Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/06/2024
Date de péremption : 15/07/2024
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
POLOGNE
appel-offre

Pologne - Mobilier de bureau - Dostawa sprz'?tu koszarowego.

2024/S 2024-350509  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
350509-2024 - Mise en concurrence
Pologne – Mobilier de bureau – Dostawa sprzetu koszarowego.
OJ S 114/2024 13/06/2024
Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Fournitures

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Rejonowy Zarzad Infrastruktury w Krakowie
Forme juridique de l’acheteur: Contractant du secteur de la défense
Activité du pouvoir adjudicateur: Défense

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Dostawa sprzetu koszarowego.
Description: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzetu koszarowego.
   2.  Szczególowy zakres i warunki realizacji zamówienia przedstawiaja: opis przedmiotu zamówienia, projekt umowy, wycena ofertowa, dokument gwarancyjny, wzory protokolów przyjecia – przekazania, wykaz miejsc dostawy sprzetu, wzór karty wyrobu. Ww. dokumenty stanowia zalaczniki do SWZ i sa jej integralna czescia.
Identifiant de la procédure: 89d6c1bf-eba6-4ea9-80fe-dc2c44c29abe
Identifiant interne: 10/2024/ZP/SSp
Type de procédure: Ouverte
La procédure est accélérée: non
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 39130000 Mobilier de bureau
2.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: ul. Mogilska 85  
Ville: Kraków
Code postal: 30-901
Subdivision pays (NUTS): Miasto Kraków (PL213)
Pays: Pologne
Informations complémentaires: Na podstawie art. 5k Rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczacego srodków ograniczajacych w zwiazku z dzialaniami Rosji destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie, w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem Rady (UE) 2022/576 zakazuje sie udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówien publicznych lub koncesji objetych zakresem dyrektyw w sprawie zamówien publicznych, a takze zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udzialem: a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedziba w Rosji; b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa wlasnosci bezposrednio lub posrednio w ponad 50 % naleza do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustepu; lub c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów dzialajacych w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustepu, w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolnosci polega sie w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówien publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartosci zamówienia. Zamawiajacy wykluczy wykonawce na podstawie powyzszej przeslanki. Oswiadczenie dotyczace przeslanek wykluczenia z art. 5k Rozporzadzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. w brzmieniu nadanym rozporzadzeniem Rady (UE) 2022/576. Oswiadczenia wykonawcy o aktualnosci informacji zawartych w oswiadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówien publicznych, w zakresie podstaw wykluczenia z postepowania wskazanych przez Zamawiajacego. Zamawiajacy przewiduje mozliwosc uniewaznienia postepowania na mocy art. 257 ustawy tj.: Zamawiajacy moze uniewaznic postepowanie o udzielenie zamówienia, jezeli srodki publiczne, które Zamawiajacy zamierzal przeznaczyc na sfinansowanie calosci lub czesci zamówienia, nie zostaly mu przyznane.
2.1.4.
Informations générales
Informations complémentaires: INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH SRODKACH DOWODOWYCH:
   1.  Do oferty kazdy Wykonawca musi dolaczyc nastepujace przedmiotowe srodki dowodowe na potwierdzenie zgodnosci oferowanych dostaw z wymaganiami okreslonymi w opisie przedmiotu zamówienia: 1) Deklaracja zgodnosci na obciazenie eksploatacyjne wg. Normy PN-88/M-78321 – regal metalowy. Zamawiajacy akceptuje równowazne przedmiotowe srodki dowodowe, jezeli potwierdzaja, ze oferowane dostawy spelniaja okreslone przez Zamawiajacego wymagania. Jezeli wykonawca nie zlozy przedmiotowych srodków dowodowych lub zlozone przedmiotowe srodki dowodowe sa niekompletne, zamawiajacy wezwie do ich zlozenia lub uzupelnienia w wyznaczonym terminie. Zamawiajacy informuje, ze pomimo przewidzenia wezwania, nie wezwie do zlozenia lub uzupelnienia przedmiotowych srodków dowodowych, gdy mimo zlozenia przedmiotowego srodka dowodowego oferta podlega odrzuceniu albo zachodza przeslanki uniewaznienia postepowania. Wykonawca wraz z oferta sklada oswiadczenia i dokumenty, o których mowa w sekcji IX pkt 1-3 SWZ. Zgodnie z art. 139 ustawy Zamawiajacy w postepowaniu najpierw dokona badania i oceny ofert, a nastepnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta zostala najwyzej oceniona, w zakresie braku podstaw do wykluczenia oraz spelniania warunków udzialu w postepowaniu. Zgodnie z art. 139 ust. 2 ustawy oswiadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Zamawiajacy zazada wylacznie od Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyzej oceniona. Zamawiajacy wzywa Wykonawce, którego oferta zostala najwyzej oceniona, do zlozenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niz 10 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzien zlozenia oswiadczen i podmiotowych srodków dowodowych wskazanych w sekcji IX pkt 4 SWZ.
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
art. 132 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo Zamówien Publicznych -
2.1.6.
Motifs d’exclusion:
Association directe ou indirecte ŕ la préparation de cette procédure de passation de marchéart. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówien publicznych - Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawca winien zlozyc: Oswiadczenie wykonawcy o aktualnosci informacji zawartych w oswiadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo Zamówien Publicznych, w zakresie podstaw wykluczenia z postepowania wskazanych przez Zamawiajacego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo Zamówien Publicznych
Corruptionart. 108 ust. 1pkt 1 i 2 ustawy Prawo Zamówien Publicznych - Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawca winien zlozyc: Informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo Zamówien Publicznych, sporzadzona nie wczesniej niz 6 miesiecy przed jej zlozeniem. Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy – sklada informacje z odpowiedniego rejestru takiego jak rejestr sadowy, albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równowazny dokument wydany przez wlasciwy organ sadowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument w zakresie, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy. Jezeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentów, lub gdy dokumenty te nie odnosza sie do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo Zamówien Publicznych, zastepuje sie je odpowiednio w calosci lub w czesci dokumentem zawierajacym odpowiednio oswiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oswiadczenie osoby, której dokument mial dotyczyc, zlozone pod przysiega, lub, jezeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument mial dotyczyc, nie ma przepisów o oswiadczeniu pod przysiega, zlozone przed organem sadowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego, wlasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, której dokument mial dotyczyc.
Fraudeart. 108 ust.1pkt 1 i 2 ustawy Prawo Zamówien Publicznych - Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawca winien zlozyc: Informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 108 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo Zamówien Publicznych, sporzadzona nie wczesniej niz 6 miesiecy przed jej zlozeniem. Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy – sklada informacje z odpowiedniego rejestru takiego jak rejestr sadowy, albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równowazny dokument wydany przez wlasciwy organ sadowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument w zakresie, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy. Jezeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentów, lub gdy dokumenty te nie odnosza sie do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo Zamówien Publicznych, zastepuje sie je odpowiednio w calosci lub w czesci dokumentem zawierajacym odpowiednio oswiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oswiadczenie osoby, której dokument mial dotyczyc, zlozone pod przysiega, lub, jezeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument mial dotyczyc, nie ma przepisów o oswiadczeniu pod przysiega, zlozone przed organem sadowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego, wlasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, której dokument mial dotyczyc.
Manquement aux obligations dans le domaine du droit du travailart. 108 ust. 1pkt 1 lit. h i pkt 2 ustawy Prawo Zamówien Publicznych - Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawca winien zlozyc: Informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 108 ust. 1pkt 1 lit. h i pkt 2 ustawy Prawo Zamówien Publicznych, sporzadzona nie wczesniej niz 6 miesiecy przed jej zlozeniem. Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy – sklada informacje z odpowiedniego rejestru takiego jak rejestr sadowy, albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równowazny dokument wydany przez wlasciwy organ sadowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument w zakresie, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy. Jezeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentów, lub gdy dokumenty te nie odnosza sie do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 ustawy Prawo Zamówien Publicznych, zastepuje sie je odpowiednio w calosci lub w czesci dokumentem zawierajacym odpowiednio oswiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oswiadczenie osoby, której dokument mial dotyczyc, zlozone pod przysiega, lub, jezeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument mial dotyczyc, nie ma przepisów o oswiadczeniu pod przysiega, zlozone przed organem sadowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego, wlasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, której dokument mial dotyczyc. Oplacanie skladek na ubezpieczenie spoleczne: art. 108 ust.1pkt 3 ustawy Prawo Zamówien Publicznych Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawca winien zlozyc: Oswiadczenie wykonawcy o aktualnosci informacji zawartych w oswiadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówien publicznych, w zakresie podstaw wykluczenia z postepowania wskazanych przez Zamawiajacego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo Zamówien Publicznych.
Paiement d’impôts et taxesart. 108 ust.1pkt 3 ustawy Prawo Zamówien Publicznych - Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawca winien zlozyc: Oswiadczenie wykonawcy o aktualnosci informacji zawartych w oswiadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo Zamówien Publicznych, w zakresie podstaw wykluczenia z postepowania wskazanych przez Zamawiajacego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo Zamówien Publicznych.
Motifs d’exclusion purement nationauxart. 108 ust.1pkt 1 i 4 ustawy Prawo Zamówien Publicznych - Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawca winien zlozyc: Informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Prawo Zamówien Publicznych, sporzadzona nie wczesniej niz 6 miesiecy przed jej zlozeniem. Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 4,ustawy – sklada informacje z odpowiedniego rejestru takiego jak rejestr sadowy, albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równowazny dokument wydany przez wlasciwy organ sadowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument w zakresie, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy. Jezeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentów, lub gdy dokumenty te nie odnosza sie do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Prawo Zamówien Publicznych, zastepuje sie je odpowiednio w calosci lub w czesci dokumentem zawierajacym odpowiednio oswiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oswiadczenie osoby, której dokument mial dotyczyc, zlozone pod przysiega, lub, jezeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument mial dotyczyc, nie ma przepisów o oswiadczeniu pod przysiega, zlozone przed organem sadowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego, wlasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, której dokument mial dotyczyc. Oswiadczenie wykonawcy o aktualnosci informacji zawartych w oswiadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo Zamówien Publicznych, w zakresie podstaw wykluczenia z postepowania wskazanych przez Zamawiajacego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówien Publicznych. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiazaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraine oraz sluzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego z postepowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy Prawo Zamówien Publicznych wyklucza sie: 1) wykonawce wymienionego w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisanego na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiazaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraine oraz sluzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego; 2) wykonawce, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdzialaniu praniu pieniedzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655, 835, 2180 i 2185) jest osoba wymieniona w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisana na liste lub bedaca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostala wpisana na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiazaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraine oraz sluzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego; 3) wykonawce, którego jednostka dominujaca w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci(Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106 oraz z 2022 r. poz. 1488), jest podmiot wymieniony w wykazach okreslonych w rozporzadzeniu 765/2006 i rozporzadzeniu 269/2014 albo wpisany na liste lub bedacy taka jednostka dominujaca od dnia 24 lutego 2022 r., o ile zostal wpisany na liste na podstawie decyzji w sprawie wpisu na liste rozstrzygajacej o zastosowaniu srodka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiazaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraine oraz sluzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego. Oswiadczenie dotyczace przeslanek wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiazaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraine oraz sluzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego. Oswiadczenia wykonawcy o aktualnosci informacji zawartych w oswiadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo Zamówien Publicznych, w zakresie podstaw wykluczenia z postepowania wskazanych przez Zamawiajacego, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiazaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraine oraz sluzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego.
