Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 27/01/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Narol: Services liés aux déchets et aux ordures

2022/S 19-045227  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
27/01/2022 S19 Pologne-Narol: Services liés aux déchets et aux ordures 2022/S 019-045227 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Narol Adresse postale: ul. Rynek1 Ville: Narol Code NUTS: PL82 Podkarpackie Code postal: 37-610 Narol Pays: Pologne Point(s) de contact: Ma?gorzata Bartecka Courriel: urzad@narol.pl Téléphone: +48 166317086 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.narol.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomo?ci zamieszka?ych, niezamieszka?ych z terenu Gminy Narol oraz z PSZOK w 2022 r. Numéro de référence: ZP.271.19.2021
II.1.2) Code CPV principal 90500000 Services liés aux déchets et aux ordures
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomo?ci zamieszka?ych, mieszanych i niezamieszka?ych z terenu Gminy Narol oraz z PSZOK w 2022 r.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Offre la plus basse: 1 393 453.80 PLN / Offre la plus élevée: 1 393 453.80 PLN prise en considération
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90511200 Services de collecte des ordures ménagères 90512000 Services de transport des ordures ménagères 90513100 Services d'élimination des ordures ménagères 90511000 Services de collecte des ordures
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL822 Przemyski Lieu principal d'exécution:
Narol
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomo?ci zamieszka?ych, mieszanych i niezamieszka?ych z terenu Gminy Narol oraz z PSZOK w 2022 r. a) Zakres zamówienia obejmuje odbiór i zagospodarowanie nast?puj?cych frakcji odpadów komunalnych zbieranych z nieruchomo?ci z terenu Gminy Narol:
   1.  odpady komunalne zmieszane;
   2.  odpady komunalne zbierane selektywnie: - opakowania szklane, - papier i tektura , - metale w tym tworzywa sztuczne i opakowania wielomateria?owe b) Odbioru i zagospodarowania z punktu PSZOK w Narolu:
   1.  odpadów wielkogabarytowych zbieranych w punkcie PSZOK,
   2.  Rodzaje pojemników, w których mieszka?cy gromadzi? b?d? zmieszane odpady: a) w zabudowie jednorodzinnej w pojemnikach metalowych lub z tworzywa sztucznego o pojemno?ci od 120 do 240 litrów, b) w przypadku zabudowy wielorodzinnej mog? by? stosowane pojemniki -
   1. 100 litrów, przystosowane do samochodu odbieraj?cego. c) w przypadku nieruchomo?ci niezamieszka?ych b?d? stosowane pojemniki :120 l, 240 l, 1100 d) odpady komunalne zmieszane mog? by? równie? gromadzone w workach foliowych koloru czarnego.
   3.  Zamawiaj?cy szacuje, ?e w ci?gu roku ??cznie w ramach zamówienia podstawowego z terenu Gminy Narol odebranych i zagospodarowanych zostanie ok. 1 229 ton odpadów komunalnych.
   4.  Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia okre?la: Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) i Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego wraz z za??cznikami.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Aspekt ?rodowiskowy / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? udzielenia zamówie?, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 Pzp w wysoko?ci do 300 000,00 z? netto,
   2.  O wyborze najkorzystniejszej oferty decydowa? b?d? nast?puj?ce kryteria: cena - 60 %, aspekt ?rodowiskowy - 40 %.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 223-587229
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Intitulé:
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomo?ci zamieszka?ych, niezamieszka?ych z terenu Gminy Narol oraz z PSZOK w 2022 r.
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
14/01/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Przedsi?biorstwem Us?ug Komunalnych "EMPOL" Sp. z o.o.
Numéro national d'identification: NIP: 735-249-71-96 Adresse postale: os. Rzeka 133 Ville: Tylmanowa Code NUTS: PL219 Nowotarski Code postal: 34-451 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 1 393 453.80 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Ka?demu Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy Pzp przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w ustawie Pzp. Terminy sk?adania odwo?a? wskazane zosta?y w art. 515 ustawy Pzp
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
22/01/2022 Pologne-Narol: Services liés aux déchets et aux orduresType d'acheteur: Autorités locales et régionalesType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Services 27/01/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
90500000 - Services liés aux déchets et aux ordures 
90511000 - Services de collecte des ordures 
90511200 - Services de collecte des ordures ménagères 
90512000 - Services de transport des ordures ménagères 
90513100 - Services d'élimination des ordures ménagères