Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 08/07/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Niepo?omice: Services de gestion des forÍts

2022/S 130-370176  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
08/07/2022 S130 Pologne-Niepo?omice: Services de gestion des forÍts 2022/S 130-370176 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Skarb Pa?stwa - Pa?stwowe Gospodarstwo Le?ne Lasy Pa?stwowe Nadle?nictwo Niepolomice NumÈro national d'identification: REGON 6830006532 Adresse postale: My?liwska 41 Ville: Niepo?omice Code NUTS: PL214 Krakowski Code postal: 32-005 Pays: Pologne Point(s) de contact: Pawe? Drembkowski Courriel: dyrektor@instytut.info.pl TÈlÈphone: +48 222582166 Fax: +48 222034988 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://niepolomice.krakow.lasy.gov.pl/ Adresse du profil díacheteur: https://e-propublico.pl/Zamawiajacy/AktualneOgloszenia?zamawiajacyId=a6fa7ce9-7235-4838-9485-e93dffe0f3be
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Zamawiaj?cy publiczny - inna pa?stwowa jednostka organizacyjna nieposiadaj?ca osobowo?ci prawnej
I.5) ActivitÈ principale Autre activitÈ: le?nictwo
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Wykonywanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej na terenie Nadle?nictwa Niepo?omice w roku 2022 (IV post?powanie powtÛrzone) NumÈro de rÈfÈrence: S.270.1.2022.NN
II.1.2) Code CPV principal 77231000 Services de gestion des forÍts
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia s? us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 wrze?nia 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z pÛ?n. zm. ñ ÑUstawa o lasachî) obejmuj?ce prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna oraz mechanicznego przygotowania gleby, gospodarki ??kowo- rolnej, ?owieckiej, szkÛ?karstwa i nasiennictwa, a tak?e turystyki i rekreacji, do wykonania na terenie Nadle?nictwa Niepo?omice w roku 2022 roku.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 267 123.90 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet XI - SzkÛ?karstwo i nasiennictwo;
Lot n : 11
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77210000 Services de dÈbardage 77211000 Services liÈs au dÈbardage 77211100 Services d'exploitation forestiËre 77211200 Transport de grumes dans les forÍts 77211300 Services de dÈfrichement 77211400 Services d'abattage d'arbres 77211500 Services d'Èlagage 77211600 Plantation d'arbres par ensemencement 77230000 Services liÈs la sylviculture 77231000 Services de gestion des forÍts 77231200 Services de lutte contre les animaux nuisibles de la forÍt 77231600 Services de boisement
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL214 Krakowski Lieu principal d'exÈcution:
Miejscem realizacji zamÛwie?, b?dzie obszar administracyjny Nadle?nictwa Niepo?omice.
II.2.4) Description des prestations:
Zakres rzeczowy przedmiotu zamÛwienia obejmuje sumaryczne ilo?ci prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpo?arowej, pozyskania i zrywki drewna oraz mechanicznego przygotowania gleby, gospodarki ??kowo- rolnej, ?owieckiej, szkÛ?karstwa i nasiennictwa, a tak?e turystyki i rekreacji wynikaj?ce z Za??cznika nr 3 do SWZ, na ktÛry sk?adaj? si?: - Pakiet IX - rozmiar prac wed?ug grup czynno?ci; - Pakiet XI - rozmiar prac wed?ug grup czynno?ci -Pakiet XIII- rozmiar prac wed?ug grup czynno?ci, dodatkowy opis
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
W stosunku do ka?dego Pakietu Zamawiaj?cy jest uprawniony zleci? Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do ??cznej ilo?ci wszystkich czynno?ci wycenionych w ka?dej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowi?cego cz??? Oferty (ÑOpcjaî). Przedmiotem Opcji b?d? takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawc? w ktÛrejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowi?cego cz??? Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiaj?cego, mog? zosta? zlecone wszystkie, niektÛre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawc? w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz??? Oferty. Prace b?d?ce przedmiotem Opcji mog? zosta? zlecone w ilo?ci, ktÛra nie b?dzie przekracza?a 20 % Warto?ci Przedmiotu Umowy okre?lonej zgodnie z ß 10 ust 1 stanowi?cego za??cznik nr 12 a i 12 b do SWZ. Podstaw? okre?lenia warto?ci prac zleconych w ramach Opcji (w celu okre?lenia jej zakresu) b?d? ceny jednostkowe poszczegÛlnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowi?cym cz??? Oferty. Zamawiaj?cy nie jest zobowi?zany do zlecenia prac obj?tych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie s?u?y roszczenie o ich zlecenie.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? udzielenia zamÛwie?, o ktÛrych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7) PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamÛwienia podstawowego. Zakres rzeczowy us?ug stanowi?cych przedmiot zamÛwie?, o ktÛrych mowa w pkt
   3. 7. nie przekroczy 50 % warto?ci niniejszego zamÛwienia. Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte ProcÈdure accÈlÈrÈe Justification:
Zakres prac obj?tych zamÛwieniem, by? przedmiotem post?powania pn. ÑWykonywanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej na terenie Nadle?nictwa Niepo?omice w roku 2022î Post?powanie w doniesieniu do pakietu 9,10,11,13,14 zosta?o uniewa?nione ze wzgl?du na fakt, ?e cena najkorzystniejszej oferty przewy?sza?a kwot?, na ktÛr? zamawiaj?cy zamierza? przeznaczy? na sfinansowanie zamÛwienia. Zastosowanie procedury przy?pieszonej wynika z konieczno?ci zrealizowania prac odnowieniowych w uprawach le?nych. Ponadto w celu realizacji zasad prawid?owej gospodarki le?nej priorytetowe jest utrzymanie terminowo?ci koniecznych prac piel?gnacyjnych i ochroniarskich zgodnie z potrzebami hodowlanymi lasu, do czasu niezb?dne jest jak najszybsze wy?onienie firm wykonuj?cych us?ugi le?ne.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 086-233333
