Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/05/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Miros?awiec: Services sylvicoles

2022/S 89-245168  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
06/05/2022 S89 Pologne-Miros?awiec: Services sylvicoles 2022/S 089-245168 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Pa?stwowe Gospodarstwo Le?ne Lasy Pa?stwowe Nadle?nictwo Miros?awiec NumÈro national d'identification: 7650007915 Adresse postale: ul. Wolno?ci 30 Ville: Miros?awiec Code NUTS: PL426 Koszali?ski Code postal: 78-650 Pays: Pologne Point(s) de contact: Joanna Grudzi?ska Courriel: zamowienia.miroslawiec@pila.lasy.gov.pl TÈlÈphone: +48 672595094 Fax: +48 672596331 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://miroslawiec.pila.lasy.gov.pl/
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Wykonywanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej na terenie Nadle?nictwa Miros?awiec w roku 2022 NumÈro de rÈfÈrence: SA.270.2.1.2021
II.1.2) Code CPV principal 77200000 Services sylvicoles
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Wykonywanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej na terenie Nadle?nictwa Miros?awiec w roku 2022î nr SA.270.2.1.2021 na Pakiet IV Le?nictwo Nierad?, Le?nictwo Miros?awiec
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77210000 Services de dÈbardage 77211000 Services liÈs au dÈbardage 77211100 Services d'exploitation forestiËre 77211200 Transport de grumes dans les forÍts 77211300 Services de dÈfrichement 77211400 Services d'abattage d'arbres 77211500 Services d'Èlagage 77211600 Plantation d'arbres par ensemencement 77230000 Services liÈs la sylviculture 77231000 Services de gestion des forÍts 77231200 Services de lutte contre les animaux nuisibles de la forÍt 77231600 Services de boisement 75251120 Services de lutte contre les incendies de forÍt 45233140 Travaux routiers 45233141 Travaux d'entretien routier 45233142 Travaux de rÈparation de routes
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL426 Koszali?ski Lieu principal d'exÈcution:
OBSZAR ADMINISTRACYJNY NADLE?NICTWA MIROS?AWIEC Le?nictwo Nierad?, Le?nictwo Miros?awiec
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Przedmiotem zamÛwienia s? us?ugi z zakresu gospodarki le?nej obejmuj?ce prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna oraz zagospodarowania turystycznego, nasiennictwa i selekcji a tak?e prac z zakresu zadrzewie?, ubocznego u?ytkowania lasu oraz utrzymania drÛg le?nych, dojazdÛw po?arowych polegaj?ce na wykonaniu przedmiotu zamÛwienia pn. ÑWykonywanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej na terenie Nadle?nictwa Miros?awiec w roku 2022î nr SA.270.2.1.2021 na Pakiet IV Le?nictwo Nierad?, Le?nictwo Miros?awiec
II.2.7) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession DÈbut: 01/01/2022 Fin: 31/12/2022
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marchÈ relatif au prÈsent marchÈ NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 016-038644
 
 
Section V: Attribution du marchÈ/de la concession
MarchÈ n : SA.270.2.1.2021
Lot n : 4 IntitulÈ:
Wykonywanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej na terenie Nadle?nictwa Miros?awiec w roku 2022î nr SA.270.2.1.2021 na Pakiet IV Le?nictwo Nierad?, Le?nictwo Miros?awiec
V.2) Attribution du marchÈ/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marchÈ/de la dÈcision d'attribution de la concession:
30/12/2021
V.2.2) Informations sur les offres
Le marchÈ/la concession a ÈtÈ attribuÈ(e) un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: KONSORCJUM. LIDER FOREST&WOOD Grzegorz Kubat NumÈro national d'identification: 2530219463 Adresse postale: SIENICA 8 Ville: KALISZ POMORSKI Code NUTS: PL426 Koszali?ski Code postal: 78-540 Pays: Pologne Courriel: forestwood@zulkubat.pl TÈlÈphone: +48 606359760
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Us?ugi Le?ne Stanis?aw Juszczak NumÈro national d'identification: 7651051775 Adresse postale: D?BO??KA 60/2 Ville: D?BO??KA Code NUTS: PL426 Koszali?ski Code postal: 78-607 Pays: Pologne Courriel: edyta.juszczak@onet.com.pl TÈlÈphone: +48 693969627
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Przedsi?biorstwo Wielobran?owe DANKUB Daniel Kubat NumÈro national d'identification: 2530013974 Adresse postale: SIENICA 8 Ville: KALISZ POMORSKI Code NUTS: PL426 Koszali?ski Code postal: 78-540 Pays: Pologne Courriel: dankub@zulkubat.pl TÈlÈphone: +48 608585342
