Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/07/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Sans objet
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Mi?dzyzdroje: Services liÈs aux dÈchets et aux ordures

2020/S 129-317448  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 07/07/2020 S129 Services - Modification d'un marchÈ /d'une concession en cours - Sans objet Pologne-Mi?dzyzdroje: Services liÈs aux dÈchets et aux ordures 2020/S 129-317448 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Mi?dzyzdroje NumÈro national d'identification: 811685591 Adresse postale: ul. Ksi???t Pomorskich 5 Ville: Mi?dzyzdroje Code NUTS: PL42 Zachodniopomorskie Code postal: 72 -500 Pays: Pologne Point(s) de contact: Aneta RÛ?a?ska Courriel: um_zamowieniapubliczne@miedzyzdroje.pl TÈlÈphone: +48 913275652 Fax: +48 913275630 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://bip.miedzyzdroje.pl/ http://bip.miedzyzdroje.pl/
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Obs?uga systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnienie odbioru i transportu odpadÛw komunalnych NumÈro de rÈfÈrence: RI.ZP.271.6.2019.AR
II.1.2) Code CPV principal 90500000 Services liÈs aux dÈchets et aux ordures
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL42 Zachodniopomorskie Lieu principal d'exÈcution:
G?Ûwne miejsce lub lokalizacja realizacji:
   1.  OdbiÛr odpadÛw komunalnych: teren gminy Mi?dzyzdroje.
   2.  Transport odpadÛw komunalnych: z terenu gminy Mi?dzyzdroje do Regionalnej Instalacji Przetwarzania.
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Us?uga polegaj?ca na odbiorze i transporcie odpadÛw komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci, na ktÛrych zamieszkuj mieszka?cy, nie zamieszkuj mieszka?cy, w cz??ci zamieszka?ych i w cz??ci niezamieszka?ych po?o?onych na terenie gminy Mi?dzyzdroje, z wy??czeniem terenÛw publicznych ogÛlnodost?pnych, od
   1. 1.2020 do 31.12.2020. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia stanowi za??cznik do SIWZ.
II.2.7) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession DÈbut: 01/01/2020 Fin: 31/12/2020
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
 
 
Section V: Attribution du marchÈ/de la concession
MarchÈ n : RI.ZP.271.6.2019.AR
Lot n : 1 IntitulÈ:
Obs?uga systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnienie odbioru i transportu odpadÛw komunalnych
V.2) Attribution du marchÈ/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marchÈ/de la dÈcision d'attribution de la concession:
29/11/2019
V.2.2) Informations sur les offres
Le marchÈ/la concession a ÈtÈ attribuÈ(e) un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Przedsi?biorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: 810453128 Adresse postale: Szczeci?ska 2 Ville: Kamie Pomorski Code NUTS: PL42 Zachodniopomorskie Code postal: 72-400 Pays: Pologne Adresse internet: www.pgkkamien.pl www.pgkkamien.pl
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marchÈ: 1 748 142.00 PLN
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:

   1. 1. ?rodki ochrony prawnej przys?uguj Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zamÛwienia oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Pzp.
   1. 2. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamÛwieniu oraz Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia przys?uguj rÛwnie organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
   1. 3. Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia lub zaniechania czynno?ci, do ktÛrej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp.
   1. 4. Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktÛrej zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy Pzp, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzutÛw, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   1. 5. Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
   1. 6. Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i Zamawiaj?cy mÛg zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej.
   1. 7. Odwo?anie wnosi si w terminach okre?lonych w art. 182 ustawy Pzp.
   1. 8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Skarg wnosi si do s?du okr?gowego w?a?ciwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiaj?cego, za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwo?awczej, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placÛwce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. ñ Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2188) jest rÛwnoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
02/07/2020
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprËs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 90500000 Services liÈs aux dÈchets et aux ordures
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL POLSKA Lieu principal d'exÈcution:
G?Ûwne miejsce lub lokalizacja realizacji:
   1.  OdbiÛr odpadÛw komunalnych: teren gminy Mi?dzyzdroje.
   2.  Transport odpadÛw komunalnych: z terenu gminy Mi?dzyzdroje do Regionalnej Instalacji Przetwarzania OdpadÛw Komunalnych dla regionu.
VII.1.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest ÑObs?uga systemu gospodarowania odpadami komunalnymi ñ zapewnienie odbioru i transportu odpadÛw komunalnychî. Us?uga polegaj?ca na odbiorze i transporcie odpadÛw komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci, na ktÛrych zamieszkuj mieszka?cy, nie zamieszkuj mieszka?cy, w cz??ci zamieszka?ych i w cz??ci niezamieszka?ych po?o?onych na terenie gminy Mi?dzyzdroje, z wy??czeniem terenÛw publicznych ogÛlnodost?pnych, od
   1. 1.2020 do 31.12.2020.
VII.1.5) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession DÈbut: 01/01/2020 Fin: 31/12/2020
VII.1.6) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot/de la concession: 1 748 142.00 PLN
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Przedsi?biorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: 810453128 Adresse postale: Szczeci?ska 2 Ville: Kamie Pomorski Code NUTS: PL42 Zachodniopomorskie Code postal: 72-400 Pays: Pologne Adresse internet: www.pgkkamien.pl www.pgkkamien.pl
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et Ètendue des modifications (avec indication des Èventuels changements prÈalablement apportÈs au contrat):
Zmiana za??cznika nr 2 do umowy (Harmonogram odbioru odpadÛw komunalnych z terenÛw miejskich i wiejskich Gminy Mi?dzyzdroje).
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nÈcessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entitÈ adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prÈvoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nÈcessaire et explication du caractËre imprÈvu de ces circonstances:
Wprowadza si nowy harmonogram odbioru odpadÛw komunalnych obejmuj?cy okres od
   1. 7.2020 do 31.8.2020 z uwzgl?dnieniem zwi?kszonej cz?stotliwo?ci odbioru odpadÛw w powy?szym terminie.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisÈe du marchÈ avant les modifications (prenant en compte les Èventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antÈrieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'...tat membre concernÈ) Valeur hors TVA: 1 748 142.00 PLN Montant total du marchÈ aprËs les modifications Valeur hors TVA: 1 748 142.00 PLN
 
 
C L A S S E    C P V
90500000 - Services liés aux déchets et aux ordures