Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/01/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Mi?dzylesie: Fibres de verre

2022/S 18-043107  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/01/2022 S18 Pologne-Mi?dzylesie: Fibres de verre 2022/S 018-043107 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Sie? Badawcza ?ukasiewicz - Instytut Elektrotechniki NumÈro national d'identification: PL Adresse postale: ul. Wojska Polskiego 51 Ville: Mi?dzylesie Code NUTS: PL Polska Code postal: 57-530 Pays: Pologne Courriel: b.cholewa@izolatory.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://iel.ezamawiajacy.pl/app/login
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Instytut Badawczy
I.5) ActivitÈ principale Autre activitÈ: Badania naukowe, prace rozwojowe w dziedzinie pozosta?ych nauk przyrodniczych i technicznych, produkcja pozosta?ego sprz?tu elektrycznego.
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa w?Ûkna szklanego w postaci rowingu.
II.1.2) Code CPV principal 14830000 Fibres de verre
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Dostawa w?Ûkna szklanego w postaci rowingu przeznaczonego do produkcji wyrobÛw elektroizolacyjnych (rur i profili szk?o-epoksydowych) na potrzeby energetyki i elektrotechniki.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exÈcution:
Sie? Badawcza ?ukasiewicz - Instytut Elektrotechniki, Magazyn ñ budynek B, ul. Wojska Polskiego 51, 57-530 Mi?dzylesie, Polska.
II.2.4) Description des prestations:
ZamÛwienie sk?ada si? z 5 pozycji asortymentowych. W?a?ciwo?ci wizualne: NawÛj rowingu powinien by? cylindryczny, a jego czo?a proste i prostopad?e do bokÛw. Budowa nawojÛw powinna by? jednolita, a nawoje powinny by? powtarzalne. Rowing powinien by? wolny od jakichkolwiek zabrudze? i zanieczyszcze? (olej, brud, t?uszcz). Rowing nie mo?e zawiera? ?adnych wtr?ce?-w szczegÛlno?ci metalicznych. Niedopuszczalne jest strz?pienie si? rowingu. Barwa rowingu musi by? bia?a, nie mo?e si? zmienia? podczas starzenia rowingu. Niedopuszczalne jest przebarwienie si? rowingu w procesie technologicznym np. ?Û?kni?cie w kontakcie z kompozycj? lub pod wp?ywem podwy?szonej temperatury. Pakowanie pojedyncze: Ka?dy pojedynczy nawÛj rowingu powinien by? owini?ty foli? polietylenow?. W przypadku rowingu odwijanego od wewn?trz folia powinna by? pozostawiona do czasu kompletnego odwini?cia nawoju, aby zapewni? dobre odwijanie i ca?kowite zu?ycie rowingu. Zewn?trzne oraz wewn?trzne ko?ce powinny by? ze sob? zwi?zane i w?o?one do ?rodka opakowania. Szpule musz? by? nawini?te zwi??le i rÛwno, z rÛwnomiernym naci?giem. Niedopuszczalne jest zniekszta?cenie budowy opakowania, ktÛre uniemo?liwia swobodne i bez zak?Ûce? odwijanie nawoju. Pakowanie zbiorcze: W jednym opakowaniu zbiorczym powinno by? umieszczonych maksymalnie do czterech warstw szpul rowingu. Paleta powinna by? zabezpieczona przed oddzia?ywaniem warunkÛw atmosferycznych.OprÛ?nione palety pozostaj? u Zamawiaj?cego. Oznaczenie: Indywidualna identyfikacja. Ka?dy nawÛj rowingu powinien posiada? naklejon? etykiet? zawieraj?c? numer referencyjny produktu, nazw? producenta, dat? produkcji. Do ka?dej dostawy musi by? do??czone ?wiadectwo jako?ci
