Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis en cas de transparence ex ante volontaire
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Muszyna: Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture

2020/S 99-238123  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 22/05/2020 S99 Services - Avis en cas de transparence ex ante volontaire - Procédure négociée sans mise en concurrence Pologne-Muszyna: Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture 2020/S 099-238123 Avis en cas de transparence ex ante volontaire Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna Numéro national d'identification: 734-347-26-01 Adresse postale: ul. Rynek 31 Ville: Muszyna Code NUTS: PL218 Code postal: 33-370 Pays: Pologne Point(s) de contact: Natalia K?dzierska Courriel: przetargi@muszyna.pl Téléphone: +48 184725942 Fax: +48 184777921 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.muszyna.pl www.muszyna.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
"Poprawa jako?ci ?rodowiska miejskiego poprzez rozwój obszarów zieleni z funkcj edukacyjn w Uzdrowisku Muszyna oraz urz?dzenie, piel?gnacja i utrzymanie ukwiecenia na terenie Miasta i Gminy Uzdrowis... Numéro de référence: Zp.271.12.2020
II.1.2) Code CPV principal 77000000
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja inwestycji pn.: "Poprawa jako?ci ?rodowiska miejskiego poprzez rozwój obszarów zieleni z funkcj edukacyjn w Uzdrowisku Muszyna".
   2.  Oznaczenie przedmiotu zamówienia wed?ug kodu Wspólnego S?ownika Zamówie CPV: G?ówny przedmiot 77000000-0 Us?ugi rolnicze, le?ne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie 77300000-3 Us?ugi ogrodnicze 77310000-6 Us?ugi sadzenia ro?lin oraz utrzymania terenów zielonych 45000000-7 Roboty budowlane Zadanie nr 1: Wykonanie kompozycji zieleni na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, w dzielnicy Zapopradzie. Zadanie nr 2 Budowa obiektów ma?ej architektury - bram powitalnych na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, w dzielnicy Zapopradzie.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 2 011 185.53 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Wykonanie kompozycji zieleni na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, w dzielnicy Zapopradzie
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77000000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL218 Lieu principal d'exécution:
Teren miasta i gminy uzdrowiskowej Muszyna. Polska
II.2.4) Description des prestations:
Wykonanie kompozycji zieleni na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, w dzielnicy Zapopradzie. 1) Rabata w kszta?cie motyla. Przy jednym z g?ównych ci?gów komunikacyjnych prowadz?cych do ogrodów sensorycznych zaprojektowano rabat z ro?linami wabi?cymi motyle i w kszta?cie motyla wraz domkami dla motyli w ró?nych kolorach. 2) Rabata w kszta?cie fortepianu. W bezpo?redniej blisko?ci Pawilonu Muzycznego zaprojektowano rabat w kszta?cie fortepianu. 3) Rabata w kszta?cie ptasiego osiedla opis:rabat nale?y wkomponowa w istniej?cy krajobraz w formie nieregularnych plam gatunkowych,budki dla ptaków nale?y rozmie?ci na pobliskich drzewach,drzewa w formie piennej o wysoko?ci minimalnej 220 cm i obwodzie od 12 do 16 cm. 4) Rabata dla je?y. rabat nale?y wkomponowa w istniej?cy krajobraz w formie nieregularnych plam gatunkowych, krzewy o wysoko?ci minimalnej 40-50 cm, domki dla je?y nale?y zawiesi na drzewach, domki dla wiewiórek powinien posiada otwieran przedni ?ciank?, ka?dy z domków powinien si charakteryzowa nieco innym kszta?tem. 5) Rabata dla wiewiórek opis: nasadzenia w rabacie dla wiewiórek powinny by kontynuacj rabaty dla je?y, krzewy o wysoko?ci minimalnej 40-50 cm, nasadzenia nale?y wykona w formie nieregularnych plam gatunkowych, wykonanych z zachowaniem sztuki ogrodniczej, domki dla wiewiórek nale?y ustawi pomi?dzy nasadzeniami w miejscu ustronnym, lecz widocznym dla zwiedzaj?cych, ka?dy z domków dla wiewiórek powinien si charakteryzowa nieco innym kszta?tem oraz funkcjonalno?ci?. 6) Rabata z drzewami opis: drzewa prawid?owo rozbudowanej koronie o wysoko?ci minimalnej pnia 250 cm i obwodzie od 12 do 16 cm, drzewa palikowane nale?y sadzi z zachowaniem odpowiednich odleg?o?ciach do ich wzrostu i cech gatunkowych, drzewa sadownicze nale?y posadzi w odr?bnym miejscu. 7) Rabata w kszta?cie donic ??cz?ca tereny zielone tzw. górnego i dolnego Zapopradzia opis: W rabacie nale?y zastosowa donice o parametrach minimalnych 150 cm i wys. 160 cm, donice nale?y ustawi pochy?o na konstrukcji podporowej tak, aby posadzone w nich kwiaty sprawia?y wra?enie wylewaj?cych si z ich wn?trza, przestrze pomi?dzy kraw?dzi donicy a dalsz cz??ci rabaty nale?y po??czy za pomoc wyprofilowanej konstrukcji umo?liwiaj?cej posadzenie w niej ro?lin, nasadzenia ro?linne nale?y wykona w zani?onym terenie tworz?c wra?enie p?yn?cych,krzewy o wysoko?ci minimalnej 40-50 cm. 8) Rabata zabezpieczaj?ca osuwisko opis: Wykonana rabata powinna stanowi zabezpieczenie osuwiska czasowego. Sposób nasadzenia wybranych ro?lin powinien przyczyni si do os?abienia zjawisk erozyjnych.krzewy o wysoko?ci minimalnej 40-50 cm. 9) Rabata w kszta?cie ?ab?dzi opis: figura wi?ksza w kszta?cie ?ab?dzia wykonana z wyniesionej stalowej konstrukcji koszowej o wymiarach min. (d?./szer./wys.) 350/200/300 cm, figury mniejsze o wymiarach min. (d?./szer./wys.) 200/130/170 cm, figury powinny posiada wyra?nie wyodr?bnione skrzyd?a, powinny zosta wykonane w ró?nych pozycjach z proporcjami dostosowanych do podanych wymiarów, dziób oraz charakterystyczne elementy g?owy wykonane z materia?ów imituj?cych naturalny wygl?d ?ab?dzia, minimalna szeroko? na kraw?dziach konstrukcji: 15 cm, wielko? oczek konstrukcyjnych w przedziale od 8 do 10 cm umo?liwiaj?cy dokonanie nasadze ro?linnych, konstrukcje zabezpieczone antykorozyjnie,nasadzenia figur powinny podkre?la charakterystyczne elementy budowy ?ab?dzi, nasadzenia wokó figur nale?y wykona w formie nieregularnych plam gatunkowych, wykonanych z zachowaniem sztuki ogrodniczej. 10) Rabata w kszta?cie bociana. 11) Rabata w kszta?cie ?abki. 12) Rabata w kszta?cie rybki. 13) Naturalna ??ka.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
