Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 09/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure concurrentielle avec négociation
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Miastko:Services sylvicoles

2023/S 194-607160  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 09/10/2023 S194 Pologne-Miastko: Services sylvicoles 2023/S 194-607160 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Pa?stwowe Gospodarstwo Le?ne Lasy Pa?stwowe - Nadle?nictwo Miastko Adresse postale: Pasieka 14A 77-200 Miastko Ville: Miastko Code NUTS: PL636 S?upski Code postal: 77-200 Pays: Pologne Point(s) de contact: Adrianna Sta? Courriel: miastko@szczecinek.lasy.gov.pl Téléphone: +48 598573201 Fax: +48 598572264 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://miastko.szczecinek.lasy.gov.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Skarb Pa?stwa Pa?stwowe Gospodarstwo Le?ne Lasy Pa?stwowe Nadle?nictwo Miastko
I.5) Activité principale Autre activité: Gospodarka Le?na
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Wykonywanie us?ug z zakresu pozyskania i zrywki drewna w le?nictwie S?pólno, Bob?cino Numéro de référence: ZG.270.24.2023
II.1.2) Code CPV principal 77200000 Services sylvicoles
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Post?powanie prowadzone jest w trybie zamówienia z wolnej r?ki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP oraz aktów wykonawczych do PZP. Udzielenie zamówienia polega na powtórzeniu us?ug podobnych do us?ug stanowi?cych przedmiot zamówienia podstawowego udzielonego w dniu 20.12.2022 r. (umowa nr 1056/2022). Zakres rzeczowy us?ug stanowi?cych przedmiot niniejszego zamówienia nie przekracza 50% warto?ci zamówienia podstawowego zn. spr. ZG.270.33.2022. Przedmiotem zamówienia s? us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 672 z pó?n. zm. - "Ustawa o lasach") obejmuj?ce wykonanie us?ug z zakresu pozyskania i zrywki drewna w Le?nictwie S?pólno, Bob?cino.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 890 143.80 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77200000 Services sylvicoles 77210000 Services de débardage 77211000 Services liés au débardage 77211100 Services d'exploitation forestière 77211200 Transport de grumes dans les forêts 77211300 Services de défrichement 77211400 Services d'abattage d'arbres 77211500 Services d'élagage 77230000 Services liés à la sylviculture 77231000 Services de gestion des forêts
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL636 S?upski Lieu principal d'exécution:
Realizacja prac wchodz?cych w sk?ad przedmiotu zamówienia b?dzie si? odbywa?a na obszarze le?nictwie S?pólno, Bob?cino ("Obszar Realizacji Zamówienia").
II.2.4) Description des prestations:
 1)Przedmiotem zamówienia s? us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 672 z pó?n. zm. - "Ustawa o lasach") obejmuj?ce wykonanie us?ug z zakresu pozyskania i zrywki drewna w Le?nictwie S?pólno, Bob?cino. 2) Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilo?ci prac z pozyskania i zrywki drewna wynikaj?ce z Za??cznika nr 2 do Zaproszenia do negocjacji, na który sk?adaj? si?: Za??cznik nr
   2. 1.- rozmiar prac wed?ug grup czynno?ci, czynno?ci lokalizacji; Za??cznik nr
   2. 2.- uk?ada sortymentowy pozyskania drewna; Za??cznik nr
   2. 3.- zestawienie odleg?o?ci i warunków zrywki drewna; 3) Zakres rzeczowy zestawiony w Za??cznikach nr
   2. 1.-2.3. maj? charakter szacunkowy 4) Standardy jako?ciowe odnosz?ce si? do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, okre?la Za??cznik nr 3 do Zaproszenia do negocjacji (Opisu standardu technologii wykonawstwa prac le?nych). 5) Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac le?nych zosta? zawarty w Za??czniku nr 3 do Zaproszenia do negocjacji. 6) Realizacja prac wchodz?cych w sk?ad przedmiotu zamówienia b?dzie si? odbywa?a na obszarze le?nictw S?pólno, Bob?cino ("Obszar Realizacji Zamówienia"). Lokalizacja (adres le?ny) poszczególnych prac wchodz?cych w zakres Przedmiotu Umowy zostanie okre?lona w Zleceniu, o którym mowa w pkt
