Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/07/2020
Date de péremption : 09/09/2020
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Nowy S?cz: Services li╚s aux d╚chets et aux ordures

2020/S 147-361570  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 31/07/2020 S147 Pologne-Nowy S?cz: Services li╚s aux d╚chets et aux ordures 2020/S 147-361570 Avis de march╚ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Miasto Nowy S?cz Adresse postale: Rynek 1 Ville: Nowy S?cz Code NUTS: PL218 Nowos?decki Code postal: 33-300 Pays: Pologne Point(s) de contact: Biuro Zam█wie Publicznych Courriel: bzp@nowysacz.pl T╚l╚phone: +48 184486600 Fax: +48 184437863 Adresse(s) internet: Adresse principale: https://bip.malopolska.pl/nowysacz Adresse du profil dÝacheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/nowysacz https://bip.malopolska.pl/nowysacz https://platformazakupowa.pl/pn/nowysacz
I.2) Informations sur la passation conjointe de march╚s
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: https://platformazakupowa.pl/pn/nowysacz Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es par voie ╚lectronique via: https://platformazakupowa.pl/pn/nowysacz
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es au(x) point(s) de contact susmentionn╚(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorit╚ r╚gionale ou locale
I.5) Activit╚ principale Services g╚n╚raux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Odbieranie odpad█w komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci po?o?onych na terenie miasta Nowego S?cza oraz ich zagospodarowanie Num╚ro de r╚f╚rence: BZP.271.35.2020
II.1.2) Code CPV principal 90500000 Services li╚s aux d╚chets et aux ordures
II.1.3) Type de march╚ Services
II.1.4) Description succincte:
I. Przedmiotem zam█wienia jest wykonanie us?ugi obejmuj?cej swym zakresem: 1) odbieranie odpad█w komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci, na kt█rych zamieszkuj mieszka?cy, od w?a?cicieli nieruchomo?ci na kt█rych nie zamieszkuj mieszka?cy a powstaj odpady komunalne oraz zagospodarowanie odpad█w komunalnych; 2) zorganizowanie i prowadzenie na terenie miasta Nowego S?cza od dnia 1 stycznia 2021r. 1 (jednego) Punktu Selektywnego Zbierania Odpad█w Komunalnych (PSZOK) oraz odbieranie i zagospodarowanie odpad█w komunalnych zebranych w PSZOK Albo zgodnie ze z?o?on ofert?: Zorganizowanie i prowadzenie na terenie miasta Nowego S?cza od dnia 1 stycznia 2021r. 2 (dw█ch) Punkt█w Selektywnego Zbierania Odpad█w Komunalnych (PSZOK) oraz odbieranie i zagospodarowanie odpad█w komunalnych zebranych w PSZOK-ach. II. Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia okre?lony zosta w specyfikacji istotnych warunk█w zam█wienia.
II.1.5) Valeur totale estim╚e
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 90511000 Services de collecte des ordures 90513100 Services d'╚limination des ordures m╚nag╦res 90512000 Services de transport des ordures m╚nag╦res
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL218 Nowos?decki Lieu principal d'ex╚cution:
Nowy S?cz
II.2.4) Description des prestations:
Przewidywana maksymalna ilo? odpad█w komunalnych, jak Wykonawca zobowi?zany jest odebra z terenu miasta Nowego S?cza w okresie realizacji przedmiotu zam█wienia wynosi 35 500 Mg/rok, w tym szacunkowa ilo? odpad█w dostarczonych do Punktu Selektywnej Zbi█rki Odpad█w wynosi 600 Mg/rok.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution
Le prix n'est pas le seul crit╦re d'attribution et tous les crit╦res sont ╚nonc╚s uniquement dans les documents du march╚
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique D╚but: 01/01/2021 Fin: 31/12/2021 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalit╚s ou du calendrier des reconductions:
Zamawiaj?cy przewiduje udzielenie zam█wie?, o kt█rych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zam█wie publicznych, polegaj?cych na powt█rzeniu ?wiadczenia ca?o?ci lub cz??ci us?ug b?d?cych przedmiotem zam█wienia oraz stanowi b?d nie wi?cej ni 50 % warto?ci zam█wienia podstawowego.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
 
1.W post?powaniu o udzielenie zam█wienia komunikacja mi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawcami odbywa si za po?rednictwem platformy zakupowej, dost?pnej na stronie https://platformazakupowa.pl/pn/nowysacz.
