu, utrzymania dróg le?nych. ??czny rozmiar wszystkich rodzajów us?ug wchodz?cych w sk?ad przedmiotu zamówienia przedstawia si nast?puj?co: (1) prace r?czne (8%VAT) - 10 240,00 nh i h; (2) prace r?czne -grodzenia (23%VAT) - 1 886,00 nh i h; (3) prace mechaniczne (8%VAT) - 544,00 nh i h; (4) prace mechaniczne-grodzenia (23%VAT) - 83,00 nh i h; (5) prace z pozyskania drewna - 42 757,00 nh i h; (6) prace ze zrywki drewna - 3 166,00 nh; (7) prace zwi?zane z rozdrabnianiem pozosta?o?ci pozr?bowych - 627,00 nh i h; (8) prace mechaniczne w pozyskaniu i zrywce drewna - 60,00 h. Zamawiaj?cy wymaga zatrudnienia przez wykonawc lub podwykonawc na podstawie umowy o prac osób wykonuj?cych czynno?ci wchodz?ce w sk?ad przedmiotu zamówienia polegaj?ce na pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego, je?eli wykonanie tych czynno?ci polega na wykonywaniu pracy w sposób okre?lony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z pó?n. zm.).
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (cz??ci) zamówienia z zakresu zagospodarowania lasu (CW, CP) / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 7 002 547.35 PLN
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Début: 01/01/2019 Fin: 31/12/2020 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmuj?cy czynno?ci analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia. Przedmiotem Opcji mog by wszystkie lub niektóre z czynno?ci opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiaj?cy nie jest zobowi?zany do zlecenia prac obj?tych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie s?u?y roszczenie o ich zlecenie. Prace b?d?ce przedmiotem Opcji mog zosta zlecone na warto? do 20 % warto?ci przedmiotu zamówienia.
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Szacunkowa warto? zamówienia wykazana w pkt.II.2.6) jest sum?: zamówienia podstawowego (warto? zamówienia netto plus prawo opcji na poziomie 20 %) i przewidywanych zamówie?, o których mowa w art.67 ust.1 pkt.6 PZP w wysoko?ci do 50 % zamówienia podstawowego.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Pakiet 04 (04.L.10.13)
Lot nº: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77200000 77210000 77211000 77211200 77211300 77211400 77211500 77211600 77230000 77231000 77231200 77231600 75251120
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL418 Lieu principal d'exécution:
Teren le?nictw Kolno, Gorzy
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia s us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 788 z pó?n. zm.) obejmuj?ce prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna, turystycznego zagospodarowania lasu, utrzymania dróg le?nych. ??czny rozmiar wszystkich rodzajów us?ug wchodz?cych w sk?ad przedmiotu zamówienia przedstawia si nast?puj?co: (1) prace r?czne (8%VAT) - 19 489,00 nh i h; (2) prace r?czne -grodzenia (23%VAT) - 5 724,00 nh i h; (3) prace mechaniczne (8%VAT) - 338,00 nh i h; (4) prace mechaniczne-grodzenia (23%VAT) - 180,00 nh i h; (5) prace z pozyskania drewna - 28 868,00 nh i h; (6) prace ze zrywki drewna - 2 013,00 nh; (7) prace zwi?zane z rozdrabnianiem pozosta?o?ci pozr?bowych - 230,00 nh i h; (8) prace mechaniczne w pozyskaniu i zrywce drewna - 40,00 h. Zamawiaj?cy wymaga zatrudnienia przez wykonawc lub podwykonawc na podstawie umowy o prac osób wykonuj?cych czynno?ci wchodz?ce w sk?ad przedmiotu zamówienia polegaj?ce na pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego, je?eli wykonanie tych czynno?ci polega na wykonywaniu pracy w sposób okre?lony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z pó?n. zm.).
