Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2023
Date de péremption : 18/12/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Niepo?omice:Services de transport routier public

2023/S 227-714436  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E


24/11/2023
S227
Pologne-Niepo?omice: Services de transport routier public

2023/S 227-714436

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Services

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2023/S 223-701904)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: GMINA NIEPO?OMICE
NumÈro national d'identification: 6831395375
Adresse postale: Pl. Zwyci?stwa 13
Ville: Niepo?omice
Code NUTS: PL214 Krakowski
Code postal: 32-005
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Anna TopÛr
Courriel: anna.topor@niepolomice.eu
TÈlÈphone: +48 122509413
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://e-ProPublico.pl/
Adresse du profil díacheteur: https://e-ProPublico.pl/

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Us?uga w zakresie publicznego transportu zbiorowego wewn?trzgminnego o charakterze u?yteczno?ci publicznej na terenie Gminy Niepo?omice

NumÈro de rÈfÈrence: ZP.271.35.2023

II.1.2)
Code CPV principal
60112000 Services de transport routier public

II.1.3)
Type de marchÈ
Services

II.1.4)
Description succincte:
Us?uga w zakresie publicznego transportu zbiorowego wewn?trzgminnego o charakterze u?yteczno?ci publicznej na terenie Gminy Niepo?omice na trasie Chobot - Wola Zabierzowska - ZabierzÛw Boche?ski - Wola Batorska ( trasa T1) Us?uga w zakresie publicznego transportu zbiorowego wewn?trzgminnego o charakterze u?yteczno?ci publicznej na terenie Gminy Niepo?omice na trasie T2 Niepo?omice Dworzec P&R - Wola Batorska P&R - Niepo?omice Rynek ( trasa T2) Us?uga w zakresie publicznego transportu zbiorowego wewn?trzgminnego o charakterze u?yteczno?ci publicznej na terenie Gminy Niepo?omice na trasie T2 ul. KomandosÛw - ul. PilotÛw - ul. Czerwonych BeretÛw - ul. Ko?ciuszki - ul. M?y?ska - Niepo?omice Rynek ( trasa T3) Us?uga w zakresie publicznego transportu zbiorowego wewn?trzgminnego o charakterze u?yteczno?ci publicznej na terenie Gminy Niepo?omice na trasie T2 Grabie Ko?ciÛ? - Suchoraba - Grabie Ko?ciÛ? ( trasa T4)

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
20/11/2023

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 223-701904

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: II.2.4

Lot n : 4

Au lieu de:

Opis: Trasa T4: Grabie Ko?ciÛ? - Suchoraba - Grabie Ko?ciÛ? Odjazd z p?tli "Grabie Ko?ciÛ?" 7 dni w tygodniu. Odjazd z przystanku "Suchoraba" 7 dni w tygodniu. Obecnie prowadzone s? konsultacje w opracowaniu rozk?adu jazdy SzczegÛ?owy Opis Przedmiotu ZamÛwienia znajduje sie w za??czniku nr do SWZ. Wymagania, o ktÛrych mowa w art. 95 Pzp. Poniewa? realizacja niniejszego zamÛwienia musi odbywa? si? poprzez wykonywanie czynno?ci w warunkach okre?lonych w art. 22 ß 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy - na rzecz wykonawcy lub podwykonawcy, w miejscu i czasie wskazanym przez wykonawc? lub podwykonawc? - zamawiaj?cy, zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy pzp wymaga, zatrudnienia przez wykonawc? lub podwykonawc? osÛb wykonuj?cych czynno?ci wchodz?ce w tzw. koszty bezpo?rednie na podstawie stosunku pracy. WymÛg ten dotyczy osÛb, ktÛre wykonuj? czynno?ci bezpo?rednio zwi?zane z wykonywaniem us?ug obj?tych przedmiotem zamÛwienia, czyli tzw. pracownikÛw fizycznych w szczegÛlno?ci.: 1) kierowcÛw,
   2.  SposÛb dokumentowania zatrudnienia osÛb, o ktÛrych mowa w art. 95 ustawy pzp. Wykonawca zobowi?zany jest do przed?o?enia zamawiaj?cemu, na jego wniosek w terminie okre?lonym we wniosku, dokumentÛw potwierdzaj?cych zatrudnienie osÛb wykonuj?cych czynno?ci, o ktÛrych mowa powy?ej dokumentÛw w szczegÛlno?ci pisemnego o?wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy potwierdzaj?cego, ?e pracownicy wykonawcy lub podwykonawcy s? zatrudnieni na podstawie umowy o prac? w rozumieniu przepisÛw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - kodeks pracy z uwzgl?dnieniem minimalnego wynagrodzenia za prac? ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pa?dziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac? (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207). O?wiadczenie to powinno zawiera? w szczegÛlno?ci: dok?adne okre?lenie podmiotu sk?adaj?cego o?wiadczenie, dat? z?o?enia o?wiadczenia, wskazanie, ?e czynno?ci wymienione w pkt. 1 wykonuj? osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac? wraz ze wskazaniem liczby tych osÛb, rodzaju umowy o prac? i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do z?o?enia o?wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.
   3.  Uprawnienia zamawiaj?cego w zakresie kontroli spe?niania przez wykonawc? wymaga?, o ktÛrych mowa w art. 95 ustawy pzp. zosta?y opisane w projekcie umowy b?d?cym za??cznikiem do SWZ.
   4.  Sankcje z tytu?u niespe?nienia wymaga?, o ktÛrych mowa powy?ej zosta?y okre?lone w projekcie umowy b?d?cym za??cznikiem do SWZ

