Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 25/01/2023
Date de péremption : 21/02/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Nowy S?cz:Ambulances

2023/S 18-048829  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
25/01/2023 S18 Pologne-Nowy S?cz: Ambulances 2023/S 018-048829 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej S?deckie Pogotowie Ratunkowe w Nowym S?czu Numéro national d'identification: 734-275-28-53 Adresse postale: ?niadeckich 15 Ville: Nowy S?cz Code NUTS: PL218 Nowos?decki Code postal: 33-300 Pays: Pologne Point(s) de contact: Marta Jab?o?ska-Chyt?a Courriel: marta.chytla@spr.pl Téléphone: +48 184437004 Fax: +48 185340862 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.spr.pl
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://ezamowienia.gov.pl/pl/ Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://ezamowienia.gov.pl/pl/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Zakup 3 sztuk ambulansów drogowych typu C Numéro de référence: ZP.271.1.2023
II.1.2) Code CPV principal 34114121 Ambulances
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 3 sztuk ambulansów drogowych typu C wraz z noszami i transporterem noszy na potrzeby zespo?u ratownictwa medycznego S?deckiego Pogotowia Ratunkowego w Nowym S?czu.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33192160 Chariots-brancards
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL218 Nowos?decki Lieu principal d'exécution:
Nowy S?cz
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa 3 sztuk ambulansów drogowych typu C wraz z noszami i transporterem noszy na potrzeby zespo?u ratownictwa medycznego S?deckiego Pogotowia Ratunkowego w Nowym S?czu.
   2.  Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia okre?lony zosta? w Za??czniku nr 1 do SWZ.
   3.  Wykonawca zapewni, ?e dostarczone pojazdy
:
a) s? fabrycznie nowe, w pe?ni sprawne, bez wad, nie demonstracyjne, nie b?d?ce przedmiotem ekspozycji, b) ich standard zabudowy obejmuje co najmniej zabudow? medyczn?, nosze g?ówne i transporter noszy, c) zosta?y wyprodukowane nie wcze?niej ni? w 2022r., d) ich zabudowa medyczna wykonana zosta?a nie wcze?niej ni? w 2022 r., za? Wykonawca posiada dokumenty dopuszczaj?ce do obrotu i u?ywania wyposa?enie medyczne zabudowy, zgodnie z ustaw? z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2022, poz. 974 z pó?n. zm.), e) s? gotowe do u?ycia.
   4.  Zakupione pojazdy musz? spe?nia? m.in. nast?puj?ce wymagania: a) ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022r., poz. 988 z pó?n.zm), zwanej dalej "ustaw? Prawo o ruchu drogowym" b) rozporz?dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezb?dnego wyposa?enia (Dz. U. 2016 poz. 2022 z pó?n. zm.), c) rozporz?dzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie oznaczenia systemu Pa?stwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymaga? w zakresie umundurowania cz?onków zespo?ów ratownictwa medycznego (Dz. U. z 2019r., poz. 2487), obowi?zuj?cych dla ambulansów sanitarnych C; d) norm: PN-EN 1789+A2 lub j? zast?puj?c? dla pojazdu "lub równowa?n?" oraz PN-EN 1865 lub j? zast?puj?c? "lub równowa?n?" dla sprz?tu do transportowania pacjenta - nosze g?ówne i transporter noszy, ??cznie z mocowaniem; e) posiada? wa?ne homologacje (na samochód wraz z zabudow?), wystawione zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym; g)spe?nia? warunki okre?lone w przepisach rozporz?dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegó?owych czynno?ci organów w sprawach zwi?zanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1849 z pó?n. zm.).
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Parametry techniczne, w?a?ciwo?ci estetyczne i funkcjonalne pojazdu / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en jours: 90 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:

   1. O udzielenie zamówienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, którzy
:
a) nie podlegaj? wykluczeniu; b) spe?niaj? warunki udzia?u w post?powaniu.
   2.  O udzielenie zamówienia mog? ubiega? si? Wykonawcy, którzy nie podlegaj? wykluczeniu na podstawie: a) art. 108 ust. 1 pkt 1-6 ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. Prawo zamówie? publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z pó?n.zm.), zwanej dalej "ustaw?", b) art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy c) art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835); d) art. 5k ust. 1 rozporz?dzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotycz?cego ?rodków ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie (Dz. Urz. UE L 229 z 31.7.2014, s.1 ze zm.).
   3.  Zamawiaj?cy przewiduje, ?e zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy najpierw dokona badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?nienia warunków udzia?u w post?powaniu.
   4.  Wykonawca sk?ada wraz z ofert?:
   4. 1 aktualny na dzie? sk?adania ofert jednolity europejski dokument zamówienia, zwany dalej "JEDZ", stanowi?cy wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu.
   4. 2. o?wiadczenie dotycz?ce przes?anek wykluczenia wynikaj?cych z art. 5k rozporz?dzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotycz?cego ?rodków ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie, w brzmieniu nadanym rozporz?dzeniem Rady (UE) nr 2022/576.
   5.  W przypadku wspólnego ubiegania si? o zamówienie przez Wykonawców o?wiadczenia, o których mowa w pkt 4, sk?ada ka?dy z Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si? o zamówienie.
   6.  Zamawiaj?cy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawc?, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie krótszym ni? 10 dni, aktualnych na dzie? z?o?enia nast?puj?cych podmiotowych ?rodków dowodowych: a)informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, sporz?dzonej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem; b)o?wiadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawc?, który z?o?y? odr?bn? ofert?, ofert? cz??ciow? lub wniosek o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu, albo o?wiadczenia o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty, oferty cz??ciowej lub wniosku o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu niezale?nie od innego wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej; c)o?wiadczenia wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w: -o?wiadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z post?powania wskazanych przez zamawiaj?cego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3 - 6 ustawy oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego, - o?wiadczeniu dotycz?cym przes?anek wykluczenia z art. 5k rozporz?dzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotycz?cego ?rodków ograniczaj?cych w zwi?zku z dzia?aniami Rosji destabilizuj?cymi sytuacj? na Ukrainie, w brzmieniu nadanym rozporz?dzeniem Rady (UE) nr 2022/576. d)odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru S?dowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporz?dzonych nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed jej z?o?eniem, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji.
