Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/07/2020
Date de péremption : 01/09/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Nowa Sól: Services de conduite des travaux

2020/S 147-361558  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 31/07/2020 S147 Pologne-Nowa Sól: Services de conduite des travaux 2020/S 147-361558 Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Nadle?nictwo Nowa Sól Adresse postale: ul. Ciepielowska 9 Ville: Nowa Sól Code NUTS: PL432 Zielonogórski Code postal: 67-100 Pays: Pologne Courriel: NowaSol@zielonagora.lasy.gov.pl Téléphone: +48 683872431 Fax: +48 683879393 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_zielona_gora/nadl_nowa_sol/zamowienia_publiczne http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_zielona_gora/nadl_nowa_sol/zamowienia_publiczne
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_zielona_gora/nadl_nowa_sol/zamowienia_publiczne Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://miniportal.uzp.gov.pl
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: pa?stwowa jednostka organizacyjna nieposiadaj?ca osobowo?ci prawnej - Lasy Pa?stwowe
I.5) Activité principale Autre activité: gospodarka le?na
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Pe?nienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania "Ma?a retencja oraz przeciwdzia?anie erozji wodnej na terenach nizinnych w Nadle?nictwie Nowa Sól" Numéro de référence: NBZ.270.7.2020
II.1.2) Code CPV principal 71520000 Services de conduite des travaux
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest pe?nienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla ni?ej wymienionych zada o kodach nadanym przez Centrum Koordynacji Projektów ?rodowiskowych (CKP?): 14-08-1.2-02,14-08-1.2-03, 14-08-1.2-04, 14-08-1.2-06, 14-08-1.2-08, 14-08-1.2-09, 14-08-1.2-10, planowanych do realizacji w ramach dzia?ania "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i le?nictwa do zmian klimatu - ma?a retencja oraz przeciwdzia?anie erozji wodnej na terenach nizinnych" przez Nadle?nictwo Nowa Sól. Planowane do budowy obiekty po?o?one s w województwie lubuskim, powiaty: zielonogórski, ?aga?ski.
II.1.5) Valeur totale estimée Valeur hors TVA: 79 752.66 PLN
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71247000 Supervision des travaux de construction
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL432 Zielonogórski Lieu principal d'exécution:
Teren Nadle?nictwa Nowa Sól, obszar le?nictw: Niwiska oraz Przylaski. Planowane do nadzoru obiekty po?o?one s w gminie Nowogród Bobrza?ski, obr?by Niwiska i Urzuty, gminie Brze?nica, obr?b Przylaski, POLSKA.
II.2.4) Description des prestations:
Opis zada obj?tych us?ug pe?nienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego: A. budowa urz?dze wodnych wraz odtworzeniem rowów i rozlewisk, w celu pi?trzenia i retencjonowania wód prowadzonych rowami w zlewni rzeki Czarnej Strugi na terenie Nadle?nictwa Nowa Sól, gm. Nowogród Bobrza?ski; A.1. budowa urz?dze wodnych na rowach le?nych i odtworzonych rozlewiskach po?o?onych na dzia?kach nr 114/1, 115/1, 116/1, 129/1, 130/1 obr?b 0013 Niwiska; 123/5, 142/2, 143, 144/6, 150/3, 151, 154/3, 160/1 obr?b 0021 Urzuty, jedn. ewid.: 080905_5, gm. Nowogród Bobrza?ski, obszar wiejski, pow. zielonogórski, woj. lubuskie: 1) mnichów o maks. wysoko?ci pi?trzenia Hp = 0,9 m - 1 szt. w ramach zadania nr 14-08-08 "Uroczysko", 2) przepustów o ?rednicy j 400 mm z uk?adem pi?trz?cym o