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 11 IntitulÈ:
Pakiet XI - SzkÛ?karstwo i nasiennictwo;
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
28/06/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: F.H.U. DYLU Szczepan Dylowicz Adresse postale: Damienice 22 Ville: Damienice 22 Code NUTS: PL21A O?wi?cimski Code postal: 32-700 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 267 123.90 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Ze wzgl?du na brak znakÛw w og?oszeniu prosimy o zapoznanie si? z SWZ. Oferta musi by? sporz?dzona pod rygorem niewa?no?ci, w formie elektronicznej. PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KT"RYCH MOWA W ART. 108 PZP ORAZ PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KT"RYCH MOWA W ART. 109 UST. 1 PZP- pun. 6 SWZ. WARUNKI UDZIA?U W POST?POWANIU O UDZIELENIE ZAM"WIENIA- pun. 7 SWZ. WYKAZ O?WIADCZE? ORAZ PODMIOTOWYCH ?RODK"W DOWODOWYCH W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POST?POWANIA ORAZ SPE?NIENIA WARUNK"W UDZIA?U W POST?POWANIU- punkt 9 SWZ. Wadium wnoszone w pieni?dzu nale?y wp?aci? przelewem na rachunek bankowy Zamawiaj?cego w PEKAO S.A o/ Bochnia nr rachunku: 83 1240 5208 1111 0000 5475 3846 . Wykonawca zwi?zany jest ofert? przez 90 dni od dnia up?ywu terminu sk?adania ofert. SPOS"B OBLICZENIA CENY- pun. 15 SWZ. INFORMACJA O FORMALNO?CIACH, JAKIE MUSZ? ZOSTA? DOPE?NIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAM"WIENIA PUBLICZNEGO- pun 17 SWZ. POUCZENIE O ?RODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYS?UGUJ?CYCH WYKONAWC- pun. 19 SWZ. Zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy wynosi? b?dzie 2 (dwa)% ceny ??cznej wynikaj?cej na dan? cz??? zamÛwienia (dany Pakiet).
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul.Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Dok?adne informacje na temat terminÛw sk?adania odwo?a?:
   1.  Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Pzp, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale IX ustawy Pzp. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamÛwieniu oraz dokumentÛw zamÛwienia przys?uguj? rÛwnie? organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz rzecznikowi ma?ych i ?rednich przedsi?biorcÛw.
   2.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w niniejszym post?powaniu o udzielenie zamÛwienia w tym na projektowane postanowienia umowy oraz na zaniechanie czynno?ci, do ktÛrej Zamawiaj?cy by? zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp.
   3.  Odwo?anie powinno zawiera? informacje, o ktÛrych mowa w art. 516 ustawy Pzp.
   4.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym.
   5.  Odwo?uj?cy przekazuje kopi? odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i? Zamawiaj?cy mÛg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej. Kopi? odwo?ania Zamawiaj?cemu nale?y przes?a? za po?rednictwem platformy. Po zg?oszeniu do post?powania nale?y w zak?adce ÑPost?powaniaî, wybra? ÑMoje post?powaniaî a nast?pnie wybra? niniejsze post?powanie oraz korzystaj?c z zak?adki ÑPytania/informacjeî, polecenie ÑNowe/wys?aneî i nast?pnie ÑDodaj pytanie/ komentarzî przekaza? tre?? odwo?ania lub za??czy? pliki.
   6.  Terminy wniesienia odwo?ania: 1) odwo?anie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia ñ je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?ycie ?rodkÛw komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni ñ je?eli zosta?a przekazana w inny sposÛb; 2) odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na platformie; 3) odwo?anie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt 1 i 2 powy?ej wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia. 4) je?eli Zamawiaj?cy nie przes?a? Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwo?anie wnosi si? nie pÛ?niej ni? w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia; b) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia.
   7.  SzczegÛ?owe zasady post?powania po wniesieniu odwo?ania, okre?laj? stosowne przepisy Dzia?u IX ustawy Pzp.
   8.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do S?du Okr?gowego w Warszawie ñ s?du zamÛwie? publicznych.
   9.  Skarg? wnosi za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwo?awczej lub postanowienia Prezesa izby, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placÛwce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 23.11.2012 ñ Prawo pocztowe jest rÛwnoznaczne z jej wniesieniem.10. Od wyroku s?du lub postanowienia ko?cz?cego post?powanie w sprawie przys?uguje skarga kasacyjna do S?du Najwy?szego.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych Departament Odwo?a? Adresse postale: ul.Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
04/07/2022 Pologne-Niepo?omice: Services de gestion des forÍtsType díacheteur: AutresType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Services 08/07/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
77210000 - Services de débardage 
77211000 - Services liés au débardage 
77211100 - Services d'exploitation forestière 
77211200 - Transport de grumes dans les forêts 
77211300 - Services de défrichement 
77211400 - Services d'abattage d'arbres 
77211500 - Services d'élagage 
77211600 - Plantation d'arbres par ensemencement 
77230000 - Services liés à la sylviculture 
77231000 - Services de gestion des forêts 
77231200 - Services de lutte contre les animaux nuisibles de la forêt 
77231600 - Services de boisement