Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/07/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-My?lenice: Services de dÈneigement

2020/S 147-361855  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
31/07/2020
S147
Pologne-My?lenice: Services de dÈneigement

2020/S 147-361855

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Services

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2019/S 236-579377)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Gmina My?lenice
NumÈro national d'identification: 351555418
Adresse postale: Rynek 8/9
Ville: My?lenice
Code NUTS: PL214 Krakowski
Code postal: 32-400
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Bogdan Pacek
Courriel: info@myslenice.pl
TÈlÈphone: +48 126392300
Fax: +48 126392305 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.myslenice.pl

www.myslenice.pl
Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Zimowe utrzymanie drÛg publicznych gminnych na terenie miasta i gminy My?lenice

II.1.2)
Code CPV principal
90620000 Services de dÈneigement

II.1.3)
Type de marchÈ
Services

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest ?wiadczenie us?ug w szczegÛlno?ci: od?nie?ania drÛg, posypywania piaskiem drÛg i chodnikÛw, stosowanie solanki w chwili pojawienia si go?oledzi oraz bie??ca likwidacja ?lisko?ci, w tym ?lisko?ci po?niegowej. SzczegÛ?owy opis przedmiotu umowy, w tym wykaz i kolejno? od?nie?ania drÛg, zakres obowi?zkÛw zwi?zanych z od?nie?aniem, odladzaniem i zabezpieczaniem materia?Ûw wykorzystywanych przez Wykonawc dla celÛw zwi?zanych z umow?, oraz informacje dotycz?ce terminÛw podejmowania przez Wykonawc powy?szych obowi?zkÛw, zawiera Specyfikacja Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
27/07/2020

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2019/S 236-579377

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: IV.2.1

Au lieu de:

Lire:

2019/S 186-452596

2019/S 186-452596
VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
39237000 - Bornes de neige 
90620000 - Services de déneigement