   3. 1 z wynikami bada? (PN-EN 10204). Pakiet I. W?Ûkno pasmowe, nawoje z jednym ko?cem. Rodzaj szk?a:ECR. Nominalna masa liniowa:1200 tex ±5%. ?rednica w?Ûkna elementarnego:13 24 ?m. Rodzaj preparacji: Do ?ywic epoksydowych. Zawarto?? preparacji w rowingu: max.0,60%. Zawarto?? wilgoci:max.0,15%. Wytrzyma?o?? na rozci?ganie:min.0,25N/tex. Posta? handlowa:Nawoje krzy?owe cylindryczne. SposÛb odwijania:Wyci?gany od wewn?trz. Wymiary szpuli: ÿwew. 100ñ170 mm; ÿzew. max.310 mm; Wysoko??:~260 mm. Waga szpuli: 21 25 kg. Paleta:~(800 ñ 1200) kg. Ilo??:4.000 kg. Pakiet II. W?Ûkno pasmowe, nawoje z jednym ko?cem. Rodz.szk?a:ECR. Nom.masa liniowa:2400 tex±5%. ?rednica w?Ûkna element.:13 24 ?m. Do ?ywic epoksydowych. Zawarto?? preparacji: max.0,60%. Zawarto?? wilgoci:max.0,15%. Wytrzyma?o?? na rozci?ganie:min.0,25 N/tex. Nawoje krzy?owe cylindryczne. Wyci?gany od wewn?trz. Wymiary szpuli:ÿ wew. 100ñ170 mm; ÿzew.max.310 mm; Wysoko??:~260 mm. Waga szpuli: 21 25 kg. Paleta:~(800 ñ 1200) kg. Ilo??:12.000 kg. Pakiet III. W?Ûkno pasmowe, nawoje z jednym ko?cem. Rodz.szk?a:E. Nom.masa liniowa:2400 tex ± 5%. ?rednica w?Ûkna element.:13 24 ?m. Do ?ywic epoksydowych. Zawarto?? preparacji:max.0,60%. Zawarto?? wilgoci:max.0,15%. Wytrzyma?o?? na rozci?ganie:min.0,25 N/tex. Nawoje krzy?owe cylindryczne. Wyci?gany od wewn?trz. Wymiary szpuli: ÿwew.100ñ170 mm; ÿzew.max.310mm; Wysoko??:~260 mm. Waga szpuli:21 25 kg. Paleta:~(800ñ1200) kg. Ilo??:9.000 kg. Pakiet IV. W?Ûkno pasmowe, nawoje z jednym ko?cem. Rodz.szk?a:ECR. Nom.masa liniowa:2400 tex ± 5%. ?rednica w?Ûkna element.:13 24 ?m. Do ?ywic epoksydowych. Zawarto?? preparacji: max.0,60%. Zawarto?? wilgoci:max.0,15%. Wytrzyma?o?? na rozci?ganie:min.0,25 N/tex. Poziom ziaren w szkle: Ilo??/g-Poni?ej 0,5. Nawoje krzy?owe cylindryczne. Odwijany z zewn?trz, wyci?gany od ?rodka. Wymiary szpuli: ÿwew. 160+10mm; ÿzew.max.300mm; Wysoko??:~260 mm. Waga szpuli:21 25 kg. Paleta:~(800ñ1200) kg. Ilo??:160.000 kg. Pakiet V. W?Ûkno pasmowe, nawoje z jednym ko?cem. Rodz.szk?a:ECR. Nom.masa liniowa 9600tex±5%. ?rednica w?Ûkna elementarnego:20 34?m. Do ?ywic epoksydowych. Zawarto?? preparacji:max. 0,60%. Zawarto?? wilgoci: max.0,15%. Wytrzyma?o?? na rozci?ganie: min.0,25N/tex. Nawoje krzy?owe cylindryczne. Wyci?gany od wewn?trz. Ilo??:3.000 kg.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
W zale?no?ci od rzeczywistych potrzeb, Zamawiaj?cy zastrzega mo?liwo?? zastosowania prawa opcji (ÑWielko?? Opcjonalnaî), tzn. dostawy dodatkowej ilo?ci zamawianego rowingu w ilo?ciach: Pakiet I:
   2. 000 kg, Pakiet II: 10.000 kg, Pakiet III:
   5. 000 kg, Pakiet IV: 40.000 kg, Pakiet V:
   5. 000 kg. Wykonawcy nie przys?uguj? kary ani ?adne op?aty dodatkowe z powodu braku zakupu przez Zamawiaj?cego ca?o?ci lub cz??ci Wielko?ci Opcjonalnej.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 248-655735
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : ZK.293.11.2021 IntitulÈ:
Dostawa w?Ûkna szklanego w postaci rowingu.

Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcom, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisÛw ustawy, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505ñ590).
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
21/01/2022 Pologne-Mi?dzylesie: Fibres de verreType díacheteur: AutresType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures 26/01/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
14830000 - Fibres de verre