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Zak?ad Us?ug Le?nych Tadeusz Kubat NumÈro national d'identification: 6741283106 Adresse postale: SIENICA 8 Ville: KALISZ POMORSKI Code NUTS: PL426 Koszali?ski Code postal: 78-540 Pays: Pologne Courriel: tkubat.zul@gmail.com TÈlÈphone: +48 788645999
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Zak?ad Us?ug Le?nych Wojciech Ko?osowski NumÈro national d'identification: 674352787 Adresse postale: ?OWICZ WA?ECKI 48 Ville: MIROS?AWIEC Code NUTS: PL426 Koszali?ski Code postal: 78-650 Pays: Pologne Courriel: zul.kolosowski@gmail.com TÈlÈphone: +48 606762721
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Zak?ad Us?ug Le?nych Marcin Szyma?ski NumÈro national d'identification: 7651594338 Adresse postale: K?OSOWO 1 Ville: D?BO??KA Code NUTS: PL426 Koszali?ski Code postal: 78-607 Pays: Pologne Courriel: zulmszymanski@o2.pl TÈlÈphone: +48 668697043
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marchÈ: 1 341 888.00 PLN
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: PREZES KRAJOWEJ IZBY ODWO?AWCZEJ Adresse postale: UL. POST?PU 17A Ville: WARSZAWA Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: PREZES KRAJOWEJ IZBY ODWO?AWCZEJ Adresse postale: UL. POST?PU 17A Ville: WARSZAWA Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw PZP, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale IX PZP tj. odwo?anie i skarga do s?du. Post?powanie odwo?awcze uregulowane zosta?o w przepisach art. 506-578 PZP, a post?powanie skargowe w przepisach art. 579-590 PZP.
   2.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami PZP czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, do ktÛrej Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie PZP; 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamÛwienia na podstawie PZP, mimo ?e Zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany.
   3.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej. Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, ?e Zamawiaj?cy mÛg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej.
   4.  Odwo?anie wnosi si? w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? okre?lony w lit. (a).
   5.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej.
   6.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt 19.4. i 19.5 SWZ wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
   7.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom post?powania przys?uguje skarga do s?du. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie - s?du zamÛwie? publicznych. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwo?awczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placÛwce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z pÛ?n. zm.), jest rÛwnoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: KRAJOWA IZBA ODWO?AWCZA Adresse postale: UL. POST?PU 17A Ville: WARSZAWA Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
04/05/2022
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprËs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 77200000 Services sylvicoles
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77210000 Services de dÈbardage 77211000 Services liÈs au dÈbardage 77211100 Services d'exploitation forestiËre 77211200 Transport de grumes dans les forÍts 77211300 Services de dÈfrichement 77211400 Services d'abattage d'arbres 77211500 Services d'Èlagage 77211600 Plantation d'arbres par ensemencement 77230000 Services liÈs la sylviculture 77231000 Services de gestion des forÍts 77231600 Services de boisement
VII.1.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL426 Koszali?ski Lieu principal d'exÈcution:
OBSZAR ADMINISTRACYJNY NADLE?NICTWA MIROS?AWIEC LE?NICTWO NIERAD?, LE?NICTWO MIROS?AWIEC
VII.1.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia s? us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z pÛ?n. zm. ñ ÑUstawa o lasachî) obejmuj?ce prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna oraz zagospodarowania turystycznego, nasiennictwa i selekcji a tak?e prac z zakresu zadrzewie?, ubocznego u?ytkowania lasu oraz utrzymania drÛg le?nych, dojazdÛw po?arowych do wykonania na terenie Nadle?nictwa Miros?awiec w roku 2022.
