Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2023
Date de péremption : 22/06/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Mielec:Appareils et instruments mÈdicaux divers

2023/S 97-302663  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/05/2023 S97 Pologne-Mielec: Appareils et instruments mÈdicaux divers 2023/S 097-302663 Avis de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego Adresse postale: ul. ?eromskiego 22 Ville: Mielec Code NUTS: PL824 Tarnobrzeski Code postal: 39-300 Pays: Pologne Point(s) de contact: Magdalena Dar?ak-Golec Courriel: przetargi@szpital.mielec.pl TÈlÈphone: +48 177800146 Fax: +48 177800146 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.szpital.mielec.pl
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://ezamowienia.gov.pl/ Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes par voie Èlectronique via: https://ezamowienia.gov.pl/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Sprzeda? i dostawa zestawu wizualizacyjnego artroskopowego 4K do Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu NumÈro de rÈfÈrence: SzP.ZP.271.36.23
II.1.2) Code CPV principal 33190000 Appareils et instruments mÈdicaux divers
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiot zamÛwienia obejmuje: a) sprzeda? i dostarczenie zestawu wizualizacyjnego artroskopowego 4K do Szpitala Specjalistycznego w Mielcu spe?niaj?cego wymagania okre?lone w SWZ - na koszt i ryzyko Wykonawcy, b) zamontowanie, uruchomienie i oddanie do u?ytkowania sprz?tu w stanie pe?nej sprawno?ci technicznej i u?ytkowej, c) przeszkolenie personelu Zamawiaj?cego w zakresie obs?ugi oferowanego asortymentu w tym: Monitor medyczny 4K - szt. 1 Endoskopowa kamera 4K ñ szt. 1 ?rÛd?o ?wiat?a LED ñ szt. 1 ?wiat?owÛd ñ szt. 1 Medyczny rejestrator cyfrowy/System zarz?dzania danymi ñ szt. 1 Optyka artroskopowa, kaniula, obturator, kaseta sterylizacyjna - szt. 2 WÛzek aparaturowy ñ szt. 1 SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zawiera SWZ.
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33169000 Instruments de chirurgie
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL824 Tarnobrzeski Lieu principal d'exÈcution:
Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego, ul. ?eromskiego 22, 39-300 Mielec
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiot zamÛwienia obejmuje: a) sprzeda? i dostarczenie zestawu wizualizacyjnego artroskopowego 4K do Szpitala Specjalistycznego w Mielcu spe?niaj?cego wymagania okre?lone w SWZ - na koszt i ryzyko Wykonawcy, b) zamontowanie, uruchomienie i oddanie do u?ytkowania sprz?tu w stanie pe?nej sprawno?ci technicznej i u?ytkowej, c) przeszkolenie personelu Zamawiaj?cego w zakresie obs?ugi oferowanego asortymentu w tym: Monitor medyczny 4K - szt. 1 Endoskopowa kamera 4K ñ szt. 1 ?rÛd?o ?wiat?a LED ñ szt. 1 ?wiat?owÛd ñ szt. 1 Medyczny rejestrator cyfrowy/System zarz?dzania danymi ñ szt. 1 Optyka artroskopowa, kaniula, obturator, kaseta sterylizacyjna - szt. 2 WÛzek aparaturowy ñ szt. 1 SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zawiera SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en jours: 28 Ce marchÈ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considÈration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy nie precyzuje w tym zakresie ?adnych wymaga?, ktÛrych spe?nienie Wykonawca zobowi?zany jest wykaza? w sposÛb szczegÛlny.
III.1.2) CapacitÈ Èconomique et financiËre Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Zamawiaj?cy nie precyzuje w tym zakresie ?adnych wymaga?, ktÛrych spe?nienie Wykonawca zobowi?zany jest wykaza? w sposÛb szczegÛlny.
III.1.3) CapacitÈ technique et professionnelle Liste et description succincte des critËres de sÈlection:
Zamawiaj?cy nie precyzuje w tym zakresie ?adnych wymaga?, ktÛrych spe?nienie Wykonawca zobowi?zany jest wykaza? w sposÛb szczegÛlny.