maksymalnej wys. pi?trzenia Hp = 0,6 m - 4 szt. w ramach zadania nr 14-08-02 "Zapomniane oczka", 3) przepustów o ?rednicy 600 mm z uk?adem pi?trz?cym o maksymalnej wysoko?ci pi?trzenia Hp = 0,6 m - 1 szt. w ramach zadania nr 14-08-02 "Zapomniane oczka", 4) progów kamiennych o maks. wys. pi?trzenia Hp=0,9 m w ramach zad.: nr 14-08-02 "Zapomniane oczka" - 8 szt.; 14-08-03 "Stara cegielnia" - 7 szt.; 14-08-08 "Uroczysko" - 3 szt.; 14-08-13 "K?pa" - 6 szt., 5) brodów o maks. wysoko?ci pi?trzenia Hp = 0,6 m - 1 szt. w ramach zadania 14-08-08 ,,Uroczysko"; A.2. udro?nienie i odtworzenie rowów znajduj?cych si w zlewni Czarnej Strugi (zlewnie elementarne: Czarna Struga od dop?. w Kacze?cu do Urzucianki (p), Urzucianka od dop?. spod Kotowic do uj?cia, Urzucianka od dop?. w Urzutach do dop?. spod Kotowic (1), dop?yw spod Kotowic, dop?yw spod Ksi??ej Góry) na d?ugo?ci 2,3 km: w ramach zadania 14-08-02 "Zapomniane oczka" - 1,0 km w ramach zadania 14-08-03 "Stara cegielnia" - 0,5 km w ramach zadania 14-08-08 "Uroczysko" - 0,3 km w ramach zadania 14-08-13 "K?pa" - 0,5 km; A.3. budowa nowych i remont istn. grobli dla 23 zbiorników o d?. 1 144 m pow. 8 465 m2; B. budowa urz?dze wodnych wraz odtworzeniem rowów i rozlewisk, w celu pi?trzenia i retencjonowania wód prowadzonych rowami w zlewni rzeki Brze?nicy (zlewnia elementarna dop?yw spod Wa?ów Chrobrego) oraz w zlewni rzeki Czarnej Strugi (zlewnia elementarna Urzucianki) na terenie Nadle?nictwa Nowa Sól, gm. Brze?nica; B.1. budowa urz?dze wodnych na rowach le?nych i odtworzonych rozlewiskach po?o?onych na dzia?kach nr 370, 375, 394, 397 obr?b 0006 Przylaski, jednostka ewidencyjna: 081003_2, gm. Brze?nica, obszar wiejski, powiat ?aga?ski, województwo lubuskie - mnichów o maksymalnej wysoko?ci pi?trzenia Hp = 0,9 m; 2 szt. w ramach zadania nr 14-08-04 "Kropla"; progów kamiennych o maksymalnej wysoko?ci pi?trzenia Hp = 0,9 m; 2 szt. w ramach zadania nr 14-08-04 "Kropla"; 1 szt. w ramach zadania nr 14-08-05 "Nad Nag?em"; 1 szt. w ramach zadania 14-08-09 "Przy Wie?y"; progu z umocnieniem o maksymalnej wysoko?ci pi?trzenia Hp = 0,9 m; 1 szt. w ramach zadania nr 14-08-05 "Nad Nag?em"; progów kamiennych o maksymalnej wysoko?ci pi?trzenia Hp = 0,6 m; 2 szt. w ramach zadania 14-08-09 "Przy Wie?y"; B.2. udro?nienie i odtworzenie rowów o d?ugo?ci ??cznej 2,7 km, znajduj?cych si w zlewni, oznaczonych jako - RL-04 i 04a (1,1 km), - RL-05 (0,5 km), - RL-09 (1,1 km); B.3. budowa nowych i remont istniej?cych grobli o d?ugo?ci ??cznej 0,2 km w zlewniach jak wy?ej.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Do?wiadczenie zawodowe inspektora nadzoru inwestorskiego / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.6) Valeur estimée Valeur hors TVA: 79 752.66 PLN
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 12 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
POIS.02.01.00-00-0005/16
II.2.14) Informations complémentaires
 
1.Zamawiaj?cy nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej.
   2.  Post?powanie nie jest prowadzone w celu ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
   3.  Zamawiaj?cy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy nie stawia szczególnych wymaga w zakresie opisu spe?niania tego warunku udzia?u w post?powaniu.
   2.  W post?powaniu mog bra udzia wykonawcy, którzy nie podlegaj wykluczeniu z post?powania o udzielenie zamówienia w okoliczno?ciach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 Pzp, art. 24 ust. 5 pkt 1-8 Pzp.