VII.1.5) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession DÈbut: 01/01/2022 Fin: 31/12/2022
VII.1.6) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot/de la concession: 1 346 957.01 PLN
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: KONSORCJUM. LIDER FOREST&WOOD Grzegorz Kubat NumÈro national d'identification: 2530219463 Adresse postale: SIENICA 8 Ville: KALISZ POMORSKI Code NUTS: PL426 Koszali?ski Code postal: 78-540 Pays: Pologne Courriel: forestwood@zulkubat.pl TÈlÈphone: +48 606359760
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Us?ugi Le?ne Stanis?aw Juszczak NumÈro national d'identification: 7651051775 Adresse postale: D?BO??KA 60/2 Ville: D?BO??KA Code NUTS: PL426 Koszali?ski Code postal: 78-607 Pays: Pologne Courriel: edyta.juszczak@onet.com.pl TÈlÈphone: +48 693969627
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Przedsi?biorstwo Wielobran?owe DANKUB Daniel Kubat NumÈro national d'identification: 2530013974 Adresse postale: SIENICA 8 Ville: KALISZ POMORSKI Code NUTS: PL426 Koszali?ski Code postal: 78-540 Pays: Pologne Courriel: dankub@zulkubat.pl TÈlÈphone: +48 608585342
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Zak?ad Us?ug Le?nych Tadeusz Kubat NumÈro national d'identification: 6741283106 Adresse postale: SIENICA 8 Ville: KALISZ POMORSKI Code NUTS: PL426 Koszali?ski Code postal: 78-540 Pays: Pologne Courriel: tkubat.zul@gmail.com TÈlÈphone: +48 788645999
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Zak?ad Us?ug Le?nych Wojciech Ko?osowski NumÈro national d'identification: 674352787 Adresse postale: ?OWICZ WA?ECKI 48 Ville: MIROS?AWIEC Code NUTS: PL426 Koszali?ski Code postal: 78-650 Pays: Pologne Courriel: zul.kolosowski@gmail.com TÈlÈphone: +48 606762721
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Zak?ad Us?ug Le?nych Marcin Szyma?ski NumÈro national d'identification: 7651594338 Adresse postale: K?OSOWO 1 Ville: D?BO??KA Code NUTS: PL426 Koszali?ski Code postal: 78-607 Pays: Pologne Courriel: zulmszymanski@o2.pl TÈlÈphone: +48 668697043
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et Ètendue des modifications (avec indication des Èventuels changements prÈalablement apportÈs au contrat):
Rekompensata wzrostu cen paliw p?ynnych
   1. Zamawiaj?cy b?dzie p?aci? Wykonawcy rekompensaty wzrostu cen paliw p?ynnych w stosunku do czynn. wchodz?cych w sk?ad Przedmiotu Umowy (ÑRekompensatyî)
