Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/01/2022
Date de péremption : 28/02/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Nowe Miasto Lubawskie: Logiciels et systèmes d'information

2022/S 18-042877  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/01/2022 S18 Pologne-Nowe Miasto Lubawskie: Logiciels et systèmes d'information 2022/S 018-042877 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie Adresse postale: ul. Rynek 1 Ville: Nowe Miasto Lubawskie Code NUTS: PL621 Elbl?ski Code postal: 13-300 Pays: Pologne Courriel: zp@umnowemiasto.pl Téléphone: +48 564729629 Fax: +48 564742714 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://bip.umnowemiasto.pl/ Adresse du profil d'acheteur: https://umnowemiasto.ezamawiajacy.pl
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://umnowemiasto.ezamawiajacy.pl Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://umnowemiasto.ezamawiajacy.pl
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Budowa zintegrowanego systemu teleinformatycznego, zakup sprz?tu i oprogramowania oraz szkolenia w ramach projektu. Numéro de référence: PI.271.2.2022
II.1.2) Code CPV principal 48000000 Logiciels et systèmes d'information
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Budowa zintegrowanego systemu teleinformatycznego, zakup sprz?tu i oprogramowania oraz szkolenia w ramach projektu pn.: "Podniesienie jako?ci e-us?ug i cyfrowej dost?pno?ci informacji sektora publicznego dla mieszka?ców Nowego Miasta Lubawskiego" Przedmiot zamówienia podzielony jest na dwie cz??ci: Cz??? 1: Budowa zintegrowanego systemu teleinformatycznego oraz przeprowadzenie odpowiednich szkole? Cz??? 2: Zakup sprz?tu i oprogramowania Opis przedmiotu zamówienia zawarto w pkt 4 SWZ Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia dla cz??ci 1 i 2 zawiera za??cznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia - Opis Przedmiotu Zamówienia.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Budowa zintegrowanego systemu teleinformatycznego oraz przeprowadzenie odpowiednich szkole?
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 72263000 Services d'implémentation de logiciels 72268000 Services de fourniture de logiciels 80533100 Services de formation informatique
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL621 Elbl?ski Lieu principal d'exécution:
Nowe Miasto Lubawskie
II.2.4) Description des prestations:
Budowa zintegrowanego systemu teleinformatycznego oraz przeprowadzenie odpowiednich szkole? obejmuje:
   1.  Integracj? systemu EZD z systemem podatkowym i ePUAP.
   2.  Zakup (modernizacja) systemów/podsystemów/modu?ów dziedzinowych umo?liwiaj?cych obs?ug? e-us?ug.
   3.  Integracj? systemów dziedzinowych.
   4.  Modu? obs?ugi interesanta wraz z formularzami elektronicznymi.
   5.  Aplikacj? do prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej wraz z przeniesieniem danych z dotychczas u?ywanego systemu BIP.
   6.  Platform? us?ug publicznych udost?pniaj?ca dane z systemu podatkowego.
   7.  Aplikacj? mobilna na 2 platformy systemowe (Android, iOS).
   8.  E-przedszkole.
   9.  E-szko?a (e-rekrutacja). 10. E-obiady. 11. Szkolenie dla pracowników UM i placówek o?wiatowych. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia dla cz??ci 1 zawiera za??cznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia - Opis Przedmiotu Zamówienia. Zamawiaj?cy, w cz??ci 1 Zamówienia z uwagi na charakter wszystkich wykonywanych us?ug w ramach zamówienia, na podstawie 95 ust. 1 ustawy, wymaga zatrudnienia przez Wykonawc? lub podwykonawc? na podstawie umowy o prac?, osób wykonuj?cych us?ugi w ramach Zamówienia, je?li wykonanie tych czynno?ci polega na wykonywaniu pracy w sposób okre?lony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495.), t.j. obejmuj?cych us?ugi specjalistów d.s. wsparcia technicznego w ramach zamówienia. Sposób dokumentowania (dot. cz??ci 1 zamówienia): 1) Wykonawca sk?ada o?wiadczenie zgodnie z tre?ci? pkt. 5 formularza ofertowego stanowi?cego za??cznik nr 2 do SWZ, 2) Wykonawca b?dzie zobowi?zany przedstawi? Zamawiaj?cemu o?wiadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o prac? osób wykonuj?cych czynno?ci okre?lone w pkt.
