Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 28/03/2023
Date de péremption : 28/04/2023
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Nisko:Mat╚riel et fournitures informatiques

2023/S 62-185411  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
28/03/2023 S62 Pologne-Nisko: Mat╚riel et fournitures informatiques 2023/S 062-185411 Avis de march╚ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Samodzielny Publiczny Zesp█? Zak?ad█w Opieki Zdrowotnej w Nisku Adresse postale: ul. Ko?ciuszki 1 Ville: Nisko Code NUTS: PL824 Tarnobrzeski Code postal: 37-400 Pays: Pologne Point(s) de contact: Piotr Tabor Courriel: przetargi@szpital-nisko.pl T╚l╚phone: +48 158416779 Fax: +48 158416704 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.szpital-nisko.pl
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: https://e-propublico.pl Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es par voie ╚lectronique via: https://e-propublico.pl
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es au(x) point(s) de contact susmentionn╚(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Samodzielny Publiczny Zesp█? Opieki Zdrowotnej
I.5) Activit╚ principale Sant╚
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej oraz modernizacja i wdro?enie e-us?ug medycznych realizowana w ramach projektu pn. "Rozw█j e-us?ug medycznych w SPZZOZ w Nisku" Num╚ro de r╚f╚rence: Z.II.260.018.Zp.2023
II.1.2) Code CPV principal 30200000 Mat╚riel et fournitures informatiques
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej oraz modernizacja i wdro?enie e-us?ug medycznych realizowana w ramach projektu pn. ĐRozw█j e-us?ug medycznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Zak?ad█w Opieki Zdrowotnej w Niskuţ - 2 Zadania. Zadanie nr 1 - Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej obejmuj?ca: - Zakup i instalacj? infrastruktury sprz?towej. Zadanie nr 2 - Modernizacja i wdro?enie e-us?ug medycznych obejmuj?ca: - Dostaw? urz?dze?, oprogramowania dziedzinowego i licencji oraz wdro?enie e-us?ug. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia stanowi za??cznik nr 1 do Specyfikacji Warunk█w Zam█wienia.
II.1.5) Valeur totale estim╚e
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zadanie nr 1
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30200000 Mat╚riel et fournitures informatiques 48820000 Serveurs 48000000 Logiciels et syst╦mes d'information
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL824 Tarnobrzeski Lieu principal d'ex╚cution:
Samodzielny Publiczny Zesp█? Zak?ad█w Opieki Zdrowotnej w Nisku
II.2.4) Description des prestations:
Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej poprzez zakup i instalacj? infrastruktury sprz?towej: - Serwer bazodanowy: 2 szt., - Serwer wirtualizacyjny: 1 szt., - Prze??cznik FC - Rozbudowa: 2 szt., - Prze??cznik Ethernet: 11 szt., - Prze??cznik Ethernet SFP+: 1 szt., - Zasilacz awaryjny z bateriami: 1 szt., - Komputery z monitorami (AIO): 150 szt., - NAC (Network Access Control): 1 szt., - Dyski NL-SAS: 10 szt., - Rozszerzenie pami?ci RAM 16 GB: 12 szt., - Rozszerzenie pami?ci RAM 32 GB: 32 szt., - Oprogramowanie systemowe do komputer█w: 150 szt., - Oprogramowanie do serwer█w bazodanowych: 1 kpl. (2 licencje), - Oprogramowanie do archiwizacji: 1 kpl. (2 licencje), - Oprogramowanie do wirtualizacji: 1 szt., - Oprogramowanie do sta?ego monitorowania system█w, urz?dze? i aplikacji w infrastrukturze: 1 szt., - Oprogramowanie do serwera wirtualizacyjnego: 1 szt., - Licencje dost?powe do serwer█w: 150 szt. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia stanowi za??cznik nr 1 do Specyfikacji Warunk█w Zam█wienia.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: Warunki p?atno?ci / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en jours: 90 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