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (cz??ci) zamówienia z zakresu zagospodarowania lasu (CW, CP) / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 5 568 067.95 PLN
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Début: 01/01/2019 Fin: 31/12/2020 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmuj?cy czynno?ci analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: "Opcja"). Przedmiotem Opcji mog by wszystkie lub niektóre z czynno?ci opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiaj?cy nie jest zobowi?zany do zlecenia prac obj?tych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie s?u?y roszczenie o ich zlecenie. Prace b?d?ce przedmiotem Opcji mog zosta zlecone na warto? do 20 % warto?ci przedmiotu zamówienia.
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Szacunkowa warto? zamówienia wykazana w pkt.II.2.6) jest sum?: zamówienia podstawowego (warto? zamówienia netto plus prawo opcji na poziomie 20 %) i przewidywanych zamówie?, o których mowa w art.67 ust.1 pkt.6 PZP w wysoko?ci do 50 % zamówienia podstawowego.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Pakiet 05 (05.L.11.12.14)
Lot nº: 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77200000 77210000 77211000 77211100 77211200 77211300 77211400 77211500 77211600 77230000 77231000 77231200 75251120
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL431 Lieu principal d'exécution:
Teren nle?nictw Muchocin, Goraj, Lubikowo
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia s us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 788 z pó?n. zm.) obejmuj?ce prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna, turystycznego zagospodarowania lasu, utrzymania dróg le?nych. ??czny rozmiar wszystkich rodzajów us?ug wchodz?cych w sk?ad przedmiotu zamówienia przedstawia si nast?puj?co: (1) prace r?czne (8%VAT) - 18 031,00 nh i h; (2) prace r?czne -grodzenia (23%VAT) - 7 126,00 nh i h; (3) prace mechaniczne (8%VAT) - 404,00 nh i h; (4) prace mechaniczne-grodzenia (23%VAT) - 151,00 nh i h; (5) prace z pozyskania drewna - 43 967,00 nh i h; (6) prace ze zrywki drewna - 3 141,00 nh; (7) prace zwi?zane z rozdrabnianiem pozosta?o?ci pozr?bowych - 377,00 nh i h; (8) prace mechaniczne w pozyskaniu i zrywce drewna - 60,00 h. Zamawiaj?cy wymaga zatrudnienia przez wykonawc lub podwykonawc na podstawie umowy o prac osób wykonuj?cych czynno?ci wchodz?ce w sk?ad przedmiotu zamówienia polegaj?ce na pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego, je?eli wykonanie tych czynno?ci polega na wykonywaniu pracy w sposób okre?lony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z pó?n. zm.).
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Samodzielna realizacja kluczowych elementów (cz??ci) zamówienia z zakresu zagospodarowania lasu (CW, CP) / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 7 501 349.88 PLN
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Début: 01/01/2019 Fin: 31/12/2020 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmuj?cy czynno?ci analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: "Opcja"). Przedmiotem Opcji mog by wszystkie lub niektóre z czynno?ci opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiaj?cy nie jest zobowi?zany do zlecenia prac obj?tych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie s?u?y roszczenie o ich zlecenie. Prace b?d?ce przedmiotem Opcji mog zosta zlecone na warto? do 20 % warto?ci przedmiotu zamówienia.
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Szacunkowa warto? zamówienia wykazana w pkt.II.2.6) jest sum?: zamówienia podstawowego (warto? zamówienia netto plus prawo opcji na poziomie 20 %) i przewidywanych zamówie?, o których mowa w art.67 ust.1 pkt.6 PZP w wysoko?ci do 50 % zamówienia podstawowego.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Pakiet 06 (06.PAD)
Lot nº: 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 75251120
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL418 Lieu principal d'exécution:
Teren nadle?nictwa Mi?dzychód
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia s us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 788 z pó?n. zm.) obejmuj?ce prace z zakresu ochrony przeciwpo?arowej. ??czny rozmiar wszystkich rodzajów us?ug wchodz?cych w sk?ad przedmiotu zamówienia przedstawia si nast?puj?co: (1) prace r?czne (8%VAT) - 3 514,00 nh i h. do wykonania podczas pe?nienia dy?urów przeciwpo?arowych w punkcie alarmowo-dyspozycyjnym w siedzibie nadle?nictwa Mi?dzychód i dostrzegalni Krobielewko.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Samodzielna realizacja ca?o?ci przedmiotu zamówienia / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 253 008.00 PLN
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Début: 01/01/2019 Fin: 31/12/2020 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmuj?cy czynno?ci analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia. Przedmiotem Opcji mog by wszystkie lub niektóre z czynno?ci opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiaj?cy nie jest zobowi?zany do zlecenia prac obj?tych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie s?u?y roszczenie o ich zlecenie. Prace b?d?ce przedmiotem Opcji mog zosta zlecone na warto? do 20 % warto?ci przedmiotu zamówienia.
