Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/02/2024
Date de péremption :
Type de procédure : Information absente
Type de document : Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
POLOGNE
appel-offre

Pologne: Mobilier et équipements divers: Dostawa i montaü mebli na potrzeby Stacji Dializ.

2024/S 2024-070656  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
70656-2024 - Résultats
Pologne – Mobilier et équipements divers – Dostawa i montaz mebli na potrzeby Stacji Dializ.
OJ S 24/2024 02/02/2024
Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Fournitures

   1.  Acheteur
1.1.
Acheteur
Nom officiel: Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia
Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public
Activité du pouvoir adjudicateur: Santé

   2.  Procédure
2.1.
Procédure
Titre: Dostawa i montaz mebli na potrzeby Stacji Dializ.
Description: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaz mebli na potrzeby Stacji Dializ WSzW w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. Szczególowy opis przedmiotu zamówienia oraz szacunkowe ilosci zawarte zostaly w Zalaczniku nr 2 do SWZ – Formularz cenowy, Zalaczniku nr
   2. 1.1-2.1.4 do SWZ – Zestawienie parametrów technicznych mebli, Zalacznik nr 3 do SWZ – Projekt umowy. Wymienione w zalacznikach wymagania graniczne uwaza sie za konieczne do spelnienia, niespelnienie ich skutkowac bedzie odrzuceniem oferty.
Identifiant de la procédure: 722b61ef-57f8-4bb2-b7df-7c880493e3d8
Identifiant interne: DZPU.2632.67.2023
Type de procédure: Ouverte
2.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 39150000 Mobilier et équipements divers
2.1.4.
Informations générales
Informations complémentaires: 1. Zamawiajacy przewiduje mozliwosc skorzystania z przepisów art. 139 ust. 1 ustawy Pzp i przeprowadzenia postepowania w procedurze odwróconej .
   2.  Przepisy dotyczace Wykonawcy stosuje sie odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegajacych sie o udzielenie zamówienia.
   3.  O udzielenie zamówienia moga ubiegac sie Wykonawcy, którzy nie podlegaja wykluczeniu z postepowania na podstawie przeslanek z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiazaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraine oraz sluzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego oraz art. 5k rozporzadzenia (UE) nr 833/2014 dotyczacego srodków ograniczajacych w zwiazku z dzialaniami Rosji destabilizujacymi sytuacje na Ukrainie.
   4.  Informacje o srodkach komunikacji elektronicznej, przy uzyciu których Zamawiajacy bedzie komunikowal sie z Wykonawcami zawarte zostaly w pkt. 8 Specyfikacji Warunków Zamówienia zamieszczonej na stronie prowadzonego postepowania: https://ezamowienia.gov.pl
Base juridique:
Directive 2014/24/UE
art. 132 ustawy Prawo zamówien publicznych. -

   5.  Lot
5.1.
Lot: LOT-0001
Titre: Dostawa i montaz mebli na potrzeby Stacji Dializ.
Description: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaz mebli na potrzeby Stacji Dializ WSzW w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o.
Identifiant interne: DZPU.2632.67.2023
5.1.1.
Objet
Nature du marché: Fournitures
Nomenclature principale (cpv): 39150000 Mobilier et équipements divers
5.1.2.
Lieu d’exécution
Adresse postale: ul. Dekerta 1  
Ville: Gorzów Wlkp.
Code postal: 66 - 400
Subdivision pays (NUTS): Gorzowski (PL431)
Pays: Pologne
5.1.3.
Durée estimée
Durée: 84 Jour
5.1.6.
Informations générales
Projet de passation de marché non financé par des fonds de l’UE
Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP)
Informations complémentaires: Wiazacym terminem realizacji zamówienia jest termin: 84 dni. Inne terminy dotyczace realizacji zamówienia sa niewiazace, ich wskazanie zostalo wymuszone przez system formularza ogloszenia.
5.1.10.
Critères d’attribution
Critère:
Type: Prix
Description: cena
Pondération (points, valeur exacte): 100
5.1.12.
Conditions du marché public
Informations relatives aux délais de recours: Dokladne informacje na temat terminów skladania odwolan:
   1.  Srodki ochrony prawnej okreslone zostaly w dziale IX ustawy Prawo zamówien publicznych.
   2.  Odwolanie wnosi sie w nastepujacych terminach: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynnosci Zamawiajacego stanowiacej podstawe jego wniesienia, jezeli informacja zostala przekazana przy uzyciu srodków komunikacji elektronicznej; 15 dni, jezeli informacja zostala przekazana w sposób inny niz okreslony w zdaniu poprzednim; 2) wobec tresci ogloszenia wszczynajacego postepowanie lub wobec tresci dokumentów zamówienia – w terminie 10 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej; 3) W przypadkach innych niz okreslone powyzej – 10 dni od dnia, w którym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna bylo powziac wiadomosc o okolicznosciach stanowiacych podstawe jego wniesienia; 4) jezeli Zamawiajacy, mimo takiego obowiazku nie przeslal Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwolanie wnosi sie nie pózniej niz w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamówienia; b) 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy, jezeli Zamawiajacy nie opublikowal ogloszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogloszenia o udzieleniu zamówienia.
5.1.15.
Techniques
Accord-cadre: Pas d’accord-cadre
Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique
5.1.16.
Informations complémentaires, médiation et réexamen
Organisation chargée des procédures de recours: Krajowa Izba Odwolawcza
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours: Krajowa Izba Odwolawcza