   3.  W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z post?powania, o których mowa w pkt
   6. 1. oraz w celu potwierdzenia spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu, o których mowa w pkt
   6. 2. wykonawca b?dzie obowi?zany przedstawi zamawiaj?cemu nast?puj?ce o?wiadczenia i dokumenty (w terminach wskazanych w niniejszej SIWZ): a) o?wiadczenie wykonawcy stanowi?ce wst?pne potwierdzenie spe?nienia warunków udzia?u w post?powaniu okre?lonych w niniejszej SIWZ i braku podstaw do wykluczenia, z?o?one na formularzu JEDZ; b) odpis z w?a?ciwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp; c) za?wiadczenie w?a?ciwego naczelnika Urz?du Skarbowego potwierdzaj?ce, ?e wykonawca nie zalega z op?acaniem podatków, wystawione nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert lub inny dokument potwierdzaj?cy, ?e wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem podatkowym w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu; d) za?wiadczenie w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak?adu Ubezpiecze Spo?ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego albo inny dokument potwierdzaj?cy, ?e wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, wystawione nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert lub inny dokument potwierdzaj?cy, ?e wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu; e) informacj z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odno?nie skazania za wykroczenie na kar aresztu, w zakresie okre?lonym przez zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawion nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert; f) o?wiadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzaj?ce dokonanie p?atno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie sp?at tych nale?no?ci (w odniesieniu do przes?anki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 15 Pzp); g) o?wiadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zamówienia publiczne (w odniesieniu do przes?anki wykluczenia opisanej w art. 24 ust. 1 pkt 22 Pzp); h) o?wiadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku s?du skazuj?cego za wykroczenie na kar ograniczenia wolno?ci lub grzywny w zakresie okre?lonym przez zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp; i) o?wiadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowi?zków wynikaj?cych z przepisów prawa pracy, prawa ochrony ?rodowiska lub przepisów o zabezpieczeniu spo?ecznym w zakresie okre?lonym przez zamawiaj?cego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 Pzp; j) o?wiadczenie wykonawcy o niezaleganiu z op?acaniem podatków i op?at lokalnych.
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
Na potwierdzenie spe?nienia warunku udzia?u w post?powaniu dot. sytuacji ekonomicznej lub finansowej wykonawca b?dzie zobowi?zany przed?o?y w terminach wskazanych w JEDZ: - informacje nt. ubezpieczenia od odpowiedzialno?ci cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamówienia, które poda nale?y w JEDZ, - potwierdzenie, ?e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamówienia na sum gwarancyjn okre?lon przez zamawiaj?cego. Je?eli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie mo?e z?o?y dokumentów dotycz?cych sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiaj?cego, mo?e z?o?y inny dokument, który w wystarczaj?cy sposób potwierdza spe?nianie opisanego przez zamawiaj?cego warunku udzia?u w post?powaniu. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Warunek w odniesieniu do sytuacji ekonomicznej lub finansowej zostanie spe?niony, je?li wykonawca wyka?e, ?e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamówienia na sum gwarancyjn minimum 95 000,00 PLN.