Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/01/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Mys?owice: Réseaux

2022/S 18-043239  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/01/2022 S18 Pologne-Mys?owice: Réseaux 2022/S 018-043239 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej Szpital nr 2 im dr Tadeusza Boczonia w Mys?owicach Numéro national d'identification: Szp.2/NZ-271-24/21 Adresse postale: Bytomska 41 Ville: Mys?owice Code NUTS: PL Polska Code postal: 41-400 Pays: Pologne Point(s) de contact: Justyna Paul Courriel: zamowienia_publiczne@szpital2myslowice.pl Téléphone: +48 323183300 Fax: +48 322222330 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.szpital2myslowice.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
"Wykonanie projektu sieci szpitalnej, zakup, dostarczenie, monta?, instalacja i doposa?enie sieci szpitalnej LAN w budynkach A, B C oraz Administracji wraz z modernizacj?, doposa?eniem serwerowi . Numéro de référence: Szp.2/NZ-271-24/21
II.1.2) Code CPV principal 32400000 Réseaux
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
"Wykonanie projektu sieci szpitalnej, zakup, dostarczenie, monta?, instalacja i doposa?enie sieci szpitalnej LAN w budynkach A, B C oraz Administracji wraz z modernizacj?, doposa?eniem serwerowi .
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 32000000 Équipements et appareils de radio, de télévision, de communication, de télécommunication et équipements connexes 32410000 Réseau local 32420000 Matériel de réseau 32421000 Câblage de réseau 32422000 Composants de réseau 32423000 Noeuds de réseau 32424000 Infrastructure de réseau 32425000 Système d'exploitation de réseau 32426000 Système de publication sur réseau 32427000 Système de réseau 32428000 Extension de réseau 32430000 Réseau à grande distance 45311200 Travaux d'installations électriques 45314300 Installation d'infrastructures de câblage 48210000 Logiciels de gestion de réseau 48220000 Logiciels pour internet et intranet 48620000 Systèmes d'exploitation 48710000 Logiciels de copie de sécurité ou de récupération 48810000 Systèmes d'information 48820000 Serveurs 71320000 Services de conception technique 71321000 Services de conception technique des installations mécaniques et électriques de bâtiments 71322000 Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil 71323000 Services de conception technique pour processus et production industriels 71326000 Services auxiliaires de bâtiment 71327000 Services de conception des structures portantes 72700000 Services de réseaux informatiques 72710000 Services de réseau local 71328000 Services de vérification de la conception des structures portantes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL Polska
II.2.4) Description des prestations:
Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia obejmuje za??cznik nr 2 do niniejszej specyfikacji. Opis ten nale?y odczytywa? wraz z ewentualnymi zmianami tre?ci specyfikacji, b?d?cymi np. wynikiem udzielonych odpowiedzi na zapytania Wykonawców. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie projektu sieci szpitalnej, zakup, dostarczenie, monta?, instalacja i doposa?enie sieci szpitalnej LAN w budynkach A, B C oraz Administracji oraz modernizacj?, doposa?enie serwerowi wraz z oprogramowaniem centralnym i wdro?eniem
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: okres gwarancji systemowej dla okablowania strukturalnego / Pondération: 20 Critère de qualité - Nom: okres gwarancji na serwery / Pondération: 20 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
WND.RPSL.08.03.02-24-0534/19-003
II.2.14) Informations complémentaires
 
1.Wykonawca przyst?puj?cy do post?powania jest zobowi?zany, przed up?ywem terminu sk?adania ofert, wnie?? wadium w kwocie: 14.000,00 PLN (s?ownie czterna?cie tysi?cy z?otych).
   2.  Wadium musi obejmowa? pe?en okres zwi?zania ofert? okre?lony w rozdziale X SWZ.
   3.  Wadium mo?e by? wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 002-002445
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Intitulé:
"Wykonanie projektu sieci szpitalnej, zakup, dostarczenie, monta?, instalacja i doposa?enie sieci szpitalnej LAN w budynkach A, B C oraz Administracji wraz z modernizacj?, doposa?eniem serwerowi .
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 / +48 224587803 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
21/01/2022 Pologne-Mys?owice: RéseauxType d'acheteur: AutresType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Fournitures 26/01/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
32000000 - Équipements et appareils de radio, de télévision, de communication, de télécommunication et équipements connexes 
32400000 - Réseaux 
32410000 - Réseau local 
32420000 - Matériel de réseau 
32421000 - Câblage de réseau 
32422000 - Composants de réseau 
32423000 - Nœuds de réseau 
32424000 - Infrastructure de réseau 
32425000 - Système d'exploitation de réseau 
32426000 - Système de publication sur réseau 
32427000 - Système de réseau 
32428000 - Extension de réseau 
32430000 - Réseau à grande distance 
45311200 - Travaux d'installations électriques 
45314300 - Installation d'infrastructures de câblage 
48210000 - Logiciels de gestion de réseau 
48220000 - Logiciels pour internet et intranet 
48620000 - Systèmes d'exploitation 
48710000 - Logiciels de copie de sécurité ou de récupération 
48810000 - Systèmes d'information 
48820000 - Serveurs 
71320000 - Services de conception technique 
71321000 - Services de conception technique des installations mécaniques et électriques de bâtiments 
71322000 - Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil 
71323000 - Services de conception technique pour processus et production industriels 
71326000 - Services auxiliaires de bâtiment 
71327000 - Services de conception des structures portantes 
71328000 - Services de vérification de la conception des structures portantes 
72700000 - Services de réseaux informatiques 
72710000 - Services de réseau local