Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/04/2021
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-My?lenice: Mat╚riel et fournitures informatiques

2021/S 65-164769  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 02/04/2021 S65 Pologne-My?lenice: Mat╚riel et fournitures informatiques 2021/S 065-164769 Avis dÝattribution de march╚ R╚sultats de la proc╚dure de march╚ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Powiat My?lenicki ˝ Starostwo Powiatowe w My?lenicach, ul. M. Reja 13, 32-400 My?lenice Num╚ro national d'identification: 35155493300000 Adresse postale: ul. Miko?aja Reja 13 Ville: My?lenice Code NUTS: PL214 Krakowski Code postal: 32-400 Pays: Pologne Courriel: starostwo@myslenicki.pl T╚l╚phone: +48 122749740 Fax: +48 122749742 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.myslenicki.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorit╚ r╚gionale ou locale
I.5) Activit╚ principale Services g╚n╚raux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Zakup i dostawa infrastruktury sprz?towej i oprogramowania Num╚ro de r╚f╚rence: IZP.272.6.2020
II.1.2) Code CPV principal 30200000 Mat╚riel et fournitures informatiques
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zam█wienia jest dostawa wyposa?enia komputerowego do siedziby Starostwa Powiatowego w My?lenicach, zgodnie z opisem przedmiotu zam█wienia. Pozosta?e szczeg█?y w SIWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du march╚ (hors TVA) Offre la plus basse: 586 991.67 PLN / Offre la plus ╚lev╚e: 586 991.67 PLN prise en consid╚ration
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL214 Krakowski Lieu principal d'ex╚cution:
32-400 My?lenice, ul. M. Reja 13 lub inna siedziba zamawiaj?cego wskazana przez u?ytkownika.
II.2.4) Description des prestations:
Zamawiaj?cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy. Zamawiaj?cy przewiduje nast?puj?ce fakultatywne podstawy wykluczenia wykonawcy: W stosunku do kt█rego otwarto likwidacj?, w zatwierdzonym przez s?d uk?adzie w post?powaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacj maj?tku lub s?d zarz?dzi likwidacj jego maj?tku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. ˝ Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844) lub kt█rego upad?o? og?oszono, z wyj?tkiem wykonawcy, kt█ry po og?oszeniu upad?o?ci zawar uk?ad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem s?du, je?eli uk?ad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacj maj?tku upad?ego, chyba, ?e s?d zarz?dzi likwidacj jego maj?tku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. ˝ Prawo upad?o?ciowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844) ˝ art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp. Kt█ry naruszy obowi?zki dotycz?ce p?atno?ci podatk█w, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, co zamawiaj?cy jest w stanie wykaza za pomoc stosownych ?rodk█w dowodowych, z wyj?tkiem przypadku o kt█rym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15, chyba, ?e wykonawca dokona p?atno?ci nale?ytych podatk█w, op?at lub sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawar wi???ce porozumienie w sprawie sp?aty tych nale?no?ci ˝ art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp. Do oferty, ka?dy wykonawca musi do??czy aktualne o?wiadczenie potwierdzaj?ce spe?nienie warunk█w udzia?u w post?powaniu okre?lonych w rozdz. 4 niniejszej SIWZ w kt█rym zawarte jest r█wnie o?wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z post?powania. Wykonawca sk?ada powy?sze o?wiadczenia w formie jednolitego dokumentu sporz?dzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, tj. Jednolitego europejskiego dokumentu zam█wienia ˝ zamawiaj?cy udost?pnia edytowalny wz█r JEDZ ˝ stanowi?cy za??cznik nr 4 do SIWZ. Wykonawca, kt█ry powo?uje si na zasoby innych podmiot█w, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spe?nienia, w zakresie w jakim powo?uje si na ich zasoby, warunk█w udzia?u w post?powaniu, sk?ada tak?e JEDZ dotycz?ce tych podmiot█w. Wykonawca, kt█ry zamierza powierzy wykonanie cz??ci zam█wienia podwykonawcom, w celu wskazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udzia?u w post?powaniu, r█wnie sk?ada JEDZ dotycz?ce podwykonawc█w. W przypadku wsp█lnego ubiegania si przez wykonawc█w o udzielenie zam█wienia. Jednolity europejski dokument zam█wienia, sk?ada ka?dy z wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia publicznego. Wskazane dokumenty potwierdzaj spe?nienie warunk█w udzia?u w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia z post?powania w zakresie, w kt█rym ka?dy z wykonawc█w wykazuje spe?nienia warunk█w udzia?u w post?powaniu oraz braku podstaw wykluczenia z post?powania dla ka?dego. Zamawiaj?cy przed udzieleniem zam█wienia, wezwie wykonawc?, kt█rego oferta zosta?a oceniona najwy?ej, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, lecz nie kr█tszym ni 10 dni, wskazanych poni?ej dokument█w potwierdzaj?cych spe?nienie warunk█w udzia?u w post?powaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z post?powania, aktualnych na dzie ich z?o?enia. Pozosta?e szczeg█?y w SIWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: gwarancja i r?kojmia / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
Nazwa programu identyfikuj?cego pochodzenie ?rodk█w z UE: zakup i dostawa infrastruktury sprz?towej i oprogramowania w ramach projektu ĐE-us?ugi w informacji przestrzennej Powiatu My?lenickiego".
II.2.14) Informations compl╚mentaires Wykonawca jest zobowi?zany wnie? wadium w wysoko?ci 5 000,00 PLN (pi? tysi?cy 00/100 z?). Pozosta?e informacje dotycz?ce wadium znajduj si w SIWZ.
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2020/S 247-611036
IV.2.8) Informations sur l'abandon du syst╦me d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la proc╚dure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de pr╚information
 
