Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 04/08/2020
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Nowogr█d Bobrza?ski: Services li╚s aux d╚chets et aux ordures

2020/S 149-366002  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 04/08/2020 S149 Pologne-Nowogr█d Bobrza?ski: Services li╚s aux d╚chets et aux ordures 2020/S 149-366002 Avis dÝattribution de march╚ R╚sultats de la proc╚dure de march╚ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Nowogr█d Bobrza?ski Num╚ro national d'identification: 9291004928 Adresse postale: ul. Juliusza S?owackiego 11 Ville: Nowogr█d Bobrza?ski Code NUTS: PL432 Zielonog█rski Code postal: 66-010 Pays: Pologne Point(s) de contact: Milena Karczewska Courriel: m.karczewska@nowogrodbobrz.pl T╚l╚phone: +48 517886269 Fax: +48 683290962 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://bip.nowogrodbobrz.pl Adresse du profil dÝacheteur: www.bip.nowogrodbobrz.pl http://bip.nowogrodbobrz.pl www.bip.nowogrodbobrz.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de march╚s
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorit╚ r╚gionale ou locale
I.5) Activit╚ principale Services g╚n╚raux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Odbi█r i zagospodarowanie odpad█w komunalnych ze wszystkich nieruchomo?ci zamieszka?ych po?o?onych na terenie gminy Nowogr█d Bobrza?ski w okresie od
   1. 7.2020 do 31.12.2021. Num╚ro de r╚f╚rence: GKZ.271.1.6.2020.MK
II.1.2) Code CPV principal 90500000 Services li╚s aux d╚chets et aux ordures
II.1.3) Type de march╚ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zam█wienia jest odbi█r i zagospodarowanie odpad█w komunalnych ze wszystkich nieruchomo?ci zamieszka?ych po?o?onych na terenie gminy Nowogr█d Bobrza?ski w spos█b zapewniaj?cy osi?gni?cie odpowiednich poziom█w recyklingu, przygotowania do ponownego u?ycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpad█w komunalnych ulegaj?cych biodegradacji przekazywanych do sk?adowania. Zakres zam█wienia obejmuje odbieranie odpad█w komunalnych: zmieszanych, zebranych selektywnie, w tym: papieru, tworzyw sztucznych, szk?a i opakowa wielomateria?owych, odpad█w komunalnych ulegaj?cych biodegradacji, metalu. Odbi█r zmieszanych odpad█w komunalnych na terenie gminy Nowogr█d Bobrz. ma odbywa si w systemie pojemnikowym (z wykorzystaniem trwa?ych pojemnik█w dostarczanych przez Wykonawc?), natomiast selektywna zbi█rka w systemie pojemnikowo-workowym (z wykorzystaniem trwa?ych pojemnik█w lub work█w dostarczanych przez Wykonawc?). Odpady biodegradowalne gromadzone b?d w pojemnikach lub workach.
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du march╚ (hors TVA) Offre la plus basse: 2 739 518.22 PLN / Offre la plus ╚lev╚e: 2 739 518.22 PLN prise en consid╚ration
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90513000 Services de traitement et d'╚limination des ordures m╚nag╦res et des d╚chets non dangereux 90511000 Services de collecte des ordures 90512000 Services de transport des ordures m╚nag╦res 34928480 Conteneurs et poubelles de d╚chets 90513100 Services d'╚limination des ordures m╚nag╦res
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL432 Zielonog█rski Lieu principal d'ex╚cution:
Gmina Nowogr█d Bobrza?ski, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Przedmiotem zam█wienia jest odbi█r i zagospodarowanie odpad█w komunalnych ze wszystkich nieruchomo?ci zamieszka?ych po?o?onych na terenie gminy Nowogr█d Bobrza?ski w spos█b zapewniaj?cy osi?gni?cie odpowiednich poziom█w recyklingu, przygotowania do ponownego u?ycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpad█w komunalnych ulegaj?cych biodegradacji przekazywanych do sk?adowania.
   2.  Zakres zam█wienia obejmuje odbieranie odpad█w komunalnych
:
a) niesegregowanych (zmieszanych); b) odebranych selektywnie, w tym: ˇ papier ˝ obejmuj?ce tektur oraz opakowania z papieru i tektury, ˇ tworzywa sztuczne, metale ˝ obejmuj?ce opakowania z tworzyw sztucznych, metali oraz odpady opakowaniowe wielomateria?owe, ˇ szk?o ˝ obejmuj?ce opakowania ze szk?a, ˇ bioodpady; c) odpady wielkogabarytowe (w tym meble), d) zu?yte urz?dzenia eklektyczne i elektroniczne.