RPPK.02.01.00-18-0005/20
II.2.14) Informations compl╚mentaires Wadium w zakresie Zadania nr 1 wynosi: 24000 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zadanie nr 2
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30200000 Mat╚riel et fournitures informatiques 48000000 Logiciels et syst╦mes d'information 72268000 Services de fourniture de logiciels 72265000 Services de configuration de logiciels 72263000 Services d'impl╚mentation de logiciels 72000000 Services de technologies de l'information, conseil, d╚veloppement de logiciels, internet et appui
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL824 Tarnobrzeski Lieu principal d'ex╚cution:
Samodzielny Publiczny Zesp█? Zak?ad█w Opieki Zdrowotnej w Nisku
II.2.4) Description des prestations:
Modernizacja i wdro?enie e-us?ug medycznych poprzez dostaw? urz?dze?, oprogramowania dziedzinowego i licencji oraz wdro?enie e-us?ug: - Urz?dzenia do sk?adania podpisu: 10 szt., - Urz?dzenia do skanowania dokumentacji medycznej: 15 szt., - Oprogramowanie do sk?adania podpisu: 10 szt., - Licencja na serwer do digitalizacji dokumentacji medycznej: 1 szt., - Licencje na stacje robocze do digitalizacji dokumentacji medycznej: 16 szt., - Licencja modu?u bloku operacyjnego: 1 kpl., - System elektronicznego obiegu dokument█w: 1 szt., - Licencja systemu zarz?dzania dokumentacj? medyczn?: 1 szt., - Wykonanie formularzy do podpisu: 1 us?uga, - Wdro?enie systemu do sk?adania podpisu: 1 us?uga, - Wdro?enie systemu do digitalizacji dokumentacji medycznej: 1 us?uga, - Interfejs zasilenia Regionalnego Repozytorium: 1 us?uga, - Interfejs integracji e-rejestracja, e-informacja: 1 us?uga, Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia stanowi za??cznik nr 1 do Specyfikacji Warunk█w Zam█wienia.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: Warunki p?atno?ci / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en jours: 120 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: oui Identification du projet:
RPPK.02.01.00-18-0005/20
II.2.14) Informations compl╚mentaires Wadium w zakresie Zadania nr 2 wynosi: 15000 PLN
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
 
1.Zdolno?? do wyst?powania w obrocie gospodarczym. O udzielenie zam█wienia mog? ubiega? si? Wykonawcy prowadz?cy dzia?alno?? gospodarcz? lub zawodow?, kt█rzy s? wpisani do jednego z rejestr█w zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w kt█rym maj? siedzib? lub miejsce zamieszkania. Zamawiaj?cy nie stawia szczeg█lnych wymaga? w zakresie spe?nienia tego warunku.
   2.  Uprawnienia do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepis█w. O udzielenie zam█wienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, kt█rzy spe?niaj? warunki, dotycz?ce posiadania kompetencji lub uprawnie? do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepis█w. Zamawiaj?cy nie stawia szczeg█lnych wymaga? w zakresie spe?nienia tego warunku.
III.1.2) Capacit╚ ╚conomique et financi╦re Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa. O udzielenie zam█wienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, kt█rzy spe?niaj? warunki, dotycz?ce sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiaj?cy uzna warunek za spe?niony je?eli Wykonawca wyka?e, ?e: 1) posiada ?rodki finansowe lub zdolno?? kredytow? w wysoko?ci nie mniejszej ni? 1 000 000,00 z? (s?ownie: jeden milion z?otych); 2) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci zwi?zanej z przedmiotem zam█wienia na sum? gwarancyjn? nie mniejsz? ni? 1 000 000,00 z? (s?ownie: jeden milion z?otych). Ocena spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu b?dzie dokonana na zasadzie spe?nia/nie spe?nia na podstawie dokument█w do??czonych do oferty.
