Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 11/07/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Nowinka: Services sylvicoles

2022/S 131-374532  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
11/07/2022 S131 Pologne-Nowinka: Services sylvicoles 2022/S 131-374532 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Pa?stwowe Gospodarstwo Le?ne Lasy Pa?stwowe Nadle?nictwo Szczebra NumÈro national d'identification: 790011196 Adresse postale: Szczebra 58 Ville: Nowinka Code NUTS: PL843 Suwalski Code postal: 16-304 Pays: Pologne Point(s) de contact: Jacek Motybel Courriel: jacek.motybel@bialystok.lasy.gov.pl TÈlÈphone: +48 876419665 Fax: +48 876419542 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://szczebra.bialystok.lasy.gov.pl/ Adresse du profil díacheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_szczebra
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Wykonywanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej na terenie Nadle?nictwa Szczebra w roku 2022 NumÈro de rÈfÈrence: SA.270.14.2021
II.1.2) Code CPV principal 77200000 Services sylvicoles
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet III ñ Le?nictwo Blizna i Klonownica
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77210000 Services de dÈbardage 77211000 Services liÈs au dÈbardage 77211100 Services d'exploitation forestiËre 77211200 Transport de grumes dans les forÍts 77211400 Services d'abattage d'arbres 77211500 Services d'Èlagage 77211600 Plantation d'arbres par ensemencement 77230000 Services liÈs la sylviculture 77231000 Services de gestion des forÍts 77231200 Services de lutte contre les animaux nuisibles de la forÍt 77231600 Services de boisement 77211300 Services de dÈfrichement
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL843 Suwalski Lieu principal d'exÈcution:
ZamÛwienie realizowane jest na obszarze Nadle?nictwa Szczebra w granicach administracyjnych le?nictw Blizna i Klonownica.
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Przedmiotem zamÛwienia s? us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r., poz. 1275 z pÛ?n. zm. ñ dalej: ÑUstawa o lasachî) obejmuj?ce prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna, ochrony przeciwpo?arowej, nasiennictwa oraz pozyskania choinek do wykonania na terenie Nadle?nictwa Szczebra w Le?nictwie Blizna oraz Klonownica w roku 2022.
II.2.7) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession DÈbut: 03/01/2022 Fin: 31/12/2022
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marchÈ relatif au prÈsent marchÈ NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 025-063353
 
 
Section V: Attribution du marchÈ/de la concession
MarchÈ n : 1
Lot n : 3 IntitulÈ:
Pakiet III ñ Le?nictwo Blizna i Klonownica
V.2) Attribution du marchÈ/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marchÈ/de la dÈcision d'attribution de la concession:
03/01/2022
V.2.2) Informations sur les offres
Le marchÈ/la concession a ÈtÈ attribuÈ(e) un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Wojciech Koronkiewicz Us?ugi Le?ne NumÈro national d'identification: 200777870 Adresse postale: Sztabin Ville: Kamie? 29 Code NUTS: PL843 Suwalski Code postal: 16-310 Pays: Pologne Courriel: koronkiewiczwojciech@gmail.com TÈlÈphone: +48 693111260
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Przemys?aw Koronkiewicz NumÈro national d'identification: 200678760 Adresse postale: AugustÛw Ville: Gliniski 26 Code NUTS: PL843 Suwalski Code postal: 16-300 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Przedsi?biorstwo Wielobran?owe Tomasz Janiszewski NumÈro national d'identification: 200738863 Adresse postale: Nowinka Ville: Str?kowizna 11 Code NUTS: PL843 Suwalski Code postal: 16-304 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marchÈ: 1 007 702.60 PLN
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Warszawa Ville: ul. Post?pu 17A Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw PZP, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale IX PZP tj. odwo?anie i skarga do s?du. Post?powanie odwo?awcze uregulowane zosta?o w przepisach art. 506-578 PZP, a post?powanie skargowe w przepisach art. 579-590 PZP.
   2.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami PZP czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, do ktÛrej Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie PZP; 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamÛwienia na podstawie PZP, mimo ?e Zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany.
   3.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej. Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, ?e Zamawiaj?cy mÛg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej.
   4.  Odwo?anie wnosi si? w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? okre?lony w lit. (a).
   5.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej.
   6.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt
   4.  i 5 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
   7.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom post?powania przys?uguje skarga do s?du. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie - s?du zamÛwie? publicznych. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwo?awczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placÛwce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z pÛ?n. zm.), jest rÛwnoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: Warszawa Ville: ul. Post?pu 17A Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
06/07/2022
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprËs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 77200000 Services sylvicoles
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77211500 Services d'Èlagage 77230000 Services liÈs la sylviculture 77231000 Services de gestion des forÍts 77211600 Plantation d'arbres par ensemencement 77211100 Services d'exploitation forestiËre 77231200 Services de lutte contre les animaux nuisibles de la forÍt 77210000 Services de dÈbardage 77211000 Services liÈs au dÈbardage 77231600 Services de boisement 77211200 Transport de grumes dans les forÍts 77211400 Services d'abattage d'arbres 77211300 Services de dÈfrichement
VII.1.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL843 Suwalski Lieu principal d'exÈcution:
ZamÛwienie realizowane b?dzie na obszarze Nadle?nictwa Szczebra w granicach administracyjnych le?nictw Blizna i Klonownica
VII.1.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia s? us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1463 z pÛ?n. zm. ñ dalej: ÑUstawa o lasachî) obejmuj?ce prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna, ochrony przeciwpo?arowej, nasiennictwa oraz pozyskania choinek do wykonania na terenie Nadle?nictwa Szczebra w Le?nictwie Blizna oraz Klonownica w roku 2022.
