Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Nowogard:...lectricitÈ

2023/S 193-601029  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
06/10/2023 S193 Pologne-Nowogard: ...lectricitÈ 2023/S 193-601029 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Celowy Zwi?zek Gmin R - XXI NumÈro national d'identification: 856-16-99-243 Adresse postale: Plac Wolno?ci 5 Ville: Nowogard Code NUTS: PL428 Szczeci?ski Code postal: 72-200 Pays: Pologne Point(s) de contact: Dagmara Jasnowska Courriel: zamowienia@czg.nowogard.pl TÈlÈphone: +49 915791920/915791950 Fax: +49 915791953/915791955 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://czg.nowogard.pl/ Adresse du profil díacheteur: http://bip.gminy.pomorzezachodnie.pl/strony/menu/21.dhtml
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: zwi?zek mi?dzygminny
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Zakup energii elektrycznej do punktÛw poboru Celowego Zwi?zku Gmin R-XXI z siedzib? w Nowogardzie NumÈro de rÈfÈrence: : IZ.271.12.2023
II.1.2) Code CPV principal 09310000 ...lectricitÈ
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem niniejszego zamÛwienia jest zakup energii elektrycznej do punktÛw poboru Celowego Zwi?zku Gmin R-XXI z siedzib? w Nowogardzie zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami, standardach jako?ciowych ñ Rozporz?dzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2004r. (Dz.U.2005 r., nr 2, poz.6) w sprawie szczegÛ?owych warunkÛw przy??czania podmiotÛw do sieci elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacji sieci, okre?laj?ce m.in. parametry techniczne energii elektrycznej. Przedmiot zamÛwienia obejmuje zakup energii elektrycznej oraz wszystkie koszty zwi?zane z realizacj? zamÛwienia w ca?ym okresie obowi?zywania umowy, obejmuj?ce, m.in.: dostaw? energii, abonament, op?aty za obs?ug? handlow?, koszty obs?ugi i rozlicze? z operatorami systemÛw przesy?owych, podatki i op?aty.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Offre la plus basse: 6 944 286.03 PLN / Offre la plus ÈlevÈe: 10 852 294.92 PLN prise en considÈration
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'exÈcution:
RZGO S?ajsino, SPO Mielenko Drawskie, SPO ?winouj?cie, SPO Mokrawica
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem niniejszego zamÛwienia jest zakup energii elektrycznej do punktÛw poboru Celowego Zwi?zku Gmin R-XXI z siedzib? w Nowogardzie zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami, standardach jako?ciowych ñ Rozporz?dzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2004r. (Dz.U.2005 r., nr 2, poz.6) w sprawie szczegÛ?owych warunkÛw przy??czania podmiotÛw do sieci elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacji sieci, okre?laj?ce m.in. parametry techniczne energii elektrycznej.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:

   6.  Zamawiaj?cy zastrzega mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji, o ktÛrej mowa w art. 441 ustawy Pzp, w ramach, ktÛrego zak?ada, i?: - szacowana wielko?? prawa opcji to 40 % zamÛwienia maksymalnego, - prawo opcji realizowane b?dzie na takich samych warunkach i terminach jak zamÛwienie podstawowe, - zamÛwienie opcjonalne b?dzie realizowane wg rzeczywistych potrzeb zamawiaj?cego i mo?e zosta? wykorzystane w terminie obowi?zywania umowy, tj. do dnia 31.12.2025 r., - cena jednostkowa prawa opcji b?dzie identyczna jak dla zamÛwienia podstawowego, okre?lona w Formularzu ofertowym z?o?onym przez wykonawc?, - warunkiem skorzystania z prawa opcji jest z?o?enie przez zamawiaj?cego o?wiadczenia o woli skorzystania z prawa opcji.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 124-394970
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Zakup energii elektrycznej do punktÛw poboru Celowego Zwi?zku Gmin R-XXI z siedzib? w Nowogardzie
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
12/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ENERGA - OBR"T S.A.
NumÈro national d'identification: 9570968370 Ville: Gda?sk Code NUTS: PL Polska Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Offre la plus basse: 6 944 286.03 PLN / Offre la plus ÈlevÈe: 10 852 294.92 PLN prise en considÈration
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
03/10/2023 Zakup energii elektrycznej do punktÛw poboru Celowego Zwi?zku Gmin R-XXI z siedzib? w Nowogardzie 06/10/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
09310000 - Électricité