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Szacunkowa warto? zamówienia wykazana w pkt.II.2.6) jest sum?: zamówienia podstawowego (warto? zamówienia netto plus prawo opcji na poziomie 20 %) i przewidywanych zamówie?, o których mowa w art.67 ust.1 pkt.6 PZP w wysoko?ci do 50 % zamówienia podstawowego.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Pakiet 07 (07.GS)
Lot nº: 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77200000 77211500 77211600 77230000 77231000 77231200 77231600
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL418 Lieu principal d'exécution:
Teren szk?ki le?nej w Kaplinie i nadle?nictwa Mi?dzychód
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia s us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 788 z pó?n. zm.) obejmuj?ce prace z zakresu szkó?karstwa, hodowli i ochrony lasu i nasiennictwa. ??czny rozmiar wszystkich rodzajów us?ug wchodz?cych w sk?ad przedmiotu zamówienia przedstawia si nast?puj?co: (1) prace r?czne (8%VAT) - 8 542,00 nh i h; (2) prace mechaniczne (8%VAT) - 700,00 nh i h do wykonania na terenie szkó?ki le?nej w Kaplinie i na terenie nadle?nictwa Mi?dzychód.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Samodzielna realizacja prac z zastosowaniem sprz?tu mechanicznego i ?rodków chemicznych / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 959 992.35 PLN
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Début: 01/01/2019 Fin: 31/12/2020 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmuj?cy czynno?ci analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: "Opcja"). Przedmiotem Opcji mog by wszystkie lub niektóre z czynno?ci opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiaj?cy nie jest zobowi?zany do zlecenia prac obj?tych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie s?u?y roszczenie o ich zlecenie. Prace b?d?ce przedmiotem Opcji mog zosta zlecone na warto? do 20 % warto?ci przedmiotu zamówienia.
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Szacunkowa warto? zamówienia wykazana w pkt.II.2.6) jest sum?: zamówienia podstawowego (warto? zamówienia netto plus prawo opcji na poziomie 20 %) i przewidywanych zamówie?, o których mowa w art.67 ust.1 pkt.6 PZP w wysoko?ci do 50 % zamówienia podstawowego.
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy nie stawia szczególnych wymaga w zakresie opisu spe?niania tego warunku udzia?u w post?powaniu.
