Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/03/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Nawojowa:Services prestÈs par les psychiatres ou les psychologues

2023/S 55-158859  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
17/03/2023 S55 Pologne-Nawojowa: Services prestÈs par les psychiatres ou les psychologues 2023/S 055-158859 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: POWIATOWE CENTRUM US?UG WSP"LNYCH W NAWOJOWEJ NumÈro national d'identification: REGON 365987383 Adresse postale: ul. Podkamienne 8 Ville: Nawojowa Code NUTS: PL218 Nowos?decki Code postal: 33-335 Pays: Pologne Courriel: kierownik@pcuw.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.pcuw.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin ÑZa ?yciemî na podstawie zawartego porozumienia w zakresie zada? zleconych administracji rz?dowej. Neonatolog, WWR, VOJTY, Neurofeedback i inne. NumÈro de rÈfÈrence: PCUW 261.2.2023
II.1.2) Code CPV principal 85121270 Services prestÈs par les psychiatres ou les psychologues
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin ÑZa ?yciemî na podstawie zawartego porozumienia w zakresie zada? zleconych administracji rz?dowej
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 306 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Lekarz neonatolog
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85140000 Services de santÈ divers
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL218 Nowos?decki Lieu principal d'exÈcution:
Powiat Nowos?decki
II.2.4) Description des prestations:
Lekarz neonatolog - profilaktyka, diagnozowanie i leczeniem schorze? u noworodkÛw u ktÛrych istnieje podejrzenie nieprawid?owego rozwoju. (200 godzin)
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy w trakcie realizacji zamÛwienia dopuszcza mo?liwo?? zwi?kszenia lub zmniejszenia warto?ci umowy w granicach +/- 30 % (prawo opcji). Z tego wzgl?du Wykonawcy nie przys?uguj? wobec Zamawiaj?cego roszczenie odszkodowawcze z tytu?u zmniejszenia zamÛwienia w okre?lonej powy?ej granicy. Wykonawcy nie przys?uguje rÛwnie? roszczenie wykonania zwi?kszonej warto?ci ZamÛwienia o 30 %. Zamawiaj?cy gwarantuje wykonanie zamÛwienia na poziomie 70% warto?ci umowy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Pozosta?e informacje zosta?y zawarte w dokumentach post?powania
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Terapia Metod? Vojty
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85121270 Services prestÈs par les psychiatres ou les psychologues
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL218 Nowos?decki Lieu principal d'exÈcution:
Powiat Nowos?decki
II.2.4) Description des prestations:
terapia dzieci maj?ca na celu uzyskanie przez o?rodkowy uk?ad nerwowy dost?pu do poszczegÛlnych cz??ciowych wzorcÛw motorycznych, niezb?dnych do wykonania okre?lonego ruchu. (1500 godzin)
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy w trakcie realizacji zamÛwienia dopuszcza mo?liwo?? zwi?kszenia lub zmniejszenia warto?ci umowy w granicach +/- 30 % (prawo opcji). Z tego wzgl?du Wykonawcy nie przys?uguj? wobec Zamawiaj?cego roszczenie odszkodowawcze z tytu?u zmniejszenia zamÛwienia w okre?lonej powy?ej granicy. Wykonawcy nie przys?uguje rÛwnie? roszczenie wykonania zwi?kszonej warto?ci ZamÛwienia o 30 %. Zamawiaj?cy gwarantuje wykonanie zamÛwienia na poziomie 70% warto?ci umowy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Pozosta?e informacje zosta?y zawarte w dokumentach post?powania
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Terapia Metod? VOJTY
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85121270 Services prestÈs par les psychiatres ou les psychologues
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL218 Nowos?decki Lieu principal d'exÈcution:
Powiat Nowos?decki
II.2.4) Description des prestations:
terapia dzieci maj?ca na celu uzyskanie przez o?rodkowy uk?ad nerwowy dost?pu do poszczegÛlnych cz??ciowych wzorcÛw motorycznych, niezb?dnych do wykonania okre?lonego ruchu. (1500 godzin)
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy w trakcie realizacji zamÛwienia dopuszcza mo?liwo?? zwi?kszenia lub zmniejszenia warto?ci umowy w granicach +/- 30 % (prawo opcji). Z tego wzgl?du Wykonawcy nie przys?uguj? wobec Zamawiaj?cego roszczenie odszkodowawcze z tytu?u zmniejszenia zamÛwienia w okre?lonej powy?ej granicy. Wykonawcy nie przys?uguje rÛwnie? roszczenie wykonania zwi?kszonej warto?ci ZamÛwienia o 30 %. Zamawiaj?cy gwarantuje wykonanie zamÛwienia na poziomie 70% warto?ci umowy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Pozosta?e informacje zosta?y zawarte w dokumentach post?powania
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Terapia Metod? Neurofeedback
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85121270 Services prestÈs par les psychiatres ou les psychologues
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL218 Nowos?decki Lieu principal d'exÈcution:
Powiat Nowos?decki
II.2.4) Description des prestations:
Terapia Metod? Neurofeedback - trening poprawiaj?cy efektywno?? pracy mÛzgu, wzmacniaj?cy kontrol? nad procesami fizjologicznymi zachodz?cymi w organizmie. Neuronauka ñ terapia dzieci maj?ca na celu popraw? umiej?tno?ci kodowania, konsolidowania oraz aktywowania informacji, przek?adaj?ca si? na popraw? percepcji oraz koncentracji. Terapia dzieci ze spektrum autyzmu w normie intelektualnej ñ przy wykorzystaniu TI Terapia dzieci Metod? VR 3D - terapia dzieci przy wykorzystaniu wirtualnej rzeczywisto?ci do leczenia zaburze? ruchowych i poznawczych polegaj?ca na poprawie neuroplastyczno?ci mÛzgu czyli zdolno?ci komÛrek nerwowych do zmiany po??cze? i zachowania w odpowiedzi na nowe informacje. (900 godzin)
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy w trakcie realizacji zamÛwienia dopuszcza mo?liwo?? zwi?kszenia lub zmniejszenia warto?ci umowy w granicach +/- 30 % (prawo opcji). Z tego wzgl?du Wykonawcy nie przys?uguj? wobec Zamawiaj?cego roszczenie odszkodowawcze z tytu?u zmniejszenia zamÛwienia w okre?lonej powy?ej granicy. Wykonawcy nie przys?uguje rÛwnie? roszczenie wykonania zwi?kszonej warto?ci ZamÛwienia o 30 %. Zamawiaj?cy gwarantuje wykonanie zamÛwienia na poziomie 70% warto?ci umowy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Pozosta?e informacje zosta?y zawarte w dokumentach post?powania
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure Attribution d'un marchÈ sans publication prÈalable d'un avis d'appel la concurrence au Journal officiel de líUnion europÈenne (dans les cas ÈnumÈrÈs ci-dessous) Explication:
Post?powanie o zamÛwienie publiczne dla ww. post?powa? prowadzone jest w trybiez wolnej r?ki na podstawie art. 214 ust 6 ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. Prawo zamÛwie? publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej ustaw? pzp. W post?powaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wp?yn?? ?aden wniosek o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu albo wszystkie wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu zosta?y odrzucone na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 albo nie zosta?y z?o?one ?adne oferty albo wszystkie oferty zosta?y odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lub, ze wzgl?du na ich niezgodno?? z opisem przedmiotu zamÛwienia, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5, a pierwotne warunki zamÛwienia nie zosta?y w istotny sposÛb zmienione;
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 1 IntitulÈ:
Realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin ÑZa ?yciemî na podstawie zawartego porozumienia w zakresie zada? zleconych administracji rz?dowej. Neonatolog, WWR, VOJTY, Neurofeedback i inne.
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
01/03/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Joanna Kasprzycka 33-300 NumÈro national d'identification: 7342874556 Adresse postale: Ul. Wincentego Pola 70 Ville: Nowy S?cz Code NUTS: PL218 Nowos?decki Code postal: 33-300 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 18 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 2 IntitulÈ:
Realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin ÑZa ?yciemî na podstawie zawartego porozumienia w zakresie zada? zleconych administracji rz?dowej. Neonatolog, WWR, VOJTY, Neurofeedback i inne.
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
01/03/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Stowarzyszenia RodzicÛw i PrzyjaciÛ? Dzieci Niepe?nosprawnych Ruchowo i Umys?owo ÑNadziejaî NumÈro national d'identification: 7340024150 Adresse postale: ul. Freislera 10 Ville: Nowy S?cz Code NUTS: PL218 Nowos?decki Code postal: 33-300 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 72 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 3 IntitulÈ:
Realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin ÑZa ?yciemî na podstawie zawartego porozumienia w zakresie zada? zleconych administracji rz?dowej. Neonatolog, WWR, VOJTY, Neurofeedback i inne.
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
01/03/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: FIZJOTERAPIA MARCIN FR?CZEK NumÈro national d'identification: 7343203433 Adresse postale: UL. KO?CIUSZKI 1A Ville: Nowy S?cz Code NUTS: PL218 Nowos?decki Code postal: 33-300 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 145 800.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 4 IntitulÈ:
Realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin ÑZa ?yciemî na podstawie zawartego porozumienia w zakresie zada? zleconych administracji rz?dowej. Neonatolog, WWR, VOJTY, Neurofeedback i inne.
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
01/03/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ALMMed ñ Terapia Centrum Neurofeedbacku, Neurodydaktyki, Diagnozy, Terapii Dzieci i M?odzie?y NumÈro national d'identification: 7341184499 Adresse postale: ul. ?niadeckich 14 Ville: Nowy S?cz Code NUTS: PL218 Nowos?decki Code postal: 33-300 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 81 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Ville: Warszawa Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
12/03/2023 Realizacja programu kompleksowego wsparcia dla rodzin ÑZa ?yciemî na podstawie zawartego porozumienia w zakresie zada? zleconych administracji rz?dowej. Neonatolog, WWR, VOJTY, Neurofeedback i inne. 17/03/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
85121270 - Services prestés par les psychiatres ou les psychologues 
85140000 - Services de santé divers