Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 21/03/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Nadarzyn: MatÈriel et fournitures informatiques

2022/S 56-146280  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
21/03/2022 S56 Pologne-Nadarzyn: MatÈriel et fournitures informatiques 2022/S 056-146280 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: INSTYTUT FIZJOLOGII I PATOLOGII S?UCHU NumÈro national d'identification: PL Adresse postale: UL. Mokra 17 Ville: Nadarzyn Code NUTS: PL Polska Code postal: 05-830 Pays: Pologne Courriel: sekretariat@ifps.org.pl TÈlÈphone: +48 223560366 Fax: +48 223560367 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.ifps.org.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Instytut Badawczy
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Zakup komputerÛw stacjonarnych oraz monitorÛw, w ramach projektu ÑWprowadzenie nowoczesnych e-us?ug w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowiaî Numer referencyjny:
NumÈro de rÈfÈrence: IFPS/51/PZP/21
II.1.2) Code CPV principal 30200000 MatÈriel et fournitures informatiques
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Komputer stacjonarny ñ liczba sztuk: 10 Monitor ñ liczba sztuk: 10
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska
II.2.4) Description des prestations:
Zakup komputerÛw stacjonarnych oraz monitorÛw, w ramach projektu ÑWprowadzenie nowoczesnych e-us?ug w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowiaî.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
POPC.02.01.00-00-0092/18-00
II.2.14) Informations complÈmentaires Termin wykonania umowy do 30 dni od daty zawarcia umowy, lecz nie pÛ?niej ni? do 31.03.2022 r.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 017-040014
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Zakup komputerÛw stacjonarnych oraz monitorÛw, w ramach projektu ÑWprowadzenie nowoczesnych e-us?ug w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowiaî Numer referencyjny:

Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Zamawiaj?cy wykluczy z post?powania WykonawcÛw, wobec ktÛrych zachodz? podstawy wykluczenia, o ktÛrych mowa w art. 108 ust. 1 i 2 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp. Zamawiaj?cy wymaga dokumentÛw, o ktÛrych mowa w rozporz?dzenia Ministra Rozwoju z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych ?rodkÛw dowodowych oraz innych dokumentÛw lub o?wiadcze?, jakich mo?e ??da? Zamawiaj?cy od Wykonawcy (Dz.U. poz. 2415) ñ zgodnie z SWZ. Kwota wymaganego wadium: 1 000 (s?ownie: jeden tysi?c) PLN. Zamawiaj?cy o?wiadcza, i? b?d?c administratorem danych oraz maj?c na wzgl?dzie przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (dalej ÑRODOî) wdro?y? ?rodki bezpiecze?stwa adekwatne do zidentyfikowanych przez siebie ryzyk oraz daj?ce r?kojmie nale?ytego zabezpieczenia danych osobowych przekazywanych w ramach post?powania. SzczegÛ?owa klauzula informacyjna z art. 13 RODO zawarta jest w SWZ.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl Fax: +48 224587700
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
15. POUCZENIE O ?RODKACH OCHRONY PRAWNEJ 15.1. ?rodki ochrony prawnej przys?uguja? Wykonawcy, jez?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamo?wienia oraz ponio?s? lub moz?e ponies?c? szkode? w wyniku naruszenia przez Zamawiaja?cego przepiso?w P. z. p. 15.2. Odwo?anie przys?uguje na: 15.2.1. niezgodna? z przepisami ustawy czynnos?c? Zamawiaja?cego, podje?ta? w poste?powaniu o udzielenie zamo?wienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 15.2.2. zaniechanie czynnos?ci w poste?powaniu o udzielenie zamo?wienia, do kto?rej Zamawiaja?cy by? obowia?zany na podstawie ustawy. 15.3. Odwo?anie wnosi sie? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym. 15.4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o kto?rym mowa w art. 519 ust. 1 pzp, stronom oraz uczestnikom poste?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do sa?du. Skarge? wnosi sie? do Sa?du Okre?gowego w Warszawie za pos?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej. 15.5. SzczegÛ?owe informacje dotycz?ce ?rodkÛw ochrony prawnej okre?lone s? w Dziale IX Ñ?rodki ochrony prawnejî usatwy P. z. p. (art. 505ñ590).
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl Fax: +48 224587700
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
16/03/2022 Pologne-Nadarzyn: MatÈriel et fournitures informatiquesType díacheteur: AutresType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures 21/03/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
30200000 - Matériel et fournitures informatiques