III.2) Conditions liÈes au marchÈ
III.2.2) Conditions particuliËres d'exÈcution:
Wybrany Wykonawca zobowi?zany jest do zawarcia umowy w sprawie zamÛwienia publicznego na warunkach okre?lonych we Wzorze Umowy, ktÛry stanowi Za??cznik nr 1 do SWZ.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de rÈception des offres ou des demandes de participation Date: 22/06/2023 Heure locale: 09:00
IV.2.3) Date díenvoi estimÈe des invitations soumissionner ou participer aux candidats sÈlectionnÈs
IV.2.4) Langue(s) pouvant Ítre utilisÈe(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) DÈlai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit Ítre valable jusqu'au: 14/09/2023
IV.2.7) ModalitÈs díouverture des offres Date: 22/06/2023 Heure locale: 10:00 Lieu:
Szpital Specjalistyczny im. Edmunda Biernackiego, ul. ?eromskiego 22, 39-300 Mielec, POLSKA, pok. nr 10 ñ administracja. Informations sur les personnes autorisÈes et les modalitÈs d'ouverture:
Otwarcie ofert nast?puje na platformie e-ZamÛwienia. W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, ktÛra spowoduje brak mo?liwo?ci otwarcia ofert w terminie okre?lonym przez Zamawiaj?cego, otwarcie ofert nast?pi niezw?ocznie po usuni?ciu awarii. Zamawiaj?cy poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego post?powania.
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marchÈ renouvelable: non
VI.3) Informations complÈmentaires:
Podmiotowe ?rodki dowodowe wymagane od Wykonawcy obejmuj?: a)informacj? z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie: art.108 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy PZP art.108 ust.1 pkt 4 ustawy PZP dotycz?cej orzeczenia zakazu ubiegania si? o zamÛwienie publiczne tytu?em ?rodka karnego sporz?dzon? nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem; b)o?wiadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust.1 pkt 5 ustawy PZP o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentÛw (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 275), z innym Wykonawc?, ktÛry z?o?y? odr?bn? ofert?, ofert? cz??ciow? lub wniosek o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu, albo o?wiadczenia o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty, oferty cz??ciowej lub wniosku o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu niezale?nie od innego Wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej ñ Za??cznik nr 4 do SWZ; c)odpis lub informacja z Krajowego Rejestru S?dowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, sporz?dzonych nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed jej z?o?eniem, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji; O?wiadczenie Wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o ktÛrym mowa w art. 125 ust.1 ustawy PZP, w zakresie podstaw wykluczenia z post?powania okre?lonych w: art.108 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP, art.108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, dotycz?cych orzeczenia zakazu ubiegania si? o zamÛwienie publiczne tytu?em ?rodka zapobiegawczego, art.108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, dotycz?cych zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia maj?cego na celu zak?Ûcenie konkurencji, art.108 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP. Wykonawca w celu potwierdzenia, ?e oferowane dostawy spe?niaj? okre?lone przez Zamawiaj?cego wymagania, z?o?y wraz z ofert?, aktualne na dzie? z?o?enia przedmiotowe ?rodki dowodowe: a)o?wiadczenie, ?e oferowany asortyment posiada dokumenty wymagane przez obowi?zuj?ce prawo na podstawie ktÛrych mo?e by? wprowadzony do obrotu i stosowania w placÛwkach ochrony zdrowia RP oraz dokumenty potwierdzaj?ce o?wiadczenie (Za??cznik nr 5 do SWZ).
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.?rodki ochrony prawnej przys?uguj? Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy PZP.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia oraz dokumentÛw zamÛwienia przys?uguj? rÛwnie? organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15 ustawy PZP oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorcÛw.
   3.  Odwo?anie przys?uguje na: a) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; b) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia do ktÛrej Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy.
   4.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby. Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   5.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej.
   6.  Odwo?anie wnosi si? w terminie: - 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, - 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? okre?lony powy?ej.
   7.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt 5 i 6 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
   8.  Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
   9.  W post?powaniu tocz?cym si? wskutek wniesienia skargi stosuje si? odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks post?powania cywilnego o apelacji, je?eli przepisy Dzia?u IX oddzia? 3 ustawy PZP nie stanowi? inaczej. 10. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie - s?du zamÛwie? publicznych. 11. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placÛwce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest rÛwnoznaczne z jej wniesieniem. 12. Prezes Izby przekazuje skarg? wraz z aktami post?powania odwo?awczego do s?du zamÛwie? publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 13. Skarg? mo?e wnie?? rÛwnie? Prezes Urz?du, w terminie 30 dni od dnia wydania orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o ktÛrym mowa w art. 529 ust. 1 ustawy PZP. Prezes Urz?du mo?e tak?e przyst?pi? do tocz?cego si? post?powania. Do czynno?ci podejmowanych przez Prezesa Urz?du stosuje si? odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. ñ Kodeks post?powania cywilnego o prokuraturze. 14. SzczegÛ?owe prawa i obowi?zki w zakresie ?rodkÛw ochrony prawnej przys?uguj?cych Wykonawcy reguluj? przepisy Dzia?u IX Ustawy Prawo ZamÛwie? Publicznych.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
17/05/2023 Sprzeda? i dostawa zestawu wizualizacyjnego artroskopowego 4K do Szpitala Specjalistycznego im. Edmunda Biernackiego w Mielcu 22/06/2023 22/05/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
33169000 - Instruments de chirurgie 
33190000 - Appareils et instruments médicaux divers