Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/07/2020
Date de péremption : 28/08/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Mys?akowice: Services liÈs aux dÈchets et aux ordures

2020/S 147-361802  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
31/07/2020
S147
Pologne-Mys?akowice: Services liÈs aux dÈchets et aux ordures

2020/S 147-361802

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Services

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2020/S 143-352171)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: 6112733573
Adresse postale: Bukowiec, Robotnicza 6
Ville: Mys?akowice
Code NUTS: PL515 JeleniogÛrski
Code postal: 58-533
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Przemys?aw Gardocki
Courriel: p.gardocki@pgklegal.com Adresse(s) internet: Adresse principale: https://www.karkonosze.bip.net.pl

https://www.karkonosze.bip.net.pl
Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Us?uga odbioru, transportu i dalszego zagospodarowania odpadÛw o kodzie 19 12 12 o kaloryczno?ci powy?ej 6 MJ/kg

II.1.2)
Code CPV principal
90500000 Services liÈs aux dÈchets et aux ordures

II.1.3)
Type de marchÈ
Services

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiot zamÛwienia obejmuje: odbiÛr, transport i zagospodarowanie odpadÛw o kodzie 19 12 12 ñ przekazywane odpady 191212 stanowi frakcj nadsitow > 80 mm z przetwarzania odpadÛw zmieszanych odpadÛw komunalnych (20 03 01) oraz z przetwarzania odpadÛw pochodz?cych z selektywnej zbiÛrki. Szacunkowa ilo? odpadÛw przeznaczonych do zagospodarowania wyniesie ??cznie dla wszystkich cz??ci do 12 000 Mg. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do zmniejszenia ilo?ci przewidywanych do zagospodarowania odpadÛw, co nie skutkuje odst?pieniem od umowy lub zmian jej warunkÛw. Rzeczywista ilo? odpadÛw wynika?a b?dzie z bie??cych potrzeb zamawiaj?cego. Odpady mog by przygotowane luzem lub w formie kostki 100ñ120 cm x 100ñ120 cm x 80 cm o wadze ok. 400 kg. Oferowany sposÛb zagospodarowania odpadu musi by zgodny z obowi?zuj?cymi w tym zakresie przepisami prawa oraz procesami odzysku wyszczegÛlnionymi w za??czniku nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 701). Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? udzielenia w trybie z wolnej r?ki zamÛwienia, o ktÛrym mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Prawo zamÛwie publicznych, do wysoko?ci 50 % warto?ci zamÛwienia podstawowego. ZamÛwienie b?dzie polega?o na powtÛrzeniu us?ug szczegÛ?owo okre?lonych w opisie przedmiotu zamÛwienia podstawowego. Wykonawca b?dzie musia wykaza spe?nianie warunkÛw udzia?u w post?powaniu analogicznych, jak w zamÛwieniu podstawowym, z ewentualn modyfikacja wynikaj?c z zakresu zamÛwienia powtÛrzonego. Udzielenie zamÛwienia z wolnej r?ki zostanie poprzedzone negocjacjami. ZamÛwienie z wolnej r?ki zostanie udzielone na warunkach wynikaj?cych ze istotnych warunkÛw umowy, okre?lonej w cz??ci 3 niniejszej SIWZ. ZamÛwienie polegaj?ce na powtÛrzeniu podobnych us?ug zosta?o przewidziane w og?oszeniu o zamÛwienie podstawowe, jest zgodne z jego przedmiotem, a ca?kowita warto? tego zamÛwienia zosta?a uwzgl?dniona przy obliczaniu warto?ci zamÛwienia podstawowego. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwi?zane z przygotowaniem i z?o?eniem oferty.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
28/07/2020

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 143-352171

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: II.1.4

Endroit o se trouve le texte rectifier: KrÛtki opis:

Au lieu de:

Lire:

Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? udzielenia w trybie z wolnej r?ki zamÛwienia, o ktÛrym mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Prawo zamÛwie publicznych, do wysoko?ci 50 % warto?ci zamÛwienia podstawowego. ZamÛwienie b?dzie polega?o na powtÛrzeniu us?ug szczegÛ?owo okre?lonych w opisie przedmiotu zamÛwienia podstawowego. Wykonawca b?dzie musia wykaza spe?nianie warunkÛw udzia?u w post?powaniu analogicznych, jak w zamÛwieniu podstawowym, z ewentualn modyfikacja wynikaj?c z zakresu zamÛwienia powtÛrzonego. Udzielenie zamÛwienia z wolnej r?ki zostanie poprzedzone negocjacjami. ZamÛwienie z wolnej r?ki zostanie udzielone na warunkach wynikaj?cych ze istotnych warunkÛw umowy, okre?lonej w cz??ci 3 niniejszej SIWZ. ZamÛwienie polegaj?ce na powtÛrzeniu podobnych us?ug zosta?o przewidziane w og?oszeniu o zamÛwienie podstawowe, jest zgodne z jego przedmiotem, a ca?kowita warto? tego zamÛwienia zosta?a uwzgl?dniona przy obliczaniu warto?ci zamÛwienia podstawowego. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwi?zane z przygotowaniem i z?o?eniem oferty.

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
90500000 - Services liés aux déchets et aux ordures 
90512000 - Services de transport des ordures ménagères