Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/11/2023
Date de péremption : 21/11/2024
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Mosina:Services liés aux déchets et aux ordures

2023/S 219-689338  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E


14/11/2023
S219
Pologne-Mosina: Services liés aux déchets et aux ordures

2023/S 219-689338

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2023/S 198-621253)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Gmina Mosina
Numéro national d'identification: 7773154370
Adresse postale: Pl.20 Pa?dziernika 1
Ville: Mosina
Code NUTS: PL418 Pozna?ski
Code postal: 62-050 Mosina
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Ma?gorzata Filipek-Orwat
Courriel: bzp@mosina.pl
Téléphone: +48 611018234
Fax: +48 611018234
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.mosina.pl

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Zagospodarowanie odpadów komunalnych powstaj?cych na terenie nieruchomo?ci zamieszka?ych Gminy Mosina w 2024 r.

Numéro de référence: BZP.271.23.2023

II.1.2)
Code CPV principal
90500000 Services liés aux déchets et aux ordures

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Zagospodarowanie odpadów komunalnych powstaj?cych na terenie nieruchomo?ci zamieszka?ych Gminy Mosina 2024 r. Kody uzupe?niaj?ce CPV: 90510000-5-usuwanie i obróbka odpadów 90514000-3-us?ugi recyklingu odpadów 90533000-2-us?ugi gospodarki odpadami

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
09/11/2023

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 198-621253

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: II.2.4

Lot nº: Cz. I - Zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych powstaj?cych na terenie nieruchomo?ci zam

Endroit où se trouve le texte à rectifier: ust. 1 pkt 3

Au lieu de:

3) Wykonawca zobowi?zany jest podda? (wszcz?? proces) przyj?te odpady procesom odzysku (R) i/lub unieszkodliwiania (D) niezw?ocznie po dniu ostatniego przekazania odpadów komunalnych jednak nie pó?niej ni? w terminie 7 dni licz?c od dnia ostatniego przekazania.

Lire:

3) Wykonawca zobowi?zany jest podda? (wszcz?? proces) przyj?te odpady procesom odzysku (R) i/lub unieszkodliwiania (D) niezw?ocznie po dniu ostatniego przekazania odpadów komunalnych jednak nie pó?niej ni? w terminie 70 dni licz?c od dnia ostatniego przekazania.

Numéro de section: II.2.4

Lot nº: Cz. I - Zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych powstaj?cych na terenie nieruchomo?ci zam

Endroit où se trouve le texte à rectifier: ust. 1 pkt 4

Au lieu de:

4) Wykonawca przeka?e Zamawiaj?cemu najpó?niej do ko?ca 10-go dnia miesi?ca nast?puj?cego po odebraniu ostatniej partii odpadów, na pi?mie oraz drog? elektroniczn?: a) informacj? potwierdzaj?c? rodzaj procesu odzysku przyj?tych odpadów oraz b) ilo?ci produktów lub odpadów z nich wytworzonych ze wskazaniem ostatecznej instalacji do której trafi?y (nazwa, nr BDO wraz z numerem MPD) wraz z podaniem ostatecznego procesu odzysku (recyklingu) jakiemu zosta?y poddane w tym równie? ilo?ci odpadów poddanych procesowi unieszkodliwiania na sk?adowisku odpadów; c) ilo?ci odpadów które nie przesz?y procesu przetwarzania, lecz zosta?y zmagazynowane i zostan? poddane przetworzeniu w terminie pó?niejszym. Wykonawca zobowi?zany jest dostarczy? Zamawiaj?cemu dokument potwierdzaj?cy poziom odzysku/recyklingu niezw?ocznie po otrzymaniu od ostatecznego recyklera kopii za zgodno?? z orygina?em dokumentów DPR (dokument potwierdzaj?cy recykling) i/lub EDPR (dokument potwierdzaj?cy odzysk).

Lire:

4) Wykonawca przeka?e Zamawiaj?cemu do dnia 15 stycznia po zako?czonym roku kalendarzowym, na pi?mie oraz drog? mailow?: a) informacj? potwierdzaj?c? rodzaj procesu odzysku przyj?tych odpadów oraz b) ilo?ci produktów lub odpadów z nich wytworzonych ze wskazaniem ostatecznej instalacji do której trafi?y (nazwa, nr BDO wraz z numerem MPD) wraz z podaniem ostatecznego procesu odzysku (recyklingu) jakiemu zosta?y poddane w tym równie? ilo?ci odpadów poddanych procesowi unieszkodliwiania na sk?adowisku odpadów; c) ilo?ci odpadów które nie przesz?y procesu przetwarzania, lecz zosta?y zmagazynowane i zostan? poddane przetworzeniu w terminie pó?niejszym. Wykonawca zobowi?zany jest dostarczy? Zamawiaj?cemu dokument potwierdzaj?cy poziom odzysku/recyklingu niezw?ocznie po otrzymaniu od ostatecznego recyklera kopii za zgodno?? z orygina?em dokumentów DPR (dokument potwierdzaj?cy recykling) i/lub EDPR (dokument potwierdzaj?cy odzysk).

