Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 03/04/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Nidzica: Travaux de construction de rÈservoirs

2020/S 67-158589  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 03/04/2020 S67 MarchÈ de travaux - Avis d'attribution de marchÈ - ProcÈdure ouverte Pologne-Nidzica: Travaux de construction de rÈservoirs 2020/S 067-158589 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Nadle?nictwo Nidzica NumÈro national d'identification: nie dotyczy Adresse postale: D?bowa 2A Ville: Nidzica Code NUTS: PL622 Code postal: 13-100 Pays: Pologne Point(s) de contact: Justyna Rogowska Courriel: nidzica@olsztyn.lasy.gov.pl TÈlÈphone: +48 896252841 Fax: +48 896252879 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_olsztyn/nadl_nidzica http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_olsztyn/nadl_nidzica
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Skarb Pa?stwa ñ Pa?stwowe Gospodarstwo Le?ne Lasy Pa?stwowe - Nadle?nictwo Nidzica - jednostka nieposiadajaca osobowo?ci prawnej
I.5) ActivitÈ principale Autre activitÈ: gospodarka le?na
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj trzech zbiornikÛw wodnych ma?ej retencji na terenie Nadle?nictwa Nidzica NumÈro de rÈfÈrence: Z.082.I.6.2019.ZG5
II.1.2) Code CPV principal 45247270
II.1.3) Type de marchÈ Travaux
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest: ÑWykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj trzech zbiornikÛw wodnych ma?ej retencji na terenie Nadle?nictwa Nidzicaî. Przedmiot zamÛwienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wszelkich uzgodnie?, opinii, decyzji, opracowa?, za?wiadcze i pozwole wymaganych obowi?zuj?cymi przepisami prawa, a tak?e wykonanie obiektÛw ma?ej retencji wg zasad obowi?zuj?cych w ÑPodr?czniku wdra?ania projektuî przygotowanego przez Centrum Koordynacji ProjektÛw ?rodowiskowych cz?? I i II na ka?d cz?? zamÛwienia. Zaplanowano wybudowanie trzech zbiornikÛw wodnych o pow. 0,10 ha, 0,15 ha i 0,05 ha. Planowane przedsi?wzi?cie zlokalizowane jest na dzia?kach o nr ewidencyjnych: 3041/2 obr?b Napiwoda, 3274/1 obr?b Or?owo, 3097/1 Jab?onka, gm. Nidzica.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71322000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL622 Lieu principal d'exÈcution:
Dzia?ki o nr ewidencyjnych: 3041/2 obr?b Napiwoda, 3274/1 obr?b Or?owo, 3097/1 Jab?onka, gm. Nidzica, POLSKA.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiot zamÛwienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wszelkich uzgodnie?, opinii, decyzji, opracowa?, za?wiadcze i pozwole wymaganych obowi?zuj?cymi przepisami prawa, a tak?e wykonanie obiektÛw ma?ej retencji wg zasad obowi?zuj?cych w ÑPodr?czniku wdra?ania projektuî przygotowanego przez Centrum Koordynacji ProjektÛw ?rodowiskowych. Cz?? I i II. Sporz?dzaj?cy dokumentacj zobowi?zany jest m.in. do: 1) sporz?dzenia mapy sytuacyjno-wysoko?ciowej dla celÛw projektowych; 2) sporz?dzenia operatu wodno-prawnego; 3) sporz?dzenia wniosku i uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczegÛlnymi. Koszty uzyskania ... 4) sporz?dzenia projektu budowlanego oraz wykonawczego, opracowanych zgodnie z przepisami prawa budowlanego, w oparciu o niezb?dne pomiary geodezyjne, geotechniczne, hydrologiczne i gruntowe wraz z niezb?dnymi uzgodnieniami i opiniami; 5) sporz?dzenia kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robÛt z elementami formularza ofertowego; 6) sporz?dzenia specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robÛt (STWiOR); 7) sporz?dzenia wniosku i uzyskania w imieniu Zamawiaj?cego (inwestora) ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budow w celu realizacji ww. zadania wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczegÛlnymi; 8) pe?nienia nadzoru autorskiego w ca?ym okresie realizacji inwestycji w oparciu o sporz?dzon dokumentacj projektow?, tj. do dnia podpisania protoko?u ko?cowego odbioru inwestycji. Wykonawca jest zobowi?zany do uzyskania wszystkich wymaganych prawem przez w?a?ciwe organy projektÛw, uzgodnie i decyzji. Dopuszcza si zmiany lokalizacji obiektÛw okre?lonej na poziomie wst?pnego projektu po wykonaniu map sytuacyjno-wysoko?ciowych do celÛw projektowych, z zastrze?eniem, ?e sta? i niepodlegaj?c zmianom jest minimalna wielko? retencjonowanej wody. Celem inwestycji jest retencjonowanie wody dla celÛw przyrodniczych.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Gwarancja / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
ÑKompleksowy projekt adaptacji lasÛw i le?nictwa do zmian klimatu ñ ma?a retencja oraz przeciwdzia?anie erozji wodnej na terenach nizinnychî. Projekt jest wspÛ?finansowany ze ?rodkÛw pochodz?cych z bud?etu WspÛlnoty Europejskiej (Fundusz SpÛjno?ci) w ramach programu operacyjnego ÑInfrastruktura i ?rodowiskoî 2014ñ2020.