VII.1.5) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession DÈbut: 03/01/2022 Fin: 31/12/2022
VII.1.6) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot/de la concession: 1 017 933.22 PLN
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Wojciech Koronkiewicz Us?ugi Le?ne NumÈro national d'identification: 200777870 Adresse postale: Sztabin Ville: Kamie? 29 Code NUTS: PL843 Suwalski Code postal: 16-310 Pays: Pologne Courriel: koronkiewiczwojciech@gmail.com TÈlÈphone: +48 693111260
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Przemys?aw Koronkiewicz NumÈro national d'identification: 200678760 Adresse postale: AugustÛw Ville: Gliniski 26 Code NUTS: PL843 Suwalski Code postal: 16-300 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Przedsi?biorstwo Wielobran?owe Tomasz Janiszewski NumÈro national d'identification: 200738863 Adresse postale: Nowinka Ville: Str?kowizna 11 Code NUTS: PL843 Suwalski Code postal: 16-304 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et Ètendue des modifications (avec indication des Èventuels changements prÈalablement apportÈs au contrat):
Zmiana wynagrodzenia w Umowie, polegaj?ca na dop?atach do cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego ñ tzw. rekompensata paliwowa zwi?zana z gwa?townym wzrostem ceny paliw p?ynnych wywo?anych agresj? Federacji Rosyjskiej na Republik? Ukrainy. Aneks wprowadzaj?cy wyp?at? rekompensaty nag?ego wzrostu cen paliw podpisano na okres od 01.03.2022 roku do dnia 30.04.2022 roku. Wyp?ata rekompensaty nie powoduje zmiany ogÛlnego charakteru Umowy i nie przekroczy warto?ci, o ktÛrej mowa w art. 455 ust. 1 pkt 4 PZP tj. 50% warto?ci pierwotnej umowy.
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nÈcessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entitÈ adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prÈvoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nÈcessaire et explication du caractËre imprÈvu de ces circonstances:
W trakcie realizacji Umowy, w nast?pstwie agresji Federacji Rosyjskiej na Republik? Ukrainy nast?pi? gwa?towny wzrost cen paliw p?ynnych w stosunku do cen obowi?zuj?cych w okresie poprzedzaj?cym post?powanie o udzielenie zamÛwienia publicznego poprzedzaj?ce zawarcie Umowy. Wzrost cen paliw nast?pi? w wymiarze, ktÛrego Zamawiaj?cy dzia?aj?c z nale?yt? staranno?ci?, nie mÛg? przewidzie?. To samo dotyczy agresji Federacji Rosyjskiej na Republik? Ukrainy jako zdarzenie b?d?ce przyczyn? wzrostu cen paliw p?ynnych. Wzrost cen paliw p?ynnych, o ktÛrym mowa powy?ej przekracza normalne ryzyko kontraktowe, ktÛre nale?y uwzgl?dni? w kalkulacji ceny i rodzi obiektywn? konieczno?? wprowadzenia mechanizmu rekompensaty w odniesieniu do tych cen jednostkowych czynno?ci wchodz?cych w sk?ad Przedmiotu Umowy, w ktÛrych paliwo stanowi istotn? cz??? kosztu ich realizacji. Okoliczno?ci powy?sze odpowiadaj? przes?ance zmiany umowy w sprawie zamÛwienia publicznego uregulowanej w art. 455 ust.1 pkt 4 Pzp.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisÈe du marchÈ avant les modifications (prenant en compte les Èventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antÈrieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'...tat membre concernÈ) Valeur hors TVA: 1 013 335.70 PLN Montant total du marchÈ aprËs les modifications Valeur hors TVA: 1 017 933.22 PLN Pologne-Nowinka: Services sylvicolesType díacheteur: AutresType díavis: Modification d'un marchÈ /d'une concession en coursType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Services 11/07/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
77200000 - Services sylvicoles 
77210000 - Services de débardage 
77211000 - Services liés au débardage 
77211100 - Services d'exploitation forestière 
77211200 - Transport de grumes dans les forêts 
77211300 - Services de défrichement 
77211400 - Services d'abattage d'arbres 
77211500 - Services d'élagage 
77211600 - Plantation d'arbres par ensemencement 
77230000 - Services liés à la sylviculture 
77231000 - Services de gestion des forêts 
77231200 - Services de lutte contre les animaux nuisibles de la forêt 
77231600 - Services de boisement