Accords avec d’autres opérateurs économiques en vue de fausser la concurrenceart. 108 ust.1pkt 5 ustawy Prawo Zamówien Publicznych - Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawca winien zlozyc: Oswiadczenie wykonawcy o aktualnosci informacji zawartych w oswiadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo Zamówien Publicznych, w zakresie podstaw wykluczenia z postepowania wskazanych przez Zamawiajacego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo Zamówien Publicznych, dotyczacych zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia majacego na calu zaklócenie konkurencji. Oswiadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo Zamówien Publicznych, o braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawca, który zlozyl odrebna oferte, albo oswiadczenie o przynaleznosci do tej samej grupy kapitalowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzajacymi przygotowanie oferty niezaleznie od innego Wykonawcy nalezacego do tej samej grupy kapitalowej. W przypadku wspólnego ubiegania sie o zamówienie przez Wykonawców oswiadczenie, o którym mowa powyzej, sklada kazdy z Wykonawców wspólnie ubiegajacych sie o udzielenie zamówienia. Oswiadczenie moze byc zlozone odrebnie przez kazdego Wykonawce lub w imieniu wszystkich Wykonawców przez ustanowionego Pelnomocnika.
Travail des enfants et autres formes de traite des ętres humainsart. 108 ust. 1pkt 1 i 2 ustawy Prawo Zamówien Publicznych - Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawca winien zlozyc: Informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo Zamówien Publicznych, sporzadzona nie wczesniej niz 6 miesiecy przed jej zlozeniem. Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy – sklada informacje z odpowiedniego rejestru takiego jak rejestr sadowy, albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równowazny dokument wydany przez wlasciwy organ sadowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument w zakresie, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy. Jezeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentów, lub gdy dokumenty te nie odnosza sie do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo Zamówien Publicznych, zastepuje sie je odpowiednio w calosci lub w czesci dokumentem zawierajacym odpowiednio oswiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oswiadczenie osoby, której dokument mial dotyczyc, zlozone pod przysiega, lub, jezeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument mial dotyczyc, nie ma przepisów o oswiadczeniu pod przysiega, zlozone przed organem sadowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego, wlasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, której dokument mial dotyczyc.
Blanchiment de capitaux ou financement du terrorismeart. 108 ust. 1pkt 1 i 2 ustawy Prawo Zamówien Publicznych - Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawca winien zlozyc: Informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo Zamówien Publicznych, sporzadzona nie wczesniej niz 6 miesiecy przed jej zlozeniem. Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy – sklada informacje z odpowiedniego rejestru takiego jak rejestr sadowy, albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równowazny dokument wydany przez wlasciwy organ sadowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument w zakresie, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy. Jezeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentów, lub gdy dokumenty te nie odnosza sie do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo Zamówien Publicznych, zastepuje sie je odpowiednio w calosci lub w czesci dokumentem zawierajacym odpowiednio oswiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oswiadczenie osoby, której dokument mial dotyczyc, zlozone pod przysiega, lub, jezeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument mial dotyczyc, nie ma przepisów o oswiadczeniu pod przysiega, zlozone przed organem sadowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego, wlasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, której dokument mial dotyczyc.
Infractions terroristes ou infractions liées aux activités terroristesart. 108 ust. 1pkt 1 i 2 ustawy Prawo Zamówien Publicznych - Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawca winien zlozyc: Informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo Zamówien Publicznych, sporzadzona nie wczesniej niz 6 miesiecy przed jej zlozeniem. Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy – sklada informacje z odpowiedniego rejestru takiego jak rejestr sadowy, albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równowazny dokument wydany przez wlasciwy organ sadowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument w zakresie, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy. Jezeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentów, lub gdy dokumenty te nie odnosza sie do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo zamówien publicznych, zastepuje sie je odpowiednio w calosci lub w czesci dokumentem zawierajacym odpowiednio oswiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oswiadczenie osoby, której dokument mial dotyczyc, zlozone pod przysiega, lub, jezeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument mial dotyczyc, nie ma przepisów o oswiadczeniu pod przysiega, zlozone przed organem sadowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego, wlasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, której dokument mial dotyczyc.