   2.  Wykonawca jest zobowi?zany do wniesienia wadium w wysoko?ci 200 000 PLN (s?ownie z?otych: dwie?cie tysi?cy) - nie p█?niej ni w terminie sk?adania ofert. https://platformazakupowa.pl/pn/nowysacz
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
O udzielenie zam█wienia mog ubiega si Wykonawcy, kt█rzy: a) nie podlegaj wykluczeniu; b) spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu w zakresie: sytuacji ekonomicznej lub finansowej, zdolno?ci technicznej lub zawodowej.
   2.  O udzielenie zam█wienia mog ubiega si Wykonawcy, kt█rzy nie podlegaj wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
   3.  W zakresie warunku posiadania kompetencji lub uprawnie do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepis█w Zamawiaj?cy b?dzie rozpatrywa?: oferty Wykonawc█w: a) posiadaj?cych aktualny wpis do rejestru dzia?alno?ci regulowanej w zakresie odbierania odpad█w komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci, o kt█rym mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 wrze?nia 1996 r. o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminach, w zakresie odpad█w obj?tych przedmiotem zam█wienia tj. wyszczeg█lnionych w tabeli znajduj?cej si w Rozdziale VI pkt 3 ppkt
   3. 1. lit. a) specyfikacji; b) posiadaj?cych aktualny wpis do rejestru podmiot█w wprowadzaj?cych produkty, produkty w opakowaniach i gospodaruj?cych odpadami, i kt█ry to rejestr stanowi element Bazy Danych o Odpadach (BDO), w zakresie transportu odpad█w obejmuj?cych co najmniej rodzaje i kody odpad█w wyszczeg█lnionych w tabeli znajduj?cej si w Rozdziale VI pkt 3 ppkt
   3. 1. lit. b) specyfikacji; c) posiadaj?cych aktualny wpis do rejestru podmiot█w wprowadzaj?cych produkty, produkty w opakowaniach i gospodaruj?cych odpadami, i kt█ry to rejestr stanowi element Bazy Danych o Odpadach, w zakresie dotycz?cym zbierania zu?ytego sprz?tu elektrycznego i elektronicznego zgodnie z ustaw z dnia 11 wrze?nia 2015 o zu?ytym sprz?cie elektrycznym i elektronicznym.
   4.  Zamawiaj?cy wezwie Wykonawc?, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona do z?o?enia w wyznaczonym, nie kr█tszym ni 10 dni terminie dokument█w lub o?wiadcze?: a) koncesja, zezwolenie, licencja lub dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestr█w zawodowych lub handlowych, prowadzonych w pa?stwie cz?onkowskim Unii Europejskiej, w kt█rym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania: ˇ za?wiadczenie o wpisie do rejestru dzia?alno?ci regulowanej w zakresie odbierania odpad█w komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci, o kt█rym mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 wrze?nia 1996 r. o utrzymaniu czysto?ci i porz?dku w gminach, w zakresie odpad█w obj?tych przedmiotem zam█wienia tj. wyszczeg█lnionych w tabeli znajduj?cej si w Rozdziale VI pkt 3 ppkt
   3. 1. lit. a) specyfikacji, ˇ dokument potwierdzaj?cy posiadanie aktualnego wpisu do rejestru podmiot█w wprowadzaj?cych produkty, produkty w opakowaniach i gospodaruj?cych odpadami, i kt█ry to rejestr stanowi element Bazy Danych o Odpadach (BDO), w zakresie transportu odpad█w obejmuj?cych co najmniej rodzaje i kody odpad█w wyszczeg█lnionych w tabeli znajduj?cej si w Rozdziale VI pkt 3 ppkt
   3. 1. lit. b) specyfikacji, ˇ dokument potwierdzaj?cy posiadanie aktualnego wpisu do rejestru podmiot█w wprowadzaj?cych produkty, produkty w opakowaniach i gospodaruj?cych odpadami, i kt█ry to rejestr stanowi element Bazy Danych o Odpadach, w zakresie dotycz?cym zbierania zu?ytego sprz?tu elektrycznego i elektronicznego zgodnie z ustaw z dnia 11 wrze?nia 2015 o zu?ytym sprz?cie elektrycznym i elektronicznym.
   5.  Dokumenty wymienione w pkt 4 powy?ej sk?adane jest w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu po?wiadczonej za zgodno? z orygina?em. Po?wiadczenia za zgodno? z orygina?em dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot na kt█rego zdolno?ciach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wsp█lnie ubiegaj?cy si o udzielenie zam█wienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokument█w lub o?wiadcze?, kt█re ka?dego z nich dotycz?. Po?wiadczenia za zgodno? z orygina?em elektronicznych kopii dokument█w, o kt█rych mowa w pkt 4 nast?puje przy u?yciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
   6.  Wszelkie szczeg█?owe informacje zawarte s w specyfikacji.
III.1.2) Capacit╚ ╚conomique et financi╦re Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Zamawiaj?cy nie stawia szczeg█lnych wymaga w zakresie spe?niania warunku dotycz?cego sytuacji ekonomicznej i finansowej. Niveau(x) sp╚cifique(s) minimal/minimaux exig╚(s):
Wykonawca potwierdza spe?nianie warunku poprzez z?o?enie jednolitego europejskiego dokumentu zam█wienia (JEDZ).
   2.  Wykonawca sk?ada wraz z ofert aktualny na dzie sk?adania ofert jednolity europejski dokument zam█wienia(JEDZ) w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym stanowi?cy wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu.
   3.  W przypadku wsp█lnego ubiegania si o zam█wienie przez Wykonawc█w JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym sk?ada ka?dy z Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o zam█wienie. JEDZ potwierdza spe?nianie warunk█w udzia?u w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w kt█rym ka?dy z Wykonawc█w wykazuje spe?nianie warunk█w udzia?u w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
   4.  Wykonawca, kt█ry powo?uje si na zasoby innych podmiot█w, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spe?niania, w zakresie, w jakim powo?uje si na ich zasoby, warunk█w udzia?u w post?powaniu tak?e sk?ada w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym JEDZ dotycz?ce tych podmiot█w.
   5.  W przypadku polegania Wykonawcy na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiot█w - przed?o?y zobowi?zanie tych podmiot█w do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezb?dnych zasob█w na potrzeby wykonania zam█wienia lub inny dow█d potwierdzaj?cy, ?e realizuj?c zam█wienie, Wykonawca b?dzie dysponowa niezb?dnymi zasobami tych podmiot█w. Zobowi?zanie innego podmiotu sk?adane jest w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu po?wiadczonej za zgodno? z orygina?em.
   6.  Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na platformie w sekcji ĐKomunikatyţ informacji, o kt█rej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przeka?e Zamawiaj?cemu za po?rednictwem platformy o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, o kt█rej mowa w art. 24 ust. 1pkt 23) ustawy. Wraz ze z?o?eniem o?wiadczenia, Wykonawca mo?e przedstawi dowody, ?e powi?zania z innym Wykonawc nie prowadz do zak?█cenia konkurencji w post?powaniu o udzielenie zam█wienia. Wz█r o?wiadczenia stanowi Za??cznik nr 5 do specyfikacji. O?wiadczenie nale?y z?o?y w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii o?wiadczenia po?wiadczonej za zgodno? z orygina?em.
   7.  Wszelkie szczeg█?owe informacje zawarte s w SIWZ.
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
W zakresie warunku dotycz?cego zdolno?ci technicznej lub zawodowej Zamawiaj?cy b?dzie rozpatrywa oferty Wykonawc█w, kt█rzy:
   1.  w okresie ostatnich trzech lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert (a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy - w tym okresie) wykonali lub wykonuj w spos█b nale?yty w spos█b ci?g?y przez okres co najmniej 10 (s?ownie: dziesi?ciu) kolejnych pe?nych miesi?cy kalendarzowych co najmniej 1 (s?ownie: jedn?) us?ug polegaj?c na odbieraniu odpad█w komunalnych (w tym: zmieszanych odpad█w komunalnych, odpad█w segregowanych, odpad█w biodegradowalnych, odpad█w budowlanych i rozbi█rkowych oraz odpad█w wielkogabarytowych) z nieruchomo?ci zamieszka?ych i niezamieszka?ych, zlokalizowanych na obszarze zamieszka?ym przez min. 50 (s?ownie: pi??dziesi?t) tysi?cy mieszka?c█w;
   2.  dysponuj nast?puj?cym potencja?em technicznym umo?liwiaj?cym realizacj niniejszego zam█wienia na odpowiednim poziomie jako?ci, tj.:
   2. 1. pojazdami do odbierania zmieszanych odpad█w komunalnych z funkcj kompaktuj?c?, przystosowanymi do opr█?niania pojemnik█w o pojemno?ci od 120l do 1100l ˝ 5 pojazd█w, w tym: ˇ 1 pojazd z nap?dem 4x4 do odbierania zmieszanych odpad█w komunalnych, o DMC powy?ej 3,5 tony do 5,5 tony, ˇ 1 pojazd z nap?dem 4x4 do odbierania zmieszanych odpad█w komunalnych, o DMC od 12,0 t - 14,0 t, ˇ pojazd o DMC powy?ej 17 ton do 19 ton ˝ 1 pojazd, ˇ pojazd o DMC powy?ej 23 t i nie wi?kszej ni 26 ton ˝ 2 pojazdy
   2. 2. pojazdem do odbierania odpad█w bez funkcji kompaktuj?cej ˝ 1 pojazd
   2. 3. pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpad█w komunalnych ˝ 4 pojazdy, w tym: ˇ pojazdy specjalistyczne przystosowane do odbierania opad█w ulegaj?cych biodegradacji i wyposa?one w system zbieraj?cym odcieki ˝ 2 pojazdy, ˇ pojazdy do odbierania szk?a, papieru, metali i tworzyw sztucznych o DMC od 17 t do 19t - 2 pojazdy.
