01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/06/2018
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Niepor?t: Services liÈs aux dÈchets et aux ordures

2018/S 120-273982 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/06/2018 S120  - - Services - Avis d'attribution de marchÈ - ProcÈdure ouverte Pologne-Niepor?t: Services liÈs aux dÈchets et aux ordures 2018/S 120-273982 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Gmina Niepor?t pl. Wolno?ci 1 Niepor?t 05-126 Pologne Point(s) de contact: Justyna Chwojnicka-Gut TÈlÈphone: +48 227670400 Courriel: urzad@nieporet.pl Fax: +48 227670441 Code NUTS: PL912 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.nieporet.pl http://www.nieporet.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Odbieranie i zagospodarowanie odpadÛw komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci, na ktÛrych zamieszkuj mieszka?cy z terenu gminy Niepor?t na 2019 rok NumÈro de rÈfÈrence: ZF.271.7.2018
II.1.2) Code CPV principal 90500000
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadÛw komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci, na ktÛrych zamieszkuj mieszka?cy z terenu gminy Niepor?t na 2019 rok.
   2.  SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia stanowi za??cznik nr 6 do SIWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Offre la plus basse: 2 980 800.00 PLN / Offre la plus ÈlevÈe: 3 992 924.16 PLN prise en considÈration
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL7 Lieu principal d'exÈcution:
Kod NUTS: PL
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadÛw komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci, na ktÛrych zamieszkuj mieszka?cy z terenu gminy Niepor?t na 2019 rok. Zakres prac obejmuje: 1) odbieranie odpadÛw komunalnych z nieruchomo?ci, na ktÛrych zamieszkuj mieszka?cy, w tym odbieranie: a) niesegregowanych (zmieszanych) odpadÛw komunalnych, b) segregowanych odpadÛw komunalnych, okre?lonych w dalszej cz??ci SIWZ, c) odpadÛw ulegaj?cych biodegradacji oraz po?wi?tecznych choinek, d) mebli i innych odpadÛw wielkogabarytowych, zu?ytego sprz?tu elektrycznego i elektronicznego, odzie?y i tekstyliÛw, zu?ytych opon od samochodÛw osobowych, z zastrze?eniem, ?e mog pojawi si jednostkowe ilo?ci opon z ci?gnikÛw (incydentalnie), natomiast opony od samochodÛw ci??arowych nie b?d odbierane; 2) odbieranie odpadÛw z Punktu Selektywnej ZbiÛrki OdpadÛw Komunalnych w Niepor?cie, pochodz?cych z gospodarstw domowych tj.: a) odpady zielone (ogrodowe), b) odpady segregowane tj. papier, szk?o, opakowania z metali, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateria?owe, c) meble i inne odpady wielkogabarytowe, d) zu?yty sprz?t elektryczny i elektroniczny, e) odpady budowlane i remontowe ñ pochodz?ce z prowadzenia drobnych prac remontowych nie wymagaj?cych od Starosty pozwolenia na budow np. wymiana glazury, terakoty, malowanie ?cian, sufitÛw, wymiana paneli, tapetowanie itp., f) zu?yte opony - przede wszystkim opony od samochodÛw osobowych ale rÛwnie jednostkowe ilo?ci opon z ci?gnikÛw (incydentalnie - w przypadku, gdy takie zostan przywiezione do ww. punktu), natomiast opony od samochodÛw ci??arowych nie b?d przyjmowane do ww. punktu; 3) odbieranie niebezpiecznych odpadÛw komunalnych tj. rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, lampy fluorescencyjne, oleje, t?uszcze, farby, tusze, baterie i akumulatory, ?wietlÛwki, ?arÛwki itp., okre?lonych w SIWZ ñ za pomoc mobilnego punktu selektywnej zbiÛrki niebezpiecznych odpadÛw komunalnych tj. specjalnego samochodu s?u??cego jako mobilny punkt selektywnej zbiÛrki niebezpiecznych odpadÛw komunalnych, ustawianego w wyznaczonym dniu i w wyznaczonym miejscu, do ktÛrego mieszka?cy gminy powinni dostarcza ww. odpady niebezpieczne ñ godziny funkcjonowania ww. punktu zostan wyznaczone indywidualnie w uzgodnieniu z Wykonawc po podpisaniu umowy. 4) odbieranie przeterminowanych lekÛw z dotychczasowo funkcjonuj?cego punktu stacjonarnego w Niepor?cie (1 punkt ñ 2 szt. pojemnikÛw typu KONFISKATOR) ñ z zastrze?eniem, ?e liczba ww. punktÛw lub pojemnikÛw w czasie realizacji umowy mo?e ulec zmianie (nie wi?cej ni o 2 punkty tj. 2 szt. pojemnikÛw typu KONFISKATOR); 5) odbieranie zu?ytych baterii i akumulatorÛw (zgodnie z obowi?zuj?c ustaw o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminach i ustaw o bateriach i akumulatorach), z dotychczas funkcjonuj?cych punktÛw stacjonarnych w gminie Niepor?t (wykaz punktÛw podano w ust. 3 pn. ÑDane charakteryzuj?ce zamÛwienieî) ó z zastrze?eniem, ?e liczba ww. punktÛw w czasie realizacji zamÛwienia mo?e ulec zmianie (wzrosn? lub zmale?). 6) odbieranie odpadÛw typu Ñdrobne elektroodpadyî np. telefony, ?adowarki, p?yty CD, baterie, tonery, ?arÛwki itp. z 3 stacjonarnych GPE (Gminny Punkt ElektroodpadÛw) ñ lokalizacja GPE zostanie przekazana w trakcie realizacji umowy; z zastrze?eniem, ?e ilo? ww. GPE mo?e ulec zmianie w trakcie realizacji umowy o +/- 2 szt. 7) Wykonawca odbierze i zagospodaruje ka?d ilo? wystawionych odpadÛw okre?lonych w pkt 1-6. 8) system odbierania odpadÛw komunalnych nie obejmuje odpadÛw powstaj?cych w wyniku prowadzenia dzia?alno?ci gospodarczej i dzia?alno?ci instytucji innych ni przedsi?biorcy. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia stanowi za??cznik nr 6 do SIWZ.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
23/05/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 4 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 0
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire PARTNER Sp. z o.o.
ul. P?ytowa 1 Warszawa 03-046 Pologne Code NUTS: PL912
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Offre la plus basse: 2 980 800.00 PLN / Offre la plus ÈlevÈe: 39 929 274.16 PLN prise en considÈration
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Krajowa Izba Odwo?awcza ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Krajowa Izba Odwo?awcza ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
21/06/2018
 
 
C L A S S E    C P V
90500000 - Services liés aux déchets et aux ordures