Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/03/2023
Date de péremption : 24/03/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Nowy S?cz:Services de transport (à l'exclusion du transport des déchets)

2023/S 55-158861  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

17/03/2023
S55
Pologne-Nowy S?cz: Services de transport (à l'exclusion du transport des déchets)

2023/S 055-158861

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2023/S 038-112269)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Szpital Specjalistyczny im. J?drzeja ?niadeckiego w Nowym S?czu
Adresse postale: ul. M?y?ska 10
Ville: Nowy S?cz
Code NUTS: PL218 Nowos?decki
Code postal: 33-300
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Ryszard Tobiasz
Courriel: zamowieniapubliczne@szpitalnowysacz.pl
Téléphone: +48 184436635
Fax: +48 184436635
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.szpitalnowysacz.pl

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Us?uga transportu karetk? transportow? z ratownikiem, karetk? transportow? bez ratownika, karetk? specjalistyczn? pacjentów Szpitala Specjalistycznego im. J?drzeja ?niadeckiego w Nowym S?czu

Numéro de référence: DA.261.1.10/23

II.1.2)
Code CPV principal
60000000 Services de transport (à l'exclusion du transport des déchets)

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Us?uga transportu karetk? transportow? z ratownikiem, karetk? transportow? bez ratownika, karetk? specjalistyczn? pacjentów Szpitala Specjalistycznego im. J?drzeja ?niadeckiego w Nowym S?czu.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
14/03/2023

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 038-112269

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: III.1.3

Lot nº: 1

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Zdolno?? techniczna i kwalifikacje zawodowe Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Au lieu de:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Wykonawcy spe?ni? warunek, je?li wyka??, ?e wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie wyka?? ze wykonuj? nale?ycie, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?g?ych równie? wykonuj? dla przedmiotu zamówienia okre?lonego niniejszym post?powaniem - nie mniej ni? 1 us?ug? odpowiadaj?c? swoim rodzajem i warto?ci? przedmiotowi zamówienia tj. us?uga spe?niaj?ca poni?sze wymogi: us?uga w zakresie transportu zwi?zana z przedmiotem zamówienia, us?uga o warto?ci brutto minimum 1 700 000,00 z? w okresie 12 miesi?cy realizacji us?ugi. Przez wykonan? us?ug? Zamawiaj?cy rozumie us?ug? zrealizowan? w ramach danej umowy i odebran? przez Zamawiaj?cego lub odbiorc? jako nale?ycie wykonan?. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwo?ci przedstawionych danych wskazanych przez Wykonawc? w ofercie. Wykonawca spe?ni warunek, je?li wyka?e, ?e dysponuje lub b?dzie dysponowa? zdolno?ci? techniczn? lub zawodow? tj.: osobami do realizacji przedmiotu zamówienia w szczególno?ci spe?niaj?cymi co najmniej nast?puj?ce wymagania - sprawdzane na podstawie wykazu: a) kierowca - prawo jazdy odpowiedniej kategorii, ?wiadectwo kwalifikacji do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi, za?wiadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy - minimum 5 kierowców, b) ratownik medyczny - wykszta?cenie min. ?rednie, za?wiadczenie o uko?czeniu medycznego studium zawodowego, o kierunku ratownik medyczny lub równowa?ne - minimum 2 osoby. Wykonawca spe?ni warunek, je?li wyka?e, ?e dysponuje lub b?dzie dysponowa? zdolno?ci? techniczn? lub zawodow? tj.: posiadanie narz?dzi, wyposa?enia zak?adu lub urz?dze? technicznych dost?pnych Wykonawcy us?ug w celu realizacji zamówienia wraz z informacj? o podstawie dysponowania tymi zasobami - sprawdzane na podstawie wykazu tj.: wykaz samochodów, którymi b?d? ?wiadczone us?ugi (marka, rok produkcji, typ samochodu, wyposa?enie dodatkowe), aktualne orzeczenie o sprawno?ci technicznej danego pojazdu dla wykazanych samochodów, posiadanie przynajmniej 7 samochodów przystosowanych do realizowania zamówienia w tym: 6 samochodów dedykowanych do przewozu pacjentów aktualne orzeczenie o sprawno?ci technicznej dla wykazanych samochodów, odbiór sanepidu dla posiadanych pojazdów, zezwolenie na u?ywanie samochodu jako uprzywilejowanego w ruchu drogowym dla min 3 samochodów, 1 samochód karetka specjalistyczna - zezwolenie na u?ywanie samochodu jako uprzywilejowanego w ruchu drogowym, aktualne orzeczenie o sprawno?ci technicznej dla wykazanych samochodu, odbiór sanepidu dla posiadanego pojazdu.