   6.  Résultats
Valeur de tous les contrats attribués dans cet avis: 545 337,67 PLN
6.1.
Résultat – Identifiants des lots: LOT-0001
Au moins un lauréat a été choisi.
6.1.2.
Informations sur les lauréats
Lauréat:
Nom officiel: ARBOR MEBLE SPÓLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
Offre:
Identifiant de l’offre: ARBOR
Identifiant du lot ou groupe de lots: LOT-0001
L’offre a été classée
Place sur la liste des lauréats: 1
La valeur de la sous-traitance est connue: non
Le pourcentage de la sous-traitance est connu: non
Informations relatives au marché:
Identifiant du marché: DZPU.2632.67.2023
Date de conclusion du marché: 23/01/2024
Le marché est attribué dans le contexte d’un accord-cadre: false
6.1.4.
Informations statistiques:
Offres ou demandes de participation reçues:
Type de soumissions reçues: Offres présentées par voie électronique
Nombre d’offres ou de demandes de participation reçues6
Éventail d’offres
Valeur de l’offre recevable la plus basse545 337,67 PLN
Valeur de l’offre recevable la plus élevée1 057 292,00 PLN

   8.  Organisations
8.1.
ORG-0001
Nom officiel: Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Spólka z ograniczona odpowiedzialnoscia
Numéro d’enregistrement: PL43
Adresse postale: ul. Dekerta 1  
Ville: Gorzów Wielkopolski
Code postal: 66-400
Subdivision pays (NUTS): Gorzowski (PL431)
Pays: Pologne
Point de contact: Dzial Zamówien Publicznych
Adresse électronique: zamowienia@szpital.gorzow.pl
Téléphone: +48 957827123
Adresse internet: https://szpital.gorzow.pl
Point de terminaison pour l’échange d’informations (URL): https://ezamowienia.gov.pl
Rôles de cette organisation
Acheteur
8.1.
ORG-0002
Nom officiel: Krajowa Izba Odwolawcza
Numéro d’enregistrement: REGON: 211228381
Adresse postale: ul. Postepu 17A  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Subdivision pays (NUTS): Bydgosko-torunski (PL613)
Pays: Pologne
Adresse électronique: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Télécopieur: +48 224587800
Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
Rôles de cette organisation
Organisation chargée des procédures de recours
8.1.
ORG-0003
Nom officiel: Krajowa Izba Odwolawcza
Numéro d’enregistrement: NIP 5262239325
Adresse postale: ul. Postepu 17a  
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Subdivision pays (NUTS): Warszawski zachodni (PL913)
Pays: Pologne
Adresse électronique: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Télécopieur: +48 224587800
Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
Rôles de cette organisation
Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours
8.1.
ORG-0004
Nom officiel: ARBOR MEBLE SPÓLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA
Taille de l’opérateur économique: sme
Numéro d’enregistrement: 524509347
Ville: Bydgoszcz
Code postal: 85-873
Subdivision pays (NUTS): Bydgosko-torunski (PL613)
Pays: Pologne
Adresse électronique: jan.ptaszynski@arbormeble.eu
Téléphone: 509806834
Rôles de cette organisation
Soumissionnaire
Lauréat de ces lotsLOT-0001
11. Informations relatives à l’avis
11.1.
Informations relatives à l’avis
Identifiant/version de l’avis: 94742c82-23b5-46ea-95d5-cfd4aafb814a - 01
Type de formulaire: Résultats
Type d’avis: Avis d’attribution de marché ou de concession – régime ordinaire
Date d’envoi de l’avis: 31/01/2024 12:31:06 (UTC)
Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: polonais
11.2.
Informations relatives à la publication
Numéro de publication de l’avis: 70656-2024
Numéro de publication au JO S: 24/2024
Date de publication: 02/02/2024

 
 
C L A S S E    C P V
39150000 - Mobilier et équipements divers