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
Zamawiaj?cy nie stawia szczególnych wymaga w zakresie opisu spe?niania warunku udzia?u w post?powaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolno?ci ekonomicznej. Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spe?niony, je?li Wykonawca wyka?e, ?e dysponuje ?rodkami finansowymi lub zdolno?ci kredytow?. W celu potwierdzenia spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu, Wykonawca b?dzie obowi?zany przedstawi Zamawiaj?cemu o?wiadczenie Wykonawcy stanowi?ce wst?pne potwierdzenie spe?nienia warunków udzia?u w post?powaniu, z?o?one na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Na potwierdzenie spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu w odniesieniu do sytuacji finansowej, Wykonawca b?dzie obowi?zany przedstawi Zamawiaj?cemu informacj banku lub spó?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej potwierdzaj?cej wysoko? posiadanych ?rodków finansowych lub zdolno? kredytow wykonawcy, w okresie nie wcze?niejszym ni 1 miesi?c przed up?ywem terminu sk?adania ofert, Je?eli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie mo?e z?o?y dokumentów dotycz?cych sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiaj?cego, mo?e z?o?y inny dokument, który w wystarczaj?cy sposób potwierdza spe?nianie opisanego przez zamawiaj?cego warunku udzia?u w post?powaniu. Dokumenty potwierdzaj?ce spe?nianie tego warunku Wykonawca b?dzie obowi?zany z?o?y w terminie wskazanym przez Zamawiaj?cego, nie krótszym ni 10 dni, okre?lonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiaj?cego do Wykonawcy po otwarciu ofert. Dokumenty te powinny by aktualne na dzie ich z?o?enia wyznaczony przez Zamawiaj?cego. Ocena spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu dokonana zostanie zgodnie z formu? spe?nia/nie spe?nia, w oparciu o informacje zawarte w JEDZ, nast?pnie potwierdzone w dokumentach lub o?wiadczeniach z?o?onych przez Wykonawców. Je?eli Wykonawca ubiega si o udzielenie zamówienia na kilka Pakietów to nie mo?e celem wykazania spe?nienia warunków udzia?u w post?powaniu wskaza tego samego potencja?u finansowego w wi?cej ni jednym Pakiecie. W odniesieniu do ?rodków finansowych lub zdolno?ci kredytowej wykazywana kwota musi by nie mniejsza ni suma warto?ci ?rodków finansowych lub zdolno?ci kredytowej wymaganej dla wszystkich Pakietów, na które wykonawca sk?ada swoj ofert?. Je?eli w dokumentach z?o?onych na potwierdzenie spe?nienia warunków udzia?u w post?powaniu jakiekolwiek warto?ci zostan podane w walucie obcej to Zamawiaj?cy przeliczy warto? waluty na z?ote wedle ?redniego kursu NBP z dnia przekazania og?oszenia o zamówieniu do Dziennika Urz?dowego Unii Europejskiej. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Na potwierdzenie spe?niania warunku udzia?u w post?powaniu Wykonawca zobowi?zany jest wykaza?, ?e dysponuje ?rodkami finansowymi lub zdolno?ci kredytow nie mniejsz ni?: dla Pakietu 01 - 210 000,00 z?, dla Pakietu 02 - 250 000,00 z?, dla Pakietu 03 - 200 000,00 z?, dla Pakietu 04 - 170 000,00 z?, dla Pakietu 05 - 230 000,00 z?, dla Pakietu 06 - 7 500,00 z?, dla Pakietu 07 - 30 000,00 z
