Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 25/01/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-?nin:...lectricitÈ, chauffage, Ènergie solaire et nuclÈaire

2023/S 18-048984  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
25/01/2023 S18 Pologne-?nin: ...lectricitÈ, chauffage, Ènergie solaire et nuclÈaire 2023/S 018-048984 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Powiat ?ni?ski Adresse postale: ?nin, ul. Potockiego 1 Ville: ?nin Code NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie Code postal: 88-400 Pays: Pologne Point(s) de contact: Joanna Obia?a Courriel: pzp@znin.pl TÈlÈphone: +48 523031100 Fax: +48 523031302 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.bip.powiatzninski.pl Adresse du profil díacheteur: http://www.bip.powiatzninski.pl
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Miejska CiechanÛw Adresse postale: CiechanÛw, ul. Plac Jana Paw?a II 6 Ville: CiechanÛw Code NUTS: PL922 Ciechanowski Code postal: 06-400 Pays: Pologne Point(s) de contact: Joanna Obia?a Courriel: pzp@znin.pl TÈlÈphone: +48 523031100 Fax: +48 523031302 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://bip.umciechanow.pl/
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina E?k Adresse postale: E?k, ul. T. Ko?ciuszki 28a Ville: E?k Code NUTS: PL623 E?cki Code postal: 19-300 Pays: Pologne Point(s) de contact: Joanna Obia?a Courriel: pzp@znin.pl TÈlÈphone: +48 523031100 Fax: +48 523031302 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://bip.elk.pl/
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina G?sawa Adresse postale: G?sawa, ul. ?ni?ska 8 Ville: G?sawa Code NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie Code postal: 88-410 Pays: Pologne Point(s) de contact: Joanna Obia?a Courriel: pzp@znin.pl TÈlÈphone: +48 523031100 Fax: +48 523031302 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://gasawa.bip.net.pl/
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Janowiec Wlkp.
Adresse postale: Janowiec Wlkp., ul. Gnie?nie?ska 3 Ville: Janowiec Wlkp.
Code NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie Code postal: 88-430 Pays: Pologne Point(s) de contact: Joanna Obia?a Courriel: pzp@znin.pl TÈlÈphone: +48 523031100 Fax: +48 523031302 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://bip.um-janowiecwlkp.pl/
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Kolno Adresse postale: Kolno, ul. Wojska Polskiego 20 Ville: Kolno Code NUTS: PL84 Podlaskie Code postal: 18-500 Pays: Pologne Point(s) de contact: Joanna Obia?a Courriel: pzp@znin.pl TÈlÈphone: +48 523031100 Fax: +48 523031302 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://bip-ugkolno.wrotapodlasia.pl/
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Powiat Mogile?ski Adresse postale: Mogilno, ul. Narutowicza 1 Ville: Mogilno Code NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie Code postal: 88-300 Pays: Pologne Point(s) de contact: Joanna Obia?a Courriel: pzp@znin.pl TÈlÈphone: +48 523031100 Fax: +48 523031302 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://pow-mogilenski.rbip.mojregion.info/
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Mogilno Adresse postale: Mogilno, ul. Narutowicza 1 Ville: Mogilno Code NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie Code postal: 88-300 Pays: Pologne Point(s) de contact: Joanna Obia?a Courriel: pzp@znin.pl TÈlÈphone: +48 523031100 Fax: +48 523031302 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://bip.mogilno.pl/
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej Adresse postale: Mogilno, ul. Ko?ciuszki 10 Ville: Mogilno Code NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie Code postal: 88-300 Pays: Pologne Point(s) de contact: Joanna Obia?a Courriel: pzp@znin.pl TÈlÈphone: +48 523031100 Fax: +48 523031302 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://spzoz-mogilno.pl/
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Rogowo Adresse postale: Rogowo, ul. Ko?cielna 8 Ville: Rogowo Code NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie Code postal: 88-420 Pays: Pologne Point(s) de contact: Joanna Obia?a Courriel: pzp@znin.pl TÈlÈphone: +48 523031100 Fax: +48 523031302 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://rogowo.bip.net.pl/
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Strzelno Adresse postale: Strzelno, ul. dr J.Cie?lewicza 2 Ville: Strzelno Code NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie Code postal: 88-320 Pays: Pologne Point(s) de contact: Joanna Obia?a Courriel: pzp@znin.pl TÈlÈphone: +48 523031100 Fax: +48 523031302 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://bip.strzelno.pl/
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Z?otniki Kujawskie Adresse postale: Z?otniki Kujawskie, ul. Powsta?cow Wlkp. 6 Ville: Z?otniki Kujawskie Code NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie Code postal: 88-180 Pays: Pologne Point(s) de contact: Joanna Obia?a Courriel: pzp@znin.pl TÈlÈphone: +48 523031100 Fax: +48 523031302 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.zlotnikikuj.ires.pl/
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Z?otniki Kujawskie - Zak?ad Gospodarki Komunalnej Adresse postale: Z?otniki Kujawskie, ul. Powsta?cÛw Wlkp. 6 Ville: Z?otniki Kujawskie Code NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie Code postal: 88-400 Pays: Pologne Point(s) de contact: Joanna Obia?a Courriel: pzp@znin.pl TÈlÈphone: +48 523031100 Fax: +48 523031302 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://zgkzlotnikikuj.naszbip.pl/
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
Le marchÈ fait l'objet d'une procÈdure conjointe
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
?ni?ska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2024r. NumÈro de rÈfÈrence: OR.272.4.2022
II.1.2) Code CPV principal 09300000 ...lectricitÈ, chauffage, Ènergie solaire et nuclÈaire
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa energii elektrycznej w okresie od dnia 01.01.2023r. do 31.12.2024r. - do 2 085 punktÛw poboru (PPE) o ??cznym szacowanym wolumenie (+/-10%) 20 935,30 MWh, z tego: 1) Do lokali i obiektÛw - rok 2023 - Cz??? 1 zamÛwienia ñ 7 358,47 MWh ñ szczegÛ?owy wykaz PPE stanowi Za??cznik 1a do SWZ 2) Dla potrzeb o?wietlenia drogowego - rok 2023 - Cz??? 2 zamÛwienia ñ 3 764,46 MWh ñ szczegÛ?owy wykaz PPE stanowi Za??cznik 1b SWZ 3) Do lokali i obiektÛw - rok 2024 - Cz??? 3 zamÛwienia ñ 6 197,64 MWh ñ szczegÛ?owy wykaz PPE stanowi Za??cznik 1c do SWZ 4) Dla potrzeb o?wietlenia drogowego - rok 2024 - Cz??? 4 zamÛwienia ñ 3 614,73 MWh ñ szczegÛ?owy wykaz PPE stanowi Za??cznik 1d SWZ. Wskazane powy?ej prognozowane zu?ycie energii elektrycznej ma charakter orientacyjny i mo?e odbiega? od faktycznie pobranej, w okresie trwania umowy, ilo?ci energii. Zmniejszenie lub zwi?kszenie ilo?ci energii elektrycznej nie poci?ga dla zamawiaj?cych (odbiorcÛw) ?adnych konsekwencji
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 32 340 637.60 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektÛw - rok 2023
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09300000 ...lectricitÈ, chauffage, Ènergie solaire et nuclÈaire 09310000 ...lectricitÈ
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie Code NUTS: PL623 E?cki Code NUTS: PL84 Podlaskie Code NUTS: PL922 Ciechanowski Lieu principal d'exÈcution:
teren wojewÛdztwa kujawsko - pomorskiego, teren Gminy CiechanÛw, teren Gminy E?k, teren Gminy Kolno
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Ilo?? uk?adÛw pomiarowych rozliczaj?cych zu?yt? energi? elektryczn? 963 szt.
   2.  SzczegÛ?owy opis punktÛw poboru (PPE) zamawiaj?cy zamie?ci? w Za??czniku nr 1a do SWZ.
   3.  Szacunkowe zu?ycie energii elektrycznej w okresie obowi?zywania umowy ñ 7 358,47 MWh, z tego
:
Strefa I 5 010,81 MWh Strefa II 2 145,66 MWh Strefa III 202,00 MWh Powy?sze dane maj? charakter orientacyjny. Wykonawca winien uwzgl?dni? mo?liwe wahania poboru energii elektrycznej na poziomie (+/-10%).
   4.  Dostawy odbywa? si? b?d? w terminie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. SzczegÛ?y dotycz?ce terminÛw dostaw w odniesieniu do poszczegÛlnych punktÛw poboru opisano w Za??czniku nr 1a do SWZ kolumna ÑOkres dostawî.
   5.  Obowi?zuj?ce obecnie umowy na dostawy energii elektrycznej wygasn? lub ulegn? rozwi?zaniu ze skutkiem na dzie? poprzedzaj?cy planowan? dat? rozpocz?cia dostaw (kolumna ÑOkres dostawî). Obowi?zek wypowiedzenia umÛw le?y po stronie zamawiaj?cych (odbiorcÛw).
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb o?wietlenia drogowego - rok 2023
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09300000 ...lectricitÈ, chauffage, Ènergie solaire et nuclÈaire 09310000 ...lectricitÈ
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie Code NUTS: PL623 E?cki Code NUTS: PL84 Podlaskie Code NUTS: PL922 Ciechanowski Lieu principal d'exÈcution:
teren wojewÛdztwa kujawsko -pomorskiego, teren Gminy CiechanÛw, teren Gminy E?k, teren Gminy Kolno
II.2.4) Description des prestations:
Ilo?? uk?adÛw pomiarowych rozliczaj?cych zu?yt? energi? elektryczn? 1 122 szt.
   2.  SzczegÛ?owy opis punktÛw poboru (PPE) zamawiaj?cy zamie?ci? w Za??czniku nr 1b do SWZ.
   3.  Szacunkowe zu?ycie energii elektrycznej w okresie obowi?zywania umowy 3 764,46 MWh, z tego
:
Strefa I 2 824,22 MWh Strefa II 940,24 MWh Powy?sze dane maj? charakter orientacyjny. Wykonawca winien uwzgl?dni? mo?liwe wahania poboru energii elektrycznej.
   4.  Dostawy odbywa? si? b?d? w terminie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. SzczegÛ?y dotycz?ce terminÛw dostaw (rozpocz?cia i zako?czenia) w odniesieniu do poszczegÛlnych punktÛw poboru opisano w Za??czniku nr 1b do SWZ kolumna ÑOkres dostawî.
   5.  Obowi?zuj?ce obecnie umowy na dostawy energii elektrycznej wygasn? lub ulegn? rozwi?zaniu ze skutkiem na dzie? poprzedzaj?cy planowan? dat? rozpocz?cia dostaw (kolumna ÑOkres dostawî). Obowi?zek wypowiedzenia umÛw le?y po stronie zamawiaj?cych (odbiorcÛw).
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektÛw - rok 2024
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09300000 ...lectricitÈ, chauffage, Ènergie solaire et nuclÈaire 09310000 ...lectricitÈ
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie Code NUTS: PL623 E?cki Code NUTS: PL84 Podlaskie Code NUTS: PL922 Ciechanowski Lieu principal d'exÈcution:
teren wojewÛdztwa kujawsko - pomorskiego, teren Gminy CiechanÛw, teren Gminy E?k, teren Gminy Kolno
II.2.4) Description des prestations:
Ilo?? uk?adÛw pomiarowych rozliczaj?cych zu?yt? energi? elektryczn? 767 szt.
   2.  SzczegÛ?owy opis punktÛw poboru (PPE) zamawiaj?cy zamie?ci? w Za??czniku nr 1c do SWZ.
   3.  Szacunkowe zu?ycie energii elektrycznej w okresie obowi?zywania umowy ñ 6 197,64MWh , z tego
:
Strefa I 4 200,89 MWh Strefa II 1 996,75 MWh Powy?sze dane maj? charakter orientacyjny. Wykonawca winien uwzgl?dni? mo?liwe wahania poboru energii elektrycznej na poziomie (+/-10%).
   4.  Dostawy odbywa? si? b?d? w terminie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r. SzczegÛ?y dotycz?ce terminÛw dostaw w odniesieniu do poszczegÛlnych punktÛw poboru opisano w Za??czniku nr 1c do SWZ kolumna ÑOkres dostawî.
   5.  Umowy na dostawy energii elektrycznej wygasn? ze skutkiem na dzie? poprzedzaj?cy planowan? dat? rozpocz?cia dostaw (kolumna ÑOkres dostawî). W odniesieniu do wszystkich PPE zmiana sprzedawcy nast?pi po raz kolejny.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb o?wietlenia drogowego - rok 2024
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09300000 ...lectricitÈ, chauffage, Ènergie solaire et nuclÈaire 09310000 ...lectricitÈ
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL61 Kujawsko-pomorskie Code NUTS: PL623 E?cki Code NUTS: PL84 Podlaskie Code NUTS: PL922 Ciechanowski
II.2.4) Description des prestations:
teren wojewÛdztwa kujawsko - pomorskiego, teren Gminy CiechanÛw, teren Gminy E?k, teren Gminy Kolno
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 187-528661
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 1 IntitulÈ:
Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektÛw - rok 2023
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
22/12/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Enea SpÛ?ka Akcyjna NumÈro national d'identification: 7770020640 Adresse postale: ul. Pastelowa 8, 60-198 Pozna? Ville: Pozna? Code NUTS: PL41 Wielkopolskie Code postal: 60-198 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 14 104 011.50 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 14 345 705.19 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 2 IntitulÈ:
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb o?wietlenia drogowego - rok 2023
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
22/12/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Enea SpÛ?ka Akcyjna NumÈro national d'identification: 7770020640 Adresse postale: ul. Pastelowa 8, 60-198 Pozna? Ville: Pozna? Code NUTS: PL41 Wielkopolskie Code postal: 60-198 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 7 256 808.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 6 519 442.41 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 3 IntitulÈ:
Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektÛw - rok 2024
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
22/12/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Enea SpÛ?ka Akcyjna NumÈro national d'identification: 7770020640 Adresse postale: ul. Pastelowa 8, 60-198 Pozna? Ville: Pozna? Code NUTS: PL41 Wielkopolskie Code postal: 60-198 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 11 956 476.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 12 631 472.06 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 4 IntitulÈ:
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb o?wietlenia drogowego - rok 2024
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
22/12/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Enea SpÛ?ka Akcyjna NumÈro national d'identification: 7770020640 Adresse postale: ul. Pastelowa 8, 60-198 Pozna? Ville: Pozna? Code NUTS: PL41 Wielkopolskie Code postal: 60-198 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 6 987 294.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 6 282 364.59 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
20/01/2023 ?ni?ska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2024r. 25/01/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
09300000 - Électricité, chauffage, énergie solaire et nucléaire 
09310000 - Électricité