   2.  Rekompensaty b?d? p?atne w odniesieniu do nast?puj?cych czynn. wchodz?cych w sk?ad Przedmiotu Umowy: 1) (CWD-D) ca?kowity wyrÛb drewna techn. dowoln?, 2)(ROZDR-PP) rozdrabnianie pozost. drzewnych na ca?ej pow. bez mieszania z gleb?, 3)(WYK-PASCZ) wyorywanie bruzd p?ugiem le?nym na powierzchni pow. 0,50 ha, (WYK-PASCP) wyorywanie bruzd p?ugiem le?nym pod okapem, (WYK-POGCZ) wyorywanie bruzd p?ugiem le?nym z pog??biaczem na pow. 0,50 ha, (WYK-P5GCP) wyorywanie bruzd p?ugiem le?nym z pog??biaczem na pow. do 0,5 ha (np. gniazda), 4)(KOSZ-CHN) wykaszanie chwastÛw w uprawach oraz usuwanie nalotÛw w uprawach pochodnych (CW-W) czyszczenia wczesne (CP-W) czyszczenia pÛ?ne. Ustalenie wys. Rekompensaty
   1. Rekompensata b?dzie stanowi?: 1)dla czynn. CWD-D- rÛwn. wzrostu ceny dla 2 l oleju nap?d. Ekodiesel 2)dla czynn. ROZDR-PP- rÛwn. wzrostu ceny dla 70 l oleju nap?d. Ekodiesel 3)dla czynn. WYK-PASCZ, WYK-PASCP, WYK-POGCZ, WYK-P5GCP- rÛwn. wzrostu ceny dla 8l oleju nap?d. Ekodiesel 4)dla czynn. KOSZ-CHN,CW-W oraz CP-W- rÛwn. wzrostu ceny dla 14l benz. bezo?ow. Eurosuper 95; odniesione do cen jedn. w/w czynn.;
   2. Wzrost cen, o ktÛrym mowa w ust. 1 b?dzie stanowi? rÛ?nic? pomi?dzy cen? danego rodzaju paliwa p?ynnego przyj?t? do porÛwnania ustalan? na dni wskazane w ß 3 ust. 1 (ÑCena PorÛwnywanaî), a cen? wyj?ciow? do ktÛrej b?dzie odnoszony ewentualny wzrost cen (ÑCena Bazowaî), o ktÛrej mowa w ust.
   3.  W przypadku, gdy rÛ?nica pomi?dzy Cen? PorÛwnywan?, a Cen? Bazow? b?dzie warto?ci? ujemn? to wÛwczas ceny jednostkowe wskazane w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz??? Oferty nie b?d? pomniejszane.
   3. Cen? Bazow? b?dzie: 1)CWD-D- cena hurt. netto 1 l oleju nap?d. Ekodiesel z dn. 24.02.2022 r., tj. cena 5,15 PLN/l; 2)ROZDR-PP- cena hurt. netto 1 l oleju nap?d. Ekodiesel z dn. 24.02.2022 r., tj. cena 5,15 PLN/l; 3)WYK-PASCZ, WYK-PASCP, WYK-POGCZ, WYK-P5GCP ñ cena hurt. netto 1l oleju nap?d. Ekodiesel z dn. 24.02.2022 r., tj. cena 5,15 PLN/l; 4)KOSZ-CHN, CW-W oraz CP-W cena hurt. netto 1l benz. bezo?ow. Eurosuper 95 z dn. 24.02.2022 r., tj. cena 4,98 PLN/l.
   4. Cen? PorÛwnywan? b?dzie: 1)CWD-Dñ?red. (aryt.) dziennych cen hurt. netto 1l oleju nap?d. Ekodiesel z okresu obejmuj?cego 15 dni poprzedzaj?cych dzie? ustalenia wys. Rekompensaty; 2)ROZDR-PPñ?red. (aryt.) dziennych cen hurt. netto 1l oleju nap?d. Ekodiesel z okresu obejmuj?cego 15 dni poprzedzaj?cych dzie? ustalenia wys. Rekompensaty; 3)WYK-PASCZ, WYK-PASCP, WYK-POGCZ, WYK-P5GCP ñ ?redn. (aryt.) dziennych cen hurt. netto 1l oleju nap?d. Ekodiesel z okresu obejmuj?cego 15 dni poprzedzaj?cych dzie? ustalenia wys. Rekompensaty; 4)KOSZ-CHN, CW-W oraz CP-W ñ ?redn. (aryt.) dziennych cen hurt. netto 1 l benz. bezo?ow. Eurosuper 95 z okresu obejmuj?cego 15 dni poprzedzaj?cych dzie? ustalenia wys. Rekompensaty; o ktÛrych mowa w ß 3, tj.: a) 15.03.2022 r.ñz okresu
   1. 03.2022 r.ñ 15.03.2022 r. b)31.03.2022 r.ñz okresu 16.03.2022 r.ñ 31.03.2022 r. c)15.04.2022 r. ñz okresu
   1. 04.2022 r. ñ 15.04.2022 r.
   5. Dzienne ceny hurt. danego rodzaju paliwa p?ynnego b?d?ce podstaw? do obliczenia Ceny PorÛwnywanej przyjmowane b?d? zgodnie z kwotami wskazanymi na str. Inter. PKN Orlen S.A.
   6. Przy obliczeniu Ceny PorÛwnywanej uwzgl?dn. si? jedynie te dni, dla ktÛrych na str. inter. PKN Orlen S.A. podana zosta?a dzienna cena hurt. danego rodzaju paliwa p?ynnego. Warto?ci Rekompensat b?d? ustalane w dn.ch: 1) 15.03.022 r.ñobowi?z. dla czynn., dla ktÛrych Prot. Odb.RobÛt zosta? lub zostanie sporz. od dn.
   1. 03.2022 r. do dn. 31.03.2022 r.; 2)31.03.2022 r.ñobowi?z. dla czynn., dla ktÛrych Prot. Odb.RobÛt zostanie sporz. od dn.
   1. 04.2022 r. do dn. 15.04.22 r. 3)15.04.2022 r.ñobowi?z. dla czynn., dla ktÛrych Prot. Odb.RobÛt zostanie sporz. od dn. 16.04.2022 r. do dn. 30.04.22 r.; niezale?nie od kiedy prace te zosta?y zlecone
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nÈcessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entitÈ adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prÈvoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nÈcessaire et explication du caractËre imprÈvu de ces circonstances:
I-w trakcie realizacji Umowy, w nast?pstwie agresji Feder. Rosyj.na Rep.Ukrainy, nast?pi? gwa?towny wzrost cen paliw p?yn. w stosunku do cen obowi?z.w okresie poprzedzaj?cym post?p.o udziel.zamÛw.publicz.poprzedzaj?ce zawarcie Umowy; II-Zamawiaj?cy dzia?aj?c z nale?yt? staranno?ci?, nie mÛg? w/w syt. przewidzie?;III-agresja Feder. Rosyjskiej na Rep.Ukrainy jako zdarzenie b?d?ce przyczyn? wzrostu cen paliw p?ynnych, o ktÛrym mowa w pkt (I) jest zdarzeniem, ktÛrego Zamaw.nie mÛg? przewidzie? dzia?aj?c z nale?yt? staranno?ci?; IV-wzrost cen paliw p?ynnych, o ktÛrym mowa w pkt (I) przekracza normalne ryzyko kontraktowe, ktÛre nale?y uwzgl?dni? w kalkulacji ceny i rodzi obiektywn? konieczno?? wprowadz.mechanizmu rekompen.w odniesieniu do tych cen jednostkowych czynno?ci wchodz?cych w sk?ad Przedmiotu Umowy, w ktÛrych paliwo stanowi istotn? cz??? kosztu ich realizacji; V-wyp?ata rekompen.nie powoduje zmiany ogÛln.charakteru UmowyVI-rekompensata,nie przekr.zart.455u.1p.4Pzp
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisÈe du marchÈ avant les modifications (prenant en compte les Èventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antÈrieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'...tat membre concernÈ) Valeur hors TVA: 1 341 888.00 PLN Montant total du marchÈ aprËs les modifications Valeur hors TVA: 1 346 957.01 PLN Pologne-Miros?awiec: Services sylvicolesType díacheteur: AutresType díavis: Modification d'un marchÈ /d'une concession en coursType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Services 06/05/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
45233140 - Travaux routiers 
45233141 - Travaux d'entretien routier 
45233142 - Travaux de réparation de routes 
75251120 - Services de lutte contre les incendies de forêt 
77200000 - Services sylvicoles 
77210000 - Services de débardage 
77211000 - Services liés au débardage 
77211100 - Services d'exploitation forestière 
77211200 - Transport de grumes dans les forêts 
77211300 - Services de défrichement 
77211400 - Services d'abattage d'arbres 
77211500 - Services d'élagage 
77211600 - Plantation d'arbres par ensemencement 
77230000 - Services liés à la sylviculture 
77231000 - Services de gestion des forêts 
77231200 - Services de lutte contre les animaux nuisibles de la forêt 
77231600 - Services de boisement