   4. 2 SWZ w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy. O?wiadczenie to powinno zawiera? w szczególno?ci: dok?adne okre?lenie podmiotu sk?adaj?cego o?wiadczenie, dat? z?o?enia o?wiadczenia, wskazanie, ?e obj?te wezwaniem czynno?ci wykonuj? osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac? wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o prac? i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do z?o?enia o?wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy, 3) W przypadku nie przedstawienia we wskazanym terminie ww. wykazu, b?d? z?o?enie wykazu niekompletnego Wykonawca zap?aci kar? umown? zgodnie z projektem umowy stanowi?cy za??cznik 4a do SWZ, 4) W trakcie realizacji zamówienia na ka?de wezwanie Zamawiaj?cego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedk?ada? b?dzie Zamawiaj?cemu wskazane poni?ej dowody w celu potwierdzenia spe?nienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac? przez Wykonawc? lub podwykonawc? osób wykonuj?cych wskazane w pkt.
   4. 2 SWZ czynno?ci w trakcie realizacji zamówienia: a) o?wiadczenia zatrudnionego pracownika; b) o?wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prac?; c) po?wiadczonej za zgodno?? z orygina?em kopii umowy o prac? zatrudnionego pracownika; d) innych dokumentów ? zawieraj?cych informacje, w tym dane osobowe, niezb?dne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prac?, w szczególno?ci imi? i nazwisko zatrudnionego pracownika, dat? zawarcia umowy o prac?, rodzaj umowy o prac? i zakres obowi?zków pracownika. e) W przypadku nie przed?o?enia dowodów okre?lonych w pkt
   4. 4 ppkt 4 SWZ w wyznaczonym terminie Wykonawca zap?aci kar? umown? zgodnie z projektem umowy stanowi?cy za??cznik 4a do SWZ, 5) W przypadku wykonywania czynno?ci okre?lonych w pkt
   4. 2 SWZ przez osoby niezatrudnione na podstawie umowy o prac?, Wykonawca zap?aci kar? umown? zgodnie z projektem umowy stanowi?cy za??cznik nr 4a do SWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Wyd?u?enie Gwarancji i Asysty Technicznej (WGiA) / Pondération: 10 Critère de qualité - Nom: Funkcjonalno?? systemu (FS) / Pondération: 30 Prix - Pondération: 60
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en jours: 60 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
RPWM.03.01.00-28-0034/20-00Projekt pn.: "Podniesienie jako?ci e-us?ug i cyfrowej dost?pno?ci informacji sektora publicznego dla mieszka?ców Nowego Miasta Lubawskiego"
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Zakup sprz?tu i oprogramowania obejmuje
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30213000 Ordinateurs personnels 30213100 Ordinateurs portables 30232000 Périphériques (appareils) 30233000 Unités de mémoire et de lecture 48820000 Serveurs 31682530 Alimentation électrique de secours
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL621 Elbl?ski Lieu principal d'exécution:
Nowe Miasto Lubawskie
II.2.4) Description des prestations:
Cz??? 2: Zakup sprz?tu i oprogramowania obejmuje:
   1.  Wyposa?enie serwerowni, w tym:
   1. 1. Klaster serwera - 2 szt.
   1. 2. System operacyjny do serwerów oraz licencje dla u?ytkowników - 1 kpl.
   1. 3. Switch - 3 szt.
   1. 4. Szafa rackowa - 1 szt.
   1. 5. Macierz z systemem z mo?liwo?ci? backupu - 1 kpl.
   1. 6. Macierz SAN dla klastra serwerów - 1 kpl.
   1. 7. Zasilanie awaryjne UPS - 2 szt.
   2.  Sprz?t komputerowy, w tym:
   2. 1. Zestaw komputerowy dla Urz?du Miasta - 11 szt.
   2. 2. Zestaw komputerowy dla szkó? - 4 szt.
   2. 3. Komputer przeno?ny dla Urz?du Miasta - 4 szt.
   2. 4. Zestaw komputerowy dla grafika z oprogramowaniem - 1 szt.
   2. 5. Skaner dla Urz?du Miasta - 1 szt.