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Na potwierdzenie spe?nienia warunku udzia?u w post?powaniu dot. do?wiadczenia wykonawca b?dzie zobowi?zany przed?o?y w terminach wskazanych w SIWZ: o?wiadczenie na formularzu JEDZ - na potwierdzenie spe?nienia warunku udzia?u w post?powaniu dot. technicznej lub zawodowej w zakresie do?wiadczenia - informacje nt. wykonanych czynno?ci nadzoru inwestorskiego lub wykonywanych (przy czym w tym przypadku b?dzie liczona warto? zrealizowanej cz??ci przedmiotu umowy) w okresie ostatnich 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert (a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie) polegaj?cych na wykonywaniu nadzoru inwestorskiego nad pracami z zakresu budowy, remontu lub rewitalizacji obiektów wodno-melioracyjnych (w tym budowa, odbudowa przebudowa, modernizacja lub remont budowli / urz?dze hydrotechnicznych - np. zbiorników wodnych, stawów, rowów, przepustów, progów, zastawek, mnichów),) na kwot?/kwoty nie mniejsz?/e ni okre?lona/e w pkt
   6. 2 ppkt
   3. 1 SIWZ, informacje nt. podmiotu, na rzecz którego by?y wykonywane roboty budowlane (ze wskazaniem nazwy i jego siedziby, terminu wykonywania robót (dat dziennych rozpocz?cia i zako?czenia realizacji), rodzaju wykonanych robót oraz warto?ci (brutto) wykonanych robót budowlanych; d) dowody, ?e us?ugi (nadzory inwestorskie) wykazane w JEDZ na potwierdzenie spe?nienia warunku udzia?u w post?powaniu dot. zdolno?ci technicznej lub zawodowej w zakresie do?wiadczenia zosta?y wykonane lub s wykonywane nale?ycie. Dowodami, o których mowa powy?ej s referencje b?d inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego nadzór inwestorski by?y wykonywany, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto?ci, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których us?ugi te zosta?y wykonane, z za??czeniem czy te us?ugi zosta?y wykonane nale?ycie, w szczególno?ci informacji o tym czy us?ugi zosta?y wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawid?owo uko?czone, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska takich dokumentów - inne dokumenty. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):
Warunek w odniesieniu dot. do?wiadczenia zostanie spe?niony, je?li wykonawca wyka?e, ?e w okresie ostatnich 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert (a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie), zrealizowa lub realizuje (przy czym w tym przypadku b?dzie liczona warto? zrealizowanej cz??ci przedmiotu umowy) co najmniej 1 us?ug (przez us?ug rozumie si wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) polegaj?c na pe?nieniu nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w zakresie prac z zakresu budowy, remontu lub rewitalizacji obiektów wodno-melioracyjnych (w tym budowa, odbudowa przebudowa, modernizacja lub remont budowli/urz?dze hydrotechnicznych - np. zbiorników wodnych, stawów, rowów, przepustów, progów, zastawek, mnichów), w zakresie niezb?dnym do wykazania spe?niania warunku wiedzy i do?wiadczenia o warto?ci prac budowlanych na kwot nie mniejsz ni 205 000,00 PLN netto.
   2.  Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez wykonawc i sprz?tu do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spe?niony, je?li wykonawca wyka?e, ?e dysponuje lub b?dzie dysponowa osobami posiadaj?cymi uprawnienia do projektowania w specjalno?ci konstrukcyjno-budowlanej lub w specjalno?ci hydrotechnicznej bez ogranicze?, o których mowa w art. 15a ust. 15 Prawa budowlanego lub odpowiadaj?ce im wa?ne uprawnienia budowlane, które zosta?y wydane na podstawie wcze?niej obowi?zuj?cych przepisów lub odpowiadaj?ce im uprawnienia wydane obywatelom pa?stw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrze?eniem art. 12a oraz innych przepisów Prawa budowlanego oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa?stwach cz?onkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 2272 z pó?n. zm.) oraz posiadaj?c do?wiadczenie zdobyte w okresie ostatnich 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert przy realizacji co najmniej jednego zadania z potwierdzeniem jej uczestniczenia w zrealizowanym zamówieniu publicznym, polegaj?cym na pe?nieniu funkcji inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi polegaj?cymi na budowie urz?dze lub budowli wodno-melioracyjnych lub hydrotechnicznych, okre?laj?cym, ?e us?uga ta zosta?a wykonana nale?ycie.
