Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/07/2020
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Mi?dzyzdroje: Services sylvicoles

2020/S 147-361784  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 31/07/2020 S147 Pologne-Mi?dzyzdroje: Services sylvicoles 2020/S 147-361784 Avis dÝattribution de march╚ R╚sultats de la proc╚dure de march╚ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Skarb Pa?stwa, PGL Lasy Pa?stwowe, Nadle?nictwo Mi?dzyzdroje Num╚ro national d'identification: 51-1-451-81231 Adresse postale: Niepodleg?o?ci 35 Ville: Mi?dzyzdroje Code NUTS: PL42 Zachodniopomorskie Code postal: 72-500 Pays: Pologne Point(s) de contact: Marcin Stosik, Agnieszka Bochna Courriel: miedzyzdroje@szczecin.lasy.gov.pl T╚l╚phone: +48 913280057 Fax: +48 913280057 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.miedzyzdroje.szczecin.lasy.gov.pl www.miedzyzdroje.szczecin.lasy.gov.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de march╚s
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: pa?stwowa jednostka organizacyjna nieposiadaj?ca osobowo?ci prawnej ˝ PGL LP
I.5) Activit╚ principale Autre activit╚: gospodarka le?na, le?nictwo
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
ĐWykonywanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej na terenie Nadle?nictwa Mi?dzyzdroje w latach 2020˝2021ţ ˝ IV post?powanie Num╚ro de r╚f╚rence: Numer referencyjny: SA.270.2.4.2020
II.1.2) Code CPV principal 77200000 Services sylvicoles
II.1.3) Type de march╚ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zam█wienia s us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2129) obejmuj?ce prace z zakresu hodowli, nasiennictwa i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozosta?e prace z zagospodarowania lasu, pozyskania i zrywki drewna oraz ewentualn realizacj zada publicznych zleconych przez administracj pa?stwow?, do wykonania na rzecz Nadle?nictwa Mi?dzyzdroje w latach 2020˝2021. Post?powanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39˝46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843˝Pzp), zgodnie z zasadami przewidzianymi dla zam█wie o warto?ci r█wnej lub wy?szej ni kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. Post?powanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. Đprocedury odwr█conejţ ˝ art. 24aa ust. 1 i 2 Pzp.
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du march╚ (hors TVA) Valeur hors TVA: 5 050 330.54 EUR
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet II 02.L.03 ˝ le?nictwo: Ko?czewo
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77210000 Services de d╚bardage 77200000 Services sylvicoles 77211000 Services li╚s au d╚bardage 77211100 Services d'exploitation foresti╦re 77231200 Services de lutte contre les animaux nuisibles de la for═t 77211200 Transport de grumes dans les for═ts 77211300 Services de d╚frichement 77211400 Services d'abattage d'arbres 77211500 Services d'╚lagage 77211600 Plantation d'arbres par ensemencement 77230000 Services li╚s la sylviculture 77231600 Services de boisement
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL42 Zachodniopomorskie Lieu principal d'ex╚cution:
Obszar administracyjny Nadle?nictwa Mi?dzyzdroje; tak?e dow█z sadzonek ze szk█?ek le?nych spoza terenu administracyjnego nadle?nictwa; oraz realizacja zada publicznych zleconych przez adm. pa?stwow?.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia s us?ugi z zakresu gospodarki le?nej obejmuj?ce prace z zakresu hodowli, nasiennictwa i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozosta?e prace z zagospodarowania lasu (w tym: zagospodarowania turystycznego, utrzymania obiekt█w melioracyjnych, turystycznych i edukacyjnych, dr█g le?nych), pozyskania i zrywki drewna oraz ewentualn realizacj zada publicznych zleconych przez administracj pa?stwow?, do wykonania na rzecz Nadle?nictwa Mi?dzyzdroje w latach 2020˝2021. Rozmiar prac: ˇ prace r?czne w zagospodarowaniu lasu w NH: 5 070, ˇ prace r?czne w zagospodarowaniu lasu w H: 2 298, ˇ prace r?czne w grodzeniach w NH: 357, ˇ prace r?czne w grodzeniach w H: 791, ˇ prace mechaniczne w zagospodarowaniu lasu w NH: 132, ˇ prace mechaniczne w zagospodarowaniu lasu w H: 412, ˇ prace mechaniczne w grodzeniach w H: 101, ˇ prace mechaniczne w rozdrabnianiu w NH: 168, ˇ prace w pozyskaniu drewna w NH i H: 22 224, ˇ prace mechaniczne w pozyskaniu i zrywce drewna w H: 168, ˇ prace w zrywce drewna w NH: 1 750, Dyspozycyjno? w ochronie ppo?. M-C:
   9.  Zakresy rzeczowe maj charakter szacunkowy. Szczeg█?owy wykaz adres█w le?nych na rok 2021 Zamawiaj?cy przeka?e Wykonawcy przed rozpocz?ciem prac w kolejnym roku, tj. po zatwierdzeniu prowizorium planu finansowo-gospodarczego w terminie do ko?ca roku poprzedzaj?cego kolejny okres realizacji prac. Z uwagi na faktyczn sytuacj przyrodniczo-pogodow?, kt█ra mo?e zaistnie w trakcie realizacji przedmiotu zam█wienia, a tak?e nieprzewidzian w tej chwili sytuacj gospodarczo-ekonomiczn?, Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszaj?cych, korekt zwi?kszaj?cych, ustale nowych lokalizacji, jak r█wnie wstrzymania dokonania czynno?ci wskazanych w poszczeg█lnych wierszach tabel opisuj?cych przedmiot zam█wienia. Korekty zwi?kszaj?ce nie oznaczaj wprowadzenia nowych prac, nie obj?tych zakresem zam█wienia podstawowego, a korekty zmniejszaj?ce nie oznaczaj ca?kowitej rezygnacji z cz??ci prac. Nale?y je rozumie jako zwi?kszenie ilo?ci prac w jednej lokalizacji (adresie le?nym) na obszarze realizacji pakietu (w tym r█wnie w lokalizacjach na obszarze realizacji pakietu niewskazanych wst?pnie w SIWZ), przy jednoczesnym zmniejszeniu ilo?ci prac w innej lokalizacji (adresie le?nym) na obszarze realizacji pakietu, w ramach sumarycznych ilo?ci poszczeg█lnych prac wchodz?cych w zakres przedmiotu umowy okre?lonych w SIWZ, przypadaj?cych do wykonania na ca?ym obszarze realizacji pakietu. Konieczno? zwi?kszenia rozmiaru niekt█rych element█w realizowanego zam█wienia w toku wykonywania przedmiotu zam█wienia mo?e wyst?pi r█wnie po to, aby zrealizowa pe?ny zakres prac opisany w przedmiocie zam█wienia. Ustalenie nowej lokalizacji odbywa si w ramach przedmiotu zam█wienia, przy czym zawsze wy??cznie na obszarze realizacji pakietu. Zamawiaj?cy wymaga zatrudnienia przez Wykonawc lub podwykonawc na podstawie umowy o prac os█b wykonuj?cych czynno?ci wchodz?ce w sk?ad przedmiotu zam█wienia polegaj?ce na pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego, je?eli wykonanie tych czynno?ci polega na wykonywaniu pracy w spos█b okre?lony w art. 22 ▀ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 z p█?n. zm.). Wykonawca mo?e powierzy realizacj element█w (cz??ci) przedmiotu zam█wienia podwykonawcom.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Samodzielna realizacja kluczowych element█w (cz??ci) zam█wienia: czyszczenia wczesne, czyszczenia p█?ne / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