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Na potwierdzenie spe?n. tego warunku w zakresie do?wiadczenia Wykon. zawrze w JEDZ informacje nt. us?ug wykonanych lub wykonywanych (przy czym w tym przypadku b?dzie liczona warto? zrealizowanej cz??ci przedmiotu umowy) w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert (a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie) polegaj?cych na wykonywaniu prac z zakresu zagospodarowania lasu, zrywki i pozyskania drewna, w zakresie pe?nienia dy?urów przeciwpo?arowych oraz w zakresie szkó?karstwa i nasiennictwa. W JEDZ nale?y poda informacje nt. podmiotu, na rzecz którego by?y wykonywane us?ugi ze wskazaniem nazwy i jego siedziby, terminu wykonywania us?ugi (dat dziennych rozpocz?cia i zako?czenia realizacji), rodzaju wykonanych us?ug oraz warto?ci (brutto) wykonanych us?ug. Wykon. obowi?zany b?dzie przed?o?y dowody, ?e us?ugi wykazane w JEDZ zosta?y wykonane lub s wykonywane nale?ycie. (II) Na potwierdzenie spe?n. tego warunku w zakresie potencja?u technicznego Wykon. zawrze w JEDZ informacje nt. ilo?ci ci?gników zrywkowych do zrywki nasi?biernej drewna lub ci?gników przystosowanych do zrywki nasi?biernej drewna, ci?gników zrywkowych do zrywki pó?podwieszonej drewna (z wci?gark linow?), ci?gników rolniczy, ?adowaczy czo?owych, opryskiwaczy ci?gnikowych, kultywatorem ci?gnikowym, którymi dysponuje Wykonawca. Na potwierdzenie spe?n. tego warunku w zakresie osób skierowanych przez Wykon. do realizacji zamówienia Wykon. zawrze w JEDZ informacje nt. ilo?ci (1)osób które uko?czy?y z wynikiem pozytywnym szkol. dopusz. do pracy z pilark zgodnie z § 21 rozp. Ministra ?rodowiska z dnia 24.08.2006 r. w sprawie bezp. i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki le?nej (Dz. U. Nr 161, poz. 1141) lub posiadaj?cych odpowiadaj?ce im uprawnienia wydane na podst. poprzednio obow. przepisów albo odpowiadaj?ce im uprawnienia wydane w innych Pa?stwach Cz?onkowskich UE uznane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznaw. kwalifik.zawod. nabytych w pa?stwach cz?onkowskich UE (Dz. U. z 2016 r. poz. 65), (2) osób, które uko?czy?y szkol. w zakresie pracy ze ?rodk.chem. zgodnie z rozp. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
   8. 05.2013 roku w sprawie szkole w zakresie ?rodków ochrony ro?lin (Dz. U. z 2013 r. poz. 554) lub posiadaj?ce odpowiadaj?ce im uprawn.wyd.na podst.poprzednio obow.przepisów. W JEDZ nale?y poda info. nt. danych personalnych (imi i nazwisko) osób skierowanych przez Wykon. do realizacji zamówienia, zakresu wykonywanych przez nich czynno?ci, posiadanych uprawnie (je?eli s wymagane) oraz podstawy dysponowania. Dokum. potwierdzaj?ce spe?n. tego warunku Wykon. b?dzie obowi?zany z?o?y w terminie wskazanym przez Zamaw., nie krótszym ni 10 dni, okre?lonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamaw. do Wykon. po otwarciu ofert. Dokum. te powinny by aktualne na dzie ich z?o?enia wyznaczony przez Zamaw. Ocena spe?n. warunków udzia?u w post?powaniu dokonana zostanie zgodnie z formu? spe?nia/nie spe?nia, w oparciu o informacje zawarte w JEDZ, nast?pnie potwierdzone w dokum. lub o?wiad. z?o?onych przez Wykon. Je?eli Wykonawca ubiega si o udzielenie zamówienia na kilka Pakietów to nie mo?e celem wykazania spe?nienia warunków udzia?u w post?powaniu wskaza tego samego do?wiadczenia, tych samych osób przewidzianych do realizacji zamówienia, ani tego samego potencja?u finansowego w wi?cej ni jednym Pakiecie. Je?eli w dokum. z?o?onych na potwierdzenie spe?nienia warunków udzia?u w post?p. jakiekolwiek warto?ci zostan podane w walucie obcej to Zamaw. przeliczy warto? waluty na z?ote wedle ?redniego kursu NBP z dnia przekazania og?osz. o zamów. do DUUE. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Warun. udzia?u w post?powa. dot. zdolno?ci techni. lub zawodo. w zakresie do?wiadczenia, zostanie uznany za spe?niony, je?li Wykonawca wyka?e, ?e w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert (a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie) zrealizowa lub realizuje (przy czym w tym przypadku b?dzie liczona warto? zrealizowanej cz??ci przedmiotu umowy) co najmniej 1 us?ug (przez us?ug rozumie si wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) polegaj?c na wykonywaniu prac z zakresu zagospodarowa. lasu, zrywki i pozyskania drewna, na kwot ??czn nie mniejsz ni?: Pakiet 01 i 03-1 000 000,00 z brutto, Pakiet 02-1 250 000,00 z brutto, Pakiet 04-850 000,00 z brutto, Pakiet 05-1 100 000,00 z brutto, Pakiet 06-1 us?ug polegaj?c na wykonywaniu prac z zakresu pe?nienia dy?urów przeciwpo?arowych 70 000,00 z brutto, Pakiet 07-1 us?ug polegaj?c na wykonywaniu prac z zakresu szkó?karstwa i nasiennictwa 150 000,00 z brutto. Warun. udzia?u w post?powa. dot. zdolno?ci technicznej lub zawodowej w zakresie potencja?u technicznego zostanie uznany za spe?niony, je?li Wykona. wyka?e, ?e dysponuje co najmniej: Pakiet od 01 do 03 i 05-1 szt. maszyn le?nych typu harwester, 3 szt. ci?gników zrywkowych lub ci?gników przystosowanych do zrywki drewna; Pakiet 04-1 szt. maszyn le?nych typu harwester, 2 szt. ci?gników zrywkowych lub ci?gników przystoso. do zrywki drewna; Pakiet 06-Zamawia. nie stawia szczególnych wymaga?; Pakiet 07-1 szt. ci?gnik rolniczy,1 szt. ?adowacz czo?owy,1 szt. opryskiwacz ci?gnikowy,1 szt. kultywator ci?gnikowy.3. Waru. udzia?u w post?powaniu dot. zdolno?ci technicznej lub zawodowej w zakresie osób skierowanych przez Wykona. do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spe?niony, je?eli Wykona. wyka?e, ?e dysponuje co najmniej: Pakiet 01 i 03-4 osobami, które uko?czy?y z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczaj?ce do pracy z pilark?,1 osob nadzoru z wykszta?ceniem le?nym wy?szym, le?nym ?rednim lub posiadaj?cymi dyplom uko?czenia studium zawodowego ?wiadczenia us?ug na rzecz le?nictwa, 1 osob?, która uko?czy?a szkolenie w zakresie pracy ze ?rodkami chemicznymi; Pakiet 02-5 osobami, które uko?czy?y z wyni. Pozyty. szkolenie dopuszczaj?ce do pracy z pilark?,1 osob nadzoru z wykszta?ceniem le?nym wy?szym, le?nym ?rednim lub posiadaj?cymi dyplom uko?czenia studium zawodowego ?wiadczenia us?ug na rzecz le?nictwa,1 osob?, która uko?czy?a szkole. w zakresie pracy ze ?rodkami chemi.; Pakiet 04-7 osobami, które uko?czy?y z wyni. Pozyty. szkolenie dopuszczaj?ce do pracy z pilark?, 1 osob nadzoru z wykszta?ceniem le?nym wy?szym, le?nym ?rednim lub posiadaj?cymi dyplom uko?czenia studium zawodowego ?wiadczenia us?ug na rzecz le?nictwa, 1 osob?, która uko?czy?a szkolenie w zakresie pracy ze ?rodkami chemi.,1 osob na stanowisko operatora maszyny le?nej typu harwester posiadaj?c za?wiadczenie kwalifikacyjne; Pakiet 05-8 osobami, które uko?czy?y z wyni. Pozyty. szkolenie dopuszczaj?ce do pracy z pilark?, 1 osob nadzoru z wykszta?ceniem le?nym wy?szym, le?nym ?rednim lub posiadaj?cymi dyplom uko?czenia studium zawodowego ?wiadczenia us?ug na rzecz le?nictwa,1 osob?, która uko?czy?a szkolenie w zakresie pracy ze ?rodkami chemi., 1 osob na stanowisko operatora maszyny le?nej typu harwester posiadaj?c za?wiadczenie kwalifikacyjne; Pakiet 06-Zamawia. nie stawia szczególnych wymaga w zakresie opisu spe?niania tego warunku; Pakiet 07-1 osob?, która uko?czy?a szkolenie w zakresie pracy ze ?rodkami chemi. Wszystkie osoby skiero. przez wykona. do realizacji zamówie. do pracy z pilarka, na stanowisko operatora maszyny le?nej typu harwester i pracy w kontakcie ze ?rodkami ochrony ro?lin musza posiada uko?czone z wynikiem pozyty. stosowne i aktualne szkolenia i uprawnienia dopuszczaj?ce do pracy lub odpowiadaj?ce im uprawnienia wydane w innych Pa?stwach Cz?onkowskich Unii Europejskiej.