 
Section V: Attribution du march╚
Intitul╚:
Zakup i dostawa infrastruktury sprz?towej i oprogramowania
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
17/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: B&B Jacek Baron Adresse postale: ul. Walentego Ro?dzie?skiego 2a Ville: Piekary ?l?skie Code NUTS: PL Polska Code postal: 41-946 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 479 674.80 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 586 991.67 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
Je?eli w kraju, w kt█rym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt█rej dokument dotyczy, nie wydaje si dokument█w, o kt█rych mowa w
   5. 6.1 SIWZ, zast?puje si je dokumentem zwieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os█b uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, kt█rej dokument mia dotyczy?, z?o?one przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego w?a?ciwym ze wzgl?du na siedzib lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby (terminy jak w pkt
   5. 6.1 SIWZ). Wykonawca maj?cy siedzib na terytorium Rzeczypospolitej Polskie, w odniesieniu do osoby, maj?cej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskie, kt█rej dotyczy dokument wskazany w pkt
   5. 5.1 SIWZ, sk?ada dokument o kt█rym mowa w pkt
   5. 6.1 ppkt 1 SIWZ w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy. Je?eli w kraju, w kt█rym miejsce zamieszkania ma osoba, kt█rej dokument mia dotyczy?, nie wydaje si takich dokument█w, zast?puje si go dokumentem, zawieraj?cym o?wiadczenie tej osoby, z?o?onym przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego w?a?ciwym ze wzgl?du na miejsce zamieszkania tej osoby (wystawione nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert). Dokumenty sporz?dzone w j?zyku obcym s sk?adane wraz z t?umaczeniem na j?zyk polski. Dokumenty wykon. wsp█lnie ubieg. si o udzielenie zam█w. W przypadku oferty sk?adanej przez wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia publicznego, dokumenty i o?wiadczenia potwierdzaj?ce, ?e wykonawca nie podlega wykluczeniu, sk?ada ka?dy z wykonawc█w oddzielnie. Wykonawcy wsp█lnie ubiegaj?cy si o zam█wienie: 1) ponosz solidarn odpowiedzialno? za niewykonanie lub nienale?yte wykonanie zobowi?zania; 2) zobowi?zani s ustanowi pe?nomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie zam█wienia publicznego albo reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zam█wienia. Przyjmuje si?, ?e pe?nomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pe?nomocnictwo do po?w. za zgodno? z orygina?em wszystkich dok.; 3) pe?nomocnictwo musi wynika z umowy lub z innej czynno?ci prawnej, fakt ustanowienia pe?nomocnika musi wynika z za??czonych do oferty dokument█w, wszelka korespondencja prowadzona b?dzie z pe?n.; 4) w przypadku wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie zam█wienia ?aden z nich nie mo?e podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 oraz art. 24 ust 5 pkt ustawy Pzp ˝ w zakresie o kt█rym mowa w pkt
   4. 1.1 ppkt 2 SIWZ, natomiast spe?nienie warunk█w udzia?u w post?powaniu wykonawcy wykazuj zgodnie z pkt
   4. 1.2 SIWZ; 5) w przypadku wsp█lnego ubiegania si o zam█wienie przez wykonawc█w o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej sk?ada ka?dy z wykonawc█w; 6) w przypadku wsp█lnego ubiegania si o zam█wienie przez wykonawc█w s oni zobowi?zani na wezwanie zamawiaj?cego z?o?y dokumenty i o?wiadczenia, o kt█rych mowa w rozdz. 5 pkt
   5. 5 SIWZ. Dokumenty podm. trzecich. W celu oceny czy wykonawca polegaj?c na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiot█w na zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy, b?dzie dysponowa niezb?dnymi zasobami w stopniu umo?liwiaj?cym nale?yte wykonanie zam█wienia publicznego oraz oceny, czy stosunek ??cz?cy wykonawc z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dost?p do ich zasob█w, zamawiaj?cy ??da: 1) przedstawienia orygina?u zobowi?zania tych podmiot█w do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasob█w na okres korzystania z nich przy wykonaniu zam█w.; 2) dokument█w, kt█re okre?laj w szczeg█lno?ci: a) zakres dost?pnych wykonawcy zasob█w innego podmiotu, b) spos█b wykorzystania zasob█w innego podmiotu, przez wykonawc?, przy wyk. zam. publ., c) zakres i okres udzia?u innego podmiotu ˝ pozosta?e informacje w SIWZ. (ograniczenia formularza, pe?na inf. w SIWZ).
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587840 Fax: +48 224587840 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
?rodkami ochrony prawnej s odwo?anie i skarga do s?du. ?rodki ochrony prawnej przys?uguj wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zam█wienia oraz poni█s lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepis█w ustawy. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zam█wieniu oraz SIWZ przys?uguj r█wnie organizacjom wpisanym na list?, o kt█rej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zam█wienia lub zaniechania czynno?ci, do kt█rej zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy. Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci zamawiaj?cego, kt█rej zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzut█w, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania. Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc wa?nego kwalifikowanego certyfikatu. Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i zamawiaj?cy m█g zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia za pomoc faksu. Pozosta?e zapisy w SIWZ oraz w ustawie Pzp.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587840 Fax: +48 224587840 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
30/03/2021
 
 
C L A S S E    C P V
30200000 - MatÚriel et fournitures informatiques