Résiliation, dommages et intéręts ou autres sanctions comparablesart. 109 ust. 1pkt 7 ustawy Prawo Zamówien Publicznych - Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawca winien zlozyc: Oswiadczenie wykonawcy o aktualnosci informacji zawartych w oswiadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo Zamówien Publicznych, w zakresie podstaw wykluczenia z postepowania wskazanych przez Zamawiajacego, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo Zamówien Publicznych.
Participation ŕ une organisation criminelleart. 108 ust.1pkt 1 i 2 ustawy Prawo Zamówien Publicznych - Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawca winien zlozyc: Informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo Zamówien Publicznych, sporzadzona nie wczesniej niz 6 miesiecy przed jej zlozeniem. Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy – sklada informacje z odpowiedniego rejestru takiego jak rejestr sadowy, albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równowazny dokument wydany przez wlasciwy organ sadowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument w zakresie, o którym mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy. Jezeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentów, lub gdy dokumenty te nie odnosza sie do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Prawo zamówien publicznych, zastepuje sie je odpowiednio w calosci lub w czesci dokumentem zawierajacym odpowiednio oswiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oswiadczenie osoby, której dokument mial dotyczyc, zlozone pod przysiega, lub, jezeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument mial dotyczyc, nie ma przepisów o oswiadczeniu pod przysiega, zlozone przed organem sadowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego, wlasciwym ze wzgledu na siedzibe lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, której dokument mial dotyczyc.
Coupable d’une faute professionnelle graveart. 109 ust. 1pkt 5 ustawy Prawo Zamówien Publicznych - Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawca winien zlozyc: Oswiadczenie wykonawcy o aktualnosci informacji zawartych w oswiadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówien publicznych, w zakresie podstaw wykluczenia z postepowania wskazanych przez Zamawiajacego, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo Zamówien Publicznych.
Coupable de fausses déclarations, non-communication, n’a pas été en mesure de fournir les documents requis et a obtenu des informations confidentielles de la présente procédureart. 109 ust. 1pkt 8 ustawy Prawo Zamówien Publicznych - Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia Wykonawca winien zlozyc: Oswiadczenie wykonawcy o aktualnosci informacji zawartych w oswiadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Prawo Zamówien Publicznych, w zakresie podstaw wykluczenia z postepowania wskazanych przez Zamawiajacego, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 8 ustawy Prawo Zamówien Publicznych.

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Dostawa sprzetu koszarowego.
Description: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzetu koszarowego.
Identifiant interne: 10/2024/ZP/SSp
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 39130000 Mobilier de bureau
Options:
Description des options: Prawem opcji objete jest nabycie (zakup) w zaleznosci od biezacych potrzeb Zamawiajacego i posiadanych srodków finansowych nastepujacych wyrobów: • stojak na bron pojedynczy WP2-31 – 200 szt. • stojak na bron podwójny WP2-31 – 40 szt. • regal metalowy WP2-7 – 300 szt.
5.1.2.
Lieu d’exécution
Ville: Kraków
Subdivision pays (NUTS): Miasto Kraków (PL213)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 45 Jours
5.1.6.
Informations générales
Participation réservée: La participation n’est pas réservée.
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
5.1.9.
Critčres de sélection
Critčre:
Type: Capacité technique et professionnelle
Nom: Zdolnosc zawodowa
Description: Zamawiajacy uzna, iz wykonawca spelnia powyzszy warunek udzialu w postepowaniu jesli wykaze, ze wykonal w okresie ostatnich 3 lat przed uplywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krótszy w tym okresie co najmniej jedna dostawe sprzetu koszarowego na kwote minimum 110 000,00 zl brutto. Na potwierdzenie spelnienia powyzszego warunku Wykonawca winien zlozyc: wykaz dostaw wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jezeli okres prowadzenia dzialalnosci jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartosci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostaly wykonane, oraz zalaczeniem dowodów okreslajacych, czy te dostawy zostaly wykonane nalezycie, przy czym dowodami, o których mowa, sa referencje badz inne dokumenty sporzadzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostaly wykonane, a jezeli Wykonawca z przyczyn niezaleznych od niego nie jest w stanie uzyskac tych dokumentów – oswiadczenie wykonawcy. Jezeli Wykonawca powoluje sie na doswiadczenie w realizacji dostaw wykonanych wspólnie z innymi Wykonawcami – w ww. wykazie nalezy wskazac te dostawy, w których wykonaniu wykonawca ten bezposrednio uczestniczyl.
