Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/04/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Nowy DwÛr Mazowiecki: AmÈnagements divers

2021/S 65-164729  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 02/04/2021 S65 Pologne-Nowy DwÛr Mazowiecki: AmÈnagements divers 2021/S 065-164729 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: AMW Sinevia Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Paderewskiego 6 Ville: Nowy DwÛr Mazowiecki Code NUTS: PL91 Warszawski sto?eczny Code postal: 05-100 Pays: Pologne Point(s) de contact: Mariola Gryszpanowicz Courriel: mariola.gryszpanowicz@amwsinevia.pl TÈlÈphone: +48 221012100-146 Fax: +48 221012100 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://amwsinevia.eb2b.com.pl.
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale Logement et Èquipements collectifs
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
SVA/J/4620-87/2020: Dostawa wyposa?enia w postaci rega?Ûw wraz z monta?em w ramach zadania ÑBudowa magazynu ogÛlnego przeznaczenia w kompleksie Rz?ska ñ 42 316 Rz?skaî NumÈro de rÈfÈrence: SVA/J/4620-87/2020
II.1.2) Code CPV principal 39290000 AmÈnagements divers
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa wyposa?enia w postaci rega?Ûw wraz z monta?em w ramach zadania ÑBudowa magazynu ogÛlnego przeznaczenia w kompleksie Rz?ska ñ 42 316 Rz?skaî.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 698 247.00 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL21 Ma?opolskie Lieu principal d'exÈcution:
Kompleks Wojskowy Rz?ska, ul. Krakowska 2 w m. Rz?ska.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa wyposa?enia w postaci rega?Ûw wraz z monta?em w ramach zadania ÑBudowa magazynu ogÛlnego przeznaczenia w kompleksie Rz?ska ñ 42 316 Rz?skaî. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo opcji, tj.: prawo niezrealizowania do 10 % zakresu przedmiotu umowy okre?lonego w formularzu cenowym stanowi?cym za??cznik do umowy lub mo?liwo? zwi?kszenia do 10 % zakresu przedmiotu umowy okre?lonego w formularzu cenowym stanowi?cym za??cznik do umowy. Zamawiaj?cy wymaga, aby przedmiot zamÛwienia by fabrycznie nowy. Na dostarczony przedmiot umowy Wykonawca przeka?e Zamawiaj?cemu informacje producenta o materiale zgodnie z obowi?zuj?cymi w tym zakresie przepisami deklaracje zgodno?ci, certyfikaty, dopuszczenia, atesty, gwarancje, instrukcje obs?ugi w j?zyku polskim. Miejsce dostawy: Kompleks Wojskowy Rz?ska, ul. Krakowska 2 w m. Rz?ska. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia, zawieraj?cy minimalne wymagania Zamawiaj?cego, znajduje si w formularzu cenowym, stanowi?cym za??cznik nr 2 do SIWZ oraz w dokumentacji, stanowi?cej za??cznik nr 8 do SIWZ. Wype?niony formularz cenowy nale?y z?o?y wraz z ofert?.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo opcji, tj.: prawo niezrealizowania do 10 % zakresu przedmiotu umowy okre?lonego w formularzu cenowym stanowi?cym za??cznik do umowy lub mo?liwo? zwi?kszenia do 10 % zakresu przedmiotu umowy okre?lonego w formularzu cenowym stanowi?cym za??cznik do umowy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 251-628859
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
SVA/J/4620-87/2020: Dostawa wyposa?enia w postaci rega?Ûw wraz z monta?em w ramach zadania ÑBudowa magazynu ogÛlnego przeznaczenia w kompleksie Rz?ska ñ 42 316 Rz?skaî
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
09/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 6 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 6 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 6
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Przedsi?biorstwo Produkcyjno-Handlowe ÑROL-MOT" Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Czachowskiego 29 Ville: CiepielÛw Code NUTS: PL921 Radomski Code postal: 27-310 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 790 445.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 698 247.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 14A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej (odwo?anie) przys?uguj Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zamÛwienia oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Prawo zamÛwie publicznych na podstawie art. 180 ustawy z 29.1.2004 Prawo zamÛwie publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.). Terminy wniesienia odwo?a ñ zgodnie z art. 182 ustawy.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
31/03/2021
 
 
C L A S S E    C P V
39290000 - Aménagements divers