Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Nadarzyn:Services liés aux déchets et aux ordures

2023/S 193-600560  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 06/10/2023 S193 Pologne-Nadarzyn: Services liés aux déchets et aux ordures 2023/S 193-600560 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Nadarzyn Numéro national d'identification: 5342254841 Adresse postale: ul. Mszczonowska 24 Ville: Nadarzyn Code NUTS: PL913 Warszawski zachodni Code postal: 05-830 Pays: Pologne Point(s) de contact: Marta Ciarka, Sylwia B?za Courriel: przetargi@nadarzyn.pl Téléphone: +48 227298185-198 Fax: +48 227298175 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.nadarzyn.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Numéro de référence: ZPiFZ.271.18.2023
II.1.2) Code CPV principal 90500000 Services liés aux déchets et aux ordures
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamówienia jest us?uga polegaj?ca na organizacji i prowadzeniu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).
   2.  Zakres i sposo?b realizacji przedmiotu zamo?wienia okres?la Za??cznik do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) oraz postanowienia umowy.
   3.  Przewidywana ilo?? odpadów dostarczanych do PSZOK - znajduje si? w tabeli kosztowej.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Offre la plus basse: 1 083 840.48 PLN / Offre la plus élevée: 1 083 840.48 PLN prise en considération
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL913 Warszawski zachodni Lieu principal d'exécution:
Gmina Nadarzyn
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest us?uga polegaj?ca na organizacji i prowadzeniu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).
   2.  Zakres i sposo?b realizacji przedmiotu zamo?wienia okres?la Za??cznik do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) oraz postanowienia umowy.
   3.  Przewidywana ilo?? odpadów dostarczanych do PSZOK - znajduje si? w tabeli kosztowej.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte Procédure accélérée Justification:
Z uwagi na uniewa?nienie opublikowanego w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej w dniu 7 lipca 2023 r. pod nr 2023/S 129-412455. post?powania o udzielenie zamówienia, ZPiFZ.271.11.2023 w zakresie cz??ci II z powodu braku z?o?onych ofert oraz w zwi?zku z konieczno?ci? zachowania ci?g?o?ci odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych dostarczanych przez w?a?cicieli nieruchomo?ci zamieszka?ych na terenie Gminy Nadarzyn zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu sk?adania ofert. Wyznaczenie terminu sk?adania ofert, bez skracania go, uniemo?liwi?oby udzielenie zamówienia w terminie zabezpieczaj?cym ci?g?o?? odbioru odpadów. Brak realizacji przedmiotowej us?ugi niew?tpliwie wp?ywa?by na pogorszenie warunków sanitarno-epidemiologicznych mieszka?ców Gminy Nadarzyn, a tak?e ich ?ycia i zdrowia. 2023/S 129-412455
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 156-499714
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Intitulé:
Organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
13/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Przedsi?biorstwo Us?ugowe "HETMAN" Sp. z o.o.
Numéro national d'identification: 5222530190 Ville: Warszawa Code NUTS: PL Polska Code postal: 00-971 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Offre la plus basse: 1 083 840.48 PLN / Offre la plus élevée: 1 083 840.48 PLN prise en considération
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marché est susceptible d'être sous-traité Description succincte de la part du contrat sous-traitée:
Ewentualne zagospodarowanie odpadów
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej przewidziane s? w dziale IX ustawy. ?rodki ochrony prawnej przys?uguj? wykonawcy oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisów ustawy. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia lub og?oszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przys?uguj? równie? organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorców. Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo ?e zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany. Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej. Odwo?uj?cy przekazuje zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, ?e zamawiaj?cy móg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej. Odwo?anie wnosi si? w terminie: a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej, b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposób inny ni? okre?lony w lit. a. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec tre?ci dokumentów zamówienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej. Odwo?anie w przypadkach innych wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia. Je?eli zamawiaj?cy nie opublikowa? og?oszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowi?zku nie przes?a? wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty lub nie zaprosi? wykonawcy do z?o?enia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwo?anie wnosi si? nie pó?niej ni? w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez og?oszenia albo zamówienia z wolnej r?ki - og?oszenia o wyniku post?powania albo og?oszenia o udzieleniu zamówienia, zawieraj?cego uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez og?oszenia albo zamówienia z wolnej r?ki; b) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
02/10/2023 Organizacja i prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 06/10/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
90500000 - Services liés aux déchets et aux ordures