   3.  Charakterystyka Gminy Nowogr█d Bobrza?ski. a) gmina Nowogr█d Bobrza?ski jest gmin miejsko-wiejsk?, po?o?on w powiecie zielonog█rskim, wojew█dztwie lubuskim o powierzchni 259,4 km2. Teren gminy Nowogr█d Bobrza?ski stanowi miasto Nowogr█d Bobrza?ski oraz obejmuje wsie: Bia?owice, Bogacz█w, Ciesz█w, Dobrosz█w Wielki, Dobrosz█w Ma?y, Dr?gowin?, Kaczenice, Kamionka, Kotowice, Kl?pin?, Krzewiny, Krzyw?, ?agod?, Niwiska, Paj?czno, Pielice, Pierzwin, Podg█rzyce, Popowice, Przybymierz, Skibice, Sobolice, Sterk█w, Tur█w, Urzuty, Wysoka; b) liczba nieruchomo?ci na kt█rych zamieszkuj mieszka?cy na dzie 31 marca 2020 r., z kt█rych odbierane b?d odpady komunalne, to: ˇ w zabudowie jednorodzinnej ˝ 1 647, ˇ w zabudowie wielorodzinnej ˝ 103; c) liczba os█b zameldowanych na dzie 31 marca 2020 r. w gminie Nowogr█d Bobrza?ski wynosi 9 175, w tym zamieszka?ych obj?tych systemem odbioru odpad█w komunalnych z nieruchomo?ci zamieszka?ych wg z?o?onych deklaracji na dzie 31 marca 2020 r. wynios?a 7 538 os█b. Zamawiaj?cy zastrzega, ?e ilo? os█b mo?e ulega zmianie w zwi?zku ze zmianami w deklaracjach ilo?ci os█b zamieszka?ych na terenie gminy.
   4.  Ilo?ci odebranych odpad█w z nieruchomo?ci zamieszka?ych z terenu gminy Nowogr█d Bobrza?ski wed?ug danych za rok 2019: ˇ niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 200301 ˝ 1 759,91 Mg, ˇ odpady wielkogabarytowe 200307 ˝ 107,06 Mg, ˇ zu?yte urz?dzenia eklektyczne i elektroniczne 200135 i 200136 ˝ 31,33 Mg, ˇ opakowania z tworzyw sztucznych 150102 ˝ 101,46 Mg, ˇ opakowania szklane 150107 ˝ 108,37 Mg, ˇ opakowania z papieru i tektury 150101 ˝ 31,92 Mg, ˇ odpady ulegaj?ce biodegradacji 200201 ˝ 29,83 Mg.
   5.  Zamawiaj?cy szacuje, ?e ilo? odpad█w komunalnych do odebrania w trakcie trwania umowy z teren█w zamieszka?ych w gminie Nowogr█d Bobrza?ski b?dzie wynosi?: a) odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) ˝ 2 500,00 Mg; b) odebrane selektywnie, w tym: ˇ papier ˝ obejmuj?cy opakowania z papieru i tektury ˝ 90,00 Mg, ˇ tworzywa sztuczne, metale ˝ obejmuj?ce opakowania z tworzyw sztucznych, metali oraz odpady opakowaniowe wielomateria?owe ˝ 200,00 Mg, ˇ szk?o ˝ obejmuj?ce opakowania ze szk?a ˝ 216,00 Mg, ˇ bioodpady ˝ 50,00 Mg.
   6.  Dodatkowo Zamawiaj?cy w trakcie trwania umowy przewiduje trzy akcje zbi█rki ĐGabarytyţ odpad█w wielkogabarytowych (w tym mebli), zu?ytych urz?dze elektrycznych i elektronicznych oraz szacuje, ?e w trakcie zbi█rki zostan zebrane poni?ej wymienione ilo?ci: a) odpady wielkogabarytowe (w tym meble) ˝ 160,00 Mg; b) zu?yte urz?dzenia eklektyczne i elektroniczne ˝ 47,00 Mg.