Utilisation de ce critčre: Utilisé
5.1.10.
Critčres d’attribution
Critčre:
Type: Prix
Description: Cena
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 60

Critčre:
Type: Qualité
Description: Okres gwarancji na przedmiot zamówienia.
Pondération (pourcentage, valeur exacte): 40
5.1.11.
Documents de marché
Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles: polonais
Adresse des documents de marché: https://portal.smartpzp.pl/rzikrakow
5.1.12.
Conditions du marché public
Conditions de présentation:
Présentation par voie électronique: Requise
Adresse de présentation: https://portal.smartpzp.pl/rzikrakow
Langues dans lesquelles les offres ou demandes de participation peuvent ętre présentées: polonais
Catalogue électronique: Non autorisée
Variantes: Non autorisée
Date limite de réception des offres: 15/07/2024 10:00:00 (UTC+2)
Date limite de validité de l’offre: 90 Jours
Informations relatives ŕ l’ouverture publique:
Date d'ouverture: 15/07/2024 10:15:00 (UTC+2)
Lieu: Rejonowy Zarzad Infrastruktury w Krakowie ul. Mogilska 85 30-901 Kraków, https://portal.smartpzp.pl/rzikrakow
Conditions du marché:
Facturation en ligne: Autorisée
La commande en ligne sera utilisée: non
Le paiement en ligne sera utilisé: oui
Informations relatives aux délais de recours: Odwolanie wnosi sie w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le systčme d’acquisition dynamique: Pas de systčme d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui reçoit les demandes de participation: Rejonowy Zarzad Infrastruktury w Krakowie
Organisation qui traite les offres: Rejonowy Zarzad Infrastruktury w Krakowie

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Rejonowy Zarzad Infrastruktury w Krakowie
Numéro d’enregistrement: NIP: 6750004695
Adresse postale: Ul. Mogilska 85  
Ville: Kraków
Code postal: 30-901
Subdivision pays (NUTS): Miasto Kraków (PL213)
Pays: Pologne
Point de contact: Sekcja Zamówien Publicznych
Adresse électronique: rzikrakow.zam.publ@ron.mil.pl
Téléphone: 261 130 900
Adresse internet: https://rzikrakow.wp.mil.pl
Point de terminaison pour l’échange d’informations (URL): https://portal.smartpzp.pl/rzikrakow
Rôles de cette organisation
Acheteur
Organisation qui reçoit les demandes de participation
Organisation qui traite les offres
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Krajowa Izba Odwolawcza
Numéro d’enregistrement: 5262239325
Adresse postale: ul. Postepu 17A  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-626
Subdivision pays (NUTS): Miasto Warszawa (PL911)
Pays: Pologne
Point de contact: Sekretariat Biura Odwolan
Adresse électronique: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: 224587801
Télécopieur: 224587800
Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
11. Informations relatives ŕ l’avis
11.1.
Informations relatives ŕ l’avis
Identifiant/version de l’avis: 43735104-719e-4cbe-9a89-8ac334f1528c - 01
Type de formulaire: Mise en concurrence
Type d’avis: Avis de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 12/06/2024 12:54:37 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: polonais
11.2.
Informations relatives ŕ la publication
Numéro de publication de l’avis: 350509-2024
Numéro de publication au JO S: 114/2024
Date de publication: 13/06/2024

 
 
C L A S S E    C P V
39130000 - Mobilier de bureau