Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/07/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Nied?wied?: Services scientifiques et techniques dans le domaine de l'ingénierie

2020/S 129-317139  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 07/07/2020 S129 Services - Avis d'attribution de marché - Procédure ouverte Pologne-Nied?wied?: Services scientifiques et techniques dans le domaine de l'ingénierie 2020/S 129-317139 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gorcza?ski Park Narodowy Numéro national d'identification: 737-22-01-299 Adresse postale: Por?ba Wielka 590, Por?ba Wielka Ville: Nied?wied Code NUTS: PL218 Nowos?decki Code postal: 34-735 Pays: Pologne Point(s) de contact: Marta Ksi??ek-Gierczyk Courriel: marta.ksiazek@gorcepn.pl Téléphone: +48 183317207 Fax: +48 183317207 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.gorcepn.pl www.gorcepn.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Environnement
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Wykonanie dzia?a w ramach projektu "Wykorzystanie nowoczesnych technologii teledetekcyjnych w zarz?dzaniu zasobami przyrodniczymi Gorcza?skiego Parku Narodowego oraz analiza... Numéro de référence: 71-7/2019
II.1.2) Code CPV principal 71350000 Services scientifiques et techniques dans le domaine de l'ingénierie
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dzia?a w ramach projektu "Wykorzystanie nowoczesnych technologii teledetekcyjnych w zarz?dzaniu zasobami przyrodniczymi Gorcza?skiego Parku Narodowego oraz analiza aktualnego stanu i dynamiki chronionych ekosystemów". Zamówienie podzielono na cz??ci: - cz?? I - pozyskanie, opracowanie i analiza danych teledetekcyjnych, - cz?? II - budowa repozytorium do zarz?dzania danymi teledetekcyjnymi i przeprowadzenie szkole?. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. "Wykorzystanie nowoczesnych technologii teledetekcyjnych w zarz?dzaniu zasobami przyrodniczymi Gorcza?skiego Parku Narodowego oraz analiza aktualnego stanu i dynamiki chronionych ekosystemów", w ramach Programu operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko 2014-2020 Dzia?anie
   2. 4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna O priorytetowa II Ochrona ?rodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu; typ projektu
   2. 4.4 Wsparcie procesu wdra?ania instrumentów zarz?dczych w ochronie przyrody.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 104 879.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Pozyskanie, opracowanie i analiza danych teledetekcyjnych
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71350000 Services scientifiques et techniques dans le domaine de l'ingénierie
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL219 Nowotarski Lieu principal d'exécution:
Por?ba Wielka
II.2.4) Description des prestations:
Zamówienie sk?ada si z: - etapu I - przedmiotem etapu I jest opracowanie dokumentu opisuj?cego szczegó?owo: parametry i warunki pozyskania danych teledetekcyjnych niezb?dnych do wykonania analiz, za?o?enia przeprowadzenia terenowych kampanii pomiarowych, metody wykonania poszczególnych analiz oraz parametry produktów wynikowych wraz ze szczegó?owym harmonogramem prac, - etapu II - przedmiotem etapu II jest pozyskanie danych ?ród?owych, w tym: wykonanie nalotów maj?cych na celu pozyskanie aktualnych lotniczych danych teledetekcyjnych oraz pozyskanie danych satelitarnych, przeprowadzenie terenowych kampanii pomiarowych w celu pozyskania danych referencyjnych, pozyskanie i opracowanie danych archiwalnych, - etapu III - przedmiotem etapu III jest wykonanie analiz z uwzgl?dnieniem danych pozyskanych w ramach etapu II w zakresie poszczególnych zagadnie tematycznych.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Wyd?u?enie okresu gwarancji / Pondération: 20 Critère de qualité - Nom: Do?wiadczenie zespo?u Wykonawcy / Pondération: 20 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. "Wykorzystanie nowoczesnych technologii teledetekcyjnych w zarz?dzaniu zasobami przyrodniczymi Gorcza?skiego Parku Narodowego oraz analiza aktualnego stanu i dynamiki chronionych ekosystemów", w ramach Programu operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko 2014-2020 Dzia?anie
   2. 4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna O priorytetowa II Ochrona ...
II.2.14) Informations complémentaires Zamawiaj?ce przewiduje udzielenie zamówie?, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Zamawiaj?cy przewiduje, i w trakcie post?powania mo?e najpierw dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada?, czy Wykonawca, którego oferta zosta?a oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu (tzw. procedura odwrócona, o której mowa w art. 24 aa ustawy Pzp).
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Budowa repozytorium do zarz?dzania danymi teledetekcyjnymi i przeprowadzenie szkole
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 72260000 Services relatifs aux logiciels
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL219 Nowotarski Lieu principal d'exécution:
Por?ba Wielka
II.2.4) Description des prestations:
Zamówienie sk?ada si z: - etapu I - przedmiotem etapu I jest przygotowanie szczegó?owej koncepcji repozytorium danych teledetekcyjnych i jego integracji z istniej?cym systemem, - etapu II - przedmiotem etapu II jest budowa repozytorium danych teledetekcyjnych, jego integracja z systemem GIS-GPN oraz w??czenie danych zgromadzonych i utworzonych w ramach cz??ci I, - etapu III - przedmiotem etapu III jest przeprowadzenie szkole dla pracowników GPN w zakresie obs?ugi systemu GIS-GPN ze szczególnym uwzgl?dnieniem funkcjonalno?ci repozytorium danych teledetekcyjnych oraz prowadzenia analiz z wykorzystaniem danych teledetekcyjnych przy pomocy opracowanych algorytmów i specjalistycznego oprogramowania.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Wyd?u?enie okresu gwarancji / Pondération: 15 Critère de qualité - Nom: Do?wiadczenie zespo?u Wykonawcy / Pondération: 10 Critère de qualité - Nom: Wyd?u?enie okresu wsparcia technicznego / Pondération: 15 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. "Wykorzystanie nowoczesnych technologii teledetekcyjnych w zarz?dzaniu zasobami przyrodniczymi Gorcza?skiego Parku Narodowego oraz analiza aktualnego stanu i dynamiki chronionych ekosystemów", w ramach Programu operacyjnego Infrastruktura i ?rodowisko 2014-2020. Dzia?anie
   2. 4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna O priorytetowa II Ochrona ...
II.2.14) Informations complémentaires Zamawiaj?ce przewiduje udzielenie zamówie?, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Zamawiaj?cy przewiduje, i w trakcie post?powania mo?e najpierw dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada?, czy Wykonawca, którego oferta zosta?a oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu (tzw. procedura odwrócona, o której mowa w art. 24 aa ustawy Pzp).
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2019/S 168-411137
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 271-7/2019
Lot nº: 1 Intitulé:
Pozyskanie, opracowanie i analiza danych teledetekcyjnych
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
24/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 4
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SmallGIS Sp. z o.o.
Numéro national d'identification: 679-307-93-46 Adresse postale: ul. Wadowicka 8a Ville: Kraków Code NUTS: PL213 Miasto Kraków Code postal: 30-415 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 289 988.21 PLN Valeur totale du marché/du lot: 696 479.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 271-7/2019
Lot nº: 2 Intitulé:
Budowa repozytorium do zarz?dzania danymi teledetekcyjnymi i przeprowadzenie szkole
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
24/06/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: SmallGIS Sp. z o.o.
Numéro national d'identification: 679-307-93-46 Adresse postale: ul. Wadowicka 8a Ville: Kraków Code NUTS: PL213 Miasto Kraków Code postal: 30-415 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 325 203.25 PLN Valeur totale du marché/du lot: 408 400.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Ville: Warszawa Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +22 4587801 Fax: +22 4587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

   8.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu, tre?ci postanowie SIWZ wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
   9.  Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt 8 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia. 10. Je?eli Zamawiaj?cy nie przes?a Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwo?anie wnosi si nie pó?niej ni w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia. Odwo?anie wnosi si w terminie 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie Publicznych, Departament Odwo?a Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.p www.uzp.gov.p
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
02/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
71350000 - Services scientifiques et techniques dans le domaine de l'ingénierie 
72260000 - Services relatifs aux logiciels