Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 15/09/2021
Date de péremption : 11/10/2021
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Nowy S?cz: V╚hicules moteur pour le transport de moins de dix personnes

2021/S 179-465470  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 15/09/2021 S179 Pologne-Nowy S?cz: V╚hicules moteur pour le transport de moins de dix personnes 2021/S 179-465470 Avis de march╚ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Miasto Nowy S?cz Num╚ro national d'identification: 734-350-70-21 Adresse postale: Rynek 1 Ville: Nowy S?cz Code NUTS: PL218 Nowos?decki Code postal: 33-300 Pays: Pologne Point(s) de contact: Biuro Zam█wie Publicznych Courriel: bzp@nowysacz.pl T╚l╚phone: +48 184486600 Fax: +48 184437863 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://bip.malopolska.pl/nowysacz Adresse du profil dÝacheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/nowysacz
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: https://platformazakupowa.pl/pn/nowysacz Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es par voie ╚lectronique via: https://platformazakupowa.pl/pn/nowysacz
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es au(x) point(s) de contact susmentionn╚(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorit╚ r╚gionale ou locale
I.5) Activit╚ principale Services g╚n╚raux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Leasing operacyjny fabrycznie nowych samochod█w dostawczych i osobowych na potrzeby Urz?du Miasta Nowego S?cza. Num╚ro de r╚f╚rence: BZP.271.96.2021
II.1.2) Code CPV principal 34115200 V╚hicules moteur pour le transport de moins de dix personnes
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zam█wienia jest dostawa, na podstawie umowy leasingu, w rozumieniu art. 7 pkt. 4 ustawy fabrycznie nowych samochod█w, zwanych w dalszej cz??ci Đpojazdamiţ, z opcj wykupu na koniec okresu trwania leasingu.
   2.  Zamawiaj?cy dzieli zam█wienie na dwie cz??ci: - Zadanie I: leasing operacyjny samochod█w osobowych i osobowo-dostawczych, - Zadanie II: leasing operacyjny samochod█w typu furgon.
   3.  Minimalne wymagania (w tym minimalne parametry jako?ciowe, techniczne, konstrukcyjne i funkcjonalne, a tak?e rodzaj i zakres wyposa?enia dla pojazd█w stanowi?cych przedmiot leasingu zawarte zosta?y w opisie przedmiotu zam█wienia - specyfikacji, za??cznik nr 1 do SWZ.
   4.  Zamawiaj?cy nie definiuje koloru pojazd█w, oferowane przez Wykonawc pojazdy nie musz by tej samej marki, ani modelu.
   5.  Zamawiaj?cy wymaga, aby realizacja przedmiotu zam█wienia nast?pi?a na warunkach i zasadach okre?lonych w projekcie umowy.
II.1.5) Valeur totale estim╚e
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Leasing operacyjny samochod█w osobowo-dostawczych
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34110000 Voitures particuli╦res 66114000 Services de leasing financier 66000000 Services financiers et d'assurance
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL218 Nowos?decki
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest leasing operacyjny nowych samochod█w na potrzeby Urz?du Miasta Nowego S?cza na okres trzech lat.
   2.  Zadanie I obejmuje leasing operacyjny 4 sztuk samochod█w osobowych i osobowo-dostawczych, Podstawowe wymagania Zamawiaj?cego w zakresie warunk█w leasingu
:
a) forma leasingu: operacyjny z opcj wykupu; b) okres leasingu ˝ 36 miesi?cy (35 rat, p?atnych w okresach miesi?cznych w terminach ustalonych w harmonogramie);
   2.  Minimalne wymagania (w tym minimalne parametry jako?ciowe, techniczne, konstrukcyjne i funkcjonalne, a tak?e rodzaj i zakres wyposa?enia dla pojazd█w stanowi?cych przedmiot leasingu zawarte zosta?y w opisie przedmiotu zam█wienia ˝ specyfikacji, za??cznik nr
   1. 1 do SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 36 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Po zako?czeniu umowy leasingu, Zamawiaj?cy ma prawo wykupi samochody za 10 % ustalonej warto?ci.
