Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 11/07/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Nowinka: Services sylvicoles

2022/S 131-374536  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
11/07/2022 S131 Pologne-Nowinka: Services sylvicoles 2022/S 131-374536 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Pa?stwowe Gospodarstwo Le?ne Lasy Pa?stwowe Nadle?nictwo Szczebra Numéro national d'identification: 790011196 Adresse postale: Szczebra 58 Ville: Nowinka Code NUTS: PL843 Suwalski Code postal: 16-304 Pays: Pologne Point(s) de contact: Jacek Motybel Courriel: jacek.motybel@bialystok.lasy.gov.pl Téléphone: +48 876419665 Fax: +48 876419542 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://szczebra.bialystok.lasy.gov.pl/ Adresse du profil d'acheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_szczebra
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Wykonywanie us?ug z zakresu gospodarki le?nej na terenie Nadle?nictwa Szczebra w roku 2022 Numéro de référence: SA.270.15.2022
II.1.2) Code CPV principal 77200000 Services sylvicoles
II.1.3) Type de marché Services
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Pakiet II - Le?nictwa: Busznica i Nowinka
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77211500 Services d'élagage 77230000 Services liés à la sylviculture 77231000 Services de gestion des forêts 77200000 Services sylvicoles 77211600 Plantation d'arbres par ensemencement 77211100 Services d'exploitation forestière 77231200 Services de lutte contre les animaux nuisibles de la forêt 77210000 Services de débardage 77211000 Services liés au débardage 77231600 Services de boisement 77211200 Transport de grumes dans les forêts 77211400 Services d'abattage d'arbres 77211300 Services de défrichement
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL843 Suwalski Lieu principal d'exécution:
Zamówienie realizowane b?dzie na obszarze Nadle?nictwa Szczebra w granicach administracyjnych le?nictw Busznica i Nowinka
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Przedmiotem zamówienia s? us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r., poz. 1275 z pó?n. zm. - dalej: "Ustawa o lasach") obejmuj?ce prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna, ochrony przeciwpo?arowej, nasiennictwa oraz pozyskania choinek do wykonania na terenie Nadle?nictwa Szczebra w Le?nictwie Busznica oraz Nowinka w roku 2022.
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Début: 17/01/2022 Fin: 31/12/2022
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
 
 
Section IV: Procédure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marché relatif au présent marché Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 035-089852
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nº: 2
Lot nº: 2 Intitulé:
Pakiet II - Le?nictwa: Busznica i Nowinka
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
17/01/2022
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Us?ugi Le?ne Marek Doma?ski Numéro national d'identification: 791060647 Adresse postale: Nowinka Ville: Kopanica 19 Code NUTS: PL843 Suwalski Code postal: 16-304 Pays: Pologne Courriel: marek_domanski@interia.pl Téléphone: +48 606668971
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marché: 1 195 110.96 PLN
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Warszawa Ville: ul. Post?pu 17A Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
 
