Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/10/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Nidzica: Travaux de construction de réservoirs

2020/S 200-484149  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 14/10/2020 S200 Pologne-Nidzica: Travaux de construction de réservoirs 2020/S 200-484149 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Nadle?nictwo Nidzica Numéro national d'identification: nie dotyczy Adresse postale: ul. D?bowa 2A Ville: Nidzica Code NUTS: PL622 Olszty?ski Code postal: 13-100 Pays: Pologne Point(s) de contact: Justyna Rogowska Courriel: nidzica@olsztyn.lasy.gov.pl Téléphone: +48 896252841 Fax: +48 896252879 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_olsztyn/nadl_nidzica
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Skarb Pa?stwa - Pa?stwowe Gospodarstwo Le?ne Lasy Pa?stwowe - Nadle?nictwo Nidzica - jednostka nieposiadaj?ca osobowo?ci prawnej
I.5) Activité principale Autre activité: gospodarka le?na
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj trzech zbiorników wodnych ma?ej retencji na terenie Nadle?nictwa Nidzica Numéro de référence: ZG.082.1.11.2020
II.1.2) Code CPV principal 45247270 Travaux de construction de réservoirs
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest: "Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj trzech zbiorników wodnych ma?ej retencji na terenie Nadle?nictwa Nidzica". Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wszelkich uzgodnie?, opinii, decyzji, opracowa?, za?wiadcze i pozwole wymaganych obowi?zuj?cymi przepisami prawa, a tak?e wykonanie obiektów ma?ej retencji wg zasad obowi?zuj?cych w "Podr?czniku wdra?ania projektu" przygotowanego przez Centrum koordynacji projektów ?rodowiskowych cz?? I i II na ka?d cz?? zamówienia. Zaplanowano wybudowanie trzech zbiorników wodnych o pow. 0,10 ha, 0,15 ha i 0,05 ha. Planowane przedsi?wzi?cie zlokalizowane jest na dzia?kach o nr ewidencyjnych: 3041/2 obr?b Napiwoda, 3274/1 obr?b Or?owo, 3097/1 Jab?onka, gm. Nidzica.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 170 000.00 EUR
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71322000 Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL622 Olszty?ski Lieu principal d'exécution:
Dzia?ki o nr ewidencyjnych: 3041/2 obr?b Napiwoda, 3274/1 obr?b Or?owo, 3097/1 Jab?onka, gm. Nidzica.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wszelkich uzgodnie?, opinii, decyzji, opracowa?, za?wiadcze i pozwole wymaganych obowi?zuj?cymi przepisami prawa, a tak?e wykonanie obiektów ma?ej retencji wg zasad obowi?zuj?cych w "Podr?czniku wdra?ania projektu" przygotowanego przez Centrum koordynacji projektów ?rodowiskowych cz?? I i II. Sporz?dzaj?cy dokumentacj zobowi?zany jest m.in. do: 1) sporz?dzenia mapy sytuacyjno-wysoko?ciowej dla celów projektowych; 2) sporz?dzenia operatu wodno-prawnego; 3) sporz?dzenia wniosku i uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi. Koszty uzyskania; 4) sporz?dzenia projektu budowlanego oraz wykonawczego, opracowanych zgodnie z przepisami prawa budowlanego, w oparciu o niezb?dne pomiary geodezyjne, geotechniczne, hydrologiczne i gruntowe wraz z niezb?dnymi uzgodnieniami i opiniami; 5) sporz?dzenia kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru robót z elementami formularza ofertowego; 6) sporz?dzenia specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR); 7) sporz?dzenie wniosku i uzyskania w imieniu Zamawiaj?cego (Inwestora) ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budow w celu realizacji ww. zadania wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi; 8) pe?nienia nadzoru autorskiego w ca?ym okresie realizacji inwestycji w oparciu o sporz?dzon dokumentacj projektow?, tj. do dnia podpisania protoko?u ko?cowego odbioru inwestycji. Wykonawca jest zobowi?zany do uzyskania wszystkich wymaganych prawem przez w?a?ciwe organy projektów, uzgodnie i decyzji. Dopuszcza si zmiany lokalizacji obiektów okre?lonej na poziomie wst?pnego projektu po wykonaniu map sytuacyjno-wysoko?ciowych do celów projektowych, z zastrze?eniem, ?e sta? i niepodlegaj?c zmianom jest minimalna wielko? retencjonowanej wody. Celem inwestycji jest retencjonowanie wody dla celów przyrodniczych.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Gwarancja / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
"Kompleksowy projekt adaptacji lasów i le?nictwa do zmian klimatu - ma?a retencja oraz przeciwdzia?anie erozji wodnej na terenach nizinnych". Projekt jest wspó?finansowany ze ?rodków pochodz?cych z bud?etu Wspólnoty Europejskiej (Fundusz Spójno?ci) w ramach Programu operacyjnego infrastruktura i ?rodowisko 2014-2020.
