Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 10/06/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Sans objet
Type de document : Avis de pré-information
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Niegos?awice: Services liÈs aux dÈchets et aux ordures

2021/S 111-290487  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 10/06/2021 S111 Pologne-Niegos?awice: Services liÈs aux dÈchets et aux ordures 2021/S 111-290487 Avis de prÈinformation
Le prÈsent avis vise rÈduire les dÈlais de rÈception des offres Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Niegos?awice NumÈro national d'identification: 9241001543 Adresse postale: Niegos?awice 55 Ville: Niegos?awice Code NUTS: PL432 ZielonogÛrski Code postal: 67-312 Pays: Pologne Point(s) de contact: Jaros?aw Weso?owski Courriel: gmina@niegoslawice.pl TÈlÈphone: +48 683781038 Fax: +48 683781038 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.niegoslawice.pl Adresse du profil díacheteur: https://niegoslawice.bip.net.pl/?c=232
I.3) Communication
Les documents du marchÈ sont disponibles gratuitement en accËs direct non restreint et complet, l'adresse: https://niegoslawice.bip.net.pl/?c=23 Adresse laquelle des informations complÈmentaires peuvent Ítre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionnÈ(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent Ítre envoyÈes par voie Èlectronique via: https://miniportal.uzp.gov.pl/;
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
OdbiÛr, transport i zagospodarowanie odpadÛw komunalnych z terenu gminy Niegos?awice. NumÈro de rÈfÈrence: SEK.271.1.2021
II.1.2) Code CPV principal 90500000 Services liÈs aux dÈchets et aux ordures
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest ?wiadczenie us?ugi pn.: OdbiÛr, transport i zagospodarowanie odpadÛw komunalnych z terenu gminy Niegos?awice, z nieruchomo?ci zamieszka?ych, z budynku Urz?du Gminy Niegos?awice, sal wiejskich, placÛw zabaw, boisk sportowych, terenÛw rekreacyjnych, koszy ulicznych oraz cmentarzy po?o?onych na terenie gminy Niegos?awice w sposÛb zapewniaj?cy osi?gni?cie odpowiednich poziomÛw recyklingu, przygotowania do ponownego u?ycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia sk?adowania masy odpadÛw komunalnych ulegaj?cych biodegradacji, o ktÛrych mowa w ustawie z dnia 13 wrze?nia 1996 r. o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 888).
II.1.5) Valeur totale estimÈe
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90511200 Services de collecte des ordures mÈnagËres
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL43 Lubuskie Lieu principal d'exÈcution:
Gmina Niegos?awice, 67-312 Niegos?awice
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest ?wiadczenie us?ugi pn.: OdbiÛr, transport i zagospodarowanie odpadÛw komunalnych z terenu gminy Niegos?awice, z nieruchomo?ci zamieszka?ych, z budynku Urz?du Gminy Niegos?awice, sal wiejskich, placÛw zabaw, boisk sportowych, terenÛw rekreacyjnych, koszy ulicznych oraz cmentarzy po?o?onych na terenie gminy Niegos?awice w sposÛb zapewniaj?cy osi?gni?cie odpowiednich poziomÛw recyklingu, przygotowania do ponownego u?ycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia sk?adowania masy odpadÛw komunalnych ulegaj?cych biodegradacji, o ktÛrych mowa w ustawie z dnia 13 wrze?nia 1996 r. o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminach (Dz.U. z 2021 r. poz. 888).
II.2.5) CritËres díattribution CritËres ÈnoncÈs ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estimÈe
II.2.7) DurÈe du marchÈ, de l'accord-cadre ou du systËme d'acquisition dynamique DurÈe en mois: 28
II.2.10) Variantes
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Dopuszcza si zastosowanie prawa opcji poprzez zwi?kszenie zakresu odbioru odpadÛw do 40 % zamÛwienia podstawowego.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.3) Date prÈvue pour le lancement de la procÈdure de passation:
12/10/2021
 
 
Section III: Renseignements díordre juridique, Èconomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activitÈ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
 