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.2) Conditions liées au marché
III.2.1) Information relative à la profession
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
1)Termin realizacji zamówienia: od 01.01.2019r. do 31.12.2020r. Terminy wykonania poszczególnych prac w ka?dym z zada b?d okre?lane w Zleceniach. 2) Zamawiaj?cy mo?e zleci w trakcie realizacji Umowy zakres prac mniejszy ni wskazany w SIWZ, jednak nie mniej ni 70 % Warto?ci Przedmiotu Umowy 3) Wynagrodzenie p?atne b?dzie po odbiorze przedmiotu Zlecenia lub cz??ci przedmiotu Zlecenia, na podstawie faktury.4) Wynagrodzenie b?dzie p?atne w terminie do 14 dni od dor?czenia Zamawiaj?cemu prawid?owo wystawionej faktury.5) Zamawiaj?cy wymaga zatrudnienia przez wykonawc lub podwykonawc na podstawie umowy o prac osób wykonuj?cych czynno?ci wchodz?ce w sk?ad przedmiotu zamówienia polegaj?ce na pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego, je?eli wykonanie tych czynno?ci polega na wykonywaniu pracy w sposób okre?lony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 23/11/2018 Heure locale: 08:30
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
Polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 21/01/2019
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 23/11/2018 Heure locale: 09:00 Lieu:
Siedziba Zamawiaj?cego Przedlesie 12, 64-400 Mi?dzychód. Pokój nr 13 - I pietro Sala narad Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
Otwarcie ofert jest jawne. Bezpo?rednio przed otwarciem ofert Zamawiaj?cy poda kwot?, jak zamierza przeznaczy na sfinansowanie zamówienia oraz poszczególnych cz??ci (Pakietów). Podczas otwarcia ofert Zamawiaj?cy poda nazwy (firmy) i adresy Wykonawców, a tak?e informacje dotycz?ce cen zawartych w ofertach. Niezw?ocznie po otwarciu ofert Zamawiaj?cy zamie?ci te informacje na stronie internetowej.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
VI.3) Informations complémentaires:
Zamaw. przewiduje mo?liwo? udzielenia zamówie?, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstaw. do wysoko?ci 50 % warto?ci zamówienia -miejscem ich realizacji, b?dzie tere. N-ctwa Mi?dzychód.W post?po. mog bra udzia Wykona., którzy nie podlegaj wykluczeniu z post?powania o udzielenie zamówie. w okoliczno?ciach, o których mowa w art.24 ust. 1 pkt 12-23PZP, art.24 ust.5 pkt 1-2 i 4-8PZP.(3)Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z post?pow. Wykona. b?dzie obowi?zany przedstawi nast?p. O?wiadcze. i dokumenty: o?wiad. Wykona. stanowi?ce wst?pne potwierdz. spe?nienia warunków udzia?u w post?pow. i braku podstaw do wykluczenia, z?o?one na formularzu JEDZ; odpis z w?a?ciwego rejestru lub z CEIDG, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji; za?wiadcze. w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?ce, ?e wykonawca nie zalega z op?acaniem podatków; za?wiadcze. w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo inny dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykona. nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne; informacj z KRK w zakresie okre?lonym w art.24ust.1pkt13,14,21PZP oraz, odno?nie skazania za wykroczenie na kar aresztu, w zakresie okre?lonym przez zamawiaj?cego na podstawie art.24 ust.5 pkt5,6 PZP; O?wiad. Wykona. o: (a) braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne albo-w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji-dokumenty potwierdzaj?ce dokonanie p?atno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie sp?at tych nale?no?ci (w odniesieniu do przes?anki wykluczenia opisanej w art.24 ust.1 pkt15 PZP); (b) braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zamówienia publiczne (w odniesieniu do przes?anki wykluczenia opisanej w art.24 ust.1 pkt.22 PZP); (c)braku wydania prawomocnego wyroku s?du skazuj?cego za wykroczenie na kar ograniczenia wolno?ci lub