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.2) Conditions liées au marché
III.2.1) Information relative à la profession
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera projekt umowy stanowi?cy za??cznik nr 6 do SIWZ. Umowa zostanie zawarta na podstawie z?o?onej oferty wykonawcy. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? zmian postanowie zawartej umowy w stosunku do tre?ci oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wyst?pienia co najmniej jednej z okoliczno?ci w niej wymienionych, z uwzgl?dnieniem podanych we wzorze umowy warunków jej prowadzenia. Zamawiaj?cy wymaga wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy przez wykonawc?, którego oferta zosta?a uznana za najkorzystniejsz?. Zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy wynosi b?dzie 5 % ceny brutto podanej w ofercie.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 01/09/2020 Heure locale: 10:30
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 30/10/2020
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 01/09/2020 Heure locale: 11:30 Lieu:
Otwarcie ofert nast?pi w Nadle?nictwie Nowa Sól, w sali konferencyjnej, pokój nr 10. Wykonawcy b?d mogli uczestniczy w sesji otwarcia ofert tylko i wy??cznie poprzez zapewnion przez zamawiaj?cego transmisj online. W tym celu nale?y wej? na poni?szy link: (https://lasy.webex.com/lasy/onstage/g.php?MTID=e2bfac2e0359b7de2bac9dc42f6558c68) który za pomoc aplikacji cisco WEBEX umo?liwi pod??czenie. https://lasy.webex.com/lasy/onstage/g.php?MTID=e2bfac2e0359b7de2bac9dc42f6558c68 Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
Ci?g dalszy pkt IV.2.7 Miejsce... si w wyznaczonym terminie do "spotkania" on-line oraz umo?liwi uczestnictwo zdalne w czynno?ci z otwarcia ofert. Ofert nale?y z?o?y do dnia 1 wrze?nia 2020 r. do godz. 10.30, przesy?aj?c ofert na adres skrzynki podawczej ePUAP.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3) Informations complémentaires:
Post?powanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. "procedury odwróconej", o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 Pzp.
   2.  W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z post?powania o udzielenie zamówienia w okoliczno?ciach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp wykonawca b?dzie zobowi?zany z?o?y o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej.
   3.  Zamawiaj?cy wymaga wniesienia wadium w wysoko?ci: 2 000,00 PLN (s?ownie: dwa tysi?ce z?otych). Wadium nale?y wnie? przed up?ywem terminu sk?adania ofert. Wadium mo?e by wnoszone w jednej lub kilku nast?puj?cych formach: a) pieni?dzu; przelewem na rachunek bankowy zamawiaj?cego w BG BNP Paribas S.A. nr rachunku: 80 2030 0045 1110 0000 0028 5300, w tytule wskazuj?c nazw post?powania "Ma?a retencja oraz przeciwdzia?anie erozji wodnej na terenach nizinnych w Nadle?nictwie Nowa Sól - roboty budowlane'; b) por?czeniach bankowych lub por?czeniach spó?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej, z tym ?e por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni??nym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) por?czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci (tekst jedn.: Dz.U. z dnia 2020 r. poz.299 z pó?n. zm.).
   4.  Zamawiaj?cy nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
   5.  Zamawiaj?cy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
   6.  Zamawiaj?cy nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
   7. 4. Je?eli wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów: 1) o których mowa w pkt
   7. 1. lit. f, g, h sk?ada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj?ce odpowiednio, ?e: (a) nie otwarto jego likwidacji ani nie og?oszono upad?o?ci, (b) nie zalega z uiszczeniem podatków, op?at, sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne lub zdrowotne albo, ?e zawar porozumienie z w?a?ciwym organem w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu; 2) o których mowa w pkt
   7. 1. lit. i sk?ada informacje z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równowa?ny dokument wydany przez w?a?ciwy organ sadowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp oraz w art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Pzp.
   7. 5. Dokumenty, o których mowa powy?ej w rozdz. 7 pkt
   7. 4. ust. 1 lit. a oraz w rozdziale 7 pkt
   7. 4. ust. 2 powinny by wystawione nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert. Dokumenty, o których mowa powy?ej w rozdz. 7 pkt
   7. 4. ust. 1 lit. b powinny by wystawiane nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert.
   7. 6. Je?eli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si dokumentów, o których mowa w pkt
   7. 4, zast?puje si je dokumentem zawieraj?cym odpowiednio o?wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub o?wiadczenie osoby, której dokument mia dotyczy?, z?o?one przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego w?a?ciwym ze wzgl?du na siedzib lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt
   7. 5 stosuje si odpowiednio.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Urz?d Zamówie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Informacje na temat sk?adania odwo?a?: 16.1. Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniós lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisów ustawy, przys?uguje odwo?anie wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynno?ci, do której zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy. 16.2. Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli zosta?y przes?ane w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp, albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny sposób. 16.3. Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu oraz wobec postanowie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej. 16.4. Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt 16.2 i 16.3 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia. 16.5. Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 16.6. Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Urz?du Zamówie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587706 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://uzp.gov.pl http://uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
27/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
71247000 - Supervision des travaux de construction 
71520000 - Services de conduite des travaux