   3. 3. ppkt 1), z zastrze?eniem, i? zawsze b?dzie to Obszar Realizacji Zamówienia. 7) Z uwagi na faktyczn? sytuacj? przyrodniczo-pogodow?, która mo?e zaistnie? w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, a tak?e nieprzewidzian? w tej chwili sytuacj? gospodarczo-ekonomiczn?, Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszaj?cych, korekt zwi?kszaj?cych, ustale? nowych lokalizacji, jak równie? wstrzymania dokonania czynno?ci wskazanych w poszczególnych wierszach tabel opisuj?cych przedmiot zamówienia. Korekty zwi?kszaj?ce nie oznaczaj? wprowadzenia nowych prac, nieobj?tych zakresem zamówienia, a korekty zmniejszaj?ce nie oznaczaj? ca?kowitej rezygnacji z cz??ci prac. Nale?y je rozumie? jako zwi?kszenie ilo?ci prac w jednej lokalizacji (adresie le?nym) na Obszarze Realizacji Zamówienia (w tym równie? w lokalizacjach na Obszarze Realizacji Zamówienia niewskazanych wst?pnie w Zaproszeniu do negocjacji), przy jednoczesnym zmniejszeniu ilo?ci prac w innej lokalizacji (adresie le?nym) na Obszarze Realizacji Zamówienia, w ramach sumarycznych ilo?ci poszczególnych prac wchodz?cych w zakres Przedmiotu Umowy okre?lonych w Zaproszeniu do negocjacji, przypadaj?cych do wykonania na ca?ym Obszarze Realizacji Zamówienia. Konieczno?? zwi?kszenia rozmiaru niektórych elementów realizowanego zamówienia w toku wykonywania przedmiotu zamówienia mo?e wyst?pi? równie? po to, aby zrealizowa? pe?ny zakres prac opisany w przedmiocie zamówienia. Ustalenie nowej lokalizacji odbywa si? w ramach przedmiotu zamówienia, przy czym zawsze wy??cznie na Obszarze Realizacji Zamówienia. 8) W przypadku obligatoryjnego wy??czenia pozycji z pozyskania w systemie maszynowym (pozyskanie drewna na pozycjach ci?? na których niedopuszczalne jest wykorzystanie maszyn wielooperacyjnych) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, np. zmiany warunków, dla których powy?sze czynno?ci zosta?y ustalone, Zamawiaj?cy dopuszcza zmian? technologii pozyskania drewna. Uzasadnienie ka?dorazowo nale?y przedstawi? Wykonawcy.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
W ramach realizacji Umowy Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci? Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do ??cznej ilo?ci wszystkich czynno?ci wycenionych w ka?dej z pozycji kosztorysu cenowego zaakceptowanego przez Zamawiaj?cego po przeprowadzonych negocjacjach, stanowi?cego za??cznik nr 3 do umowy ("Opcja"). Zamawiaj?cy nie jest zobowi?zany do zlecenia prac obj?tych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie s?u?y roszczenie o ich zlecenie. Skorzystanie z Opcji mo?e nast?pi? przez ca?y okres realizacji Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 3 ust.
   1.  Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? skorzystania z Opcji w przypadku: 1) wyst?pienia potrzeby zwi?kszenia zakresu rzeczowego us?ug stanowi?cych przedmiot zamówienia na skutek warunków przyrodniczych, klimatycznych b?d? atmosferycznych, 2) zmian na rynku sprzeda?y drewna lub powierzenia Zamawiaj?cemu nowych zada? gospodarczych lub publicznych, 3) braku mo?liwo?ci wy?onienia z przyczyn obiektywnych wykonawców us?ug le?nych w ramach podstawowych trybów udzielania zamówie?, celem zabezpieczenia niezb?dnego wykonawstwa prac 4) powierzania wykonawcy prac stanowi?cych wykonawstwo zast?pcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawc?. Przedmiotem Opcji b?d? takie same (analogiczne prace), jak opisane w Zaproszeniu i wycenione w ka?dej z pozycji kosztorysu cenowego zaakceptowanego przez Zamawiaj?cego po przeprowadzonych negocjacjach, stanowi?cego za??cznik nr 3 do umowy. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiaj?cego, mog? zosta? zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w Zaproszeniu i wycenionych przez Wykonawc? w trakcie negocjacji. Prace b?d?ce przedmiotem Opcji mog? zosta? zlecone w ilo?ci, która nie b?dzie przekracza?a 20 % Warto?ci Przedmiotu Umowy okre?lonej zgodnie z § 10 ust
   1.  Podstaw? okre?lenia warto?ci prac zleconych w ramach Opcji (w celu okre?lenia jej zakresu) b?d? ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w Protokole z negocjacji stanowi?cym za??cznik nr 3 do Umowy. Zlecanie prac b?d?cych przedmiotem Opcji, ich odbiór, ustalenie warto?ci tych prac, uiszczanie zap?aty oraz odpowiedzialno?? za ich niewykonanie lub nienale?yte wykonanie, w tym odpowiedzialno?? w postaci kar umownych, jak równie? realizacja uprawnie? Zamawiaj?cego wynikaj?cych z Umowy, w tym realizacja prawa do Odwo?ania Zlecenia i prawa do odst?pienia od Umowy nast?powa? b?dzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku prac b?d?cych Przedmiotem Umowy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure concurrentielle avec négociation