Lire:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji: Wykonawcy spe?ni? warunek, je?li wyka??, ?e wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie wyka?? ze wykonuj? nale?ycie, a w przypadku ?wiadcze? okresowych lub ci?g?ych równie? wykonuj? dla przedmiotu zamówienia okre?lonego niniejszym post?powaniem - nie mniej ni? 1 us?ug? odpowiadaj?c? swoim rodzajem i warto?ci? przedmiotowi zamówienia tj. us?uga spe?niaj?ca poni?sze wymogi: us?uga w zakresie transportu zwi?zana z przedmiotem zamówienia, us?uga o warto?ci brutto minimum 1 700 000,00 z? w okresie 12 miesi?cy realizacji us?ugi. Przez wykonan? us?ug? Zamawiaj?cy rozumie us?ug? zrealizowan? w ramach danej umowy i odebran? przez Zamawiaj?cego lub odbiorc? jako nale?ycie wykonan?. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do ewentualnego sprawdzenia prawdziwo?ci przedstawionych danych wskazanych przez Wykonawc? w ofercie. Wykonawca spe?ni warunek, je?li wyka?e, ?e dysponuje lub b?dzie dysponowa? zdolno?ci? techniczn? lub zawodow? tj.: osobami do realizacji przedmiotu zamówienia w szczególno?ci spe?niaj?cymi co najmniej nast?puj?ce wymagania - sprawdzane na podstawie wykazu: a) kierowca - prawo jazdy odpowiedniej kategorii, ?wiadectwo kwalifikacji do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi, za?wiadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy - minimum 5 kierowców, b) ratownik medyczny - wykszta?cenie min. ?rednie, za?wiadczenie o uko?czeniu medycznego studium zawodowego, o kierunku ratownik medyczny lub równowa?ne - minimum 2 osoby. Wykonawca spe?ni warunek, je?li wyka?e, ?e dysponuje lub b?dzie dysponowa? zdolno?ci? techniczn? lub zawodow? tj.: posiadanie narz?dzi, wyposa?enia zak?adu lub urz?dze? technicznych dost?pnych Wykonawcy us?ug w celu realizacji zamówienia wraz z informacj? o podstawie dysponowania tymi zasobami - sprawdzane na podstawie wykazu tj.: wykaz samochodów, którymi b?d? ?wiadczone us?ugi (marka, rok produkcji, typ samochodu, wyposa?enie dodatkowe), aktualne orzeczenie o sprawno?ci technicznej danego pojazdu dla wykazanych samochodów, posiadanie przynajmniej 7 samochodów przystosowanych do realizowania zamówienia w tym: 6 samochodów dedykowanych do przewozu pacjentów aktualne orzeczenie o sprawno?ci technicznej dla wykazanych samochodów, odbiór/za?wiadczenie sanepidu dla posiadanych pojazdów, zezwolenie na u?ywanie samochodu jako uprzywilejowanego w ruchu drogowym dla min 3 samochodów, 1 samochód karetka specjalistyczna - zezwolenie na u?ywanie samochodu jako uprzywilejowanego w ruchu drogowym, aktualne orzeczenie o sprawno?ci technicznej dla wykazanych samochodu, odbiór/za?wiadczenie sanepidu dla posiadanego pojazdu.

VII.2)
Autres informations complémentaires: Us?uga transportu karetk? transportow? z ratownikiem, karetk? transportow? bez ratownika, karetk? specjalistyczn? pacjentów Szpitala Specjalistycznego im. J?drzeja ?niadeckiego w Nowym S?czu 24/03/2023 17/03/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
60000000 - Services de transport (à l'exclusion du transport des déchets)