1.Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów PZP, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale IX PZP tj. odwo?anie i skarga do s?du. Post?powanie odwo?awcze uregulowane zosta?o w przepisach art. 506-578 PZP, a post?powanie skargowe w przepisach art. 579-590 PZP.
   2.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami PZP czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie PZP; 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamówienia na podstawie PZP, mimo ?e Zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany.
   3.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej. Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, ?e Zamawiaj?cy móg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej.
   4.  Odwo?anie wnosi si? w terminie: (a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej, (b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposób inny ni? okre?lony w lit. (a).
   5.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia lub wobec tre?ci dokumentów zamówienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
   6.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt
   4.  i 5 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
   7.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom post?powania przys?uguje skarga do s?du. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie - s?du zamówie? publicznych. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwo?awczej lub postanowienia Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej, o którym mowa w art. 519 ust. 1 PZP, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z pó?n. zm.), jest równoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie? Publicznych Adresse postale: Warszawa Ville: ul. Post?pu 17A Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
06/07/2022
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat après les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 77200000 Services sylvicoles
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s) 77211500 Services d'élagage 77230000 Services liés à la sylviculture 77231000 Services de gestion des forêts 77200000 Services sylvicoles 77211600 Plantation d'arbres par ensemencement 77211100 Services d'exploitation forestière 77231200 Services de lutte contre les animaux nuisibles de la forêt 77210000 Services de débardage 77211000 Services liés au débardage 77231600 Services de boisement 77211200 Transport de grumes dans les forêts 77211400 Services d'abattage d'arbres 77211300 Services de défrichement
VII.1.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL843 Suwalski Lieu principal d'exécution:
Zamówienie realizowane b?dzie na obszarze Nadle?nictwa Szczebra w granicach administracyjnych le?nictw Busznica i Nowinka
VII.1.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia s? us?ugi z zakresu gospodarki le?nej zgodnie z okre?leniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r., poz. 1275 z pó?n. zm. - dalej: "Ustawa o lasach") obejmuj?ce prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna, ochrony przeciwpo?arowej, nasiennictwa oraz pozyskania choinek do wykonania na terenie Nadle?nictwa Szczebra w Le?nictwie Busznica oraz Nowinka w roku 2022.
VII.1.5) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Début: 17/01/2022 Fin: 31/12/2022
VII.1.6) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 1 209 537.09 PLN
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Us?ugi Le?ne Marek Doma?ski Numéro national d'identification: 791060647 Adresse postale: Nowinka Ville: Kopanica 19 Code NUTS: PL843 Suwalski Code postal: 16-304 Pays: Pologne Courriel: marek_domanski@interia.pl Téléphone: +48 606668971
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):
Zmiana wynagrodzenia w Umowie, polegaj?ca na dop?atach do cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego - tzw. rekompensata paliwowa zwi?zana z gwa?townym wzrostem ceny paliw p?ynnych wywo?anych agresj? Federacji Rosyjskiej na Republik? Ukrainy. Aneks wprowadzaj?cy wyp?at? rekompensaty nag?ego wzrostu cen paliw podpisano na okres od 01.03.2022 roku do dnia 30.04.2022 roku. Wyp?ata rekompensaty nie powoduje zmiany ogólnego charakteru Umowy i nie przekroczy warto?ci, o której mowa w art. 455 ust. 1 pkt 4 PZP tj. 50% warto?ci pierwotnej umowy.
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractère imprévu de ces circonstances:
W trakcie realizacji Umowy, w nast?pstwie agresji Federacji Rosyjskiej na Republik? Ukrainy nast?pi? gwa?towny wzrost cen paliw p?ynnych w stosunku do cen obowi?zuj?cych w okresie poprzedzaj?cym post?powanie o udzielenie zamówienia publicznego poprzedzaj?ce zawarcie Umowy. Wzrost cen paliw nast?pi? w wymiarze, którego Zamawiaj?cy dzia?aj?c z nale?yt? staranno?ci?, nie móg? przewidzie?. To samo dotyczy agresji Federacji Rosyjskiej na Republik? Ukrainy jako zdarzenie b?d?ce przyczyn? wzrostu cen paliw p?ynnych. Wzrost cen paliw p?ynnych, o którym mowa powy?ej przekracza normalne ryzyko kontraktowe, które nale?y uwzgl?dni? w kalkulacji ceny i rodzi obiektywn? konieczno?? wprowadzenia mechanizmu rekompensaty w odniesieniu do tych cen jednostkowych czynno?ci wchodz?cych w sk?ad Przedmiotu Umowy, w których paliwo stanowi istotn? cz??? kosztu ich realizacji. Okoliczno?ci powy?sze odpowiadaj? przes?ance zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego uregulowanej w art. 455 ust.1 pkt 4 Pzp.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné) Valeur hors TVA: 1 202 810.94 PLN Montant total du marché après les modifications Valeur hors TVA: 1 209 537.09 PLN Pologne-Nowinka: Services sylvicolesType d'acheteur: AutresType d'avis: Modification d'un marché /d'une concession en coursType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Services 11/07/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
77200000 - Services sylvicoles 
77210000 - Services de débardage 
77211000 - Services liés au débardage 
77211100 - Services d'exploitation forestière 
77211200 - Transport de grumes dans les forêts 
77211300 - Services de défrichement 
77211400 - Services d'abattage d'arbres 
77211500 - Services d'élagage 
77211600 - Plantation d'arbres par ensemencement 
77230000 - Services liés à la sylviculture 
77231000 - Services de gestion des forêts 
77231200 - Services de lutte contre les animaux nuisibles de la forêt 
77231600 - Services de boisement