Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/01/2021
Date de péremption : 25/11/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Miko?ajki: Travaux de revêtement de routes

2021/S 8-013261  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
13/01/2021
S8
Pologne-Miko?ajki: Travaux de revêtement de routes

2021/S 008-013261

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 188-453136)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020
Numéro national d'identification: 845-198-57-00
Adresse postale: ul. Kolejowa 6
Ville: Miko?ajki
Code NUTS: PL62 Warmi?sko-mazurskie
Code postal: 11-730
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Anna Bogdanowicz
Courriel: biurowjm2020@gmail.com
Téléphone: +48 515576703
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://swjm2020.ezamawiajacy.pl

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Remont dróg szutrowych w ramach Mazurskiej P?tli Rowerowej

Numéro de référence: WJM.271.
   7. 2020.

II.1.2)
Code CPV principal
45233220 Travaux de revêtement de routes

II.1.3)
Type de marché
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
1) Przedmiot zamówienia obejmuje remont dróg szutrowych z wydzielonymi ?cie?kami rowerowymi o ??cznej d?ugo?ci 9 915 m. 2) Zamówienie podzielono na 8 cz??ci: a) cz?? I Remont dróg szutrowych z wydzielon ?cie?k rowerow - Miasto Gi?ycko; b) cz?? II Remont dróg szutrowych z wydzielon ?cie?k rowerow - Gmina Pisz; c) cz?? III Remont dróg szutrowych z wydzielon ?cie?k rowerow - Gmina Mr?gowo; d) cz?? IV Remont dróg szutrowych z wydzielon ?cie?k rowerow - Gmina Ryn; e) cz?? V Remont dróg szutrowych z wydzielon ?cie?k rowerow - Zarz?d Dróg Powiatowych w Mr?gowie; f) cz?? VI Remont dróg szutrowych z wydzielon ?cie?k rowerow - Gmina W?gorzewo; g) cz?? VII Remont dróg szutrowych z wydzielon ?cie?k rowerow - Gmina Pozezdrze; h) cz?? VIII Remont dróg szutrowych z wydzielon ?cie?k rowerow - Zarz?d Dróg Powiatowych w Piszu. 3) Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie dokumentacji projektowej, zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami szczegó?owymi i sztuk?.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
08/01/2021

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 188-453136

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: III.1.3

Au lieu de:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: c.1. Wykonawca musi wykaza si do?wiadczeniem(dla ka?dej z cz??ci), w realizacji w okresie ostatnich 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - to w tym okresie, wykona co najmniej 1 budow?/przebudow?/remontem ?cie?ki rowerowej o nawierzchni o szutrowej lub/i wykonaniem budowy drogi/ remontu drogi/podbudowy drogi o warto?ci minimum cz?? 1 minimum 50 000,00 z brutto; cz?? 2 minimum 1 000 000,00 z brutto; cz?? 3 minimum 10 000,00 z brutto; cz?? 4 minimum 200 000,00 z brutto; cz?? 5 minimum 500 000,00 z brutto; cz?? 6 minimum 1 000 000,00 z brutto; cz?? 7 minimum 100 000,00 z brutto; cz?? 8 minimum 50 000,00 z brutto;. c.2 Wykonawca sk?adaj?cy ofert dla wi?cej ni jednej cz??ci zamówienia, w ka?dej z nich mo?e wykaza si realizacj tej samej roboty o warto?ci odpowiadaj?cej warunkowi dla danej cz??ci. Wst?pne wykazanie spe?nienia powy?szego warunku nast?pi w cz??ci IV. C. 1a JEDZ. c.3.Wykonawca musi wykaza si dysponowaniem (dla ka?dej z cz??ci), przynajmniej: Jedn osob posiadaj?c uprawnienia budowlane w specjalno?ci drogowej do kierowania robotami budowlanymi W zakresie wy?ej wymienionych uprawnie Zamawiaj?cy uzna równowa?ne kwalifikacje zawodowe (dyplomy) wydawane przez inne ni Rzeczpospolita Polska pa?stwa cz?onkowskie Unii Europejskiej, konfederacji szwajcarskiej oraz pa?stwa cz?onkowskie europejskiego porozumienia o wolnym handlu (EFTA). Jedna z wskazanych przez Wykonawc osób zostanie wyznaczona do pe?nienie funkcji Kierownika budowy. Ocena powy?szego warunku nast?pi poprzez weryfikacj informacji uj?tych w wykazie osób, skierowanych przez Wykonawc do realizacji zamówienia publicznego, w szczególno?ci odpowiedzialnych za ?wiadczenie us?ug, kontrol jako?ci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie?, do?wiadczenia i wykszta?cenia niezb?dnych do wykonania zamówienia publicznego, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami (w przypadku wspólnego ubiegania si dwóch lub wi?cej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia w trybie art. 23 PZP, oceniany b?dzie ich ??czne dysponowanie odpowiednim potencja?em technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia). Wst?pne wykazanie spe?nienia powy?szego warunku nast?pi w cz??ci IV. C. 6 JEDZ.

