Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/01/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Mi?dzylesie: Pièces pour appareils de distribution ou de commande électrique

2022/S 18-043081  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/01/2022 S18 Pologne-Mi?dzylesie: Pièces pour appareils de distribution ou de commande électrique 2022/S 018-043081 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Sie? Badawcza ?ukasiewicz - Instytut Elektrotechniki Numéro national d'identification: PL Adresse postale: ul. Wojska Polskiego 51 Ville: Mi?dzylesie Code NUTS: PL Polska Code postal: 57-530 Pays: Pologne Courriel: b.cholewa@izolatory.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://iel.ezamawiajacy.pl/app/login
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Instytut Badawczy
I.5) Activité principale Autre activité: Badania naukowe, prace rozwojowe w dziedzinie pozosta?ych nauk przyrodniczych i technicznych, produkcja pozosta?ego sprz?tu elektrycznego.
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dostawa oku? aluminiowych.
II.1.2) Code CPV principal 31230000 Pièces pour appareils de distribution ou de commande électrique
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Dostawa aluminiowych elementów (oku?) przeznaczonych do mocowania na ko?cach rur szk?o-epoksydowych w kompozytowych izolatorach os?onowych. Okucia wykonywane technik? odlewania po??czone s? z rur? no?n? izolatora przy u?yciu kleju i przeznaczone do przenoszenia obci??e? mechanicznych. Zamówienie sk?ada si? z 3 pozycji asortymentowych (pakietów).
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exécution:
Sie? Badawcza ?ukasiewicz - Instytut Elektrotechniki, Magazyn - budynek B, ul. Wojska Polskiego 51, 57-530 Mi?dzylesie, Polska
II.2.4) Description des prestations:
Dostawa aluminiowych elementów (oku?) przeznaczonych do mocowania na ko?cach rur szk?o-epoksydowych w kompozytowych izolatorach os?onowych. Aluminiowe elementy (okucia) wykonywane technik? odlewania po??czone s? z rur? no?n? izolatora przy u?yciu kleju i przeznaczone do przenoszenia obci??e? mechanicznych. Zamówienie sk?ada si? z 3 pozycji asortymentowych (pakietów). Ilo?ci do zamówienia: Pakiet I - 800 szt., Pakiet II -
   5. 000 szt., Pakiet III - 600 szt. Wymagania techniczne: Elementy odlewane musz? by? wykonane zgodnie z dokumentacj? techniczn?. Rysunki oku? dla wszystkich pakietów dost?pne s? do wgl?du w siedzibie firmy. Okucia z ka?dego pakietu musz? spe?nia? wymagania materia?owe i wymiarowe okre?lone na rysunkach konstrukcyjnych. Okucia w poszczególnych pakietach ró?ni? si? mi?dzy sob? kszta?tem, wielko?ci? i wymiarami. Sk?ad chemiczny i wymagania mechaniczne dla materia?u (PN-EN 1706): Pakiet I i II: Gatunek aluminium - EN AC-42100T6 (EN-AC-Al Si7Mg0,3T6). Wytrzyma?o?? na rozci?ganie Rm - min. 290 MPa. Granica plastyczno??i Rp0,2 - min. 210 MPa. Wyd?u?enie przy zerwaniu A - min. 4%. Twardo?? wg. Brinella - min. 90 HBW. Pakiet III: Gatunek aluminium - EN AC-43000F (EN-AC-Al Si10MgF). Wytrzyma?o?? na rozci?ganie Rm - min. 180 MPa. Granica plastyczno??i Rp0,2 - min. 90 MPa. Wyd?u?enie przy zerwaniu A - min. 2,5%. Twardo?? wg. Brinella - min. 55 HBW. Badania oku? przeprowadzane przez Wykonawc? Okucia (pakiety I, II, III) przed ka?d? dostaw? do Zamawiaj?cego musz? by? poddane badaniom standardowym potwierdzonym wystawieniem ?wiadectwa jako?ci
   3. 1 zgodnie z norm? PN-EN 10204. Badania standardowe dotycz?: Gatunek aluminium - PN-EN 1706. Jako?? powierzchni - kontrola 100%. Sprawdzenie wymiarów - kontrola 100%. Wytrzyma?o?? na rozci?ganie Rm - PN-EN 1706. Granica plastyczno??i Rp0,2 - PN-EN 1706. Wyd?u?enie przy zerwaniu A - PN-EN 1706. Twardo?? wg. Brinella - PN-EN 1706. ?wiadectwo jako?ci musi by? do??czone do ka?dej zamówionej partii oku? (zamówienia cz?stkowe).
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
W zale?no?ci od rzeczywistych potrzeb, Zamawiaj?cy zastrzega mo?liwo?? zastosowania prawa opcji ("Wielko?? Opcjonalna"), tzn. dostawy dodatkowej ilo?ci zamawianych oku? w ilo?ciach: Pakiet I: 800 szt., Pakiet II:
   2. 500 szt., Pakiet III: 600 szt. Wykonawcy nie przys?uguj? kary ani ?adne op?aty dodatkowe z powodu braku zakupu przez Zamawiaj?cego Wielko?ci Opcjonalnej.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 237-623563
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: ZK.293.8.2021 Intitulé:
Dostawa oku? aluminiowych.

Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Wykonawcom, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisów ustawy, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505-590).
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
21/01/2022 Pologne-Mi?dzylesie: Pièces pour appareils de distribution ou de commande électriqueType d'acheteur: AutresType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Fournitures 26/01/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
31230000 - Pièces pour appareils de distribution ou de commande électrique