1.Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania dzia?alno?ci polegaj?cej na odbieraniu odpadÛw komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci, o ktÛrych mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 wrze?nia 1996 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1439 z pÛ?n. zm.) o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminach.
   2.  Wpis do rejestru Bazy danych o odpadach w zakresie transportu, zgodnie z art. 49ñ51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797 z pÛ?n. zm.).
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.5) Date de lancement des procÈdures díattribution:
12/10/2021
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.2) Informations sur les Èchanges Èlectroniques La facturation en ligne sera acceptÈe
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Zgodnie z art. 180 ust. 5 odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i zamawiaj?cy mÛg zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej. I. Czynno? zamawiaj?cego, je?eli informacje o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw wniesienia odwo?ania zosta?y przekazane w sposÛb okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie. 10 dni ñ termin na wniesienie odwo?ania, je?eli warto? zamÛwienia jest rÛwna lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 5 dni ñ Termin na wniesienie odwo?ania, je?eli warto? zamÛwienia jest mniejsza ni kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. II. Czynno? zamawiaj?cego, je?eli informacje o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw wniesienia odwo?ania zosta?y przekazane w sposÛb inny ni okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie. 15 dni ñ termin na wniesienie odwo?ania, je?eli warto? zamÛwienia jest rÛwna lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 10 dni ñ termin na wniesienie odwo?ania, je?eli warto? zamÛwienia jest mniejsza ni kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. III. Tre? og?oszenia o zamÛwieniu od dnia jego publikacji w Dzienniku Urz?dowym UE lub Biuletynie ZamÛwie Publicznych, a je?eli post?powanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego wobec postanowie SIWZ od dnia zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej 10 dni ñ termin na wniesienie odwo?ania, je?eli warto? zamÛwienia jest rÛwna lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 5 dni ñ termin na wniesienie odwo?ania, je?eli warto? zamÛwienia jest mniejsza ni kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. IV. Wobec czynno?ci innych ni okre?lone w punktach od 1 do 3 odwo?anie wnosi si w terminie liczonym od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia 10 dni ñ termin na wniesienie odwo?ania, je?eli warto? zamÛwienia jest rÛwna lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 5 dni ñ termin na wniesienie odwo?ania, je?eli warto? zam... Zgodnie z art. 182 ust. 4 ustawy, je?eli zamawiaj?cy nie opublikowa og?oszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowi?zku nie przes?a Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosi Wykonawcy do z?o?enia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupÛw lub umowy ramowej, odwo?anie wnosi si nie pÛ?niej ni w terminie: 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie ZamÛwie Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia udzieleniu zamÛwienia, a w przypadku udzielenia zamÛwienia w trybie negocjacji bez og?oszenia, zamÛwienia z wolnej r?ki albo zapytania o cen ñ og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia z uzasadnieniem; 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy: a) nie opublikowa w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia; albo b) opublikowa w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenie o udzieleniu zamÛwienia, ktÛre nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamÛwienia w trybie negocjacji bez og?oszenia albo zamÛwienia z wolnej r?ki; 1 miesi?ca od dnia zawarcia umowy, je?eli zamawiaj?cy: a) nie zamie?ci w Biuletynie ZamÛwie Publicznych og?oszenia o udzieleniu zamÛwieniu; albo b) zamie?ci w Biuletynie ZamÛwie Publicznych og?oszenie o udzieleniu zamÛwieniu, ktÛre nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamÛwienia w trybie negocjacji bez og?oszenia, zamÛwienia z wolnej r?ki albo zapytania o cen?.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
05/06/2021 Pologne-Niegos?awice: Services liÈs aux dÈchets et aux orduresType díacheteur: AutoritÈs locales et rÈgionalesType díavis: Avis de prÈinformation sans mise en concurrenceType de procÈdure: Sans objetType de marchÈ: Servicesservices 10/06/2021 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
90500000 - Services liés aux déchets et aux ordures 
90511200 - Services de collecte des ordures ménagères