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
cd.
   7.  Dokumenty i o?wiadczenia, o których mowa w pkt 4 i 6 przekazuje si? w postaci elektronicznej i opatruje si? kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
   8.  Je?eli dokumenty lub o?wiadczenia, o których mowa w pkt 7 zosta?y sporz?dzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone w?asnor?cznym podpisem, przekazuje si? cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, odpowiednio przez Wykonawc?, Wykonawc? wspólnie ubiegaj?cy si? o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które ka?dego z nich dotycz?
   9.  W przypadku, gdy dokumenty lub o?wiadczenia, o których mowa w pkt 6 zosta?y wystawione przez upowa?nione podmioty inne ni? Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegaj?cy si? o udzielenie zamówienia, jako a) dokument elektroniczny - przekazuje si? ten dokument, b) dokument w postaci papierowej - przekazuje si? cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, po?wiadczaj?ce zgodno?? cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. 10. Po?wiadczenia zgodno?ci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt 9 lit. b), dokonuje odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegaj?cy si? o udzielenie zamówienia, w zakresie podmiotowych ?rodków dowodowych, które ka?dego z nich dotycz?. 11. Po?wiadczenia zgodno?ci cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, mo?e dokona? równie? notariusz. 12.W zakresie nieuregulowanym ustaw? lub specyfikacj? do o?wiadcze? i dokumentów sk?adanych przez Wykonawc? w post?powaniu, zastosowanie maj? przepisy rozporz?dzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych ?rodków dowodowych oraz innych dokumentów lub o?wiadcze?, jakich mo?e ??da? zamawiaj?cy od wykonawcy (Dz. U. z 2020r. poz. 2415), zwanego dalej "Rozporz?dzeniem w sprawie podmiotowych ?rodków dowodowych" oraz przepisy rozporz?dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie sposobu sporz?dzania i przekazywania informacji. 13. W przypadku przekazywania w post?powaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddaj?cym dane kompresji, opatrzenie pliku zawieraj?cego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 14.W post?powaniu komunikacja mi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawcami odbywa si? za po?rednictwem platformy przy u?yciu Platformy e-Zamówienia, która jest dost?pna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl. Wszelkie informacje dotycz?ce wymaga? technicznych i organizacyjnych sporz?dzania, wysy?ania i odbierania korespondencji elektronicznej zosta?y opisane w SWZ. 15.Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? uniewa?nienia przedmiotowego post?powania na podst. art. 257 ustawy. 16.Wszelkie szczegó?owe informacje zawarte s? w specyfikacji. https://ezamowienia.gov.pl
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Szczegó?owe warunki realizacji umów zawarte s? w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowi? za??cznik do SWZ
   2.  Zamawiaj?cy dopuszcza zmian? postanowie? zawartej umowy. Zakres zmian, charakter i warunki wprowadzenia zmian zosta?y okre?lone w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowi? za??cznik do SWZ.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte Procédure accélérée Justification:
Zamawiaj?cy wyznaczy? termin sk?adania ofert zgodnie z art. 138 ust. 4 ustawy, gdy? sk?adanie ofert odbywa si? w ca?o?ci przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej, w sposób okre?lony w art. 63 ust. 1 ustawy
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 21/02/2023 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 21/05/2023
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 21/02/2023 Heure locale: 11:00
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3) Informations complémentaires:
Poza dokumentami i o?wiadczeniami wskazanymi w niniejszym og?oszeniu, Wykonawca zobowi?zany jest za??czy? do oferty:
   1. przedmiotowe ?rodki dowodowe szczegó?owo okre?lone w SWZ;
   2. dokumenty, z których wynika umocowanie osób do reprezentowania Wykonawcy;
   3. w przypadku wykonawców wyst?puj?cych wspólnie - o?wiadczenie o ustanowieniu pe?nomocnika do reprezentowania w post?powaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
   4.  uzasadnienie, ?e zastrze?one informacje stanowi? tajemnic? przedsi?biorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1233) (je?eli dotyczy).
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej przys?uguj? Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia lub og?oszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przys?uguj? równie? organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorców.
   3.  Odwo?anie przys?uguje na:
   3. 1. niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
   3. 2. zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamówienia do której Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy.
   4.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby. Odwo?uj?cy przekazuje kopi? odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   5.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia lub tre?ci specyfikacji wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej
   6.  Odwo?anie wnosi si? w terminie:
   6. 1. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej,
   6. 2. 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposób inny ni? okre?lony w pkt 1).
   7.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt 5 i 6 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
   8.  Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
   9.  W post?powaniu tocz?cym si? wskutek wniesienia skargi stosuje si? odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. -Kodeks post?powania cywilnego o apelacji, je?eli przepisy niniejszego rozdzia?u nie stanowi? inaczej. 10. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie -s?du zamówie? publicznych, zwanego dalej "s?dem zamówie? publicznych". 11. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. -Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem. 12. Prezes Izby przekazuje skarg? wraz z aktami post?powania odwo?awczego do s?du zamówie? publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Departament Odwo?a? Urz?du Zamówie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 00-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
20/01/2023 Zakup 3 sztuk ambulansów drogowych typu C 21/02/2023 25/01/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
33192160 - Chariots-brancards 
34114121 - Ambulances