   2. 6. Oprogramowanie biurowe do komputerów dla Urz?du Miasta - 16 szt.
   2. 7. Oprogramowanie biurowe do komputerów dla szkó? - 4 szt.
   2. 8. Urz?dzenie wielofunkcyjne typ I - 1 szt.
   2. 9. Urz?dzenie wielofunkcyjne typ II - 9 szt.
   2. 10. Urz?dzenie wielofunkcyjne typ III - format A3 - 1 szt. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia dla cz??ci 2 zawiera za??cznik nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia - Opis Przedmiotu Zamówienia.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Wyd?u?enie Gwarancji (WG) / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en jours: 240 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
RPWM.03.01.00-28-0034/20-00Projekt pn.: "Podniesienie jako?ci e-us?ug i cyfrowej dost?pno?ci informacji sektora publicznego dla mieszka?ców Nowego Miasta Lubawskiego"
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy odst?puje od konkretyzacji tego warunku.
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
Zamawiaj?cy odst?puje od konkretyzacji tego warunku.
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
 
1.W cz??ci 1 zamówienia: Zamawiaj?cy uzna, ?e Wykonawca posiada minimalne zdolno?ci techniczne lub zawodowe zapewniaj?ce nale?yte wykonanie zamówienia, je?eli wykonawca wyka?e, ?e w okresie ostatnich trzech lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie, zrealizowa? co najmniej jedno zamówienie o warto?ci co najmniej 300 000 z? netto (trzysta tysi?cy z?otych), którego przedmiotem by?o wdro?enie platformy us?ug publicznych zintegrowanej z ePUAP i EZD obejmuj?ce uruchomienie co najmniej 4 e-us?ugi w tym min. dwie by?y min. na 4 poziomie dojrza?o?ci (transakcja).
   2.  W cz??ci 2 zamówienia: Zamawiaj?cy uzna, ?e Wykonawca posiada minimalne zdolno?ci techniczne lub zawodowe zapewniaj?ce nale?yte wykonanie zamówienia, je?eli wykonawca wyka?e, ?e w okresie ostatnich trzech lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie, zrealizowa? co najmniej jedno zamówienie polegaj?ce na dostawie i uruchomieniu sprz?tu komputerowego, które obejmowa?o min.: serwer, macierz oraz komputery (zestawy komputerowe i/lub komputery przeno?ne) o ??cznej warto?ci min. 250 000,00 z? netto (dwie?cie pi??dziesi?t tysi?cy z?otych).
   3. Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego cz??ci, polega? na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udost?pniaj?cych zasoby, niezale?nie od charakteru prawnego ??cz?cych go z nimi stosunków prawnych.
   4.  Wykonawca, który polega na zdolno?ciach lub sytuacji podmiotów udost?pniaj?cych zasoby, sk?ada wraz z ofert? zobowi?zanie podmiotu udost?pniaj?cego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy ?rodek dowodowy potwierdzaj?cy, ?e wykonawca realizuj?c zamówienie, b?dzie dysponowa? niezb?dnymi zasobami tych podmiotów.
   5.  Wykonawcy, którzy wspólnie b?d? ubiega? si? o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 58 ust.2 ustawy Prawo zamówie? publicznych musz? ustanowi? Pe?nomocnika do reprezentowania ich w niniejszym post?powaniu albo reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.
   6.  Wszelka korespondencja dokonywana b?dzie wy??cznie z Pe?nomocnikiem ustanowionym zgodnie z punktem
   5.  (6.8 SWZ)
   7.  Ocena spe?niania przedstawionych powy?ej warunków udzia?u w post?powaniu zostanie dokonana wg formu?y: "spe?nia - nie spe?nia".
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Zgodnie z art. 432 ustawy prawo zamówie? publicznych umowa w sprawie niniejszego zamówienia zostanie zawarta w formie pisemnej, maj? do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, je?eli przepisy ustawy prawa zamówie? publicznych nie stanowi? inaczej. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostan? wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego, zosta?y przedstawione w za??czniku nr 4a i 4b do SWZ. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? zmian postanowie? - rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia zawarto w projekcie umowy - za? 4a i 4b.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 28/02/2022 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 28/05/2022
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 28/02/2022 Heure locale: 10:30 Lieu:
Otwarcie ofert nast?pi za po?rednictwem platformy.