grzywny w zakresie okre?lonym przez zamawia. na podstawie art.24 ust.5 pkt.5,6 PZP; (d) braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowi?zków wynikaj?cych z przepisów prawa pracy, prawa ochrony ?rodowiska lub przepisów o zabezpieczeniu spo?ecznym w zakresie okre?lonym przez zamawiaj?cego na podstawie art.24 ust.5 pkt.7 PZP; (e) braku podstaw do wykluczenia wskazanych w art. 24 ust. 5 pkt.8 PZP; (f) niezaleganiu z op?acaniem podatków i op?at lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i op?atach lokalnych. (4)Na potwierdzenia braku podst. do wykluczenia z post?powa. o udzielenie zamówi. w okoliczno?ciach, o których mowa w art.24 ust.1 pkt.23 PZP Wykona. b?dzie zobowi?zany z?o?y o?wiad. o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej.Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium w jednej lub kilku formach okre?lonych w art. 45 ust.6 PZP, w wysoko?ci: Pakiet 01-46000z?, Pakiet 02-56000z?, Pakiet 04-47000z?, Pakiet 05-50000z?, Pakiet 06-1700z?, Pakiet 08-6500z?. Wadium nale?y wnie? przed up?ywem terminu sk?adania ofert. Zamawia. wymaga wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy przez wykona., którego oferta zosta?a uznana za najkorzystniejsz w danym Pakiecie, w wysoko?ci 1 % ceny ca?kowitej podanej w ofercie dla danej cz??ci zamówienia. Przed zawarciem umowy Wykon. Zobowi?zany jest do przed?o?enia m.in. polisy OC dot.dzia?al. obj?tej przedmiotem zamówienia na sum ubezp. nie mniejsz ni dla: Pakietu 01 do 05-200 000 z?, Pakietu 06 i 07-50000 z?. Zamawia. nie przewiduje zwrotu kosztów udzia?u w post?powa. Zamawia. nie przewiduje wyboru najkorzyst. oferty z zastos.aukcji elektronicznej. Ofert i kosz.ofert. Wykon. sk?ada w formie pisemnej;JEDZ Wykon. sk?ada w formie dokum.elektronicznego podpis.kwalifikow.podpis. na poczt elektron. Zamawia
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Krajowa Izba Odwo?awcza ul. Post?pu 17A Warszawa 02-676 Pologne Téléphone: +48 224587801 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Krajowa Izba Odwo?awcza ul. Post?pu 17A Warszawa 02-676 Pologne Téléphone: +48 224587801 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniós lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów PZP, przys?uguje odwo?anie wy??cznie od niezgodnej z przepisami PZP czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynno?ci, do której Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie PZP. Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli zosta?y przes?ane w sposób okre?lony w art. 180 ust. 5 zd. drugie PZP, albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny sposób. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu oraz wobec postanowie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt 2 i 3 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia. Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Skarg wnosi si do s?du okr?gowego w?a?ciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiaj?cego. Skarg wnosi si za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Urz?d Zamówie Publicznych Departament Odwo?a ul. Post?pu 17A Warszawa 02-676 Pologne Téléphone: +48 224587801 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
12/10/2018
 
 
C L A S S E    C P V
75251120 - Services de lutte contre les incendies de forêt 
77200000 - Services sylvicoles 
77210000 - Services de débardage 
77211000 - Services liés au débardage 
77211100 - Services d'exploitation forestière 
77211200 - Transport de grumes dans les forêts 
77211300 - Services de défrichement 
77211400 - Services d'abattage d'arbres 
77211500 - Services d'élagage 
77211600 - Plantation d'arbres par ensemencement 
77230000 - Services liés à la sylviculture 
77231000 - Services de gestion des forêts 
77231200 - Services de lutte contre les animaux nuisibles de la forêt 
77231600 - Services de boisement