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 202-575317
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Intitulé:
Wykonywanie us?ug z zakresu pozyskania i zrywki drewna w le?nictwie S?pólno, Bob?cino
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
11/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Zak?ad Us?ug Le?nych Manfryd Jankowski - dzia?aj?cy w ramach spó?ki cywilnej pod nazw? Zak?ad Us?ug Le?nych Jankowski, Sta?czyk s.c. Adresse postale: Kamnica 34/7 Ville: Miastko Code NUTS: PL636 S?upski Code postal: 77-200 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Marian Sta?czyk Zak?ad Us?ug Le?nych - dzia?aj?cy w ramach spó?ki cywilnej pod nazw? Zak?ad Us?ug Le?nych Jankowski, Sta?czyk s.c. Adresse postale: Kamnica 34/7 Ville: Miastko Code NUTS: PL636 S?upski Code postal: 77-200 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Zak?ad Us?ug Le?nych Jerzy Boberskii Adresse postale: Kaliska 33 Ville: Bia?y Bór Code NUTS: PL427 Szczecinecko-pyrzycki Code postal: 78-425 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 890 143.80 PLN Valeur totale du marché/du lot: 667 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Zamawiaj?cy na podstawie art. 217 ust. 3 PZP odst?puje od ??dania z?o?enia przez Wykonawc? o?wiadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, za wyj?tkiem przes?anek wykluczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 Ustawy o przeciwdzia?aniu wspieraniu agresji na Ukrain? oraz art. 5k rozporz?dzenia Rady (UE) Nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. W celu potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z post?powania, o których mowa w pkt
   5. 2. i
   5. 3. Zaproszenia do negocjacji Wykonawca zobowi?zany b?dzie do z?o?enia Zamawiaj?cemu- o?wiadczenia Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia w zakresie podstaw wykluczenia, o których mowa w: -art. 5k Rozporz?dzenia Rady (UE) Nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r., -art. 7 ust. 1 pkt 1-3 Ustawy o przeciwdzia?aniu wspieraniu agresji na Ukrain?. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z post?powania, o których mowa w pkt
   5. 1. Wykonawca zobowi?zany b?dzie do z?o?enia Zamawiaj?cemu, aktualnych na dzie? z?o?enia nast?puj?cych podmiotowych ?rodków dowodowych: a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1-2 PZP oraz art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP, dotycz?cej orzeczenia zakazu ubiegania si? o zamówienie publiczne tytu?em ?rodka karnego, - sporz?dzonej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem, b) o?wiadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia w zakresie podstaw wykluczenia, o których mowa w: art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP; art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP, dotycz?cych orzeczenia zakazu ubiegania si? o zamówienie publiczne tytu?em ?rodka zapobiegawczego; art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, dotycz?cych zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia maj?cego na celu zak?ócenie konkurencji; art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP- (wzór o?wiadczenia o braku podstaw wykluczenia z post?powania stanowi za??cznik nr 4 do Zaproszenia do negocjacji).
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: S?d Polubowny przy Prokuraturii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej Adresse postale: ul. Krucza 36/ Wspólna 6 Ville: Warszawa Code postal: 00-522 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://sp.prokuraturia.gov.pl
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
04/10/2023 Wykonywanie us?ug z zakresu pozyskania i zrywki drewna w le?nictwie S?pólno, Bob?cino 09/10/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
77200000 - Services sylvicoles 
77210000 - Services de débardage 
77211000 - Services liés au débardage 
77211100 - Services d'exploitation forestière 
77211200 - Transport de grumes dans les forêts 
77211300 - Services de défrichement 
77211400 - Services d'abattage d'arbres 
77211500 - Services d'élagage 
77230000 - Services liés à la sylviculture 
77231000 - Services de gestion des forêts