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La facturation en ligne sera acceptée
VI.3) Informations complémentaires:
Zamawiaj?cy na podstawie art. 139 ustawy Prawo zamówie? publicznych w przedmiotowym post?powaniu, najpierw wykona badanie i ocen? ofert, a nast?pnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu.
   2.  O udzielenie zamówienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, którzy nie podlegaj? wykluczeniu na podstawie: 1) art. 108 ust.1 pkt 1)-6) ustawy Prawo zamówie? publicznych; 2) art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Prawo zamówie? publicznych..
   3.  Informacja dotycz?ca podmiotowych ?rodków dowodowych, których zamawiaj?cy ??da z?o?enia oraz informacja o przedmiotowych ?rodkach dowodowych zawarto w pkt 7 SWZ.
   4.  Zamawiaj?cy na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy dopuszcza przed?o?enie dokumentów przedmiotowych obejmuj?cych stosowane certyfikaty sprz?tu komputerowego, dokumentuj?cych spe?nianie wymaga? zamawiaj?cego, w j?zyku angielskim.
   5.  W celu potwierdzenia, ?e oferowane rozwi?zania odpowiadaj? wymaganiom okre?lonym przez Zamawiaj?cego, w cz??ci 1 zamówienia, Wykonawca zobowi?zany jest z?o?y? wraz z ofert? próbk? oferowanych systemów i nast?pnie w kolejnym terminie przeprowadzi? stosown? demonstracj? z?o?onej próbki. Zgodnie z art. 65 ust. 1 pkt 4) ustawy prawo zamówie? publicznych Zamawiaj?cy odst?puje od wymogu z?o?enia próbki wraz z ofert? w formie elektronicznej. Szczegó?owy opis próbki oraz zasady i zakres demonstracji znajduj? si?? w Za??czniku Nr 7 do SWZ. Próbk? nale?y z?o?y? przed up?ywem terminu sk?adania ofert w siedzibie Zamawiaj?cego w nieprzejrzystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopert? (paczk?) nale?y opisa? zgodnie z wymaganiami zawartymi w Za??czniku nr 7 do SWZ. 6 .Przyst?puj?c do niniejszego post?powania ka?dy Wykonawca zobowi?zany jest wnie?? wadium, w wysoko?ci: Dla cz??ci 1 zamówienia 5 000,00 z? (s?ownie: pi?? tysi?cy z?otych 00/100). Dla cz??ci 2 zamówienia 5 000,00 z? (s?ownie: pi?? tysi?cy z?otych 00/100). Pozosta?e zapisy dot. wadium zawarto w pkt 9 SWZ.
   7.  Zamawiaj?cy ustala zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy zawartej w wyniku post?powania o udzielenie niniejszego zamówienia, w wysoko?ci 5 % ceny ca?kowitej podanej w ofercie brutto (dotyczy cz??ci 1 i 2 zamówienia).
   8.  Klauzul? informacyjn? z art. 13 RODO zawarto w pkt 25 SWZ.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Waszawa Ville: ul. Post?pu 17A Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale IX ustawy Prawo zamówie? publicznych, przys?uguj? Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy.
   2.  Odwo?anie przys?uguje na
:
1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo ?e zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany.
   3.  Odwo?anie wnosi si? w terminach i na zasadach okre?lonych ustaw? Prawo zamówie? publicznych.
   4.  Szczegó?owy opis ?rodków ochrony prawnej zawiera Dzia? IX ?rodki Ochrony Prawnej ustawy z prawo zamówie? publicznych.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Waszawa Ville: ul. Post?pu 17A Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
21/01/2022 Pologne-Nowe Miasto Lubawskie: Logiciels et systèmes d'informationType d'acheteur: Autorités locales et régionalesType d'avis: Avis de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Fournitures 28/02/2022 26/01/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
30213000 - Ordinateurs personnels 
30213100 - Ordinateurs portables 
30232000 - Périphériques (appareils) 
30233000 - Unités de mémoire et de lecture 
31682530 - Alimentation électrique de secours 
48000000 - Logiciels et systèmes d'information 
48820000 - Serveurs 
72263000 - Services d'implémentation de logiciels 
72268000 - Services de fourniture de logiciels 
80533100 - Services de formation informatique