W stosunku do ka?dego pakietu Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmuj?cy czynno?ci analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zam█wienia (ĐOpcjaţ). Przedmiotem Opcji b?d prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawc w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz?? oferty). W ramach Opcji mog zosta zlecone wszystkie, niekt█re lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawc w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz?? oferty). Zamawiaj?cy nie jest zobowi?zany do zlecenia prac obj?tych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie s?u?y roszczenie o ich zlecenie. Prace b?d?ce przedmiotem Opcji mog zosta zlecone na warto? do 20 % warto?ci przedmiotu zam█wienia okre?lonej zgodnie z ▀ 10 ust. 1 wzoru umowy stanowi?cego za??cznik nr 13 do SIWZ. Podstaw okre?lenia warto?ci prac zleconych w ramach Opcji b?d ceny jednostkowe poszczeg█lnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz?? oferty. W przypadku, gdy w trakcie realizacji przedmiotu umowy zmianie ulegnie wysoko? cen jednostkowych za poszczeg█lne rodzaje prac wskazanych w kosztorysie ofertowym, to w█wczas warto? prac zleconych przez Zamawiaj?cego w ramach Opcji zostanie ustalona na podstawie zmienionych cen jednostkowych za poszczeg█lne rodzaje prac wskazanych w kosztorysie ofertowym, z zastrze?eniem, ?e warto? prac obj?tych Opcj nie przekroczy 20 % warto?ci przedmiotu zam█wienia okre?lonej zgodnie z ▀ 10 ust. 1 wzoru umowy stanowi?cego za??cznik nr 13 do SIWZ.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Szacunkowa warto? zam█wienia, wskazana w pkt II.2.6 jest sum warto?ci: zam█wienia podstawowego (z netto), prawa opcji na poziomie 20 % i przewidywanych zam█wie?, o kt█rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp (do wysoko?ci 50 % zam█wienia podstaw.). Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? udzielenia zam█wie?, o kt█rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zam. podstawowego.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet V 05.L.08 ˝ le?nictwo: ?winouj?cie
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77200000 Services sylvicoles 77210000 Services de d╚bardage 77211000 Services li╚s au d╚bardage 77211100 Services d'exploitation foresti╦re 77211200 Transport de grumes dans les for═ts 77211300 Services de d╚frichement 77211400 Services d'abattage d'arbres 77211500 Services d'╚lagage 77211600 Plantation d'arbres par ensemencement 77230000 Services li╚s la sylviculture 77231200 Services de lutte contre les animaux nuisibles de la for═t 77231600 Services de boisement 77231000 Services de gestion des for═ts
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL42 Zachodniopomorskie Lieu principal d'ex╚cution:
Obszar administracyjny Nadle?nictwa Mi?dzyzdroje; tak?e dow█z sadzonek ze szk█?ek le?nych spoza terenu administracyjnego nadle?nictwa; oraz realizacja zada publicznych zleconych przez adm. pa?stwow?.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia s us?ugi z zakresu gospodarki le?nej obejmuj?ce prace z zakresu hodowli, nasiennictwa i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozosta?e prace z zagospodarowania lasu (w tym: zagospodarowania turystycznego, utrzymania obiekt█w melioracyjnych, turystycznych i edukacyjnych, dr█g le?nych), pozyskania i zrywki drewna oraz ewentualn realizacj zada publicznych zleconych przez administracj pa?stwow?, do wykonania na rzecz Nadle?nictwa Mi?dzyzdroje w latach 2020˝2021. Rozmiar prac: ˇ prace r?czne w zagospodarowaniu lasu w NH: 7 131, ˇ prace r?czne w zagospodarowaniu lasu w H: 2 122, ˇ prace r?czne w grodzeniach w NH: 539, ˇ prace r?czne w grodzeniach w H: 508, ˇ prace mechaniczne w zagospodarowaniu lasu w NH: 167, ˇ prace mechaniczne w zagospodarowaniu lasu w H: 431, ˇ prace mechaniczne w grodzeniach w H: 99, ˇ prace mechaniczne w rozdrabnianiu w NH: 180, ˇ prace w pozyskaniu drewna w NH i H: 21 985, ˇ prace mechaniczne w pozyskaniu i zrywce drewna w H: 267, ˇ prace w zrywce drewna w NH: 1 