01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/10/2018
Date de péremption : 22/11/2018
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Nowy S?cz: Supervision des travaux de construction

2018/S 200-454911 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
17/10/2018 S200  - - Services - Avis de marché - Procédure ouverte Pologne-Nowy S?cz: Supervision des travaux de construction 2018/S 200-454911 Avis de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Miasto Nowy S?cz Rynek 1 Nowy S?cz 33-300 Pologne Point(s) de contact: Zespó Zamówie Publicznych Téléphone: +48 184486600 Courriel: zzp@nowysacz.pl Fax: +48 184437863 Code NUTS: PL218 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.nowysacz.pl Adresse du profil d'acheteur: http://www.nowysacz.pl/zamowienia_publiczne_urzad_miasta http://www.nowysacz.pl http://www.nowysacz.pl/zamowienia_publiczne_urzad_miasta
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://bip.malopolska.pl/nowysacz Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Pe?nienie funkcji nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji inwestycji pod nazw "Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Nowym S?czu". Numéro de référence: ZZP.271.560.2018
II.1.2) Code CPV principal 71247000
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
I.Przedmiotem zamówienia jest pe?nienie funkcji nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji inwestycji pod nazw "Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Nowym S?czu" II. Inwestycja obejmuje 3 zadania: 1) Zadanie 1 - Park Strzelecki; 2) Zadanie 2 - Amfiteatr; 3) Zadanie 3 - Drogi. III. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia znajduje si w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71248000 71310000 71520000 71541000 71540000 71630000 79421100 79994000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL218 Lieu principal d'exécution:
Polska, woj. Ma?opolskie, teren Parku Strzeleckiego w Nowym S?czu po?o?onego u zbiegu ulic Jadwigi Wolskiej i Ogrodowej wraz z terenami przyleg?ymi.
II.2.4) Description des prestations:
Pe?nienie funkcji nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji inwestycji "Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Nowym S?czu" obejmuje zarz?dzanie procesem inwestycyjnym w imieniu Zamawiaj?cego, w tym:
   1.  Zarz?dzenie, przekazan przez Zamawiaj?cego dokumentacj projektowo-studialn?, w tym wszelkie analizy, sprawdzenia zgodno?ci, kompletno?ci i aktualno?ci dokumentacji z umow na prace projektowe oraz z obowi?zuj?cymi przepisami prawa krajowego i wspólnotowego w zakresie niezb?dnym do realizacji inwestycji, na etapie wykonawczym nadzorowanie wszelkich zmian w dokumentacji projektowej, w tym uzyskiwanie akceptacji Zamawiaj?cego oraz wykonywanie wszelkich czynno?ci projektantów pe?ni?cych nadzór autorski okre?lonych w ustawie prawo budowlane odpowiednio dla zmian istotnych i nieistotnych,
   2.  Reprezentowanie Zamawiaj?cego na budowie, poprzez sprawowanie - przy pomocy inspektorów nadzoru inwestorskiego - kontroli zgodno?ci jej realizacji z projektem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, w tym wykonywanie wszelkich czynno?ci "inwestora" okre?lonych w ustawie prawo budowlane przy realizacji inwestycji;
   3.  Organizowanie i przewodniczenie naradom technicznym zwi?zanych z realizacj inwestycji, w tym zapewnienie udzia?u kierownika budowy, kierowników robót oraz inspektorów nadzoru inwestorskiego, w miar potrzeb projektantów pe?ni?cych nadzór autorski,
   4.  Bie??ce sprawdzanie jako?ci wykonywanych robót oraz zastosowanych wyrobów budowlanych, w tym ocena post?pu prac, sprawdzanie i odbiór robót budowlanych zanikaj?cych lub ulegaj?cych zakryciu, potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz zapobieganie przed zastosowaniem wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
   5.  Bie??ce kontrolowanie rozlicze budowy, poprzez sprawdzenie zgodno?ci przed?o?onych protoko?ów odbioru robót z harmonogramem oraz sk?adanie comiesi?cznych raportów z post?pu prac i p?atno?ci w formie pisemnej,
   6.  Organizowanie i udzia w odbiorach cz??ciowych i odbiorze ko?cowym, w tym uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urz?dze technicznych, przygotowanie i udzia w czynno?ciach odbioru gotowej inwestycji oraz przekazywaniu jej do u?ytkowania,
   7.  Przygotowanie dla potrzeb Zamawiaj?cego danych potrzebnych do sporz?dzenia wymaganych dokumentów, zwi?zanych z rozliczeniem zadania, jak równie uzyskaniem pozwolenia na u?ytkowanie od w?a?ciwego organu nadzoru budowlanego,
   8.  Wspieranie Zamawiaj?cego w negocjacjach dotycz?cych nierozstrzygni?tych roszcze i sporów z wykonawc?/ami robót oraz z nadzorem autorskim,
   9.  Uczestniczenie w kontrolach bie??cych oraz ko?cowych realizacji Projektu przeprowadzanych przez Instytucje Zarz?dzaj?c?, Instytucj Audytow i inne uprawnione do tego podmioty.
II.2.5) Critères d'attribution
Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Fin: 30/11/2020 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
Numer naboru RPMP.11.01.01-IZ.00-12-032/17 Umowa o dofinansowanie nr RPMP.11.01.01-12-0557/17-00-XVII/158/FE/18 zawarta w dniu 30.04.2018 r. (umowa dotacyjna).
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:

   1. O udzielenie zamówienia mog ubiega si Wykonawcy, którzy
:
a)nie podlegaj wykluczeniu; b)spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu w zakresie: sytuacji ekonomicznej lub finansowej, zdolno?ci technicznej lub zawodowej.
   2. O udzielenie zamówienia mog ubiega si Wykonawcy, którzy nie podlegaj wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
   3. Wykonawca przed up?ywem terminu sk?adania ofert, przesy?a Zamawiaj?cemu w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym (zgodnie z zasadami okre?lonymi w Rozdziale VIII pkt. 3SIWZ) aktualny na dzie sk?adania ofert Jednolity Europejski Dokument Zamówienia(JEDZ).
   4. W przypadku wspólnego ubiegania si o zamówienie przez Wykonawców JEDZ w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym (zgodnie z zasadami okre?lonymi w Rozdziale VIII pkt.3 SIWZ) sk?ada ka?dy z Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si o zamówienie. JEDZ potwierdza spe?nianie warunków udzia?u w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym ka?dy z Wykonawców wykazuje spe?nianie warunków udzia?u w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
   5. Wykonawca, który powo?uje si na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spe?niania, w zakresie, w jakim powo?uje si na ich zasoby, warunków udzia?u w post?powaniu tak?e sk?ada w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym(zgodnie z zasadami okre?lonymi w Rozdziale VIII pkt. 3 SIWZ) JEDZ dotycz?ce tych podmiotów.
   6. W przypadku polegania Wykonawcy na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotów - zobowi?zanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezb?dnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia lub inny dowód potwierdzaj?cy, ?e realizuj?c zamówienie, Wykonawca b?dzie dysponowa niezb?dnymi zasobami tych podmiotów. Zobowi?zanie innego podmiotu sk?adane jest w oryginale.
   7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiaj?cego informacji,o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacje z otwarcia ofert), jest zobowi?zany do przekazania Zamawiaj?cemu o?wiadczenia o przynale?no?ci albo braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, o której mowa w art.24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, z Wykonawcami, którzy z?o?yli odr?bne oferty w przedmiotowym post?powaniu. O?wiadczenie sk?adane jest w oryginale.
   8. Wszelkie szczegó?owe informacje zawarte s w SIWZ.
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:

   1. Na potwierdzenie spe?nienia warunku udzia?u w post?powaniu dotycz?cego sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiaj?cy wymaga, aby wykonawcy
:
1) posiadali minimalny roczny obrót w okresie ostatnich 3-ch lat obrotowych (2015,2016, 2017) a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy w tym okresie w kwocie: 200 000,00 PLN (dwie?cie tysi?cy z?otych); 2) byli ubezpieczeni od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamówienia. Minimalna wysoko? sumy ubezpieczenia na jedno i wszystkie zdarzenia wynosi 200 000,00 PLN (dwie?cie tysi?cy z?otych).
   2. Zamawiaj?cy wezwie Wykonawc?, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym, nie krótszym ni 10 dni, terminie: 1) o?wiadczenia wykonawcy o rocznym obrocie wykonawcy lub o obrocie wykonawcy w obszarze obj?tym zamówieniem, za okres nie d?u?szy ni ostatnie 3 lata obrotowe, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - za ten okres; 2) aktualnego na dzie z?o?enia dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamówienia.
   3.  O?wiadczenie, o którym mowa w pkt. 2 ppkt 1) sk?adane jest w oryginale, natomiast dokument, o którym mowa w pkt. 2 ppkt 2) sk?adany jest w oryginale lub kopii po?wiadczonej za zgodno? z orygina?em. Po?wiadczenia za zgodno? z orygina?em dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolno?ciach lub sytuacji polega wykonawca albo wykonawcy wspólnie ubiegaj?cy si o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które ka?dego z nich dotycz?. W przypadku podania warto?ci w walucie innej ni PLN, Zamawiaj?cy jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie ?redni kurs NBP, który jest dost?pny pod adresem www.nbp.pl opublikowany w dniu przekazania og?oszenia o zamówieniu Urz?dowi Publikacji Unii Europejskiej, tj. 12.10.2018 r.
   4. Szczegó?owe informacje zawarte s w SIWZ. www.nbp.pl
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:

   1. Na potwierdzenie spe?nienia warunku udzia?u w post?powaniu dotycz?cego zdolno?ci technicznej lub zawodowej Zamawiaj?cy wymaga, aby Wykonawcy wykazali si?
:
1)niezb?dnym do?wiadczeniem, tj. nale?ytym wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno? jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwóch us?ug polegaj?cych na pe?nieniu pe?nobran?owego nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych o warto?ci minimum 20 000 000 PLN (dwadzie?cia milionów z?otych) brutto ka?da; 2) dysponowaniem osobami skierowanymi przez Wykonawc do realizacji zamówienia tj. min.: a) Inspektor nadzoru w specjalno?ci konstrukcyjno-budowlanej (koordynator pracy zespo?u) posiadaj?cy kwalifikacje: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ogranicze w specjalno?ci konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z przepisami Prawa budowlanego lub odpowiadaj?ce im wa?ne uprawnienia budowlane, upowa?niaj?ce do pe?nienia ww. funkcji na terenie Polski, - co najmniej 5 letnie do?wiadczenie w pe?nieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy liczone od daty uzyskania uprawnie budowlanych do daty sk?adania ofert, w tym przy realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej o warto?ci min. 15 000 000,00 PLN (pi?tna?cie milionów z?otych) brutto. b)Inspektor nadzoru w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci?gowych i kanalizacyjnych, posiadaj?cy kwalifikacje: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ogranicze w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz?dze cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodoci?gowych i kanalizacyjnych, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego lub odpowiadaj?ce im wa?ne uprawnienia budowlane upowa?niaj?ce do pe?nienia ww. funkcji na terenie Polski, - co najmniej 5 letnie do?wiadczenie w pe?nieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy liczone od daty uzyskania uprawnie budowlanych do daty sk?adania ofert. c)Inspektor nadzoru w specjalno?ci instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urz?dze elektrycznych i elektroenergetycznych oraz w specjalno?ci telekomunikacyjnej,posiadaj?cy nast?puj?ce kwalifikacje: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ogranicze w specjalno?ci instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urz?dze elektrycznych i elektroenergetycznych zgodnie z przepisami Prawa budowlanego lub odpowiadaj?ce im wa?ne uprawnienia budowlane upowa?niaj?ce do pe?nienia ww. funkcji na terenie Polski, - co najmniej 5 letnie do?wiadczenie w pe?nieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy liczone od daty uzyskania uprawnie budowlanych do daty sk?adania ofert. d)Inspektor nadzoru w specjalno?ci drogowej, posiadaj?cy nast?puj?ce kwalifikacje: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ogranicze w specjalno?ci drogowej zgodnie z przepisami Prawa budowlanego lub odpowiadaj?ce im wa?ne uprawnienia budowlane, upowa?niaj?ce do pe?nienia ww. funkcji na terenie Polski, - co najmniej 5 letnie do?wiadczenie w pe?nieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy liczone od daty uzyskania uprawnie budowlanych do daty sk?adania ofert e)Osoba odpowiedzialna za kontrol robót i prac w zakresie gospodarki drzewostanem, robót nasadzeniowych i urz?dzania zieleni posiadaj?ca ?wiadectwo uko?czenia studiów wy?szych w zakresie ogrodnictwa lub le?nictwa lub rolnictwa oraz co najmniej 5 letnie do?wiadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu prac zwi?zanych z kszta?towaniem i piel?gnacj zieleni, w tym przy realizacji co najmniej jednego zadania w zakresie prac jak wy?ej, o warto?ci minimum 200 000,00 PLN (dwie?cie tysi?cy z?otych) brutto. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

   2.  Zamawiaj?cy wezwie wykonawc?, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym,nie krótszym ni 10 dni, terminie aktualnych na dzie z?o?enia nast?puj?cych o?wiadcze lub dokumentów
:
a) wykaz us?ug wykonanych, a w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych równie wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których us?ugi zosta?y wykonane, oraz za??czeniem dowodów okre?laj?cych czy te us?ugi zosta?y wykonane lub s wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o których mowa, s referencje b?d inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego us?ugi by?y wykonywane, a w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych s wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokumentów - o?wiadczenie wykonawcy; w przypadku ?wiadcze okresowych lub ci?g?ych nadal wykonywanych referencje b?d inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by wydane nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert - warunki zosta?y okre?lone w Rozdz. VI pkt 3 ppkt.
   3. 3.1 SIWZ; Uwaga W przypadku z?o?enia przez Wykonawców dokumentów zawieraj?cych kwoty wyra?one w innych walutach ni PLN, dla potrzeb oceny spe?niania warunku okre?lonego powy?ej, Zamawiaj?cy, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie ?redni kurs danej waluty opublikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu 12.10.2018 r. b) wykaz osób, skierowanych przez wykonawc do realizacji zamówienia publicznego, w szczególno?ci odpowiedzialnych za ?wiadczenie us?ug, kontrol jako?ci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie?, do?wiadczenia i wykszta?cenia niezb?dnych do wykonania zamówienia publicznego, a tak?e zakresu wykonywanych przez nie czynno?ci oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami - warunki okre?lone zosta?y w Rozdziale VI pkt 3 ppkt
   3. 3.2 SIWZ.
   3.  Dokumenty, o których mowa w pkt. 2 sk?adane s w oryginale lub kopii po?wiadczonej za zgodno? z orygina?em. Po?wiadczenia za zgodno? z orygina?em dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolno?ciach lub sytuacji polega wykonawca albo wykonawcy wspólnie ubiegaj?cy si o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które ka?dego z nich dotycz?.
   4. W przypadku wskazania do uczestniczenia w wykonywaniu niniejszego zamówienia osób b?d?cych obywatelem innego pa?stwa, w zakresie uprawnie obowi?zuj odpowiednie przepisy pa?stw cz?onkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub pa?stw cz?onkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które naby?y prawo do wykonywania okre?lonych zawodów regulowanych lub okre?lonych dzia?alno?ci, je?eli te kwalifikacje zosta?y uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa?stwach cz?onkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65 ze zm.).
   5.  Wszelkie szczegó?owe informacje zawarte s w SIWZ.
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.2) Conditions liées au marché
III.2.1) Information relative à la profession
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
 
1.Szczegó?owe warunki realizacji umowy zawarte s we wzorze umowy, stanowi?cym za??czniki do SIWZ.
   2.  Zamawiaj?cy dopuszcza zmian postanowie zawartej umowy w stosunku do tre?ci oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zakres zmian, charakter i warunki wprowadzenia zmian zosta?y okre?lone we wzorze umowy stanowi?cym za??czniki do SIWZ.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché Obligation d'indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 22/11/2018 Heure locale: 13:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
Polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 20/01/2019
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 22/11/2018 Heure locale: 13:30 Lieu:
Urz?d Miasta Nowego S?cza, Rynek 1, 33-300 Nowy S?cz, I pi?tro, pok. nr 15 Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:
Otwarcie ofert ma charakter jawny
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques
VI.3) Informations complémentaires:

   1. Poza o?wiadczeniami lub dokumentami,o których mowa w Sekcji III.1),Zamawiaj?cy wezwie Wykonawc?,którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona,do z?o?enia aktualnych na dzie z?o?enia nast?puj?cych dokumentów lub o?wiadcze?
:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i21ustawyPzp,wystawionej nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert; b) odpisu z w?a?ciwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej,je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art.24 ust.5 pkt 1 ustawy Pzp; c)o?wiadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzaj?cych dokonanie p?atno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumieniaw sprawie sp?at tych nale?no?ci; d)o?wiadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zamówienia publiczne.
   2.  Wszelkie informacje o dokumentach i o?wiadczeniach sk?adanych przez, podmiot na którego zdolno?ciach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy Pzp, zawarte s w SIWZ.
   3. O?wiadczenia, o których mowa w pkt. 1 lit c) i d) sk?adane s w oryginale.
   4. Dokumenty, o których mowa w pkt. 1 lit. a) - b) nale?y przedstawi w formie orygina?u lub kopii po?wiadczonej(ka?da zapisana strona) za zgodno? z orygina?em.
   5. Po?wiadczenia za zgodno? z orygina?em dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot na którego zdolno?ciach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach okre?lonych w art. 22a ustawy Pzp, Wykonawcy wspólnie ubiegaj?cy si o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które ka?dego z nich dotycz?.Po?wiadczenie za zgodno? z orygina?em nast?puje w formie pisemnej.
   6. Zamawiaj?cy mo?e ??da przedstawienia orygina?u lub notarialnie po?wiadczonej kopii dokumentu wy??cznie wtedy, gdy z?o?ona przez Wykonawc kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi w?tpliwo?ci co do jej prawdziwo?ci.
   7. Dokumenty sporz?dzone w j?zyku obcym s sk?adane wraz z t?umaczeniem na j?zyk polski.
   8. Wykonawca jest zobowi?zany do wniesienia wadium w wysoko?ci: 100 000 PLN (s?ownie z?otych: sto tysi?cy) - niepó?niej ni w terminie sk?adania ofert.
   9. Zamawiaj?cy stosuje procedur?, o której mowa w art.24aa ust.1 ustawy Pzp. 10.Faktyczne terminy realizacji przedmiotu zamówienia b?d wynika z umowy z wykonawc robót budowlanych i b?d obejmowa okres do dnia ca?kowitego zako?czenia realizacji inwestycji (to jest usuni?cia wszystkich wad i usterek stwierdzonych w trakcie odbioru ko?cowego), zaakceptowania przez Zamawiaj?cego protoko?u ko?cowego wykonania inwestycji i uzyskania ostatecznego pozwolenia na u?ytkowanie oraz rozliczenia kosztów inwestycji. 11.Wszelkie dodatkowe informacje zawarte s w SIWZ.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej ul. Post?pu 17 a Warszawa 02-676 Pologne Téléphone: +48 224587801 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynno?ci,do której Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp.
   2.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej,opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia - je?eli zosta?y przes?ane w sposób okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny sposób lub w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej (je?li dotyczy tre?ci og?oszenia o zamówieniu lub/i SIWZ).
   3.  Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania wtakisposób, aby móg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu.
   4.  Zamawiaj?cy przesy?a niezw?ocznie, nie pó?niej ni w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopi odwo?ania innym Wykonawcom uczestnicz?cym w post?powaniu o udzielenie zamówienia, a je?eli odwo?anie dotyczy tre?ci og?oszenia o zamówieniu lub postanowie specyfikacji istotnych warunków zamówienia,zamieszcza j równie na stronie internetowej, na której jest zamieszczone og?oszenie o zamówieniu lub jest udost?pniana specyfikacja, wzywaj?c Wykonawców do przyst?pienia do post?powania odwo?awczego.
   5. Wykonawca mo?e zg?osi przyst?pienie do post?powania odwo?awczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwo?ania, wskazuj?c stron?, do której przyst?puje, i interes w uzyskaniu rozstrzygni?cia na korzy? strony, do której przyst?puje. Zg?oszenie przyst?pienia dor?cza si Prezesowi Izby w postaci papierowej albo elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a jego kopi przesy?a si Zamawiaj?cemu oraz Wykonawcy wnosz?cemu odwo?anie.
   6. Wykonawcy, którzy przyst?pili do post?powania odwo?awczego, staj si uczestnikami post?powania odwo?awczego, je?eli maj interes w tym, aby odwo?anie zosta?o rozstrzygni?te na korzy? jednej ze stron.
   7.  Zamawiaj?cy lub odwo?uj?cy mo?e zg?osi opozycj przeciw przyst?pieniu innego Wykonawcy nie pó?niej ni do czasu otwarcia rozprawy.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Departament Odwo?a Urz?du Zamówie Publicznych ul. Post?pu 17 a Warszawa 02-676 Pologne Téléphone: +48 224587801 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
12/10/2018
 
 
C L A S S E    C P V
71247000 - Supervision des travaux de construction 
71248000 - Supervision du projet et documentation 
71310000 - Services de conseil en matière d'ingénierie et de construction 
71520000 - Services de conduite des travaux 
71540000 - Services de gestion de la construction 
71541000 - Services de gestion de projets de construction 
71630000 - Services de contrôle et d'essais techniques 
79421100 - Services de supervision de projets autres que pour les travaux de construction 
79994000 - Services de gestion des contrats