   2. 4. pojazdem do odbierania przeterminowanych lek█w - 1 pojazd;
   2. 5 pojazdem do odbierania odpad█w wielkogabarytowych - 1 pojazd;
   2. 6 pojazdami do odbierania odpad█w komunalnych zbieranych w pojemnikach o pojemno?ci 5000 l i wi?kszej ˝ 2 pojazdy; w tym: ˇ pojazd z nap?dem 4x4 o DMC od 16,0t do 18,0 t - 1 pojazd, ˇ pojazd o DMC od 23,0 t do 26,0 t ˝ 1 pojazd.
   2. 7. baz magazynowo-transportow?, spe?niaj?c wymagania wynikaj?ce z przepis█w Rozporz?dzenia Ministra ?rodowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczeg█?owych wymaga w zakresie odbierania odpad█w komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci (Dz. U. z 2013 r. poz. 122). Niveau(x) sp╚cifique(s) minimal/minimaux exig╚(s):
UWAGA: Pojazdy przeznaczone do odbierania odpad█w selektywnie zbieranych musz by wyposa?one w urz?dzenia do odczytu kod█w kreskowych naklejonych na worki z odpadami. ?rodki transportu odpad█w (pojazdy) i spos█b transportowania odpad█w komunalnych musz spe?nia wymagania wynikaj?ce z: ˇ rozporz?dzenia Ministra ?rodowiska z dnia 7 pa?dziernika 2016r. w sprawie szczeg█?owych wymaga dla transportu odpad█w (Dz. U. z 2016r., poz. 1742), ˇ rozporz?dzenia Ministra ?rodowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczeg█?owych wymaga w zakresie odbierania odpad█w komunalnych od w?a?cicieli nieruchomo?ci (Dz. U. z 2013r., poz. 122). Samochody odbieraj?ce odpady komunalne (?mieciarki) powinny by wyposa?one w GPS ˝ system monitoringu bazuj?cego na systemie pozycjonowania satelitarnego, zapewniaj?cy trwa?e zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o po?o?eniu pojazdu i miejscach postoju. System monitoringu powinien umo?liwia podgl?d on-line (Đna ?ywoţ). W tym celu Wykonawca zobowi?zany jest do zainstalowania na wskazanych przez Zamawiaj?cego stanowiskach komputerowych oprogramowania lub podania Zamawiaj?cemu ?cie?ek dost?pu za po?rednictwem internetu pozwalaj?cego na bie??cy (on-line) podgl?d w systemie monitoringu po?o?enia i postoju samochod█w realizuj?cych zam█wienie.
   4.  Zamawiaj?cy wezwie Wykonawc?, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona do z?o?enia w wyznaczonym, nie kr█tszym ni 10 dni terminie dokument█w lub o?wiadcze?: a) wykazu narz?dzi, wyposa?enia zak?adu lub urz?dze technicznych dost?pnych Wykonawcy w celu wykonania zam█wienia publicznego wraz z informacj o podstawie do dysponowania tymi zasobami - warunki zosta?y okre?lone w rozdz. VI pkt 3 ppkt
   3. 3.2 specyfikacji; b) wykazu dostaw lub us?ug wykonanych, a w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych r█wnie wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert albo wniosk█w o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiot█w, na rzecz kt█rych dostawy lub us?ugi zosta?y wykonane, oraz za??czeniem dowod█w okre?laj?cych czy te dostawy lub us?ugi zosta?y wykonane lub s wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o kt█rych mowa, s referencje b?d inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt█rego dostawy lub us?ugi by?y wykonywane, a w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych s wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokument█w - o?wiadczenie Wykonawcy; w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych nadal wykonywanych referencje b?d inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by wydane nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert albo wniosk█w o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu - warunki zosta?y okre?lone w Rozdz. VI pkt 3 ppkt.