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Zdolno?ci techniczna lub zawodowa. O udzielenie zam█wienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, kt█rzy spe?niaj? warunki, dotycz?ce zdolno?ci technicznej lub zawodowej. Zamawiaj?cy uzna warunek za spe?niony je?eli Wykonawca udowodni, ?e w okresie ostatnich pi?ciu lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert albo wniosk█w o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie: 1) W zakresie zadania nr 1 - zrealizowa? co najmniej trzy dostawy sprz?tu i urz?dze? komputerowych o ??cznej warto?ci brutto minimum 500 000,00 z? (s?ownie: pi??set tysi?cy z?otych). 2) W zakresie zadania nr 2 - dokona? co najmniej trzy wdro?enia systemu informatycznego wraz z e-us?ugami o ??cznej warto?ci brutto minimum 500 000,00 z? (s?ownie: pi??set tysi?cy z?otych). 3) W zakresie zadania nr 2 dysponuje, lub b?dzie dysponowa? nast?puj?cymi osobami, skierowanymi do realizacji zam█wienia: - co najmniej jedn? osob? na stanowisku kierownika projektu, kt█ra w okresie ostatnich pi?ciu lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert kierowa?a jako kierownik lub zast?pca kierownika (od rozpocz?cia do zako?czenia wdro?enia zintegrowanych system█w informatycznych) prac? zespo?u odpowiedzialnego za prawid?owo?? wykonania co najmniej jednego projektu informatycznego polegaj?cego na dostawie i wdro?eniu zintegrowanego systemu, - co najmniej jedn? osob? na stanowisku architekta/projektanta, kt█ra w okresie ostatnich pi?ciu lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert odpowiada?a za projektowanie (od rozpocz?cia do zako?czenia projektu) architektury co najmniej jednego systemu informatycznego, - co najmniej dwiema osobami na stanowisku programist█w, z kt█rych ka?da w okresie ostatnich pi?ciu lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert wykonywa?a prace programistyczne (od rozpocz?cia do zako?czenia projektu) obejmuj?ce integrowanie rozwi?za? system█w dziedzinowych z e-us?ugami w co najmniej jednym projekcie informatycznym, - co najmniej dwiema osobami na stanowisku wdro?eniowc█w, z kt█rych ka?da w okresie ostatnich pi?ciu lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert wykonywa?a prace wdro?eniowe (od rozpocz?cia do zako?czenia projektu), w co najmniej jednym projekcie informatycznym obejmuj?cym wdro?enia oprogramowania. Ocena spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu b?dzie dokonana na zasadzie spe?nia/nie spe?nia na podstawie dokument█w do??czonych do oferty.
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
Szczeg█?owe warunki realizacji umowy zosta?y okre?lone w projektowanych postanowieniach umowy, kt█re stanowi za??cznik do Specyfikacji Warunk█w Zam█wienia
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 28/04/2023 Heure locale: 10:30
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit ═tre valable jusqu'au: 26/07/2023
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 28/04/2023 Heure locale: 11:00 Lieu:
Otwarcie ofert nast?pi za po?rednictwem Platformy https://e-propublico.pl w Samodzielnym Publicznym Zespole Zak?ad█w Opieki Zdrowotnej w Nisku, ul. Ko?ciuszki 1, 37˝400 Nisko, pok█j nr 17 poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert, kt█re jest jednoznaczne z ich upublicznieniem. https://e-propublico.pl
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les ╚changes ╚lectroniques La facturation en ligne sera accept╚e
Le paiement en ligne sera utilis╚
VI.3) Informations compl╚mentaires:
Dokumenty wymagane na etapie sk?adania ofert/wniosk█w:
   1.  Wype?niony formularz ofertowy.
   2.  Wype?niony formularz cenowy.
   3.  Dow█d wniesienia wadium.
   4.  Jednolity europejski dokument zam█wienia.
   5.  O?wiadczenie Wykonawcy,?e: a) nie podlega wykluczeniu z post?powania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg█lnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego (Dz.U. z 2022 poz. 835), b) nie podlega zakazowi udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zam█wie? publicznych na podstawie artyku?u 5k ust. 1 Rozporz?dzenia Rady (UE) Nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotycz?cego ?rodk█w ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie (Dz. Urz. UE L 229 z 31.07.2014, z p█?n. zm.).
   6.  W przypadku podpisania oferty oraz po?wiadczenia za zgodno?? z orygina?em kopii dokument█w przez osob? nie wymienion? w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, nale?y do oferty do??czy? stosowne pe?nomocnictwo w oryginale lub kopii po?wiadczonej notarialnie.
   7.  Pe?nomocnictwo dla pe?nomocnika do reprezentowania w post?powaniu Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zam█wienia. (Dotyczy ofert sk?adanych przez Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zam█wienia).
   8.  Pisemne zobowi?zanie podmiot█w, na zdolno?ciach lub sytuacji, kt█rych Wykonawca polega, do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasob█w na potrzeby realizacji zam█wienia (je?eli dotyczy).
   9.  Przedmiotowe ?rodki dowodowe. Dokumenty i materia?y informacyjne: specyfikacje techniczne, karty katalogowe, certyfikaty, wpisy, wyniki test█w, wydruki ze strony internetowej, o?wiadczenia Wykonawcy lub Producenta lub dokumenty r█wnowa?ne opisuj?ce przedmiot zam█wienia, potwierdzaj?ce zgodno?? wszystkich wskazanych cech i parametr█w urz?dze? wymienionych w za??czniku nr 1 do specyfikacji warunk█w zam█wienia (OPZ). Dokumenty sk?adane na wezwanie zamawiaj?cego:
   1.  Informacja banku lub sp█?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej potwierdzaj?ca wysoko?? posiadanych ?rodk█w finansowych lub zdolno?? kredytow? Wykonawcy, w okresie nie wcze?niejszym ni? 3 miesi?ce przed jej z?o?eniem.
   2.  Dokumenty potwierdzaj?ce, ?e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci zwi?zanej z przedmiotem zam█wienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.
   3.  Wykaz dostaw lub us?ug.
   4.  Wykaz os█b.
   5.  Informacja z Krajowego Rejestru Karnego.
   6.  O?wiadczenie Wykonawcy o przynale?no?ci albo braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej.
   7.  Odpis z w?a?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia?alno?ci gospodarczej.
   8.  Dokument potwierdzaj?cy, ?e nie otwarto likwidacji Wykonawcy. Je?eli Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast ĐOdpisu lub informacji z KRS lub CEIDGţ sk?ada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kt█rym wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce, ?e nie otwarto jego likwidacji, nie og?oszono upad?o?ci, jego aktywami nie zarz?dza likwidator lub s?d, nie zawar? uk?adu z wierzycielami, jego dzia?alno?? gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje si? on w innej tego rodzaju sytuacji wynikaj?cej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszcz?cia tej procedury, wystawione nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed ich z?o?eniem. (dotyczy podmiot█w zagranicznych).
   9.  O?wiadczenie wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o kt█rym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z post?powania.
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Ka?demu wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu danego zam█wienia oraz poni█s? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w niniejszej ustawy przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy Pzp. ?rodki ochrony prawnej wnosi si? na zasadach okre?lonych w art. 513˝516 ustawy Prawo zam█wie? publicznych. Termin wniesienia odwo?ania okre?la art. 515 ustawy Prawo zam█wie? publicznych. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zam█wieniu oraz Specyfikacji Warunk█w Zam█wienia przys?uguj? r█wnie? organizacjom wpisanym na list?, o kt█rej mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
23/03/2023 Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej oraz modernizacja i wdro?enie e-us?ug medycznych realizowana w ramach projektu pn. "Rozw█j e-us?ug medycznych w SPZZOZ w Nisku" 28/04/2023 28/03/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
30200000 - MatÚriel et fournitures informatiques 
48000000 - Logiciels et systŔmes d'information 
48820000 - Serveurs 
72000000 - Services de technologies de l'information, conseil, dÚveloppement de logiciels, internet et appui 
72263000 - Services d'implÚmentation de logiciels 
72265000 - Services de configuration de logiciels 
72268000 - Services de fourniture de logiciels