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2019/S 231-565399
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj trzech zbiornikÛw wodnych ma?ej retencji na terenie Nadle?nictwa Nidzica
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Tre? JEDZ okre?lona zosta?a w za??czniku nr 2 do SIWZ, jednak?e z uwagi na konieczno? podania w tre?ci JEDZ znacz?cej ilo?ci informacji Zamawiaj?cy zaleca skorzystanie z edytowalnej wersji tego dokumentu zamieszczonej na stronie https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia. JEDZ nale?y z?o?y wraz z ofert?. Wykonawca, ktÛry powo?uje si na zasoby innych podmiotÛw, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spe?niania, w zakresie, w jakim powo?uje si na ich zasoby, warunkÛw udzia?u w post?powaniu sk?ada tak?e jednolite dokumenty (JEDZ) dotycz?ce tych podmiotÛw. Zgodnie z postanowieniami za??cznika I do rozporz?dzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiaj?cego standardowy jednolitego europejskiego dokumentu zamÛwienia (Dz.U. UE seria L 2016 r. nr 3, s. 16) JEDZ w przypadku gdy zamÛwienia dziel si na cz??ci oraz warunki udzia?u w post?powaniu (nazywane w JEDZ kryteriami kwalifikacji) dla poszczegÛlnych cz??ci s rÛ?ne, nale?y wype?ni JEDZ dla ka?dej cz??ci. Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium w wysoko?ci 4 900,00 PLN (s?ownie: cztery tysi?ce dziewi??set z?otych 00/100 z?). Wadium nale?y wnie? przed up?ywem terminu sk?adania ofert. Wadium mo?e by wnoszone wedle wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku nast?puj?cych formach: a) pieni?dzu; b) por?czeniach bankowych i por?czenia spÛ?dzielczych kas oszcz?dno?ciowo-kredytowych, z tym ?e por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni??nym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) por?czeniach udzielanych przez podmioty, o ktÛrych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.). Wadium wnoszone w pieni?dzu nale?y wp?aci przelewem na rachunek bankowy Zamawiaj?cego w banku BO SA O/Olsztyn nr rachunku: 90 1540 1072 2001 5071 0710 0001 z adnotacj ÑWadium MRN N. Nidzicaî. Wadium w formie gotÛwki nie b?dzie przyjmowane w kasie Nadle?nictwa. Wadia wnoszone w innych formach ni pieni?dz nale?y deponowa w kasie w siedzibie zamawiaj?cego (pokÛj nr 25). Wadium nale?y wnie? do up?ywu terminu sk?adania ofert. W przypadku wniesienia wadium w pieni?dzu, za moment wniesienia wadium uznaje si moment uznania rachunku Zamawiaj?cego. https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza ñ Urz?d ZamÛwie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/ https://www.uzp.gov.pl/
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza ñ Urz?d ZamÛwie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/ https://www.uzp.gov.pl/
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
29/03/2020
 
 
C L A S S E    C P V
45247270 - Travaux de construction de réservoirs 
71322000 - Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil