Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 10/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure concurrentielle avec négociation
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Miastko:Services sylvicoles

2023/S 195-611357  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 10/10/2023 S195 Pologne-Miastko: Services sylvicoles 2023/S 195-611357 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Pa?stwowe Gospodarstwo Le?ne Lasy Pa?stwowe - Nadle?nictwo Miastko Adresse postale: Pasieka 14A 77-200 Miastko Ville: Miastko Code NUTS: PL636 S?upski Code postal: 77-200 Pays: Pologne Point(s) de contact: Adrianna Sta? Courriel: miastko@szczecinek.lasy.gov.pl TÈlÈphone: +48 598573201 Fax: +48 598572264 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://miastko.szczecinek.lasy.gov.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Skarb Pa?stwa Pa?stwowe Gospodarstwo Le?ne Lasy Pa?stwowe Nadle?nictwo Miastko
I.5) ActivitÈ principale Autre activitÈ: Gospodarka Le?na
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Wykonywanie us?ug z zakresu pozyskania i zrywki drewna w le?nictwie Bob?cino NumÈro de rÈfÈrence: ZG.270.27.2023
II.1.2) Code CPV principal 77200000 Services sylvicoles
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Post?powanie prowadzone jest w trybie zamÛwienia z wolnej r?ki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 7 PZP oraz aktÛw wykonawczych do PZP. Udzielenie zamÛwienia polega na powtÛrzeniu us?ug podobnych do us?ug stanowi?cych przedmiot zamÛwienia podstawowego udzielonego w dniu 20.12.2022 r. (umowa nr 1056/2022). Zakres rzeczowy us?ug stanowi?cych przedmiot niniejszego zamÛwienia nie przekracza 50% warto?ci zamÛwienia podstawowego zn. spr. ZG.270.33.2022. Przedmiotem zamÛwienia s? us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 672 z pÛ?n. zm. ñ ÑUstawa o lasachî) obejmuj?ce wykonanie us?ug z zakresu pozyskania i zrywki drewna w Le?nictwie Bob?cino.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 38 400.00 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77200000 Services sylvicoles 77210000 Services de dÈbardage 77211000 Services liÈs au dÈbardage 77211100 Services d'exploitation forestiËre 77211200 Transport de grumes dans les forÍts 77211300 Services de dÈfrichement 77211400 Services d'abattage d'arbres 77211500 Services d'Èlagage 77230000 Services liÈs la sylviculture 77231000 Services de gestion des forÍts
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL636 S?upski Lieu principal d'exÈcution:
Realizacja prac wchodz?cych w sk?ad przedmiotu zamÛwienia b?dzie si? odbywa?a na obszarze le?nictwa Bob?cino (ÑObszar Realizacji ZamÛwieniaî).
II.2.4) Description des prestations:
 1)Przedmiotem zamÛwienia s? us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 672 z pÛ?n. zm. ñ ÑUstawa o lasachî) obejmuj?ce wykonanie us?ug z zakresu pozyskania i zrywki drewna w Le?nictwie Bob?cino. 2) Zakres rzeczowy przedmiotu zamÛwienia obejmuje sumaryczne ilo?ci prac z pozyskania i zrywki drewna wynikaj?ce z Za??cznika nr 2 do Zaproszenia do negocjacji, na ktÛry sk?adaj? si?: Za??cznik nr
   2. 1.- rozmiar prac wed?ug grup czynno?ci, czynno?ci lokalizacji; Za??cznik nr
   2. 2.- uk?ada sortymentowy pozyskania drewna; Za??cznik nr
   2. 3.- zestawienie odleg?o?ci i warunkÛw zrywki drewna; 3) Zakres rzeczowy zestawiony w Za??cznikach nr
   2. 1.-2.3. maj? charakter szacunkowy 4) Standardy jako?ciowe odnosz?ce si? do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamÛwienia, okre?la Za??cznik nr 3 do Zaproszenia do negocjacji (Opisu standardu technologii wykonawstwa prac le?nych). 5) Opis zasad procedury dokonywania odbiorÛw prac le?nych zosta? zawarty w Za??czniku nr 3 do Zaproszenia do negocjacji. 6) Realizacja prac wchodz?cych w sk?ad przedmiotu zamÛwienia b?dzie si? odbywa?a na obszarze le?nictwa Bob?cino (ÑObszar Realizacji ZamÛwieniaî). Lokalizacja (adres le?ny) poszczegÛlnych prac wchodz?cych w zakres Przedmiotu Umowy zostanie okre?lona w Zleceniu, o ktÛrym mowa w pkt