POIS.02.05.00-00-0019/18
II.2.14) Informations complémentaires Szczegó?owy opis znajduje si w zaproszeniu do negocjacji.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Budowa obiektów ma?ej architektury - bram powitalnych na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, w dzielnicy Zapopradzie
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45000000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL218 Lieu principal d'exécution:
Teren Miasta i Gminy uzdrowiskowej Muszyna, Polska
II.2.4) Description des prestations:
 1)Brama powitalna (2 szt.) W zagospodarowanym terenie przewiduje si budow obiektów ma?ej architektury (2 szt.) w postaci bramy powitalnej. Brama wykonana zostanie z elementów drewnianych, u?o?onych na podmurówce betonowej. Podmurówka wyko?czona kamieniem naturalnym. Lokalizacja poszczególnych elementów zadania oraz opis techniczny - zgodnie z za??cznikiem graficzny.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
POIS.02.05.00-00-0019/18
II.2.14) Informations complémentaires Szczegó?owy opis znajduje si w zaproszeniu do negocjacji.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure négociée sans publication préalable Explication:
W dniu 2 marca 2020 r. Zamawiaj?cy opublikowa og?oszenie o zamówieniu dla zadania pn.: "Poprawa jako?ci ?rodowiska miejskiego poprzez rozwój obszarów zieleni z funkcj edukacyjn w Uzdrowisku Muszyna oraz urz?dzenie, piel?gnacja i utrzymanie ukwiecenia na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w roku 2020" znak Zp.271.4.2020. Post?powanie obejmowa?o podzia zadania na 5 cz??ci. Termin sk?adania i otwarcia ofert wyznaczono na dzie 7 kwietnia 2020 r. Do dnia up?ywu sk?adnia ofert dla Zadania nr 1 Wykonanie kompozycji zieleni na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, w dzielnicy Zapopradzi. oraz dla Zadania nr 3 Budowa obiektów ma?ej architektury - bram powitalnych na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, w dzielnicy Zapopradzie nie wp?yn??y ?adne oferty. W z zwi?zku z powy?szym Zamawiaj?cy dzia?aj?c na mocy art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo zamówie publicznych uniewa?ni post?powanie w przedmiotowych cz??ciach. Powo?uj?c si zatem na art. 67 ust. 1 pkt 4 oraz art. 68 ust. 1 ustawy - Prawo zamówie publicznych (Dz.U. 2019.1843 t.j.) Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna, ul. Rynek 31, 33-370 Muszyna mo?e udzieli zamówienia z wolnej r?ki, bowiem w post?powaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego nie wp?yn? ?aden wniosek o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu, a pierwotne warunki zamówienia nie zosta?y w istotny sposób zmienione.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 043-101836
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nº: Zp.271.12.2020
Lot nº: 1 Intitulé:
Wykonanie kompozycji zieleni na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, w dzielnicy Zapopradzie
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date d'attribution du marché:
19/05/2020
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Cudowny Ogród Wies?aw Wyrostek Numéro national d'identification: 7342744902 Adresse postale: Obidza 397 Ville: Jazowsko Code NUTS: PL218 Code postal: 33-389 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire sera une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur initiale totale estimée du marché/du lot/de la concession: 775 280.14 PLN Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 775 280.14 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nº: Zp.271.12.2020
Lot nº: 2 Intitulé:
Budowa obiektów ma?ej architektury - bram powitalnych na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna, w dzielnicy Zapopradzie
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date d'attribution du marché:
19/05/2020
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Us?ugi Remontowo-Budowlane "Sarata" Sarata Jan Numéro national d'identification: 7341183123 Adresse postale: Z?ockie 88 Ville: Muszyna Code NUTS: PL218 Code postal: 33-370 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire sera une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur initiale totale estimée du marché/du lot/de la concession: 130 427.39 PLN Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 130 427.39 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Data podana w poz. V.2.1) jest dat wys?ania niniejszego og?oszenia. Podana ca?kowita warto? zamówienia w sekcji II.1.7) oraz sekcji V.2.4) jest warto?ci szacunkow zamówienia. Podanie ca?kowitej warto?ci ko?cowej zamówienia na tym etapie post?powania jest niemo?liwe.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Zgodnie z przepisami dzia?u VI rozdzia 2 ustawy z 29.1.2004 - Prawo zamówie publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843.)
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
19/05/2020
 
 
C L A S S E    C P V
45000000 - Travaux de construction 
77000000 - Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture