Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/01/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-?nin: VÈhicules automobiles usage spÈcifique

2022/S 18-043114  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/01/2022 S18 Pologne-?nin: VÈhicules automobiles usage spÈcifique 2022/S 018-043114 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Zak?ad Wodoci?gÛw i Kanalizacji "WiK" Sp. z o.o. w ?ninie Adresse postale: ul. Mickiewicza 22 a Ville: ?nin Code NUTS: PL Polska Code postal: 88-400 Pays: Pologne Courriel: m.piechowiak@wikznin.pl TÈlÈphone: +48 885231685 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://wikznin.pl/ Adresse du profil díacheteur: https://platformazakupowa.pl/zwik_znin
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale Autre activitÈ: PobÛr i uzdatnianie wody, odprowadzanie i oczyszczanie ?ciekÛw
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa samochodu do czyszczenia kanalizacji NumÈro de rÈfÈrence: 015/JRP/2021
II.1.2) Code CPV principal 34144000 VÈhicules automobiles usage spÈcifique
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu do czyszczenia kanalizacji na potrzeby Zamawiaj?cego, nieb?d?cego prototypem, dostarczenie do siedziby Zamawiaj?cego oraz jego uruchomienie i przeszkolenie z obs?ugi.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska
II.2.4) Description des prestations:

   1. Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu do czyszczenia kanalizacji na potrzeby Zamawiaj?cego, nieb?d?cego prototypem, dostarczenie do siedziby Zamawiaj?cego oraz jego uruchomienie i przeszkolenie z obs?ugi.
   2. W dniu dostarczenia pojazdu Wykonawca zapewni co najmniej dwudniowe szkolenie teoretyczne i praktyczne w zakresie obs?ugi pojazdu dla pracownikÛw Zamawiaj?cego.
   3. Pojazd musi spe?nia? wymagania polskich przepisÛw o ruchu drogowym i by? dopuszczony do poruszania si? po drogach publicznych, zgodnie z ustaw? z dnia 20 czerwca 1997 r, Prawo o ruchu drogowym (Dz. i. z 2020 r. poz. 110, z pÛ?niej. zm.).
   4. Pojazd musi posiada? ?wiadectwo homologacji lub inny dokument dopuszczaj?cy do ruchu drogowego na terenie UE.
   5. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zawiera za??cznik nr 2 do SWZ.
   6. Zgodnie ze WspÛlnym S?ownikiem ZamÛwie? (CPV) przedmiot zamÛwienia obejmuje zakres okre?lony kodem 34144000-8 - Pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania.
   7. Zamawiaj?cy wymaga udzielenia 24-miesi?cznej gwarancji na dostarczony kompletny pojazd bez limitu przebiegu km oraz minimum 36-miesi?cznej gwarancji na zabudow? bez limitu mtg.
   8. Zamawiaj?cy wymaga aby Wykonawca posiada? serwis pojazdu oraz zabudowy zlokalizowany na terenie Polski.
   9. Oferowany pojazd wraz z zabudow? nie mo?e by? prototypem.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Gwarancja na zabudow? / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 80
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
POIS.02.03.00-00-0231/17-00
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 240-629847
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Dostawa samochodu do czyszczenia kanalizacji
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Autres raisons (interruption de la procÈdure)
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Dzia?aj?c na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. ñ Prawo zamÛwie? publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zmianami) Zamawiaj?cy uniewa?nia post?powanie o udzielenie zamÛwienia publicznego, je?eli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najni?sz? cen? przewy?sza kwot?, ktÛr? zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamÛwienia, chyba ?e zamawiaj?cy mo?e zwi?kszy? t? kwot? do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty. Wobec tego, ?e cena jedynej oferty z?o?onej w niniejszym post?powaniu przewy?sza kwot?, ktÛr? Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamÛwienia, Zamawiaj?cy uniewa?nia post?powanie.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza przy Urz?dzie ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587800
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza przy Urz?dzie ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: ul Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587800
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
21/01/2022 Pologne-?nin: VÈhicules automobiles usage spÈcifiqueType díacheteur: Organisme de droit publicType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures 26/01/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
34144000 - Véhicules automobiles à usage spécifique