   3. 3.1 specyfikacji;
   5.  Dokumenty wymienione w pkt 4 powy?ej sk?adane s w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu po?wiadczonej za zgodno? z orygina?em. Po?wiadczenia za zgodno? z orygina?em dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot na kt█rego zdolno?ciach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wsp█lnie ubiegaj?cy si o udzielenie zam█wienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokument█w lub o?wiadcze?, kt█re ka?dego z nich dotycz
   6.  Wszelkie szczeg█?owe informacje zawarte s w specyfikacji.
III.1.5) Informations sur les march╚s r╚serv╚s
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.1) Information relative la profession
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
Szczeg█?owe warunki realizacji umowy zawarte s we wzorze umowy, stanowi?cym za??czniki do specyfikacji.
   2.  Zamawiaj?cy dopuszcza zmian postanowie zawartej umowy w stosunku do tre?ci oferty, na podstawie kt█rej dokonano wyboru Wykonawcy. Zakres zmian, charakter i warunki wprowadzenia zmian zosta?y okre?lone we wzorze umowy stanowi?cym za??czniki do specyfikacji.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'ex╚cution du march╚
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la r╚duction du nombre de solutions ou d'offres durant la n╚gociation ou le dialogue
IV.1.6) Ench╦re ╚lectronique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 09/09/2020 Heure locale: 11:30
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Dur╚e en mois: 60 ( compter de la date limite de r╚ception des offres)
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 09/09/2020 Heure locale: 12:00 Lieu:
Biuro Zam█wie Publicznych Urz?du Miasta Nowego S?cza, Rynek 19, Nowy S?cz POLSKA. Informations sur les personnes autoris╚es et les modalit╚s d'ouverture:
Otwarcie ofert nast?pi poprzez upublicznienie wczytanych na platformie zakupowej ofert. Otwarcie ofert na platformie zakupowej dokonywane jest poprzez klikni?cie przycisku ĐOdszyfruj ofertyţ.
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les ╚changes ╚lectroniques La facturation en ligne sera accept╚e
Le paiement en ligne sera utilis╚
VI.3) Informations compl╚mentaires:
Sekcja IV.2.6 winna brzmie ĐWykonawca sk?adaj?cy ofert pozostaje ni zwi?zany przez okres 60 dni licz?c od up?ywu terminu sk?adania ofertţ.
   2.  Poza o?wiadczeniami lub dokumentami, o kt█rych mowa w sekcji III.1), Zamawiaj?cy wezwie Wykonawc?, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona do z?o?enia nast?puj?cych dokument█w lub o?wiadcze?
:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert; b) odpisu z w?a?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia?alno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; c) o?wiadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatk█w, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokument█w potwierdzaj?cych dokonanie p?atno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie sp?at tych nale?no?ci; d) o?wiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zam█wienia publiczne; e) Zamawiaj?cy ??da od Wykonawcy, kt█ry polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiot█w na zasadach okre?lonych w art. 22a, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiot█w dokument█w wymienionych w ▀ 5 pkt. 1 i 4 oraz o?wiadcze wymienionych w ▀ 5 pkt. 5 i 6 rozporz?dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaj█w dokument█w, jakich mo?e ??da Zamawiaj?cy od Wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zam█wienia (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1282) - je?eli dotyczy.
   3.  Wszelkie informacje o dokumentach i o?wiadczeniach sk?adanych przez podmiot, na kt█rego zdolno?ciach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy Pzp, zawarte s w specyfikacji.
   4.  Dokumenty i o?wiadczenia, o kt█rych mowa w pkt 2 nale?y przedstawi w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub o?wiadczenia po?wiadczonej za zgodno? z orygina?em.
   5.  Po?wiadczenia za zgodno? z orygina?em dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot na kt█rego zdolno?ciach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wsp█lnie ubiegaj?cy si o udzielenie zam█wienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokument█w lub o?wiadcze?, kt█re ka?dego z nich dotycz?. Po?wiadczenia za zgodno? z orygina?em nast?puje przy u?yciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
   6.  Zamawiaj?cy mo?e ??da przedstawienia orygina?u lub notarialnie po?wiadczonej kopii dokumentu wy??cznie wtedy, gdy z?o?ona przez Wykonawc kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi w?tpliwo?ci co do jej prawdziwo?ci.
   7.  Zamawiaj?cy zastosuje procedur?, o kt█rej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy.
   8.  Dokumenty sporz?dzone w j?zyku obcym s sk?adane wraz z t?umaczeniem na j?zyk polski.
   9.  Wszelkie dodatkowe informacje zawarte s w specyfikacji.
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Departament Odwo?a Urz?du Zam█wie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
28/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
90500000 - Services liÚs aux dÚchets et aux ordures 
90511000 - Services de collecte des ordures 
90512000 - Services de transport des ordures mÚnagŔres 
90513100 - Services d'Úlimination des ordures mÚnagŔres