   7.  Odbi█r niesegregowanych (zmieszanych) odpad█w komunalnych na terenie gminy Nowogr█d Bobrza?ski ma odbywa si w systemie pojemnikowym z wykorzystaniem trwa?ych pojemnik█w dostarczanych i odbieranych przez Wykonawc?. Natomiast selektywna zbi█rka szk?a, tworzyw sztucznych, metali, odpad█w opakowaniowych wielomateria?owych, papieru oraz bioodpad█w w systemie pojemnikowo-workowym z wykorzystaniem trwa?ych pojemnik█w lub work█w r█wnie dostarczanych i odbieranych przez Wykonawc?.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Co t - Nom: Cena / Pond╚ration: 60 Co t - Nom: ?rodowiskowe / Pond╚ration: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.6) Ench╦re ╚lectronique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2020/S 093-222286
IV.2.8) Informations sur l'abandon du syst╦me d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la proc╚dure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de pr╚information
 
 
Section V: Attribution du march╚
Intitul╚:
Odbi█r i zagospodarowanie odpad█w komunalnych ze wszystkich nieruchomo?ci zamieszka?ych po?o?onych na terenie gminy Nowogr█d Bobrza?ski w okresie od
   1. 7.2020 do 31.12.2021
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
01/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Zak?ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrza?skim Sp. z o.o. Num╚ro national d'identification: 929 00 09 421 Adresse postale: ul. D?browskiego 10 Ville: Nowogr█d Bobrza?ski Code NUTS: PL432 Zielonog█rski Code postal: 66-010 Pays: Pologne Courriel: mgzgkim@wp.pl T╚l╚phone: +48 683276550 Fax: +48 683276467
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 2 321 026.94 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 2 536 590.94 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
W celu potwierdzenia spe?nienia przez Wykonawc warunk█w udzia?u w post?powaniu dotycz?cych zdolno?ci technicznej i zawodowej Wykonawca, kt█rego oferta zostanie najwy?ej oceniona, na wezwanie Zamawiaj?cego sk?ada w wyznaczonym terminie aktualny na dzie z?o?enia: a) wykaz narz?dzi, wyposa?enia zak?adu lub urz?dze technicznych dost?pnych Wykonawcy w celu wykonania zam█wienia publicznego wraz z informacj o podstawie do dysponowania tymi zasobami w zakresie dysponowania pojazdami niezb?dnymi do wykonania zam█wienia publicznego oraz bazy magazynowo-transportowej; b) wykaz us?ug wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiot█w, na rzecz kt█rych us?ugi zosta?y wykonane oraz za??czeniem dowod█w, okre?laj?cych czy te us?ugi zosta?y wykonane lub s wykonywane nale?ycie. Dowodami, o kt█rych mowa, s referencje b?d inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt█rego us?ugi by?y/s wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokument█w ˝ o?wiadczenie Wykonawcy. W przypadku ?wiadcze nadal wykonywanych referencje b?d inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonanie powinny by wydane nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert. W przypadku ofert wsp█lnych wykaz us?ug sk?ada tylko ten Wykonawca, kt█ry wykazuje spe?nienie warunku udzia?u w post?powaniu. W celu potwierdzenia spe?niania przez Wykonawc warunk█w udzia?u w post?powaniu dotycz?cych sytuacji ekonomicznej lub finansowej pozwalaj?cej na wykonanie zam█wienia Wykonawca, kt█rego oferta zostanie najwy?ej oceniona, na wezwanie Zamawiaj?cego, sk?ada w wyznaczonym terminie aktualny na dzie z?o?enia: dokument potwierdzaj?cy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci zwi?zanej z przedmiotem zam█wienia na sum gwarancyjn okre?lon przez Zamawiaj?cego, tj. 350.000 PLN.
   1.  Wadium nale?y wnie? przed up?ywem terminu sk?adania ofert (decyduje data wp?ywu ?rodk█w finansowych do Zamawiaj?cego), w wysoko?ci 30 000,00 PLN (s?ownie: trzydzie?ci tysi?cy z?otych).
   2.  W tytule przelewu nale?y wpisa Đwadium w przetargu GKZ.271.1.6.2020.MKţ.
   3.  Wadium mo?e by wnoszone: 1) w pieni?dzu ˝ przelewem na rachunek Zamawiaj?cego: Urz?d Miejski w Nowogrodzie Bobrza?skim BS ?aga o/Nowogr█d Bobrza?ski 97 9657 0007 0020 0200 0693 0001; 2) w por?czeniach bankowych lub por?czeniach sp█?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo-kredytowej (z tym, ze por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni??nym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, por?czeniach udzielanych przez podmiotu, o kt█rych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci.
   4.  Wadium mo?e by wniesione w jednej lub w kilku formach.
   5.  Gwarancja bankowa lub gwarancja ubezpieczeniowa, w kt█rej wnoszone b?dzie wadium, musi stanowi zobowi?zanie gwaranta (banku, zak?adu ubezpiecze?) do zap?aty ca?ej kwoty wadium nieodwo?anie i bezwarunkowo na pierwsze ??danie Zamawiaj?cego (beneficjenta gwarancji) zawieraj?ce o?wiadczenie, ze zaistnia?y okoliczno?ci, o kt█rych mowa w ust. 13 niniejszego rozdzia?u, bez potwierdzania tych okoliczno?ci. Termin obowi?zywania gwarancji nie mo?e by kr█tszy ni termin zwi?zania ofert?.
   6.  Wadium wniesione w pieni?dzu Zamawiaj?cy przechowa na rachunku bankowym.
   7.  Oferta Wykonawcy, kt█ry nie wniesie wadium do up?ywu terminu sk?adania ofert, na przed?u?ony okres zwi?zania ofert lub w terminie okre?lonym przez Zamawiaj?cego, w okoliczno?ciach okre?lonych w art. 46 ust. 3 ustawy Pzp, zostanie odrzucona.
   8.  Zamawiaj?cy zwr█ci niezw?ocznie wadium na wniosek Wykonawcy, kt█ry wycofa ofert przed up?ywem terminu sk?adania ofert.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
30/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
34928480 - Conteneurs et poubelles de dÚchets 
90500000 - Services liÚs aux dÚchets et aux ordures 
90511000 - Services de collecte des ordures 
90512000 - Services de transport des ordures mÚnagŔres 
90513000 - Services de traitement et d'Úlimination des ordures mÚnagŔres et des dÚchets non dangereux 
90513100 - Services d'Úlimination des ordures mÚnagŔres