Lire:

Opis: Trasa T4: Grabie Ko?ciÛ? - Suchoraba - Grabie Ko?ciÛ? Odjazd z p?tli ÑNiepo?omice Krakowska OSPî 7 dni w tygodniu. Odjazd z przystanku ÑSuchorabaî 7 dni w tygodniu. Obecnie prowadzone s? konsultacje w opracowaniu rozk?adu jazdy SzczegÛ?owy Opis Przedmiotu ZamÛwienia znajduje sie w za??czniku nr do SWZ. Wymagania, o ktÛrych mowa w art. 95 Pzp. Poniewa? realizacja niniejszego zamÛwienia musi odbywa? si? poprzez wykonywanie czynno?ci w warunkach okre?lonych w art. 22 ß 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy - na rzecz wykonawcy lub podwykonawcy, w miejscu i czasie wskazanym przez wykonawc? lub podwykonawc? - zamawiaj?cy, zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy pzp wymaga, zatrudnienia przez wykonawc? lub podwykonawc? osÛb wykonuj?cych czynno?ci wchodz?ce w tzw. koszty bezpo?rednie na podstawie stosunku pracy. WymÛg ten dotyczy osÛb, ktÛre wykonuj? czynno?ci bezpo?rednio zwi?zane z wykonywaniem us?ug obj?tych przedmiotem zamÛwienia, czyli tzw. pracownikÛw fizycznych w szczegÛlno?ci.: 1) kierowcÛw,
   2.  SposÛb dokumentowania zatrudnienia osÛb, o ktÛrych mowa w art. 95 ustawy pzp. Wykonawca zobowi?zany jest do przed?o?enia zamawiaj?cemu, na jego wniosek w terminie okre?lonym we wniosku, dokumentÛw potwierdzaj?cych zatrudnienie osÛb wykonuj?cych czynno?ci, o ktÛrych mowa powy?ej dokumentÛw w szczegÛlno?ci pisemnego o?wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy potwierdzaj?cego, ?e pracownicy wykonawcy lub podwykonawcy s? zatrudnieni na podstawie umowy o prac? w rozumieniu przepisÛw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - kodeks pracy z uwzgl?dnieniem minimalnego wynagrodzenia za prac? ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pa?dziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac? (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207). O?wiadczenie to powinno zawiera? w szczegÛlno?ci: dok?adne okre?lenie podmiotu sk?adaj?cego o?wiadczenie, dat? z?o?enia o?wiadczenia, wskazanie, ?e czynno?ci wymienione w pkt. 1 wykonuj? osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac? wraz ze wskazaniem liczby tych osÛb, rodzaju umowy o prac? i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do z?o?enia o?wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.
   3.  Uprawnienia zamawiaj?cego w zakresie kontroli spe?niania przez wykonawc? wymaga?, o ktÛrych mowa w art. 95 ustawy pzp. zosta?y opisane w projekcie umowy b?d?cym za??cznikiem do SWZ.
   4.  Sankcje z tytu?u niespe?nienia wymaga?, o ktÛrych mowa powy?ej zosta?y okre?lone w projekcie umowy b?d?cym za??cznikiem do SWZ

VII.2)
Autres informations complÈmentaires: Us?uga w zakresie publicznego transportu zbiorowego wewn?trzgminnego o charakterze u?yteczno?ci publicznej na terenie Gminy Niepo?omice 18/12/2023 24/11/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
60112000 - Services de transport routier public