923. Dyspozycyjno? w ochronie ppo?. M-C: 9 Zakresy rzeczowe maj charakter szacunkowy. Szczeg█?owy wykaz adres█w le?nych na rok 2021 Zamawiaj?cy przeka?e Wykonawcy przed rozpocz?ciem prac w kolejnym roku, tj. po zatwierdzeniu prowizorium planu finansowo-gospodarczego w terminie do ko?ca roku poprzedzaj?cego kolejny okres realizacji prac. Z uwagi na faktyczn sytuacj przyrodniczo-pogodow?, kt█ra mo?e zaistnie w trakcie realizacji przedmiotu zam█wienia, a tak?e nieprzewidzian w tej chwili sytuacj gospodarczo-ekonomiczn?, Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszaj?cych, korekt zwi?kszaj?cych, ustale nowych lokalizacji, jak r█wnie wstrzymania dokonania czynno?ci wskazanych w poszczeg█lnych wierszach tabel opisuj?cych przedmiot zam█wienia. Korekty zwi?kszaj?ce nie oznaczaj wprowadzenia nowych prac, nie obj?tych zakresem zam█wienia podstawowego, a korekty zmniejszaj?ce nie oznaczaj ca?kowitej rezygnacji z cz??ci prac. Nale?y je rozumie jako zwi?kszenie ilo?ci prac w jednej lokalizacji (adresie le?nym) na obszarze realizacji pakietu (w tym r█wnie w lokalizacjach na obszarze realizacji pakietu niewskazanych wst?pnie w SIWZ), przy jednoczesnym zmniejszeniu ilo?ci prac w innej lokalizacji (adresie le?nym) na obszarze realizacji pakietu, w ramach sumarycznych ilo?ci poszczeg█lnych prac wchodz?cych w zakres przedmiotu umowy okre?lonych w SIWZ, przypadaj?cych do wykonania na ca?ym obszarze realizacji pakietu. Konieczno? zwi?kszenia rozmiaru niekt█rych element█w realizowanego zam█wienia w toku wykonywania przedmiotu zam█wienia mo?e wyst?pi r█wnie po to, aby zrealizowa pe?ny zakres prac opisany w przedmiocie zam█wienia. Ustalenie nowej lokalizacji odbywa si w ramach przedmiotu zam█wienia, przy czym zawsze wy??cznie na obszarze realizacji pakietu. Zamawiaj?cy wymaga zatrudnienia przez Wykonawc lub podwykonawc na podstawie umowy o prac os█b wykonuj?cych czynno?ci wchodz?ce w sk?ad przedmiotu zam█wienia polegaj?ce na pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego, je?eli wykonanie tych czynno?ci polega na wykonywaniu pracy w spos█b okre?lony w art. 22 ▀ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 z p█?n. zm.). Wykonawca mo?e powierzy realizacj element█w (cz??ci) przedmiotu zam█wienia podwykonawcom.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Samodzielna realizacja kluczowych element█w (cz??ci) zam█wienia: czyszczenia wczesne, czyszczenia p█?ne / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
W stosunku do ka?dego pakietu Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmuj?cy czynno?ci analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zam█wienia (ĐOpcjaţ). Przedmiotem Opcji b?d prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawc w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz?? oferty). W ramach Opcji mog zosta zlecone wszystkie, niekt█re lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawc w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz?? oferty). Zamawiaj?cy nie jest zobowi?zany do zlecenia prac obj?tych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie s?u?y roszczenie o ich zlecenie. Prace b?d?ce przedmiotem Opcji mog zosta zlecone na warto? do 20 % warto?ci przedmiotu zam█wienia okre?lonej zgodnie z ▀ 10 ust. 1 wzoru umowy stanowi?cego za??cznik nr 13 do SIWZ. Podstaw okre?lenia warto?ci prac zleconych w ramach Opcji b?d ceny jednostkowe poszczeg█lnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz?? oferty. W przypadku, gdy w trakcie realizacji przedmiotu umowy zmianie ulegnie wysoko? cen jednostkowych za poszczeg█lne rodzaje prac wskazanych w kosztorysie ofertowym, to w█wczas warto? prac zleconych przez Zamawiaj?cego w ramach Opcji zostanie ustalona na podstawie zmienionych cen jednostkowych za poszczeg█lne rodzaje prac wskazanych w kosztorysie ofertowym, z zastrze?eniem, ?e warto? prac obj?tych Opcj nie przekroczy 20 % warto?ci przedmiotu zam█wienia okre?lonej zgodnie z ▀ 10 ust. 1 wzoru umowy stanowi?cego za??cznik nr 13 do SIWZ.