Lire:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: c.1. Wykonawca musi wykaza si do?wiadczeniem(dla ka?dej z cz??ci), w realizacji w okresie ostatnich 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - to w tym okresie, wykona co najmniej 1 budow?/przebudow?/remontem ?cie?ki rowerowej o nawierzchni o szutrowej lub/i wykonaniem budowy drogi/ remontu drogi/podbudowy drogi o warto?ci minimum - cz?? 1 minimum 50 000,00 PLN brutto, - cz?? 2 minimum 1 000 000,00 PLN brutto, - cz?? 3 minimum 10 000,00 PLN brutto, - cz?? 4 minimum 200 000,00 PLN brutto, - cz?? 5 minimum 500 000,00 PLN brutto, - cz?? 6 minimum 900 000,00 PLN brutto, - cz?? 7 minimum 100 000,00 PLN brutto, - cz?? 8 minimum 50 000,00 PLN brutto. c.2. Wykonawca sk?adaj?cy ofert dla wi?cej ni jednej cz??ci zamówienia, w ka?dej z nich mo?e wykaza si realizacj tej samej roboty o warto?ci odpowiadaj?cej warunkowi dla danej cz??ci. Wst?pne wykazanie spe?nienia powy?szego warunku nast?pi w cz??ci IV. C. 1a JEDZ. c.3. Wykonawca musi wykaza si dysponowaniem (dla ka?dej z cz??ci), przynajmniej: Jedn osob posiadaj?c uprawnienia budowlane w specjalno?ci drogowej do kierowania robotami budowlanymi W zakresie wy?ej wymienionych uprawnie Zamawiaj?cy uzna równowa?ne kwalifikacje zawodowe (dyplomy) wydawane przez inne ni Rzeczpospolita Polska pa?stwa cz?onkowskie Unii Europejskiej, konfederacji szwajcarskiej oraz pa?stwa cz?onkowskie europejskiego porozumienia o wolnym handlu (EFTA). Jedna z wskazanych przez Wykonawc osób zostanie wyznaczona do pe?nienie funkcji Kierownika budowy. Ocena powy?szego warunku nast?pi poprzez weryfikacj informacji uj?tych w wykazie osób, skierowanych przez Wykonawc do realizacji zamówienia publicznego, w szczególno?ci odpowiedzialnych za ?wiadczenie us?ug, kontrol jako?ci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie?, do?wiadczenia i wykszta?cenia niezb?dnych do wykonania zamówienia publicznego, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami (w przypadku wspólnego ubiegania si dwóch lub wi?cej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia w trybie art. 23 Pzp, oceniany b?dzie ich ??czne dysponowanie odpowiednim potencja?em technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia). Wst?pne wykazanie spe?nienia powy?szego warunku nast?pi w cz??ci IV. C. 6 JEDZ.

Numéro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 08/01/2021

Heure locale: 11:00

Lire:

Date: 25/11/2021

Heure locale: 11:00

Numéro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Date: 08/01/2021

Heure locale: 11:05

Lire:

Date: 25/01/2021

Heure locale: 11:05

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
45111000 - Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de chantier 
45112710 - Travaux d'aménagement paysager d'espaces verts 
45233220 - Travaux de revêtement de routes 
45233290 - Installation de panneaux de signalisation 
45233320 - Travaux de fondation de routes