Numéro de section: II.2.4

Lot nº: Cz. II - Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych powstaj?cych na terenie

Endroit où se trouve le texte à rectifier: ust. 1 pkt 3

Au lieu de:

3) Wykonawca zobowi?zany jest podda? (wszcz?? proces) przyj?te odpady procesom odzysku (R) i/lub unieszkodliwiania (D) niezw?ocznie po dniu ostatniego przekazania odpadów komunalnych jednak nie pó?niej ni? w terminie 7 dni licz?c od dnia ostatniego przekazania.

Lire:

3) Wykonawca zobowi?zany jest podda? (wszcz?? proces) przyj?te odpady procesom odzysku (R) i/lub unieszkodliwiania (D) niezw?ocznie po dniu ostatniego przekazania odpadów komunalnych jednak nie pó?niej ni? w terminie 70 dni licz?c od dnia ostatniego przekazania.

Numéro de section: II.2.4

Lot nº: Cz. II - Zagospodarowanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych powstaj?cych na terenie

Endroit où se trouve le texte à rectifier: ust. 1 pkt 4

Au lieu de:

4) Wykonawca przeka?e Zamawiaj?cemu najpó?niej do ko?ca 10-go dnia miesi?ca nast?puj?cego po odebraniu ostatniej partii odpadów, na pi?mie oraz drog? mailow?: a) informacj? potwierdzaj?c? rodzaj procesu odzysku przyj?tych odpadów oraz b) ilo?ci produktów lub odpadów z nich wytworzonych ze wskazaniem ostatecznej instalacji do której trafi?y (nazwa, nr BDO wraz z numerem MPD) wraz z podaniem ostatecznego procesu odzysku (recyklingu) jakiemu zosta?y poddane w tym równie? ilo?ci odpadów poddanych procesowi unieszkodliwiania na sk?adowisku odpadów; c) ilo?ci odpadów które nie przesz?y procesu przetwarzania, lecz zosta?y zmagazynowane i zostan? poddane przetworzeniu w terminie pó?niejszym. Wykonawca zobowi?zany jest dostarczy? Zamawiaj?cemu dokument potwierdzaj?cy poziom odzysku/recyklingu niezw?ocznie po otrzymaniu od ostatecznego recyklera kopii za zgodno?? z orygina?em dokumentów DPR (dokument potwierdzaj?cy recykling) i/lub EDPR (dokument potwierdzaj?cy odzysk).

Lire:

4) Wykonawca przeka?e Zamawiaj?cemu do dnia 15 stycznia po zako?czonym roku kalendarzowym, na pi?mie oraz drog? mailow?: a) informacj? potwierdzaj?c? rodzaj procesu odzysku przyj?tych odpadów oraz b) ilo?ci produktów lub odpadów z nich wytworzonych ze wskazaniem ostatecznej instalacji do której trafi?y (nazwa, nr BDO wraz z numerem MPD) wraz z podaniem ostatecznego procesu odzysku (recyklingu) jakiemu zosta?y poddane w tym równie? ilo?ci odpadów poddanych procesowi unieszkodliwiania na sk?adowisku odpadów; c) ilo?ci odpadów które nie przesz?y procesu przetwarzania, lecz zosta?y zmagazynowane i zostan? poddane przetworzeniu w terminie pó?niejszym. Wykonawca zobowi?zany jest dostarczy? Zamawiaj?cemu dokument potwierdzaj?cy poziom odzysku/recyklingu niezw?ocznie po otrzymaniu od ostatecznego recyklera kopii za zgodno?? z orygina?em dokumentów DPR (dokument potwierdzaj?cy recykling) i/lub EDPR (dokument potwierdzaj?cy odzysk).

Numéro de section: IV.2.2

Lot nº: Cz. I i Cz. II

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termin sk?adania ofert

Au lieu de:

Date: 15/11/2023

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 21/11/2023

Heure locale: 12:00

Numéro de section: IV.2.6

Lot nº: Cz. I i Cz. II

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Minimalny okres, w którym oferent b?dzie zwi?zany ofert?

Au lieu de:

Date: 12/02/2024

Lire:

Date: 18/02/2024

Numéro de section: IV.2.7

Lot nº: Cz. I i Cz. II

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 15/11/2023

Heure locale: 10:30

Lire:

Date: 21/11/2023

Heure locale: 12:30

VII.2)
Autres informations complémentaires: Zagospodarowanie odpadów komunalnych powstaj?cych na terenie nieruchomo?ci zamieszka?ych Gminy Mosina w 2024 r. 21/11/2023 14/11/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
90500000 - Services liés aux déchets et aux ordures