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Szacunkowa warto? zam█wienia, wskazana w pkt II.2.6 jest sum warto?ci: zam█wienia podstawowego (z netto), prawa opcji na poziomie 20 % i przewidywanych zam█wie?, o kt█rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp (do wysoko?ci 50 % zam█wienia podstaw.). Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? udzielenia zam█wie?, o kt█rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zam. podstawowego.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Pakiet VI 06.L.06 ˝ le?nictwo: Lubiewo
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77200000 Services sylvicoles 77210000 Services de d╚bardage 77211000 Services li╚s au d╚bardage 77211100 Services d'exploitation foresti╦re 77211200 Transport de grumes dans les for═ts 77211300 Services de d╚frichement 77211400 Services d'abattage d'arbres 77211500 Services d'╚lagage 77211600 Plantation d'arbres par ensemencement 77230000 Services li╚s la sylviculture 77231000 Services de gestion des for═ts 77231200 Services de lutte contre les animaux nuisibles de la for═t 77231600 Services de boisement
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL42 Zachodniopomorskie Lieu principal d'ex╚cution:
Obszar administracyjny Nadle?nictwa Mi?dzyzdroje; tak?e dow█z sadzonek ze szk█?ek le?nych spoza terenu administracyjnego nadle?nictwa; oraz realizacja zada publicznych zleconych przez adm. pa?stwow?.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia s us?ugi z zakresu gospodarki le?nej obejmuj?ce prace z zakresu hodowli, nasiennictwa i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozosta?e prace z zagospodarowania lasu (w tym: zagospodarowania turystycznego, utrzymania obiekt█w melioracyjnych, turystycznych i edukacyjnych, dr█g le?nych), pozyskania i zrywki drewna oraz ewentualn realizacj zada publicznych zleconych przez administracj pa?stwow?, do wykonania na rzecz Nadle?nictwa Mi?dzyzdroje w latach 2020˝2021. Rozmiar prac: ˇ prace r?czne w zagospodarowaniu lasu w NH: 5 238, ˇ prace r?czne w zagospodarowaniu lasu w H: 1 367, ˇ prace r?czne w grodzeniach w NH: 357, ˇ prace r?czne w grodzeniach w H: 512, ˇ prace mechaniczne w zagospodarowaniu lasu w NH: 101, ˇ prace mechaniczne w zagospodarowaniu lasu w H: 340, ˇ prace mechaniczne w grodzeniach w H: 86, ˇ prace mechaniczne w rozdrabnianiu w NH: 179, ˇ prace w pozyskaniu drewna w NH i H: 10 592, ˇ prace mechaniczne w pozyskaniu i zrywce drewna w H: 257, ˇ prace w zrywce drewna w NH: 909. Dyspozycyjno? w ochronie ppo?. M-C: 9 Zakresy rzeczowe maj charakter szacunkowy. Szczeg█?owy wykaz adres█w le?nych na rok 2021 Zamawiaj?cy przeka?e Wykonawcy przed rozpocz?ciem prac w kolejnym roku tj. po zatwierdzeniu prowizorium planu finansowo-gospodarczego w terminie do ko?ca roku poprzedzaj?cego kolejny okres realizacji prac. Z uwagi na faktyczn sytuacj przyrodniczo-pogodow?, kt█ra mo?e zaistnie w trakcie realizacji przedmiotu zam█wienia, a tak?e nieprzewidzian w tej chwili sytuacj gospodarczo-ekonomiczn?, Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszaj?cych, korekt zwi?kszaj?cych, ustale nowych lokalizacji, jak r█wnie wstrzymania dokonania czynno?ci wskazanych w poszczeg█lnych wierszach tabel opisuj?cych przedmiot zam█wienia. Korekty zwi?kszaj?ce nie oznaczaj wprowadzenia nowych prac, nie obj?tych zakresem zam█wienia podstawowego, a korekty zmniejszaj?ce nie oznaczaj ca?kowitej rezygnacji z cz??ci prac. Nale?y je rozumie jako zwi?kszenie ilo?ci prac w jednej lokalizacji (adresie le?nym) na obszarze realizacji pakietu (w tym r█wnie w lokalizacjach na obszarze realizacji pakietu niewskazanych wst?pnie w SIWZ), przy jednoczesnym zmniejszeniu ilo?ci prac w innej lokalizacji (adresie le?nym) na obszarze realizacji pakietu, w ramach sumarycznych ilo?ci poszczeg█lnych prac wchodz?cych w zakres przedmiotu umowy okre?lonych w SIWZ, przypadaj?cych do wykonania na ca?ym obszarze realizacji pakietu. Konieczno? zwi?kszenia rozmiaru niekt█rych element█w realizowanego zam█wienia w toku wykonywania przedmiotu zam█wienia mo?e wyst?pi r█wnie po to, aby zrealizowa pe?ny zakres prac opisany w przedmiocie zam█wienia. Ustalenie nowej lokalizacji odbywa si w ramach przedmiotu zam█wienia, przy czym zawsze wy??cznie na obszarze realizacji pakietu. Zamawiaj?cy wymaga zatrudnienia przez Wykonawc lub podwykonawc na podstawie umowy o prac os█b wykonuj?cych czynno?ci wchodz?ce w sk?ad przedmiotu zam█wienia polegaj?ce na pozyskaniu i zrywce surowca drzewnego, je?eli wykonanie tych czynno?ci polega na wykonywaniu pracy w spos█b okre?lony w art. 22 ▀ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 z p█?n. zm.). Wykonawca mo?e powierzy realizacj element█w (cz??ci) przedmiotu zam█wienia podwykonawcom.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Samodzielna realizacja kluczowych element█w (cz??ci) zam█wienia: czyszczenia wczesne, czyszczenia p█?ne / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
W stosunku do ka?dego pakietu Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmuj?cy czynno?ci analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zam█wienia (ĐOpcjaţ). Przedmiotem Opcji b?d prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawc w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz?? oferty). W ramach Opcji mog zosta zlecone wszystkie, niekt█re lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenione przez Wykonawc w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz?? oferty). Zamawiaj?cy nie jest zobowi?zany do zlecenia prac obj?tych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie s?u?y roszczenie o ich zlecenie. Prace b?d?ce przedmiotem Opcji mog zosta zlecone na warto? do 20 % warto?ci przedmiotu zam█wienia okre?lonej zgodnie z ▀ 10 ust. 1 wzoru umowy stanowi?cego za??cznik nr 13 do SIWZ. Podstaw okre?lenia warto?ci prac zleconych w ramach Opcji b?d ceny jednostkowe poszczeg█lnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz?? oferty. W przypadku, gdy w trakcie realizacji przedmiotu umowy zmianie ulegnie wysoko? cen jednostkowych za poszczeg█lne rodzaje prac wskazanych w kosztorysie ofertowym, to w█wczas warto? prac zleconych przez Zamawiaj?cego w ramach Opcji zostanie ustalona na podstawie zmienionych cen jednostkowych za poszczeg█lne rodzaje prac wskazanych w kosztorysie ofertowym, z zastrze?eniem, ?e warto? prac obj?tych Opcj nie przekroczy 20 % warto?ci przedmiotu zam█wienia okre?lonej zgodnie z ▀ 10 ust. 1 wzoru umowy stanowi?cego za??cznik nr 13 do SIWZ.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Szacunkowa warto? zam█wienia, wskazana w pkt II.2.6 jest sum warto?ci: zam█wienia podstawowego (z netto), prawa opcji na poziomie 20 % i przewidywanych zam█wie?, o kt█rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp (do wysoko?ci 50 % zam█wienia podstaw.). Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? udzielenia zam█wie?, o kt█rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zam. podstawowego.
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.6) Ench╦re ╚lectronique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2020/S 098-234453
IV.2.8) Informations sur l'abandon du syst╦me d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la proc╚dure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de pr╚information
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : Pakiet II 02.L.03 ˝ le?nictwo: Ko?czewo
Lot n : 2 Intitul╚:
Pakiet II 02.L.03 ˝ le?nictwo: Ko?czewo
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
22/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 3 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 3 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 3
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Piotr Kwiatkowski prowadz?cy dzia?alno? gospodarcz pod nazw Biotrans Przedsi?biorstwo Le?ne Piotr Kwiatkowski Num╚ro national d'identification: 8561732667 Adresse postale: ul. Goleniowska 39 Ville: Lubczyna Code NUTS: PL42 Zachodniopomorskie Code postal: 72-105 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Krzysztof Kwiatkowski prowadz?cy dzia?alno? gospodarcz pod nazw Jawor Z.U.L. Us?ugi Transportowe Krzysztof Kwiatkowski Num╚ro national d'identification: 8561166400 Adresse postale: ul. Goleniowska 39 Ville: Lubczyna Code NUTS: PL42 Zachodniopomorskie Code postal: 72-105 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 1 051 513.22 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 1 057 727.39 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le march╚ est susceptible dÝ═tre sous-trait╚
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : Pakiet V 05.L.08 ˝ le?nictwo: ?winouj?cie
Lot n : 5 Intitul╚:
Pakiet V 05.L.08 ˝ le?nictwo: ?winouj?cie
Un march╚/lot est attribu╚: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le march╚/lot n'a pas ╚t╚ attribu╚ Aucune offre ou demande de participation n'a ╚t╚ re┴ue ou elles ont toutes ╚t╚ rejet╚es
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : Pakiet VI 06.L.06 ˝ le?nictwo: Lubiewo
Lot n : 6 Intitul╚:
Pakiet VI 06.L.06 ˝ le?nictwo: Lubiewo
Un march╚/lot est attribu╚: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le march╚/lot n'a pas ╚t╚ attribu╚ Aucune offre ou demande de participation n'a ╚t╚ re┴ue ou elles ont toutes ╚t╚ rejet╚es
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
28/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
77200000 - Services sylvicoles 
77210000 - Services de dÚbardage 
77211000 - Services liÚs au dÚbardage 
77211100 - Services d'exploitation forestiŔre 
77211200 - Transport de grumes dans les forŕts 
77211300 - Services de dÚfrichement 
77211400 - Services d'abattage d'arbres 
77211500 - Services d'Úlagage 
77211600 - Plantation d'arbres par ensemencement 
77230000 - Services liÚs Ó la sylviculture 
77231000 - Services de gestion des forŕts 
77231200 - Services de lutte contre les animaux nuisibles de la forŕt 
77231600 - Services de boisement