   3. 3. ppkt 1), z zastrze?eniem, i? zawsze b?dzie to Obszar Realizacji ZamÛwienia. 7) Z uwagi na faktyczn? sytuacj? przyrodniczo-pogodow?, ktÛra mo?e zaistnie? w trakcie realizacji przedmiotu zamÛwienia, a tak?e nieprzewidzian? w tej chwili sytuacj? gospodarczo-ekonomiczn?, Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do dokonania korekt zmniejszaj?cych, korekt zwi?kszaj?cych, ustale? nowych lokalizacji, jak rÛwnie? wstrzymania dokonania czynno?ci wskazanych w poszczegÛlnych wierszach tabel opisuj?cych przedmiot zamÛwienia. Korekty zwi?kszaj?ce nie oznaczaj? wprowadzenia nowych prac, nieobj?tych zakresem zamÛwienia, a korekty zmniejszaj?ce nie oznaczaj? ca?kowitej rezygnacji z cz??ci prac. Nale?y je rozumie? jako zwi?kszenie ilo?ci prac w jednej lokalizacji (adresie le?nym) na Obszarze Realizacji ZamÛwienia (w tym rÛwnie? w lokalizacjach na Obszarze Realizacji ZamÛwienia niewskazanych wst?pnie w Zaproszeniu do negocjacji), przy jednoczesnym zmniejszeniu ilo?ci prac w innej lokalizacji (adresie le?nym) na Obszarze Realizacji ZamÛwienia, w ramach sumarycznych ilo?ci poszczegÛlnych prac wchodz?cych w zakres Przedmiotu Umowy okre?lonych w Zaproszeniu do negocjacji, przypadaj?cych do wykonania na ca?ym Obszarze Realizacji ZamÛwienia. Konieczno?? zwi?kszenia rozmiaru niektÛrych elementÛw realizowanego zamÛwienia w toku wykonywania przedmiotu zamÛwienia mo?e wyst?pi? rÛwnie? po to, aby zrealizowa? pe?ny zakres prac opisany w przedmiocie zamÛwienia. Ustalenie nowej lokalizacji odbywa si? w ramach przedmiotu zamÛwienia, przy czym zawsze wy??cznie na Obszarze Realizacji ZamÛwienia. 8) W przypadku obligatoryjnego wy??czenia pozycji z pozyskania w systemie maszynowym (pozyskanie drewna na pozycjach ci?? na ktÛrych niedopuszczalne jest wykorzystanie maszyn wielooperacyjnych) w szczegÛlnie uzasadnionych przypadkach, np. zmiany warunkÛw, dla ktÛrych powy?sze czynno?ci zosta?y ustalone, Zamawiaj?cy dopuszcza zmian? technologii pozyskania drewna. Uzasadnienie ka?dorazowo nale?y przedstawi? Wykonawcy.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
W ramach realizacji Umowy Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci? Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do ??cznej ilo?ci wszystkich czynno?ci wycenionych w ka?dej z pozycji kosztorysu cenowego zaakceptowanego przez Zamawiaj?cego po przeprowadzonych negocjacjach, stanowi?cego za??cznik nr 3 do umowy (ÑOpcjaî). Zamawiaj?cy nie jest zobowi?zany do zlecenia prac obj?tych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie s?u?y roszczenie o ich zlecenie. Skorzystanie z Opcji mo?e nast?pi? przez ca?y okres realizacji Przedmiotu Umowy, o ktÛrym mowa w ß 3 ust.
   1.  Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? skorzystania z Opcji w przypadku: 1) wyst?pienia potrzeby zwi?kszenia zakresu rzeczowego us?ug stanowi?cych przedmiot zamÛwienia na skutek warunkÛw przyrodniczych, klimatycznych b?d? atmosferycznych, 2) zmian na rynku sprzeda?y drewna lub powierzenia Zamawiaj?cemu nowych zada? gospodarczych lub publicznych, 3) braku mo?liwo?ci wy?onienia z przyczyn obiektywnych wykonawcÛw us?ug le?nych w ramach podstawowych trybÛw udzielania zamÛwie?, celem zabezpieczenia niezb?dnego wykonawstwa prac 4) powierzania wykonawcy prac stanowi?cych wykonawstwo zast?pcze w stosunku do prac realizowanych przez innego wykonawc?. Przedmiotem Opcji b?d? takie same (analogiczne prace), jak opisane w Zaproszeniu i wycenione w ka?dej z pozycji kosztorysu cenowego zaakceptowanego przez Zamawiaj?cego po przeprowadzonych negocjacjach, stanowi?cego za??cznik nr 3 do umowy. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiaj?cego, mog? zosta? zlecone wszystkie, niektÛre lub tylko jedna z prac wskazanych w Zaproszeniu i wycenionych przez Wykonawc? w trakcie negocjacji. Prace b?d?ce przedmiotem Opcji mog? zosta? zlecone w ilo?ci, ktÛra nie b?dzie przekracza?a 20 % Warto?ci Przedmiotu Umowy okre?lonej zgodnie z ß 10 ust
   1.  Podstaw? okre?lenia warto?ci prac zleconych w ramach Opcji (w celu okre?lenia jej zakresu) b?d? ceny jednostkowe poszczegÛlnych prac zawarte w Protokole z negocjacji stanowi?cym za??cznik nr 3 do Umowy. Zlecanie prac b?d?cych przedmiotem Opcji, ich odbiÛr, ustalenie warto?ci tych prac, uiszczanie zap?aty oraz odpowiedzialno?? za ich niewykonanie lub nienale?yte wykonanie, w tym odpowiedzialno?? w postaci kar umownych, jak rÛwnie? realizacja uprawnie? Zamawiaj?cego wynikaj?cych z Umowy, w tym realizacja prawa do Odwo?ania Zlecenia i prawa do odst?pienia od Umowy nast?powa? b?dzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku prac b?d?cych Przedmiotem Umowy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure concurrentielle avec nÈgociation
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 202-575317
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Wykonywanie us?ug z zakresu pozyskania i zrywki drewna w le?nictwie Bob?cino
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
15/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Zak?ad Us?ug Le?nych Manfryd Jankowski ñ dzia?aj?cy w ramach spÛ?ki cywilnej pod nazw? Zak?ad Us?ug Le?nych Jankowski, Sta?czyk s.c. Adresse postale: Kamnica 34/7 Ville: Miastko Code NUTS: PL636 S?upski Code postal: 77-200 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Marian Sta?czyk Zak?ad Us?ug Le?nych ñ dzia?aj?cy w ramach spÛ?ki cywilnej pod nazw? Zak?ad Us?ug Le?nych Jankowski, Sta?czyk s.c. Adresse postale: Kamnica 34/7 Ville: Miastko Code NUTS: PL636 S?upski Code postal: 77-200 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Zak?ad Us?ug Le?nych Jerzy Boberskii Adresse postale: Kaliska 33 Ville: Bia?y BÛr Code NUTS: PL427 Szczecinecko-pyrzycki Code postal: 78-425 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 38 400.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 32 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Zamawiaj?cy na podstawie art. 217 ust. 3 PZP odst?puje od ??dania z?o?enia przez Wykonawc? o?wiadczenia, o ktÛrym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, za wyj?tkiem przes?anek wykluczenia, o ktÛrych mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 Ustawy o przeciwdzia?aniu wspieraniu agresji na Ukrain? oraz art. 5k rozporz?dzenia Rady (UE) Nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. W celu potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia z post?powania, o ktÛrych mowa w pkt
   5. 2. i
   5. 3. Zaproszenia do negocjacji Wykonawca zobowi?zany b?dzie do z?o?enia Zamawiaj?cemu- o?wiadczenia Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia w zakresie podstaw wykluczenia, o ktÛrych mowa w: -art. 5k Rozporz?dzenia Rady (UE) Nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r., -art. 7 ust. 1 pkt 1-3 Ustawy o przeciwdzia?aniu wspieraniu agresji na Ukrain?. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z post?powania, o ktÛrych mowa w pkt
   5. 1. Wykonawca zobowi?zany b?dzie do z?o?enia Zamawiaj?cemu, aktualnych na dzie? z?o?enia nast?puj?cych podmiotowych ?rodkÛw dowodowych: a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1-2 PZP oraz art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP, dotycz?cej orzeczenia zakazu ubiegania si? o zamÛwienie publiczne tytu?em ?rodka karnego, - sporz?dzonej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem, b) o?wiadczenie Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia w zakresie podstaw wykluczenia, o ktÛrych mowa w: art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP; art. 108 ust. 1 pkt 4 PZP, dotycz?cych orzeczenia zakazu ubiegania si? o zamÛwienie publiczne tytu?em ?rodka zapobiegawczego; art. 108 ust. 1 pkt 5 PZP, dotycz?cych zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia maj?cego na celu zak?Ûcenie konkurencji; art. 108 ust. 1 pkt 6 PZP- (wzÛr o?wiadczenia o braku podstaw wykluczenia z post?powania stanowi za??cznik nr 4 do Zaproszenia do negocjacji).
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: S?d Polubowny przy Prokuraturii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej Adresse postale: ul. Krucza 36/ WspÛlna 6 Ville: Warszawa Code postal: 00-522 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://sp.prokuraturia.gov.pl
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
05/10/2023 Wykonywanie us?ug z zakresu pozyskania i zrywki drewna w le?nictwie Bob?cino 10/10/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
77200000 - Services sylvicoles 
77210000 - Services de débardage 
77211000 - Services liés au débardage 
77211100 - Services d'exploitation forestière 
77211200 - Transport de grumes dans les forêts 
77211300 - Services de défrichement 
77211400 - Services d'abattage d'arbres 
77211500 - Services d'élagage 
77230000 - Services liés à la sylviculture 
77231000 - Services de gestion des forêts