Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/11/2023
Date de péremption : 22/11/2024
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-MiechÛw:...quipements mÈdicaux

2023/S 220-693288  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E


15/11/2023
S220
Pologne-MiechÛw: ...quipements mÈdicaux

2023/S 220-693288

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2023/S 217-680802)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Szpital ?w. Anny w Miechowie
Adresse postale: ul.Szpitalna 3
Ville: MiechÛw
Code NUTS: PL214 Krakowski
Code postal: 32-200
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Anita Marczewska
Courriel: przetargi@szpital.miechow.pl
TÈlÈphone: +48 413820308
Fax: +48 413820342
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.szpital.miechow.pl

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
ÑZakup sprz?tu z dziedziny intensywnej terapii stosowanego w opiece nad pacjentami kardiologicznymi w ramach dzia?ania Modernizacja infrastruktury i doposa?enie podmiotÛw leczniczych"

NumÈro de rÈfÈrence: 27/PN/2023

II.1.2)
Code CPV principal
33100000 ...quipements mÈdicaux

II.1.3)
Type de marchÈ
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:
ÑZakup sprz?tu z dziedziny intensywnej terapii stosowanego w opiece nad pacjentami kardiologicznymi w ramach dzia?ania Modernizacja infrastruktury i doposa?enie podmiotÛw leczniczych poddzia?anie 18.21, obszaru V. Inwestycje w systemie opieki kardiologicznej, Narodowego Programu ChorÛb Uk?adu Kr??enia na lata 2022-2032î

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
10/11/2023

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 217-680802

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.1.1

Lot n : Procedura przyspieszona

Endroit o se trouve le texte rectifier: uzasadnienie

Au lieu de:

BRAK INFORMACJI

Lire:

UZASADNIENIE: Zamawiaj?cy zdecydowa? si? zastosowa? art. 138 ust. 2 pkt 2 w przeprowadzeniu post?powania przetargowego na ÑZakup sprz?tu z dziedziny intensywnej terapii stosowanego w opiece nad pacjentami kardiologicznymi w ramach dzia?ania Modernizacja infrastruktury i doposa?enie podmiotÛw leczniczych poddzia?anie 18.21, obszaru V. Inwestycje w systemie opieki kardiologicznej, Narodowego Programu ChorÛb Uk?adu Kr??enia na lata 2022-2032î. Pilna potrzeba udzielenia zamÛwienia i skrÛcenie terminu sk?adania ofert wynikaj? m.in. z konieczno?ci wykorzystania i rozliczenia przyznanego dofinansowania z Ministerstwa Zdrowia w celu niezb?dnego doposa?enia Oddzia?u Kardiologii i ChorÛb Wewn?trznych.

VII.2)
Autres informations complÈmentaires: ÑZakup sprz?tu z dziedziny intensywnej terapii stosowanego w opiece nad pacjentami kardiologicznymi w ramach dzia?ania Modernizacja infrastruktury i doposa?enie podmiotÛw leczniczych" 22/11/2023 15/11/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
33100000 - Équipements médicaux