   2.  O skorzystaniu z uprawnienia odno?nie wykupu Zamawiaj?cy zawiadomi Wykonawc czterna?cie dni przed wyga?ni?ciem umowy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Wraz z ofert nale?y z?o?y?: - o?wiadczenia potwierdzaj?ce, ?e oferowane pojazdy odpowiadaj wymaganiom tj. szczeg█?owe dane jako?ciowe, techniczne i u?ytkowe, zgodnie z za?. nr
   1. 1 - materia?y informacyjne (opisy / katalogi / foldery lub inne podobne materia?y) oferowanych pojazd█w w tym wyposa?enia - w j?zyku polskim lub przet?umaczone na j?zyk polski.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Leasing operacyjny samochod█w osobowych
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34110000 Voitures particuli╦res 66114000 Services de leasing financier 66000000 Services financiers et d'assurance
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL218 Nowos?decki
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest leasing operacyjny nowych samochod█w na potrzeby Urz?du Miasta Nowego S?cza na okres trzech lat.
   2.  Zadanie II obejmuje leasing operacyjny 4 sztuk samochod█w typu furgon, Podstawowe wymagania Zamawiaj?cego w zakresie warunk█w leasingu
:
a) forma leasingu: operacyjny z opcj wykupu; b) okres leasingu ˝ 36 miesi?cy (35 rat, p?atnych w okresach miesi?cznych w terminach ustalonych w harmonogramie);
   2.  Minimalne wymagania (w tym minimalne parametry jako?ciowe, techniczne, konstrukcyjne i funkcjonalne, a tak?e rodzaj i zakres wyposa?enia dla pojazd█w stanowi?cych przedmiot leasingu zawarte zosta?y w opisie przedmiotu zam█wienia ˝ specyfikacji, za??cznik nr
   1. 2 do SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 36 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Po zako?czeniu umowy leasingu, Zamawiaj?cy ma prawo wykupi samochody za 10 % ustalonej warto?ci.
   2.  O skorzystaniu z uprawnienia odno?nie wykupu Zamawiaj?cy zawiadomi Wykonawc czterna?cie dni przed wyga?ni?ciem umowy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Wraz z ofert nale?y z?o?y?: - o?wiadczenia potwierdzaj?ce, ?e oferowane pojazdy odpowiadaj wymaganiom tj. szczeg█?owe dane jako?ciowe, techniczne i u?ytkowe, zgodnie z za?. nr
   1. 2 - materia?y informacyjne (opisy / katalogi / foldery lub inne podobne materia?y) oferowanych pojazd█w w tym wyposa?enia - w j?zyku polskim lub przet?umaczone na j?zyk polski.
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
O udzielenie zam█wienia mog ubiega si Wykonawcy, kt█rzy: a) nie podlegaj wykluczeniu; b) spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu.
   2.  O udzielenie zam█wienia mog ubiega si Wykonawcy, kt█rzy nie podlegaj wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 1˝6 ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. Prawo zam█wie publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z p█?n.zm.), zwanej dalej Đustaw?ţ oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy.
   3.  Zamawiaj?cy przewiduje, ?e zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy najpierw dokona badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spe?nienia warunk█w udzia?u w post?powaniu.
III.1.2) Capacit╚ ╚conomique et financi╦re Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Zamawiaj?cy nie stawia szczeg█lnych wymaga w zakresie spe?niania tego warunku.
   2.  Wykonawca sk?ada wraz z ofert aktualny na dzie sk?adania ofert jednolity europejski dokument zam█wienia, zwany dalej ĐJEDZţ, stanowi?cy wst?pne potwierdzenie, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu
:
- W przypadku wsp█lnego ubiegania si o zam█wienie przez Wykonawc█w JEDZ sk?ada ka?dy z Wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o zam█wienie. JEDZ potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spe?nianie warunk█w udzia?u w post?powaniu w zakresie, w kt█rym ka?dy z Wykonawc█w wykazuje spe?nianie warunk█w udzia?u w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
   3.  W przypadku, gdy Wykonawcy wsp█lnie ubiegaj si o udzielenie zam█wienia, ?aden z Wykonawc█w nie mo?e podlega wykluczeniu, o kt█rym mowa w sekcji III pkt III.1.1 ppkt
   2. 
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
Szczeg█?owe warunki realizacji umowy zawarte s we wzorze umowy, stanowi?cym za??czniki do specyfikacji.
   2.  Zamawiaj?cy dopuszcza zmian postanowie zawartej umowy. Zakres zmian, charakter i warunki wprowadzenia zmian zosta?y okre?lone we wzorze umowy stanowi?cym za??czniki do specyfikacji.