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 065-154473
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: ZG.082.1.11.2020 Intitulé:
Wykonanie w systemie zaprojektuj i wybuduj trzech zbiorników wodnych ma?ej retencji na terenie Nadle?nictwa Nidzica
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
08/10/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Trans Dróg Szlachetka Sp. z o.o.
Numéro national d'identification: 382695813 Adresse postale: Dylewo 48 Ville: Kadzid?o Code NUTS: PL622 Olszty?ski Code postal: Kadzid?o07-420 Pays: Pologne Courriel: trans_drog@interia.pl Téléphone: +48 602352004 Fax: +48 602352004 Adresse internet: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_olsztyn/nadl_nidzica/zamowienia_publiczne/pg_202004270339658020835
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 170 000.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 170 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Tre? JEDZ okre?lona zosta?a w Za??czniku nr 2 do SIWZ, jednak?e z uwagi na konieczno? podania w tre?ci JEDZ znacz?cej ilo?ci informacji Zamawiaj?cy zaleca skorzystanie z edytowalnej wersji tego dokumentu zamieszczonej na stronie https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia. JEDZ nale?y z?o?y wraz z ofert?. Wykonawca, który powo?uje si na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spe?niania, w zakresie, w jakim powo?uje si na ich zasoby, warunków udzia?u w post?powaniu sk?ada tak?e jednolite dokumenty (JEDZ) dotycz?ce tych podmiotów. Zgodnie z postanowieniami Za??cznika I do rozporz?dzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiaj?cego standardowy jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.Urz. UE seria L 2016 r. Nr 3, s. 16) JEDZ w przypadku gdy zamówienia dziel si na cz??ci oraz warunki udzia?u w post?powaniu (nazywane w JEDZ kryteriami kwalifikacji) dla poszczególnych cz??ci s ró?ne, nale?y wype?ni JEDZ dla ka?dej cz??ci. Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium w wysoko?ci 4 900,00 PLN (s?ownie: cztery tysi?ce dziewi??set z?otych 00/100 z?) Wadium nale?y wnie? przed up?ywem terminu sk?adania ofert. Wadium mo?e by wnoszone wedle wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku nast?puj?cych formach: a) pieni?dzu; b) por?czeniach bankowych i por?czenia spó?dzielczych kas oszcz?dno?ciowo-kredytowych, z tym ?e por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni??nym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) por?czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 310 ze zm.). Wadium wnoszone w pieni?dzu nale?y wp?aci przelewem na rachunek bankowy Zamawiaj?cego w banku BO SA O/Olsztyn nr rachunku: 90 1540 1072 2001 5071 0710 0001 z adnotacj "Wadium MRN N. Nidzica". Wadium w formie gotówki nie b?dzie przyjmowane w kasie Nadle?nictwa. Wadia wnoszone w innych formach ni pieni?dz nale?y deponowa w kasie w siedzibie Zamawiaj?cego (pokój nr 25). Wadium nale?y wnie? do up?ywu terminu sk?adania ofert. W przypadku wniesienia wadium w pieni?dzu, za moment wniesienia wadium uznaje si moment uznania rachunku Zamawiaj?cego. https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza - Urz?d Zamówie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza - Urz?d Zamówie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
09/10/2020
 
 
C L A S S E    C P V
45247270 - Travaux de construction de réservoirs 
71322000 - Services de conception technique pour la construction d'ouvrages de génie civil