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 11/10/2021 Heure locale: 09:00
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit ═tre valable jusqu'au: 09/12/2021
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 11/10/2021 Heure locale: 09:30 Lieu:
Biuro Zam█wie Publicznych Urz?du Miasta Nowego S?cza, Rynek 19, 33-300 Nowy S?cz, POLSKA Informacje o osobach upowa?nionych i procedurze otwarcia: Otwarcie ofert nast?pi poprzez upublicznienie wczytanych na platformie zakupowej ofert. Otwarcie ofert na platformie zakupowej dokonywane jest poprzez klikni?cie przycisku ĐOdszyfruj ofertyţ.
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: non
VI.3) Informations compl╚mentaires:
Poza o?wiadczeniami lub dokumentami, o kt█rych mowa w sekcji III pkt III.1, Zamawiaj?cy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie Wykonawc?, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie kr█tszym ni 10 dni, aktualnych na dzie z?o?enia nast?puj?cych podmiotowych ?rodk█w dowodowych: a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy, sporz?dzonej nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem; b) o?wiadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsument█w (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawc?, kt█ry z?o?y odr?bn ofert?, ofert cz??ciow lub wniosek o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu, albo o?wiadczenia o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty, oferty cz??ciowej lub wniosku o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu niezale?nie od innego Wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej; c) o?wiadczenia Wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o kt█rym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z post?powania wskazanych przez Zamawiaj?cego, o kt█rych mowa w art. 108 ust. 1 pkt 3˝6 ustawy; d) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru S?dowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia?alno?ci Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporz?dzonych nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed jej z?o?eniem, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji;
   2.  Wykonawca zobowi?zany b?dzie do z?o?enia wraz z ofert?:
   2. 1. wype?nionego oraz podpisanego Za??cznika nr 1 do specyfikacji;
   2. 2 wzoru umowy leasingowej lub og█lnych warunk█w umowy leasingowej (OWUL);
   2. 3. dokument█w, z kt█rych wynika umocowanie os█b do reprezentowania Wykonawcy.
   3.  Wszelkie informacje dotycz?ce formy przekazania dokument█w i o?wiadcze o kt█rych mowa w pkt 1 i 2 zawarte s w specyfikacji.
   4.  Wszelkie dodatkowe informacje zawarte s w specyfikacji.
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej przys?uguj Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zam█wienia lub nagrody w konkursie oraz poni█s lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w ustawy.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia lub og?oszenia o konkursie oraz dokument█w zam█wienia przys?uguj r█wnie organizacjom wpisanym na list?, o kt█rej mowa w art. 469 pkt 15 ustawy oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorc█w.
   3.  Odwo?anie przys?uguje na:
   3. 1. niezgodn z przepisami ustawy czynno? Zamawiaj?cego, podj?t w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
   3. 2. zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zam█wienia do kt█rej Zamawiaj?cy by obowi?zany na podstawie ustawy.
   4.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby. Odwo?uj?cy przekazuje kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu.
   5.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia lub tre?ci specyfikacji wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokument█w zam█wienia na stronie internetowej
   6.  Odwo?anie wnosi si w terminie:
   6. 1. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej,
   6. 2. 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w spos█b inny ni okre?lony w pkt 1).
   7.  Odwo?anie w przypadkach innych ni okre?lone w pkt 5 i 6 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
   8.  Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o kt█rym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
   9.  W post?powaniu tocz?cym si wskutek wniesienia skargi stosuje si odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. -Kodeks post?powania cywilnego o apelacji, je?eli przepisy niniejszego rozdzia?u nie stanowi inaczej. 10. Skarg wnosi si do S?du Okr?gowego w Warszawie -s?du zam█wie publicznych, zwanego dalej "s?dem zam█wie publicznych". 11. Skarg wnosi si za po?rednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o kt█rym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w plac█wce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. -Prawo pocztowe jest r█wnoznaczne z jej wniesieniem. 12. Prezes Izby przekazuje skarg wraz z aktami post?powania odwo?awczego do s?du zam█wie publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Departament Odwo?a Urz?du Zam█wie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
10/09/2021
 
 
C L A S S E    C P V
34110000 - Voitures particuliŔres 
34115200 - VÚhicules Ó moteur pour le transport de moins de dix personnes 
66000000 - Services financiers et d'assurance 
66114000 - Services de leasing financier